Uredba o kakvoći biogoriva

NN 141/2005 (30.11.2005.), Uredba o kakvoći biogoriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2651

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narod­ne novine«, broj 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2005. godine donijela

UREDBU

O KAKVOĆI BIOGORIVA

 

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti značajki kakvoće biogoriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište, način utvrđivanja kakvoće biogoriva te način dokazivanja sukladnosti.

 

Članak 2.

Ova Uredba ima za cilj staviti u promet na domaće tržište biogoriva i druga obnovljiva goriva propisane kakvoće kao zamjene za dizelsko gorivo ili benzin za potrebe prijevoza, u ostvarivanju ciljeva ispunjavanja obveza vezanih uz promjenu klime, sigurnosti opskrbe energijom koja pogoduje okolišu i promicanja obnovljivih izvora energije.

 

Članak 3.

U smislu ove Uredbe:

biogoriva su tekuća ili plinska goriva za potrebe prijevoza, proizvedena iz biomase;

– biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka proizvedenih u poljoprivredi (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), u šumarstvu i srodnim industrijama, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada;

– druga obnovljiva goriva su obnovljiva goriva, osim biogoriva, koja potječu iz obnovljivih izvora energije, kako je utvrđeno Direktivom 2001/77EZ, i koja se koriste za potrebe prijevoza;

– energetski sadržaj je donja ogrjevna vrijednost goriva;

– dobavljač je proizvođač i/ili uvoznik, odnosno trgovac gorivom;

– pošiljka je određena količina biogoriva koja se dostavlja auto-cisternom, željezničkom cisternom ili brodom od dobavljača do prodajnog mjesta.

 

Članak 4.

Proizvodi koji se smatraju biogorivima jesu:

bioetanol: etanol koji se proizvodi od biomase i/ili biorazgradivoga dijela otpada, da bi se koristio kao biogorivo;

biodizel: metilni ester masnih kiselina (FAME) koji se proizvodi od biljnog ili životinjskog ulja, koji ima svojstva dizela, da bi se koristio kao biogorivo;

bioplin: plinsko gorivo koje se proizvodi od biomase i/ili od biorazgradivoga dijela otpada, koje se može pročistiti do kvalitete prirodnoga plina, da bi se koristilo kao biogorivo, ili generatorski plin;

biometanol: metanol koji se proizvodi od biomase, da bi se koristio kao biogorivo;

biodimetileter: dimetileter koji se proizvodi od biomase, da bi se koristio kao biogorivo;

– bio-ETBE: (etil-terc-butil-eter): ETBE koji se proizvodi na bazi bioetanola. Volumni postotak bio-ETBE-a koji se računa kao biogorivo je 47 %;

– bio-MTBE (metil-terc-butil-eter): gorivo koje se proizvodi na bazi biometanola. Volumni postotak bio-MTBE-a koji se računa kao biogorivo je 36 %;

– sintetička biogoriva: sintetički ugljikovodici ili mješavine ugljikovodika, koji su proizvedeni od biomase;

biovodik: vodik koji se proizvodi od biomase, i/ili od biorazgradivoga dijela otpada, da bi se koristio kao biogorivo;

– čisto biljno ulje: ulje koje se proizvodi od biljaka uljarica prešanjem, ekstrakcijom ili sličnim postupcima, sirovo ili rafinirano, ali kemijski neizmijenjeno, u slučajevima kada je kompatibilno s određenim tipovima motora i odgovarajućim uvjetima u pogledu emisije.

 

Članak 5.

Biogoriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište su:

eurodizel koji sadrži najviše 5 % (v/v) biodizela i koji udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće prema zahtjevu norme HRN EN 590;

biodizel koji dolazi u obliku čistoga biogoriva ili je umiješan u visokom postotku u tekuće naftno gorivo i koji udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće prema zahtjevu norme HRN EN 14214;

– benzin u koji je umiješano biogorivo u malom postotku i koje udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće prema zahtjevu norme HRN EN 228;

bioetanol koji je umiješan u tekuće naftno gorivo u postotku do 85% i koji udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće prema dokumentu CWA 15293:2005;

bioplin koji udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće iz članka 9. ove Uredbe;

– čisto biljno ulje koje udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće iz članka 10. ove Uredbe;

– tekućine dobivene iz biogoriva, kao što je ETBE (etil-terc-butil-eter), u kojem je postotak biogoriva kako je navedeno u članku 4. podstavku 6. ove Uredbe.

 

Članak 6.

