Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u 2006. godini

NN 144/2005 (7.12.2005.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u 2006. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2720

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u svezi s člankom 58a. Zakona o dopuni Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 174/2004) i člankom 45. stavkom 4. točkom 8. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područ­ne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002 i 147/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2006. GODINI

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2006. godini.

 

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, sredstva za materijalne i financijske rashode.

 

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini prava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine« br. 106/99.) te prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, što u 2006. godini iznosi 277.984.926  kn, za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentralizirane na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

• plaće,

• ostali rashodi za zaposlene,

• doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

• naknade troškova zaposlenima,

• rashodi za materijal i energiju,

• rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge),

• ostali nespomenuti rashodi.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

• ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa).

 

IV.

Kriteriji za utvrđivanje visine materijalnih i financijskih rashoda u 2006. godini su:

• procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima s obzirom na broj intervencija,

• procijenjeni rashodi za materijal i energiju,

• procijenjeni rashodi za usluge,

• procijenjeni ostali nespomenuti rashodi,

• procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Kriteriji za utvrđivanje visine rashoda za plaće i doprinose za plaće za zaposlene u 2006. godini su:

• Zakon o državnim službenicima i namještenicima;

• Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike;

• Osnovica za izračun plaće zaposlenika u državnim službama utvrđena Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

 

V.

Mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2006. godini su:

• broj profesionalnih vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe na dan 15. rujna 2005., odnosno broj vatrogasaca utvrđen Planom zaštite od požara (za nove javne vatrogasne postrojbe), za 40/100 ukupnog iznosa;

• broj stanovnika i razmjerno pripadajuăi broj turista na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 20/100 ukupnog iznosa;

• prosječni broj poţara na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe u prethodnih pet godina, za 10/100 ukupnog iznosa;

povrđina (km˛) područja osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

• odnos stvarne i potencijalne (pri brzini vozila od 60 km/h, u roku od 15 min) povrđine područja osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

duţina cesta (km) na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe (izračunata temeljem prosječne mreţe cesta na području ţupanije), za 5/100 ukupnog iznosa;

• posebnosti na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

• prosječni broj poţara po vatrogascu (broj vatrogasaca utvren planom zađtite od poţara ili zatečeni broj 15. rujna 2005.), za 5/100 ukupnog iznosa;

• odnos broja pripadnika državne intervencijske postrojbe prema ukupnom broju vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2006. godini utvrđuje se sa 88/100 ukupnog iznosa utvrđenog u točci III. ove Odluke, te iznosi 244.626.731 kuna.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2006. godini utvrđuje se sa 12/100 ukupnog iznosa utvrđenog u točci III. ove Odluke, te iznosi 33.358.195 kuna.

Minimalni financijski standard za 2006. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke utvrđuje se u iznosu od 277.984.926 kuna i to kako slijedi:

________________________________________________________________________________________________________________          

      OSNIVAČI I                 JAVNA        vatrogasci          Udio za      RASHODI      MATERIJALNI       UKUPNO       IZNOS ZA
       SUOSNIVAČI                 VATROGASNA   (na dan 15. 9. 2005. suosnivače   ZA           TROŠKOVI                    ŽUPANIJE
                                  POSTROJBA    ili Plan Zop-a)                  ZAPOSLENE   

________________________________________________________________________________________________________________   

       GRAD ZAGREB                                                                                                       40.511.806

       1      Grad Zagreb         JVP ZAGREB          327                        35.650.389   4.861.417       40.511.806  

I      ZAGREBAČKA ŽUPANIJA                                                                                               14.304.147

       2      Grad Zaprešić       JVP ZAPREŠIĆ        28                         3.098.969    422.587       3.521.556   

       3      Grad Samobor        JVP SAMOBOR         21                         2.424.349    330.593       2.754.942   

       4      Grad Velika Gorica  JVP VELIKA GORICA   34                         3.952.798    539.018       4.491.816   

       5      Grad Ivanić Grad    JVP IVANIĆ GRAD     34                         3.111.533    424.300       3.535.833   

II     KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                                                                                       7.596.554

       6      više suosnivača:    ZAGORSKA JVP        42           1,0000       5.207.554    710.123       5.917.677   

             Grad Zabok (9,78%)                                    0,0978       509.248      69.443        578.691     

             Grad Klanjec (3,41%)                                  0,0341       177.560      24.213        201.773     

             Grad Oroslavje (6,53%)                                0,0653       340.020      46.366        386.386     

