Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu

NN 146/2005 (12.12.2005.), Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu

MINISTARSTVO KULTURE

2742

Na temelju članka 104. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA DRŽANJA, NAČINU OBILJEŽAVANJA I EVIDENCIJI ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti držanja zaštićenih životinja u zatočeništvu, te način njihova obilježavanja i evidencije.

Zaštićene životinje u smislu stavka 1. ovoga članka su jedinke zavičajnih i stranih divljih svojti, zaštićene u smislu Zakona o zaštiti prirode, uključujući i kućne ljubimce koji pripadaju takvim divljim svojtama i koriste se kao životinje za društvo (u daljnjem tekstu: životinje).

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na uvjete prijevoza i karantene koji su uređeni posebnim propisima.

 

II. UVJETI DRŽANJA ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU

 

Članak 2.

Uvjete držanja životinja u zatočeništvu utvrđene ovim Pravilnikom dužne su osigurati fizičke i pravne osobe koje:

– uzgajaju životinje,

– obavljaju trgovačku djelatnost životinjama,

– drže životinje s namjerom prikazivanja javnosti u zoološkim vrtovima, akvarijima, terarijima ili sličnim prostorima,

– postanu vlasnici životinja u svrhu držanja kao kućnih ljubimaca.

 

Članak 3.

Uvjeti držanja životinja u zatočeništvu obuhvaćaju osiguranje odgovarajućeg smještaja i skrbi o životinjama.

Uvjeti smještaja i skrbi o životinjama utvrđeni su u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U slučaju držanja križanaca kod kojih su roditeljske vrste različitih veličina, primjenjuju se uvjeti držanja propisani za vrstu kojoj pripada veći roditelj.

Članak 4.

Smještaj za životinje mora biti tehnički i funkcionalno uređen tako da životinje imaju:

– dovoljno prostora, da nisu ograničene u obavljanju osnovnih fizioloških, etoloških i drugih bioloških potreba primjerenih vrsti, starosti, stupnju razvoja i prilagodbe, u skladu sa stručnim iskustvima i znanstvenim spoznajama,

– odgovarajuće osvjetljenje, dnevno-noćni ritam, temperaturu, vlažnost, prozračivanje, koncentraciju plinova te odgovarajući omjer tekućina i plinova, koji odgovara potrebama vrste i njezinih ekotipova, starosti, stupnju razvoja i prilagodbi životinja, uz što manji utjecaj uznemiravajućih čimbenika i

– osigurane odvojene nastambe, ako se radi o nedruževnim životinjama.

 

Članak 5.

Skrb o životinjama obuhvaća:

– njegu životinja na način da su zadovoljene sve fiziološke, etološke i druge biološke potrebe,

– zaštitu od bijega životinja,

– potrebne veterinarske i higijenske mjere, a osobito:

§         svakodnevnu kontrolu zdravstvenog stanja životinja,

§         kontrolu higijenske ispravnosti hrane i vode,

§         skladištenje, pripremanje i davanje hrane životinjama u skladu sa sanitarnim propisima,

§          redovito čišćenje prostora sredstvima koja nisu toksična za životinje.

 

Članak 6.

Iznimno od članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika uvjeti držanja životinja mogu se prilagoditi danim mogućnostima u sljedećim slučajevima:

– ako se radi o skloništu za napuštene životinje,

– ako se radi o privremenoj skrbi o bolesnim i ozlijeđenim životinjama do izliječenja,

– ako se radi o izložbi životinja ili sličnom, ali ne dulje od 7 dana,

– ako se radi o prodavaonicama živih životinja na malo i veletrgovinama, gdje je moguće držati do 50% više životinja od propisanog broja za odgovarajuću veličinu kaveza, krletke, terarija ili akvarija,

– ako je tako propisano drugim propisima.

U slučaju iz stavka 1. alineje 4. ovoga članka vlasnik prodavaonice na malo dužan je postaviti upozorenje za kupce o tome da veličina prostora u kojem se životinje drže u prodavaonici ne odgovara stvarnim potrebama propisanim za tu vrstu te svakome kupcu pri kupnji životinje dati pisanu uputu o propisanim uvjetima smještaja i skrbi za tu vrstu.

 

Članak 7.

Nepoštivanje uvjeta držanja životinja i skrbi o njima propisanih ovim Pravilnikom, smatra se mučenjem životinja.

 

III. OBILJEŽAVANJE ŽIVOTINJA

 

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika o obilježavanju odnose se na žive kralješnjake koji pripadaju životinjama iz Priloga I., II., III. i IV. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveza obilježavanja se ne odnosi na vrste iz Priloga III. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim uz koje stoji napomena da su lovne vrste.