Biogoriva iz članka 5. ove Uredbe, koja su umiješana u tekuća naftna goriva i koja prelaze graničnu vrijednost od 5% metilnog estera masnih kiselina (FAME) ili 5% bioetanola, prilikom stavljanja u promet na domaće tržište, moraju biti prikladno označena na svim prodajnim mjestima.

 

Članak 7.

(1) Granične vrijednosti značajki kakvoće eurodizela koji sadrži najviše 5 % (v/v) biodizela te metode ispitivanja tih značajki moraju udovoljavati zahtjevu norme HRN EN 590. Za utvrđivanje količine metilnog estera masnih kiselina (FAME) u gorivu primjenjuje se metoda ispitivanja HRN EN 14078.

(2) Granične vrijednosti značajki kakvoće biodizela koji dolazi u obliku čistoga biogoriva ili je umiješan u visokom postotku u tekuće naftno gorivo te metode ispitivanja za utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti značajki kakvoće moraju udovoljavati zahtjevu norme HRN EN 14214.

(3) Granične vrijednosti za točku filtrabilnosti biogoriva i metodu ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka su:

 

Značajka kakvoće

Jedinica

Granična vrijednost

Metoda ispitivanja

Točka filtrabilnosti: za razdoblje:

oC

najviše

HRN EN 116

– od 16. 4. do 30. 9.

 

0

 

– od 1.10. do 15.11.

 

-10

 

– od 1. 3. do 15. 4.

 

-10

 

– od 16.11. do 29. 2.

 

-15

 

 

Članak 8.

Granične vrijednosti značajki kakvoće bioetanola koji je umiješan u tekuće naftno gorivo u postotku do 85% moraju udovoljavati zahtjevu dokumenta CWA 15293:2005.

 

Članak 9.

Granične vrijednosti značajki kakvoće bioplina i metode ispitivanja su:

 

Značajka kakvoće

Metoda ispitivanja

Jedinica

Granična vrijednost

 

 

 

najmanje

najviše

Relativna gustoća

HRN EN ISO 6976

0,55

0,70

Ogrjevna vrijednost*

HRN EN ISO 6976

MJ/m3

30,2

47,2

Wobb-ov indeks*

HRN EN ISO 6976

MJ/m3

46,1

56,6

Čestice

tehnički čist

 

* vrijedi pri temperaturi 288,15 K i tlaku 101,325 kPa

 

Članak 10.

(1) Granične vrijednosti značajki kakvoće čistog biljnog ulja i metode ispitivanja su:

 

Značajka kakvoće

Metoda ispitivanja

Jedinica

Granična vrijednost

 

 

 

najmanje

najviše

Gustoća na 150C

HRN EN ISO 3675 HRN EN ISO 12185

kg/m3

900

930

Točka paljenja

HRN EN ISO 2719

K

493

Ogrjevna vrijednost

HRN DIN 51 900 – 3

MJ/kg

35

Kinematička viskoznost na 400C

HRN EN ISO 3104

mm2/s

38

Količina koksnog ostatka

HRN EN ISO 10370

% (m/m)

0,40

Jodni broj

HRN EN 14111

g/100 g

100

120

Količina sumpora

HRN EN ISO 20884 HRN EN ISO 20846

mg/kg

 10

Ukupna onečišćenja

HRN EN 12662

mg/kg

25

Kiselinski broj

HRN EN 14104

mg KOH/g

2,0

Oksidacijska stabilnost na 1100C

HRN EN 14112

h

5,0

Količina fosfora

HRN EN 14107

mg/kg

15,0

Količina pepela

HRN EN ISO 6245

% (m/m)

0,01

Količina vode

HRN EN ISO 12937

% (m/m)

0,075

 

Članak 11.

(1) Biogoriva iz članka 5. ove Uredbe koja se stavljaju u promet na domaće tržište moraju biti popraćena Izjavom o sukladnosti sa propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće biogoriva (u daljnjem tekstu: Izjava o sukladnosti).

(2) Dobavljač je dužan uz pošiljku biogoriva priložiti Izjavu o sukladnosti na obrascu TBG-1.

(3) Izjavom o sukladnosti dobavljač daje pismeno jamstvo da biogorivo odgovara graničnim vrijednostima značajki kakvoće biogoriva propisanim ovom Uredbom.

(4) Izjava o sukladnosti u izvorniku slijedi pošiljku, a dobavljač zadržava presliku Izjave o sukladnosti.

(5) Izjava o sukladnosti u izvorniku i preslici moraju se čuvati godinu dana od dana izdavanja.