             Grad Pregrada (7,48%)                                 0,0748       389.487      53.112        442.599     

             Grad Zlatar (6,79%)                                   0,0679       353.557      48.213        401.770     

             Općina Bedekovčina (8,86%)                            0,0886       461.344      62.911        524.255     

             Općina Budinščina (2,92%)                             0,0292       152.045      20.734        172.779     

             Općina Desinić (3,63%)                                0,0363       189.016      25.775        214.791     

             Općina Gornja Stubica (5,98%)                         0,0598       311.381      42.461        353.842     

             Općina Hrašćina (1,91%)                               0,0191       99.454       13.562        113.016     

             Općina Konjščina (4,25%)                              0,0425       221.299      30.177        251.476     

             Općina Kraljevec na Sutli (1,90%)                     0,0190       98.933       13.491        112.424     

             Općina Krapinske Toplice (6,00%)                      0,0600       312.422      42.603        355.025     

             Općina Kumrovec (1,94%)                               0,0194       101.016      13.775        114.791     

             Općina Marija Bistrica (6,91%)                        0,0691       359.806      49.065        408.871     

             Općina Stubičke Toplice (2,87%)                       0,0287       149.441      20.378        169.819     

             Općina Sveti Križ Začretje (6,91%)                    0,0691       359.806      49.065        408.871     

             Općina Tuhelj (2.28%)                                 0,0228       118.720      16.189        134.909     

             Općina Veliko Trgovišće (5,45%)                       0,0545       283.783      38.698        322.481     

             Općina Zagorska Sela (1,25%)                         0,0125       65.088       8.875         73.963

             Općina Zlatar Bistrica (2,96%)                        0,0296       154.128      21.017        175.145     

       7      Grad Krapina JVP KRAPINA                12                         1.477.412    201.465       1.678.877   

III    SISAČKO-MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA                                                                                      12.660.497

       8      Grad Sisak          JVP SISAK           47                         5.071.460    691.563       5.763.023   

       9      Grad Petrinja       JVP PETRINJA        26                         3.026.945    412.765       3.439.710   

       10     Grad Kutina         JVP KUTINA          26                         3.042.832    414.932       3.457.764   

IV     KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                                                               9.823.235

       11     Grad Karlovac       JVP KARLOVAČKA      53                         5.927.373    808.278       6.735.651   

       12     Grad Ogulin         JVP OGULIN          22                         2.717.074    370.510       3.087.584   

V      VARAŽDINSKA ŽUPANIJA                                                                                              5.775.426

       13     Grad Varaždin       JVP VARAŽDIN        52                         5.082.375    693.051       5.775.426   

VI     KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                                                                                   10.347.937

       14     Grad Koprivnica     JVP KOPRIVNICA      41                         3.958.923    539.853       4.498.776   

       15     Grad Đurđevac       JVP ĐURĐEVAC        27                         2.720.157    370.930       3.091.087   

       16     Grad Križevci       JVP KRIŽEVCI        21                         2.427.105    330.969       2.758.074   

VII    BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                                   10.526.237

       17     Grad Bjelovar       JVP BJELOVAR        45                         4.641.282    632.902       5.274.184   

       18     Grad Daruvar        JVP DARUVAR         14                         1.605.380    218.915       1.824.295   

       19     Grad Garešnica      JVP GAREŠNICA       14                         1.625.536    221.664       1.847.200   

       20     Grad Čazma          JVP ČAZMA           12                         1.390.891    189.667       1.580.558   

VIII   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                                                                                       27.311.071

       21     Grad Rijeka         JVP RIJEKA          132                        12.537.503   1.709.659       14.247.162  

       22     Grad Mali Lošinj    JVP LOŠINJ          21                         2.283.752    311.421       2.595.173   

       23     Grad Crikvenica     JVP CRIKVENICA      16                         1.752.957    239.040       1.991.997   

       24     Grad Krk            JVP KRK             22                         2.471.979    337.088       2.809.067   

       25     Grad Opatija        JVP OPATIJA         34                         3.550.000    484.091       4.034.091   

       26     Grad Delnice        JVP DELNICE         13                         1.437.551    196.030       1.633.581   

IX     LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                                                                                            4.169.821

       27     Grad Gospić         JVP GOSPIĆ          17                         2.254.323    307.408       2.561.731   

       28     Općina Plitvička Jezera JVP PLITVIČKA JEZERA   14                  1.415.119    192.971       1.608.090   

X      VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA                                                                                    4.550.519