Obilježavanje životinja iz stavka 1. ovoga članka dužni su osigurati uzgajivači registrirani u skladu s odredbama Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.

Fizičke i pravne osobe koje postanu vlasnici životinja iz stavka 1. ovoga članka, koje nisu obilježene, a za koje posjeduju dokaz o zakonitom podrijetlu, dužne su ih naknadno obilježiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Ako se izvorna oznaka ošteti uzgajivač i/ili vlasnik dužan je zatražiti od Ministarstva suglasnost za ponovno obilježavanje životinje. Ministarstvo izdaje suglasnost ako utvrdi da je identitet životinje neosporan.

Ako obilježena životinja iz Priloga I. i II. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, ugine, pobjegne ili ju se usmrti, uzgajivač i/ili vlasnik dužan je u roku od 10 dana dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

– vrstu životinje,

– oznaku životinje (broj mikročipa, broj prstena itd.),

– datum uginuća ili bijega,

– moguće daljnje korištenje životinje (prepariranje, ustupanje lešine za znanstvena istraživanja i sl.).

Troškove obilježavanja životinja snose uzgajivači i/ili vlasnici životinja.

 

Članak 9.

Živi kralješnjaci, osim ptica, obilježavaju se nepromjenjivim mikročipom s jedinstvenim brojem, na način kako slijedi:

– sisavci:

§         veliki sisavci (osim slonova) – sredina lijeve strane vrata oko sredine, potkožno,

§         srednji i maleni sisavci – između ključne kosti,

§         primati – metakarpalno ili metatarzalno,

§         slonovi – iza lijevog uha,

            – gmazovi:

§         kornjače – potkožno u stražnju lijevu nogu (intramuskularno kod vrsta tanke kože), u golemih vrsta potkožno u tarzalno područje,

§         krokodili – anteriorno od tzv. nuchal cluster-a,

§         gušteri – lijevi kvadriceps ili potkožno u to područje, u vrlo malih vrsta potkožno na lijevu stranu tijela,

§         zmije – lijevi dio vrata potkožno za dvije duljine glave od vrha nosa,

            – vodozemci –aplikacija u limfnu šupljinu,

            – ribe – aplikacija anteriorno od dorzalne peraje.

 

Članak 10.

Mikročipovi iz članka 9. ovoga Pravilnika:

– moraju odgovarati normama ISO 11784:1996 (E) i 11785: 1996 (E);

– moraju sadržavati jedinstveni 15-znamenkasti, trajno čitljiv i nepromjenjiv kod koji je sastavljen na sljedeći način:

§         mjesta 1, 2 i 3: troznamenkasti kod države – 191 u skladu s hrvatskom normom HRN ISO 3166-1,

§         mjesta 4 i 5: kod proizvođača,

§         mjesta 6 do 15: jedinstveni (individualni) broj životinje;

– u njih mora biti ugrađen mehanizam koji onemogućava migraciju čipa po tijelu životinje,

– moraju biti neškodljivi za životinje,

– do aplikacije moraju biti pojedinačno i sterilno pakirani.

Sustav obilježavanja koji se koristi u Republici Hrvatskoj mora osiguravati jedinstvenost mikročipova, a proizvođač mikročipova odgovoran je za neponovljivost brojeva mikročipova.

 

Članak 11.

Iznimno, ako je metoda obilježavanja, propisana člankom 10. ovoga Pravilnika neprimjenjiva zbog fizičkih osobina ili ponašanja životinja, može ih se obilježiti prstenom, trakom, ogrlicom, markicom, tetovažom i sl. s jedinstvenom oznakom, kako bi se omogućila njihova identifikacija.

Jedinstvena oznaka iz stavka 1. ovoga članka ima jedanaest znakova, a sastoji se od:

§         mjesta 1-2: kod države HR u skladu s hrvatskom normom HRN ISO 3166-1,

§         mjesta 3-4: godinu uzgoja,

§         mjesta 5-8: matični broj uzgajivača,

§         mjesta 9-11: jedinstveni broj životinje.

Jedinstvenu oznaku dodjeljuje Ministarstvo na zahtjev stranke.

 

Članak 12.

Ptice iz Priloga I. i II. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim obilježavaju se nožnim prstenom i mikročipom.

Ptice iz Priloga III. i IV. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim obilježavaju se samo nožnim prstenom.

Nožni prsten mora imati jedinstvenu oznaku, mora biti bešav­ni, tj. izrađen u neprekinutom krugu, bez prekida i spoja, ne smije biti mijenjan na bilo koji način, te se u te svrhe komercijalno proizvoditi.

Prsten mora biti takve veličine da ga je nemoguće skinuti s noge posve odrasle ptice, a stavlja se na nogu ptice prvih dana nakon izlijeganja.

Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, ako se ptica ne može obilježiti nožnim prstenom, zbog njezinih fizičkih osobina ili ponašanja, ili ako nožni prsten nije stavljen na vrijeme, obilježava se mikročipom.

U slučaju iz stavka 1. i 5. ovoga članka mikročip se implantira u lijevi pektoralni mišić, osim kod pingvina, kojima se implantira potkožno na bazu vrata. Mikročip mora odgovarati kriterijima iz članka 10. ovoga Pravilnika.

 

Članak 13.

Prsteni iz članka 12. ovoga Pravilnika:

– moraju sadržavati jedinstvenu oznaku od jedanaest znakova koja se sastoji od:

§         mjesta 1 i 2: oznaka države HR u skladu sa hrvatskom normom HRN ISO 3166-1,

§         mjesta 3 i 4: godina uzgoja,

§         mjesta 5 i 6: matični broj dobavljača,

§         mjesta 7 i 8: matični broj uzgajivača,

§         mjesta 9 – 11: redni broj ptice.

Sustav obilježavanja koji se koristi u Republici Hrvatskoj osigurava jedinstvenost i neponovljivost oznake prstena.

 

Članak 14.

Apliciranje mikročipova životinjama iz članka 10. ovoga Pravilnika, obavljaju doktori veterinarske medicine.

Nabavu i distribuciju mikročipova može obavljati samo pravna osoba koju na rok od 3 godine ugovorom ovlasti Ministarstvo.

Ovlaštena pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka mora voditi evidenciju izdanih mikročipova, sa sljedećim podacima:

– broj ukupno izdanih mikročipova,

– proizvođač mikročipova,

– popis ovlaštenih veterinarskih organizacija i privatnih praksi koje su preuzele mikročipove,

– popis jedinstvenih brojeva mikročipova koje su preuzele pojedine ovlaštene veterinarske organizacije i privatna praksa.

Ministarstvo obavlja kontrolu vođenja evidencije iz stavka 3. ovoga članka.

 

Članak 15.

Postavljanje bešavnih prstena pticama obavljaju uzgajivači.

Nabavu i distribuciju prstena može obavljati samo pravna osoba koju na rok od 3 godine ugovorom ovlasti Ministarstvo.

Ovlaštena pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka mora voditi evidenciju izdanih prstena, sa sljedećim podacima:

– broj ukupno izdanih prstena,

– proizvođač prstena,

– popis uzgajivača koji su preuzeli prstene,

– popis jedinstvenih brojeva prstena koje su preuzeli pojedini uzgajivači.

Ministarstvo obavlja nadzor vođenja evidencije iz stavka 3. ovoga članka.

 

Članak 16.

Obilježavanje životinja sukladno odredbama ovoga Pravilnika mora se obavljati na čovječan i brižan način, s obzirom na dobrobit i prirodno ponašanje dotičnih primjeraka.

 

IV. EVIDENCIJA O DRŽANJU ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU

 

Članak 17.

Pravne ili fizičke osobe koje postanu vlasnici životinja iz Priloga I., II., III. i IV. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, s namjerom njihova držanja u zatočeništvu, duž­ne su o tome izvijestiti Ministarstvo u roku 30 dana po stjecanju vlasništva nad tim životinjama.

Pisana obavijest iz prethodnog stavka sadržava sljedeće po­datke:

– ime, prezime, odnosno naziv i sjedište vlasnika životinje,

– hrvatski i latinski naziv vrste,

– broj životinja,

– spol životinja,

– oznaku (mikročip, broj prstena, pečat, tetovirani znak i sl.),

– porijeklo životinje,

– opis uvjeta držanja i skrbi o životinji,

– datum stjecanja životinje,

– način stjecanja životinje.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju trgovačku djelatnost živim životinjama, te na fizičke i pravne osobe koje postanu vlasnici životinja iz Priloga III. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim uz čije znanstveno ime stoji napomena da su lovne vrste.

Ministarstvo vodi evidenciju životinja iz stavka 1. ovoga članka.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

Fizičke i pravne osobe koje drže životinje u zatočeništvu dužne su uvjete njihova držanja uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Članak 19.

Primjerci životinja obilježeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ili prije njihovog uvoza u Republiku Hrvatsku smatraju se obilježenima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Smatra se da su primjerci životinja obilježeni izvan Republike Hrvatske, obilježeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ako su obilježeni na način koji je odobrilo nadležno upravno tijelo u drugoj državi, a koji je jednako vrijedan načinu obilježavanja propisanom ovim Pravilnikom.