 

Članak 12.

(1) Dobavljač izdaje Izjavu o sukladnosti iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe na temelju izvješća o ispitivanju obavljenog u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(2) Priznavanje izvješća o ispitivanju izdanog u inozemstvu obavlja akreditirana pravna osoba koja udovoljava zahtjevu norme HRN EN 45004, A vrste.

 

Članak 13.

(1) Dobavljač mora voditi evidenciju o količini i vrsti biogoriva, čistoga ili u mješavini, stavljenih u promet na domaće tržište.

(2) Podaci iz evidencije moraju se dostaviti središnjim tijelima državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša i energetiku do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu TBG-2.

 

Članak 14.

(1) U cilju osiguranja tržišta s minimalnim udjelom biogoriva i drugih obnovljivih goriva za potrebe prijevoza radi zaštite okoliša, nacionalni indikativni cilj je staviti u promet na domaće tržište, do 31. prosinca 2010. godine, biogoriva u ukupnom udjelu goriva do 5,75%.

(2) Udio biogoriva iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na temelju energetskog sadržaja ukupnoga benzina i dizela prema tablici 1. ove Uredbe.

 

Članak 15.

Vlada Republike Hrvatske određuje, u svrhu ostvarenja nacionalnog indikativnog cilja iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe, godišnji postotak biogoriva u ukupnom udjelu goriva te godišnju količinu biogoriva koje se mora staviti u promet na domaće tržište na usuglašeni prijedlog središnjih tijela državne uprave nadležnih za energetiku, poljoprivredu i zaštitu okoliša.

 

Članak 16.

(1) Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske iz članka 15. ove Uredbe, središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku, po prethodno pribavljenom mišljenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, donosi godišnji Plan stavljanja biogoriva u promet na domaće tržište kojim se određuje obvezna godišnja količina biogoriva koju dobavljač goriva mora staviti u promet na domaće tržište.

(2) Prva godina za koju se donosi Plan iz stavka 1. ovoga članka je 2007. godina.

 

Članak 17.

(1) Dobavljač mora do 31. siječnja tekuće godine dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za energetiku izvješće o ispunjenju obveze iz Plana stavljanja u promet biogoriva iz članka 16. stavka 1. ove Uredbe za proteklu kalendarsku godinu.

(2) Ako se na temelju dostavljenog izvješća iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da dobavljač nije ispunio obvezu iz Plana stavljanja u promet biogoriva za proteklu kalendarsku godinu, središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku donosi rješenje kojim se dobavljač obvezuje staviti u promet u tekućoj godini utvrđenu količinu biogoriva uvećanu za razliku količine biogoriva koja nije stavljena u promet u protekloj kalendarskoj godini.

 

Članak 18.

Podaci o raspoloživosti biogoriva i njihovom stavljanju u promet na domaće tržište objavljuju se na web stranicama središnjih tijela državne uprave nadležnih za zaštitu okoliša i energetiku.

 

Članak 19.

Tablica 1. i obrazac TBG-1 i TBG-2 s propisanim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

 

Članak 20.

Stupanjem ove Uredbe na snagu prestaje važiti članak 8. stavci 3. i 4. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 83/2002, 100/2004, 117/2004, 159/2004 i 98/2005).

 

Članak 21.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 351-01/05-01/09

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 24. studenoga 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

Tablica 1.         PROSJEČNI ENERGETSKI SADRŽAJ I PROSJEČNA     GUSTOĆA BIOGORIVA

 

VRSTA BIOGORIVA

ENERGETSKI SADRŽAJ

GUSTOĆA

vrijednost

jedinica

vrijednost

jedinica

Dizel

42,60

MJ/kg

0,845

kg/l

Biodizel

36,90

MJ/kg

0,883

kg/l

Čisto biljno ulje

35,17

MJ/kg

0,920

kg/l

Benzin

43,85

MJ/kg

0,785

kg/l

ETBE

36,29

MJ/kg

0,744

kg/l

MTBE

34,92

MJ/kg

0,744

kg/l

Bioetanol

26,67

MJ/kg

0,794

kg/l

Biometanol

18,86

MJ/kg

0,797

kg/l

Plin*

34,08

MJ/m3

0,680

kg/m3

Bioplin*

32,64

MJ/m3

0,680

kg/m3

 

* vrijedi pri temperaturi 288,15 K i tlaku 101,325 kPa

 

OBRAZAC TBG-1 

 

 

OBRAZAC TBG-2