       29     Grad Virovitica     JVP VIROVITICA      18                         2.244.747    306.102       2.550.849   

       30     Grad Slatina        JVP SLATINA         16                         1.759.710    239.960       1.999.670   

XI     POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                        2.003.505

       31     Grad Požega         JVP POŽEGA          14                         1.763.084    240.421       2.003.505   

XII    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA                                                                                         6.561.914

       32     Grad Slavonski Brod JVP SLAVONSKI BROD  55                         5.774.484    787.430       6.561.914   

XIII   ZADARSKA ŽUPANIJA                                                                                                 21.417.595

       33     Grad Zadar          JVP ZADAR           107                        11.463.300   1.563.177       13.026.477  

       34     Grad Biograd na Moru JVP BIOGRAD        23                         2.501.418    341.102       2.842.520   

       35     Grad Benkovac       JVP BENKOVAC        18                         2.220.960    302.858       2.523.818   

       36     Općina Gračac       JVP GRAČAC          22                         2.661.806    362.974       3.024.780   

XIV    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA                                                                                        13.850.479

       37     Grad Osijek         JVP OSIJEK          96                         10.079.840   1.374.524       11.454.364  

       38     Grad Beli Manastir  JVP BELI MANASTIR   18                         2.108.581    287.534       2.396.115   

XV     ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA                                                                                         11.298.042

       39     Grad Šibenik        JVP ŠIBENIK         54                         5.993.979    817.361       6.811.340   

       40     Grad Drniš          JVP DRNIŠ           12                         1.606.392    219.053       1.825.445   

       41     Grad Knin           JVP KNIN            18                         2.341.906    319.351       2.661.257   

XVI    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                                                                     9.315.728

       42     Grad Vinkovci       JVP VINKOVCI        27                         2.776.545    378.620       3.155.165   

       43     Grad Vukovar        JVP VUKOVAR         39                         3.889.635    530.405       4.420.040   

       44     Grad Ilok           JVP ILOK            13                         1.531.660    208.863       1.740.523   

XVII   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                     17.434.079

       45     Grad Split          JVP SPLIT           111                        11.668.600   1.591.173       13.259.773  

       46     Grad Solin          JVP SOLIN           13                         1.522.476    207.610       1.730.086   

       47     Grad Imotski        JVP IMOTSKI         20                         2.150.914    293.306       2.444.220   

XVIII  ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                                 29.508.464

       48     više suosnivača:    JVP PULA            74           1,0000       8.161.194    1.112.891       9.274.085   

             Grad Pula (68,92%)                                    0,6892       5.624.695    767.004       6.391.699   

             Općina Barban (3,27%)                                 0,0327       266.871      36.392        303.263     

             Općina Fažana (3,78%)                                 0,0378       308.493      42.067        350.560     

             Općina Ližnjan (3,45%)                                0,0345       281.561      38.395        319.956     

             Općina Marčana (4,59%)                                0,0459       374.599      51.082        425.681     

             Općina Medulin (6,88%)                                0,0688       561.490      76.567        638.057     

             Općina Svetvinčenat (2,61%)                           0,0261       213.007      29.046        242.053     

             Općina Vodnjan (6,5%)                                 0,0650       530.478      72.338        602.816     

       49     više suosnivača:    JVP PAZIN           26           1,0000       3.045.792    415.335       3.461.127   

             Grad Pazin (49,29%)                                   0,4929       1.501.270    204.719       1.705.989   

             Općina Cerovlje (9,55%)                               0,0955       290.873      39.664        330.537     

             Općina Gračišće (7,66%)                               0,0766       233.308      31.815        265.123     

             Općina Lupoglav (5,15%)                               0,0515       156.858      21.390        178.248     

             Općina Karojba (7,73%)                                0,0773       235.440      32.105        267.545     

             Općina Motovun (5,78%)                                0,0578       176.047      24.006        200.053     

             Općina Tinjan (9,58%)                                 0,0958       291.787      39.789        331.576     

             Općina Sv. Petar u šumi (5,26%)                       0,0526       160.209      21.847        182.056     

       50     više suosnivača:    JVP POREČ           27           1,0000       3.186.054    434.461       3.620.515   

             Grad Poreč (73,9%)                                    0,7390       2.354.494    321.067       2.675.561   

             Općina Sv. Lovreč (2,13%)                             0,0213       67.863       9.254         77.117

             Općina Višnjan (2,61%)                                0,0261       83.156       11.339        94.495