Ministarstvo vodi evidenciju o drugim državama koje obilježavaju životinje na način koji je jednako vrijedan načinu obilježavanja propisanim ovim Pravilnikom.

Norme određene člankom 10., stavkom 1. ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati donošenjem odgovarajućih hrvatskih ISO normi koje se odnose na mikročipove iz članaka 9. i 12. ovoga Pravilnika.

 

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/05-30/27

Urbroj: 532-08-01/1-05-01

Zagreb, 5. prosinca 2005.

Ministar

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

 

Prilog Pravilniku o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidencije zaštićenih životinja u zatočeništvu

 

Sisavci (Mammalia)

 

a) Jednootvori i tobolčari

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Kljunati ježak

2

4

15

2

1) 3)

Kuskus, oposumi, četkastorepi penjaš

2

4

3

1

2) 14)

Letaši

6

6

3

0.5

2) 14)

Vombat, tasmanijska neman

2

10

6

15

1) 14) 19)

Klokani penjaši

2

16

3

8

2.5 – 3

18

4

4

2)

Kamenjarski valabi

5

150

15

 

15

3

2) 19) 21)

Srednje veliki klokani i valabiji

5

150

15

15

15

3

1) 6) 8) 21)

Veliki klokani

5

300

20

15

30

15

6) 8) 19) 21)

 

b) Tupaje (verirovke) (Scandentia)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Tupaje

5

3

1.5

18

0.3

2) 3) 14) 15)

 

c) Kukcojedi (Insectivora)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Jež

2

2

6) 3)

Tenrek

2

1

18

 

 

d) Majmuni (Primates)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Lori, poto, mišji lemur

5

1.5 – 3

2

20 – 25

0.3

2) 3) 14)

Avetnjak, mali galago, mali lemuri, goeldijev majmun

5

4

2

20 – 25

0.5

2) 3) 14) 15)

Marmozeti, tamarini

5

6

2

6

2

18 – 24

0.5

0.5

2) 3) 13) 14) 15)

Veliki galago, noćni majmuni, titi, owl m.

5

6

2

18 – 25

1

2)3)22)

Vjeveričari, talapoini

5

6

2.5

6

2

 

1.5

1.5

2) 6)

Urlikavci, kapucini, lemuri, uakari, saki

5

10

3

8

2

18 – 25

2

2

2)3)

Makakiji, hvataši, vunasti majmuni, gvenoni, manji languri, veći lemuri

5

15

3

12

2

18 – 21

3

3

2) 3) 19)

Languri (+gvereza), husari, mangabiji, pavijan, sifake, mandrili

5

25

3

15

3

18 – 21

4

4

2) 3) langur, gvereza; 8) 12) 19)

Giboni

2

25 – duljina 8 m

3

20

3

16

8

5

2) 3) 19) 21)

Čimpanza, orangutan

3

35

4

20

3

18

8

8

2) 3) 7) 12) 17) 19)

Gorila

3

50

4

50

4

18

10

10

2) 3) 7) 12) 17) 19)

 

e) Zvijeri (Carnivora)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Malajski medvjed, medvjed očalar, usnati medvjed

2

60

4/jedinki

10

1) 2) 3) 7) 17) 18)

Smeđi medvjed, sjeverni medvjed, veliki panda, himalajski medvjed

2

150

6/jedinki

20

1) 2) 3) 7) 17) 18) panda – obavezan bambus sjeverni m. bazen→vidi Dodatak I

S. Am. rakun, mali crveni panda

2

20

2

15

2

2) 3) 6) 14) 21) panda-obavezan bambus

J. Am. rakun

2

8

2.5

8

2

10

2

2

2) 3) 6) 14) 21)

Cibetke

2

16

2.5

12

2

18

5

5

2) 3) 5)

Kinkađu, prstenastorepa mačka

2

12

2

2

2) 3)

Male mačke

2

10

2.5

10

2.5

 

1

1

2) 3) 5) 6) 18) 19)

Serval, ocelot, ribarica

2

15

2.5

12

2.5

18

2

2

2) 3) ribarica 4) 5) 6) 18) 19)

Ris, oblačasti leopard

2

20

2.5

10 (ne ris)

2.5

18 (ne ris)

10

10

2) 3) 5) 6) 18) 19) ris 21)

Puma, jaguar, leopard, snježni leopard

2

30

2

15

2

15

15

12

2) 3) jaguar 4) 5) 6) 9) 18) 19)

Lav, tigar

2

40

3

25

3

15

10

4

2) 3) tigar 4) 5) 6) 9) 18) 19)

Gepard

2

80

20

2

15

10

5

3) 5) 6) 18) 19)

Fenek

2

6

6

18

1

1

1) 3) 6) 9) 14) 16)

