Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN 140/2005 (28.11.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

HRVATSKI SABOR

2646

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-3428/2

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

 

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03.) u članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjenjačke poslove mogu obavljati rezidenti koji imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova, koji u svom radu koriste zaštićeni računalni program za obavljanje mjenjačkih poslova, koji su s bankom sklopili ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova i koji su registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova (ovlašteni mjenjači).«

U stavku 3. briše se točka i dodaju se riječi: »te izdaje i oduzima odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.«

 

Članak 2.

Iza članka 46. dodaju se članci 46.a, 46.b i 46.c i naslovi iznad njih koji glase:

 

»Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova

 

Članak 46.a

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova potrebno je priložiti:

1. izvod iz sudskog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva, u izvorniku ili ovjerenom presliku,

2. popis vlasnika udjela, odnosno dionica za podnositelja zahtjeva – pravnu osobu, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta, ukupnim nominalnim iznosima udjela, odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu te pravne osobe,

3. ugovor ili predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sklop­ljen s bankom,

4. ugovor ili predugovor o kupnji zaštićenoga računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova sklopljen s proizvođačem čiji je program certificirala Hrvatska narodna banka te potvrdu o autentičnosti kojom proizvođač zaštićenoga računalnog programa potvrđuje da je program koji je predmet prodaje certificiran, i

5. potvrdu da vlasnik obrta, odnosno član uprave pravne osobe koja je podnositelj zahtjeva nije kažnjen za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, odnosno za kazneno djelo pranja novca.

(2) Ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti i sljedeće podatke o osnivaču te pravne osobe: izvod iz sudskog registra, u izvorniku ili ovjerenom presliku, popis vlasnika udjela, odnosno dionica s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta, ukupnim nominalnim iznosima udjela, odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu osnivača te pravne osobe.

 

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova

 

Članak 46.b

(1) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ako utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova.

(2) Hrvatska narodna banka odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova:

1. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za obavljanje mjenjačkih poslova,

2. ako se iz dostavljene dokumentacije ne može utvrditi identitet i prebivalište i/ili sjedište vlasnika udjela, odnosno dionica pod­nositelja zahtjeva – pravne osobe, ukupni nominalni iznosi udjela, odnosno dionica za svakoga pojedinog vlasnika i postotni udio pojedinog vlasnika u temeljnom kapitalu te pravne osobe,

3. ako se iz dostavljene dokumentacije ne može utvrditi identitet i prebivalište i/ili sjedište vlasnika udjela, odnosno dionica osnivača podnositelja zahtjeva – pravne osobe, ukupni nominalni iznosi udjela, odnosno dionica za svakoga pojedinog vlasnika i postotni udio pojedinog vlasnika u temeljnom kapitalu osnivača te pravne osobe, ili

4. ako je vlasnik obrta ili član uprave pravne osobe koja je pod­nositelj zahtjeva osoba kažnjena za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, odnosno za kazneno djelo pranja novca.

(3) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 90 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odlučiti o zahtjevu. Ako je zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva može ga s traženom dokumentacijom ili dodat­nim podacima dopuniti u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, s tim da krajnji rok za donošenje i obavijest o odluci ne može biti duži od 180 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski, odnosno obrtni registar rezident podnosi po dobivanju odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

 

Razlozi za oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova

 

Članak 46.c

Hrvatska narodna banka oduzima odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova:

1. ako ovlašteni mjenjač ne započne s obavljanjem mjenjačkih poslova u roku od 180 dana od dana izdavanja odobrenja,

2. ako ovlašteni mjenjač samostalno ne obavlja mjenjačke poslove u razdoblju duljem od 180 dana,

3. ako je odobrenje pribavljeno na temelju neistinite dokumentacije, odnosno neistinito prikazanih podataka,

4. ako nakon dobivenog odobrenja nastupe takve okolnosti i/ili razlozi uslijed kojih ovlašteni mjenjač više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobio odobrenje,

5. ako ovlašteni mjenjač ovlaštenoj osobi Deviznog inspektorata ne dopusti nadzor, ili

6. ako ovlašteni mjenjač, koji je odobrenje dobio na temelju predugovora o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljenog s bankom ili na temelju predugovora o kupnji zaštićenoga računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova, u roku određenom u odobrenju Hrvatske narodne banke ne dostavi ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljen s bankom, odnosno potvrdu proizvođača zaštićenoga računalnog programa o autentičnosti kupljenog i ugrađenog programa.«

 

Članak 3.

U članku 49. stavku 5. iza riječi: »Radi« dodaju se riječi: »kontrole deviznog poslovanja i«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Rezidenti koji su obvezni izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o kapitalnim poslovima s nerezidentima dužni su na zahtjev Ministarstva financija – Deviznog inspektorata dostaviti podatke o stvarnim vlasnicima nerezidenta s kojim sklapaju posao ako je nerezident izvanteritorijalni (offshore) poduzetnik.«

 

Članak 4.

U članku 56. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Dostavljanje podataka o nadziranoj osobi koji su potrebni u postupcima nadzora ne smatra se odavanjem službene tajne.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 5.

U članku 62. stavku 1. točki 1. iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »bez odobrenja Hrvatske narodne banke ili«.

 

Članak 6.

U članku 63. stavku 1. točki 18. iza riječi: »dokumentaciju« dodaju se riječi: »i podatke«.

 

Članak 7.

U članku 75. iza riječi: »poslovima« dodaju se riječi: »bez odobrenja Hrvatske narodne banke ili«.

 

Članak 8.

U članku 76. iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »bez odobrenja Hrvatske narodne banke ili«.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Rok za usklađivanje ovlaštenih mjenjača

 

Članak 9.

(1) Ovlašteni mjenjači iz članka 46. stavka 2. Zakona o deviz­nom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03.) koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova i obavljaju mjenjačke poslove na temelju ugovora s bankom dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu.

(2) Ovlašteni mjenjači iz stavka 1. ovoga članka koji u propisanom roku ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona brisat će se iz sudskog, odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke.

 

Stupanje na snagu Zakona

 

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 440-01/05-01/01

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.