Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima

NN 137/2005 (21.11.2005.), Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2572

Na temelju članka 85. stavka 2. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine«, broj 202/03.) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 85. STAVKA 1. PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE, VIZAMA, GRANIČNIM PROPUSNICAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA

 

Članak 1.

U Rješenju o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine«, broj: 95/04), u točki III. riječi: »u iznosu od 20,00 kn« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 27,76 kuna«.

 

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Broj: 511-01-52-81526/05

Zagreb, 8. studenoga 2005.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.