Srednje velike lisice (poput arktičke lisice), rakunski psi

2

20

8

4

1

1) 3) 6) 14) 21)

Crvena lisica, siva lisica, J. Am. lisice

2

60

10

1) 3) 6) 14)

Čagljevi, kojoti, divlji psi

2

40

10

1) 3) 6) 14) 15)

Grivasti vuk

2

60

2/jedinki

18

15

1) 3) 6) 15) 19)

Vuk, afrički divlji pas

2

100

10

1) 3) 6) 19) 21)

Patuljasta vidra

2

10

6

3

2

3) 5) bazen→vidi Dodatak I

Europska vidra

2

20

3) 5) bazen→vidi dodatak I

Morska vidra

2

10

3

3) bazen→vidi Dodatak I

Pravi tuljani

2

5

bazen→vidi Dodatak I

Ušati tuljani

5

10

bazen→vidi Dodatak I

Južni morski slon, morž

3

10

bazen→vidi Dodatak I

Patuljasti mungos

2

8

4 (ako ima vanj.prostor, ako ne 6)

18

1

0.5

1) 3) 5) 6) 16)

Merkat, zebrasti mungos, žuti mungos

2

12

4 (ako ima vanj.prostor, ako ne 6)

18

2

1

1) 3) 5) 6) 16)

Srednje veliki mungosi

2

16

 

8

 

18

3

2

1) 3) 5) 6) 16)

Veliki mungosi (binturong)

2

20

10

18

3

2

1) 3) 5) 6) 16)

Male lasice

2

1.5

2) 3) 14)

Velike lasice

2

6

2

2) 3) 14)

Tvorovi, vidrice

2

10

2

3) 14)

Kune

2

10

2.5

8

2.5

2) 3) 14)

Smrdljivac

2

10

10

2

2

1) 14)

Žderonja

2

40

1) 2) 18)

Jazavac

2

20

10

4

4

1) 3) 6) 14)

Ardvuk

1

50

6

10

3

1) 18) 19)

Hijene

1

150

4

15

20

2

1) 18) 19)

 

f) Krezubice (Edentata)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Pasanci

2

4

18

1

1) 14)

Tamandua

2

6

2

18

2

2) 14)

Veliki mravojed

2

40

6

16

10

3

1) 19)

Ljenivci

2

10

2

1.5

2)

 

g) Dvojezupci (Lagomorpha)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Zečevi

2

20

 

4

3) 6)

Kunići, zviždari

5

10

 

2

3) 6)

 

h) Slonovi (Proboscidea)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Slon/ženka

3

500

15/jedinki

16

100

8) 9) 10)

Slon/mužjak

1

150

2x30/jedinki

16

100

8) 9) 10)

 

i) Pećinari (Hyracoidea)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Pećinari

5

10

2

10

2

2

2

2) 8)

 

j) Cjevozupci (Tubulidentata)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Termitojed kapski

5

40

5

1)

 

k) Glodavci (Rodentia)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Nutrija

2

8

2

1

8) bazen→vidi Dodatak I

Vjeverice, leteće vjeverice

2

4

2.5

3

2

18

2

2

2) 8) 14)

Dikobrazi penjaši, gigantske vjeverice

2

12

3

3

2) 5) 8) 14)

S. Am. dikobrazi

2

10

3

4

2) 8) 14)

Dikobrazi Starog svijeta

2

12

2

1) 3) 8) 14)

Skočizec

3

8

18

1) 3) 8) 14)

Aguti, viskača,

5

8

15

2

1) 3) 8) 14)

Paka

2

6

15

3

1) 8) 14) 19)

Svisci

5

20

4

1) 8) 23)

Prerijski psi

5

20

2

 

1) 8)

Kapibara

2

40

8

15

10

2

3) 8) bazen→vidi Dodatak I

Mara

2

20

4

1) 3) 8) 14)

Dabar

5

20

2/par

4

23) 8) bazen→vidi Dodatak I

Hutije, hutije konge

2

5

2

1.5

1) 2) 8) 14)

 

l) Netopiri (Chiroptera)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Letipsi plodojedi

20

10

2.5

21

11) 12)

Leteće lisice

20

20

3

21

11) 12)

 

m) Neparnoprstaši (Artiodactyla)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski
p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Divlji magarci, divlji konji, zebre

5

500

8/jedinki

8

80

9) 21) 18) 19)

Tapiri

2

200

12/jedinki

50

6) 9) bazen→vidi Dodatak I

Nosorozi

2

500

25/jedinki

18

150

9) 10) 18) 19)

 

n) Parnoprstaši (Perissodactyla)