             Općina Kaštelir-Labinci (1,36%)                       0,0136       43.330       5.909         49.239

             Općina Vižinada (1,44%)                               0,0144       45.879       6.256         52.135

             Općina Vrsar (18,56%)                                 0,1856       591.332      80.636        671.968     

       51     više suosnivača:    JVP ROVINJ          26           1,0000       2.909.530    396.754       3.306.284   

             Grad Rovinj (88,17%)                                  0,8817       2.565.333    349.818       2.915.151   

             Općina Bale (2,1%)                                    0,0210       61.100       8.332         69.432

             Općina Kanfanar (3,2%)                                0,0320       93.105       12.696        105.801     

             Općina Žminj (6,53%)                                  0,0653       189.992      25.908        215.900     

       52     više suosnivača:    JVP LABIN           22           1,0000       2.679.938    365.447       3.045.385   

             Grad Labin (49,9%)                                    0,4990       1.337.289    182.358       1.519.647   

             Općina Pićan (8,2%)                                   0,0820       219.755      29.967        249.722     

             Općina Raša (15,9%)                                   0,1590       426.110      58.106        484.216     

              Općina Kršan (13,2%)                                  0,1320       353.752      48.239        401.991     

             Općina Sv. Nedjelja (12,8%)                           0,1280       343.032      46.777        389.809     

       53     više suosnivača:    JVP BUZET           17           1,0000       2.186.165    298.113       2.484.278   

             Grad Buzet (80%)                                      0,8000       1.748.932    238.490       1.987.422   

             Općina Lanišće (20%)                                  0,2000       437.233      59.623        496.856     

       54     više suosnivača:    JVP UMAG            34           1,0000       3.798.775    518.015       4.316.790   

             Grad Umag (51,7%)                                     0,5170       1.963.967    267.814       2.231.781   

             Grad Novigrad (13,7%)                                 0,1370       520.432      70.968        591.400     

             Grad Buje (22,65%)                                    0,2265       860.423      117.330       977.753     

             Općina Grožnjan 3,65%)                                0,0365       138.655      18.908        157.563     

             Općina Brtonigla (5,85%)                              0,0585       222.228      30.304        252.532     

             Općina Oprtalj (2,45%)                                0,0245       93.070       12.691        105.761     

XIX    DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA                                                                                   14.688.787

       55     Grad Dubrovnik      JVP DUBROVAČKI
                                  VATROGASCI          64                         6.882.579    938.534       7.821.113                 

       56     Općina Konavle      JVP KONAVLE         13                         1.483.541    202.301       1.685.842   

       57     Općina
             Dubrovačko primorje JVP DUBROVAČKO
                                  PRIMORJE            13                         1.435.880    195.802       1.631.682   

       58     Grad Ploče          JVP PLOČE           16                         1.768.858    241.208       2.010.066   

       59     Grad Metković       JVP METKOVIĆ        11                         1.355.274    184.810       1.540.084   

XX     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                                                                               4.329.083

       60     Grad Čakovec        JVP ČAKOVEC         35                         3.809.593    519.490       4.329.083   

              SVEUKUPNO:                             2.239                     244.626.731  33.358.195       277.984.926  277.984.926

 

VI.

Minimalni financijski standard iz točke III. i V. ove Odluke, u visini od 277.984.926 kuna čini osnovicu za izračun dodatnih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave, a u skladu s člankom 45a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

VII.

Utvrđuje se da sredstva za financiranje decentraliziranih funk­cija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda, razliku do ukupno bilanciranih sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije A-539150 – Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu.

Kontrolu ostvarivanja prihoda vrši Ministarstvo financija, a izvršenje rashoda Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

 

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VI. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

 

IX.

Kada javnu vatrogasnu postrojbu osnuje više jedinica lokalne samouprave, prihodi ostvareni temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak od 1%, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju.

Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

 

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

 

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, u roku od 30 dana po proteku obračunskog raz­doblja, dostavljati izvješća za razdoblje siječanj – lipanj 2006. g. te siječanj – prosinac 2006. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje iznad minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

Temeljem dostavljenih izvješća Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će konsolidirana izvješća u skladu s Uredbom o računovodstvu proračuna i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

 

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 214-01/05-01/01

Urbroj: 5030109-05-1

Zagreb, 1. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

                                                                                                                                             Obrazac 1

Nositelj financiranja:     ______________________________________                  JVP – DEC – IZVJEŠĆE

Adresa i sjedište:          ______________________________________       

Telefon/telefaks/e-mail: ______________________________________

Osoba za kontakt:        ______________________________________       

 

 

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA 1 RASHODIMA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA ZA RAZDOBLJE: siječanj – ________2006. g.