VRSTA

Broj

Vanjski prostor

Unutarnji prostor

Za svaku sljedeću jedinku

Posebni zahtjevi

Površina (m2)

Visina
(m)

Površina (m2)

Visina
(m)

Temp
(oC)

Vanjski
p. (m2)

Unutarnji p. (m2)

Pekari

3

60

3/jedinki

10

6) 9) 10)

Divlje svinje

2

100

4/jedinki

10

6) 9) 10) 19)

Patuljasti voden konj

2

100

10/jedinki

18

10

6

bazen→vidi Dodatak I

Nilski voden konj

2

250

40

18

50

10

bazen→vidi Dodatak I

Alpaka, ljama

3

150

30

21)

Vikunja, gvanako, jednogrba i dvogrba deva

3

300

8/jedinki

50

Deva 19) 21)

Indijski moškavac

2

6

2

3)

Vodeni moškavac

2

40

-

8

12

2

3) 10)

Mali jeleni (poput pudua)

4

100

3/jedinki

15

3) 19)

Srednje veliki jeleni (poput lopatara)

8

400

4/jedinki

60

9) 19) 21)

Veliki jeleni (poput europskog jelena)

6

500

6/jedinki

80

9) 19) 21)

Los

3

500

100

9) 19) 21)

Okapi

2

300

15/jedinki

50

18)

Žirafe

4

500

25/jedinki

15

50

18) 20)

Male antilope (klipspringer), dik-dik, duiker

2

50

3/jedinki

20

3) 19) 21)

Gazele

10

500

4/jedinki

40

3) 19) 21)

Srednje velike antilope (poput sajge, pronghorn)

6

500

5/jedinki

50

3) 19) 21)

Velike antilope (poput modre, močvarne)

5

500

8/jedinki

80

9) 19) 21)

Goral,  takin

4

400

4/jedinki

40

2) 3) 19) 21)

Mufloni, divlje ovce, divlje koze

10

400

-

40

2) 3) 19) 21)

Bizoni, divlja goveda, mošusna goveda

5

500

8/jedinki

80

9) 19) 21)

 

VELIČINE BAZENA ZA SISAVCE

 

VRSTA

Za skupinu od (n) životinja

Za svaku
sljedeću jedinku

Posebni
zahtjevi

Potrebna min. površina kopna

Broj (n)

Površina (m2)

Dubina (m)

Volumen (m3)

m2

 

m2

Nutrija, vidrica

2

2

0.5

1

Vidi tablicu

Dabar

3

15

0.8

12

Vidi tablicu

Kapibara

5

6

0.5

3

1

Vidi tablicu

Patuljasta vidra

2

10

0.5

5

2

Vidi tablicu

Europska vidra

2

20

0.8

16

-

Vidi tablicu

Morska vidra

2

60

2.0

120

8

Vidi tablicu

Sjeverni medvjed

1

60

1.5

90

20

Vidi tablicu

Patuljasti voden konj

2

20

0.8

16

Temp. 18 – 20

Vidi tablicu

Nilski voden konj

2

30

1.5

45

8

Temp. 18 – 20

Vidi tablicu

Tapiri

2

10

0.8

8

Vidi tablicu

Pravi tuljani

2

60

1.5

90

10

Vidi tablicu

Morski lavovi

5

100

2.0

200

15

Vidi tablicu

Južni morski slon, morž

3

200

3.0

600

40

Vidi tablicu

 

Obrazloženje brojeva iz stupca »Posebni zahtjevi« u tablici koja se odnosi na uvjete držanja sisavaca

            1.         osigurati mogućnost kopanja

            2.         osigurati mogućnost penjanja

            3.         osigurati mogućnost sakrivanja

            4.         potreban bazen

            5.         osigurati uzdignuta mjesta za promatranje okoline

            6.         prirodni materijal u vanjskoj nastambi (zemlja, pijesak, kora, lišće itd.)

            7.         obavezan unos dodatnih objekata u nastambu

            8.         obavezan redovni unos grana zbog održavanja dentalne higijene i dio obogaćivanja okoliša

            9.         mogućnost valjanja ili posipanja pijeskom ili blatom i/ili trupci za češanje

            10.       tijekom cijele godine omogućiti kupanje i/ili tuširanje

            11.       mogućnost da se čvrsto uhvate za strukture na plafonu ili za plafon nastambe

            12.       veći broj mjesta za hranjenje

            13.       omogućiti direktan ulazak sunčevih zraka – otvorena nastamba ili otvori na krovu, otvoreni prozori

            14.       obavezne kutije za spavanje

            15.       monogamni parovi s mladuncima dok ih podnose

            16.       grijače tijelo u vanjskoj nastambi

            17.       svaka životinja zahtijeva vlastiti krevet

            18.       individualni boksovi za svaku životinju (mali grabežljivci 0.5 – 1 m2, žderonja, ris, serval, puma, oblačasti leopard, ostale srednje velike mačke 1.5 m2, velike mačke, gepard 2.5 m2, malajski medvjed, hijene, ardvuk 4 m2, ostali medvjedi + veliki panda 6 m2)

            19.       mogućnost odvajanja

            20.       osigurati otvoreni, ali natkriveni predprostor (80 m2)

            21.       zaklon u vanjskoj nastambi

 

Ptice (Aves)

OPĆI UVJETI DRŽANJA

 

1. VOLIJERE

Volijere i kavezi trebaju biti izolirani od buke i smješteni tako da ptice budu zaštićene od svakog stresa koji bi mogli uzrokovati ljudi ili druge životinje. Pri držanju iscrpljenih ili povrijeđenih ptica s ciljem njihovog puštanja na slobodu potrebno je smanjiti prisutnost čovjeka na najmanju moguću mjeru. Takve ptice se ne smiju izlagati i pokazivati javnosti.

 

2. OSVJETLJENJE

Ukoliko se ptice drže u zatvorenoj prostoriji treba se pobrinuti za dovoljno osvjetljenje dnevnom svjetlošću ili osigurati umjetnu svjetlost primjerenu dnevnom svjetlu. Jednako osvjetljenje treba osigurati i u zaštitnim, zatvorenim dijelovima volijera. Dnevno osvjetljenje ne smije biti isprekidano; treba se pridržavati ritma dana i noći. Trajanje osvjetljenja određuje se prema specifičnim zahtjevima vrste i prema dobu godine i kod pjevica uglavnom varira od minimalno 8 i maksimalno 14 sati.

 

3. HRANA

Svakoj vrsti ptice potrebno je ponuditi odgovarajuću hranu, prema vrsti i starosti ptice. Hrana i voda nude se svakodnevno svježe, a posude se redovno moraju prati. Posude za hranu i vodu trebaju biti smještene dalje od prečki, da se smanji mogućnost prljanja izmetom ptica. Pticama treba staviti na raspolaganje i vodu za kupanje.

 

4. BOLESTI I POVREDE

Pri uzgoju i držanju ptica preporučaju se svakodnevne kontrole zdravstvenog stanja ptica. Ako postoji sumnja da je ptica bolesna, ima parazite ili se ozlijedila, treba konzultirati veterinara. Pri držanju povrijeđenih i bolesnih ptica, bitnije je sprječavanje daljnjih ozljeda od zadovoljavanja za kretanjem. Često je i neophodno privremeno ograničenje kretanja. U to vrijeme ptice se mogu držati u kutijama.

 

a) NOJEVKE

Drže se u ograđenim prostorima s visokom ogradom. Trebaju imati suhi zaštitni prostor, bez propuha i u kojem se tlo ne smrzava. Nanduima i emuima zaštitni prostor treba staviti na raspolaganje pri temperaturi ispod -10 °C. Kazuari su samotni i osim u doba parenja drže se pojedinačno.

VRSTA

Broj ptica

Površina /m2 x visina ograde/m

Zaštitni prostor

Svaka sljedeća ptica

Posebni zahtjevi

Veličina/m2 po ptici

Temperatura

Noj (Struthio camelus)

3

250/1,8

6

> 10 °C

50

pijesak za kupanje

Nandui (Rheidae)

2

200/1,2

4

ne treba grijati

25

pijesak za kupanje

Emu (Dromaius novaehollandiae)

2

200/1,2

4

ne treba grijati

100

pijesak za kupanje

Kazuar (Casuariidae)

2

200/1,8

6

> 15 °C

bazen s vodom

 

b) PTICE VODARICE

Ptice vodarice trebaju imati na raspolaganje plitak bazen s vodom, a za vrste koje pretežno borave u vodi navedene su i minimalne površine i dubine bazena. Bazen treba imati niske rubove koje pticama omogućuju ulazak u vodu. Tropskim vrstama potrebno je osigurati unutarnji prostor, također s bazenom.

VRSTA

Broj ptica

Površina
otvorenog
prostora /m2

Svaka sljedeća ptica/m2

Površina
zatvorenog prostora po životinji/m2

Bazen –
površina/m2  x  dubina vode/m

Površina bazena svaka sljedeća ptica /m2

Posebni zahtjevi

Pelikani (Pelecanidae)

1 – 4

40

10

3

30 x 0,75

5

bazen i u zatvo-renom prostoru

Pingvini (Spheniscidae)

1 – 12

60

3

 

16 x 1,5

1

 

Kormorani (Phalacrocorax sp.)