 

Veza s rač. iz Računskog plana

OPIS

AOP oznaka

Javne vatrogasne postrojbe

plan

ostvarenje

razlika

nepodmirene obveze

1

2

3

10

11

12

13

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+003+004) – evidencija JLS/JP(R)S

001

 

 

 

 

6111

Iz dodatnog udjela poreza na dohodak

002

 

 

 

 

6118

Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

003

 

 

 

 

633

Pomoći iz proračuna – evidencija JLS/JP(R)S

004

 

 

 

 

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 006+007) – evidencija korisnika

005

 

 

 

 

633

Pomoći iz proračuna

006

 

 

 

 

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

007

 

 

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 009+010+021)

008

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

009

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi (AOPO11+012+ 013+014+015+016+017+018+019+020)

010

 

 

 

 

3212

Naknade: za prijevoz na posao i s posla, za rad na terenu, za odvojeni život

011

 

 

 

 

32215

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

012

 

 

 

 

32221

Osnovni materijal i sirovine

013

 

 

 

 

3223

Energija

014

 

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

015

 

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

016

 

 

 

 

3234

Komunalne usluge

017

 

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

018

 

 

 

 

3236

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

019

 

 

 

 

32392

Premija osiguranja

020

 

 

 

 

34

Financijski izdaci (AOP 022)

021

 

 

 

 

3431

Ostali financijski rashodi

022

 

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 005)

023

 

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 009+010+021)

024

 

 

 

 

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP023-024)

025

 

 

 

 

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 024-023)

026

 

 

 

 

 

UKUPAN VIŠAK – PRENESENI

027

 

 

 

 

 

UKUPAN MANJAK – PRENESENI

028

 

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (AOP 025+027)

029

 

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (AOP 026+028)

030

 

 

 

 

 

Napomena:      Obrazac u cijelosti popunjava JLS koja je preuzela financiranje decentraliziranih funkcija. Oznake AOP 001 do AOP 004 ispunjava na temelju vlastitih evidencija, a AOP 005 do AOP 022 na temeIju knjigovodstvenih evidencija korisnika.

 

                                                                       M.P.                                                        Pročelnik:

 

 

Obrazac 2

 

JVP – FINANCIRANJE IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA

 

Nositelj financiranja:     _______________                                                            

Adresa i sjedište:          ________________________________________    

Telefon/telefaks/e-mail: ________________________________________

Osoba za kontakt:        ________________________________________      

 

 

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU JVP IZNAD MINIMALNOG STANDARDA ZA RAZDOBLJE: siječanj – ________2006. g.

 

Veza s rač. iz Računskog plana

OPIS

AOP oznaka

Javne vatrogasne postrojbe

IZNOS

vlastiti

proračun

proračun ostalih JLS

ukupno

1

2

3

10

11

12

13

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+003)

001

 

 

 

 

664

Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti

002

 

 

 

 

661

Vlastiti prihod

003

 

 

 

 

3

UKUPNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA (AOP 004+005+016+018)

003

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

004

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi (AOP 006+007+008+009+010+011+012+013+014+015)

005

 

 

 

 

3212

Naknade: za prijevoz na posao i s posla, za rad na terenu, za odvojeni život

006

 

 

 

 

32215

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

007

 

 

 

 

32221

Osnovni materijal i sirovine

008

 

 

 

 

3223

Energija

009

 

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

010

 

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

011

 

 

 

 

3234

Komunalne usluge

012

 

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

013

 

 

 

 

3236

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

014

 

 

 

 

32392

Premija osiguranja

015

 

 

 

 

34

Financijski izdaci (AOP 017)

016

 

 

 

 

3431

Ostali financijski rashodi

017

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 019+020)

018

 

 

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

019

 

 

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 021+022)

020

 

 

 

 

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

021

 

 

 

 

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

022

 

 

 

 

 

Preneseni rashodi iz prethodnog razdoblja

023

 

 

 

 

 

Napomena:      Obrazac u cijelosti popunjava JLS koja je preuzela financiranje decentraliziranih funkcija. Oznake AOP 001 do AOP 023 na temelju knjigovodstvenih evidencija korisnika.

 

                                                                                  M.P.                                                        Pročelnik:

           

U ____________ , _______________ 2006. g.