1 – 6

10

1,5

 

10

1,25

prečke ili grane

Rode (Ciconia sp.)

2

30

6

1

bazen

 

prečke ili grane

Velike čaplje (Ardea sp.)

6

30

3

1 – tropske vrste

bazen

 

prečke ili grane

Srednje čaplje i žličarke

6

20

2

0,5 – tropske vrste

bazen

 

prečke ili grane

Male čaplje (Ixobrychus sp.)

2

6

 

 

bazen

 

trska ili grmlje

Male patke (do 50 cm)

2

8  x visina 2,5 m

 

zaklon

4 x 0,60-1 m*

 

trska, kućice za gniježđenje (Aix)

Velike patke (iznad 50 cm)

2

12 x visina 2,5 m

 

zaklon

6 x 0,60-1 m*

 

trska

Manje guske, utve

2

60

 

 

bazen

 

niska trava

Labudovi, veće guske

2

200

 

 

100

 

niska trava

 

* Preporučena dubina bazena za patke plivarice je 60 cm, a za patke ronilice oko 1 m.

c) FAZANI

Fazani se mogu držati u volijerama. Zbog izrazite teritorijalnosti parove treba držati odvojeno. Ptice uglavnom dobro podnose hladnoću i dovoljan im je negrijani zaštitni prostor.

VRSTA

Broj ptica

Vanjski prostor

Zaštitni prostor

Dimenzije P/m2 x v /m

Dimenzije P x v

Fazani

2

12,0 x 2,0

4 m  x 2 m

Paun

2

40,0 x 2,0

 

 

d) GRABLJIVICE I SOVE

Ptice grabljivice i sove mogu se držati u djelomično zatvorenim volijerama, koje pticama omogućuju sklanjanje od pogleda. Djelomično zatvorene volijere imaju pored zatvorenih drvenih ili zidanih strana jednu ili više djelomično otvorenih strana. Volijere trebaju biti opskrbljene prečkama i prostorima za sjedenje smještenim u gornjem dijelu volijere, ali tako da omogućavaju prostor za slobodan let. Okretne ptice kratkih krila i dugog repa, poput kobaca i jastrebova ne smještaju se u potpuno žičane volijere.

Temperaturni zahtjevi u tablici označeni su šifrom:

I. – dobro podnosi niske temperature, potrebna je zaštita od kiše i vjetra (ne treba unutarnji prostor)

II. – osjetljive na jako niske temperature, potrebna je negrijana prostorija ili mjesto za spavanje

III. – ne podnose niske temperature, potrebna je topla prostorija zaštićena od propuha

IV. – jako osjetljive na niske temperature, potrebna je grijana prostorija s temperaturom iznad 15 °C

VRSTA

Broj ptica

Vanjski prostor Dimenzije P; š; v;

Unutarnji prostor

Svaka sljedeća životinja

Posebni zahtjevi

Dimenzije P; š; v;

Temperatura

GRABLJIVICE Falconiformes

Lešinari Cathartes, Coragyps, Sarcorhamphus

1

24 m2; 3 m; 3m;

4 m2; 2 m; 2 m

IV.

10 m2

Sarcorhamphus papa osjetljiv na mraz

Andski kondor Vultur gryphus

1

24 m2; 3 m; 3 m;

 

I.

 

 

Bukoč Pandion haliaetus

1

24 m2; 3 m; 3 m;

4 m2; 2 m; 2 m

II.

10 m2

 

Škanjac osaš Pernis apivorus

1

10,5 m2; 2 m; 2,5 m;

2 m2; 1 m; 2 m

III.

3 m2

 

Crnokrila lunja Elanus caeruleus

1

7,5 m2; 2 m; 2,5 m

2 m2; 1 m; 2 m

IV.

3 m2

 

Lunje Milvus

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

4 m2; 2 m; 2 m

I.

6 m2

M. migrans I – II*

Štekavci Haliaeetus

1

24 m2; 3 m; 3m;

4 m2; 2 m; 2 m

I. H. leucogaster i H. vocifer – IV.

10 m2

 

Crkavice Neophron, Necrosyrtes, Gypohierax

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

4 m2; 2 m; 2 m

Neophron II – III* ostali IV.

6 m2

 

Kostoberina Gypaetus
barbatus

1

24 m2; 3 m; 3 m;

 

I.

10 m2

 

Supovi Gyps, Aegypius, Torgos, Trigonoceps, Sarcogyps

1

24 m2; 3 m; 3 m;

4 m2; 2 m; 2 m

Aegypius, G. fulvus i G. bengalensis – I
Torgos i Sarcogyps – IV ostali – III

10 m2

 

Zmijari Circaetus, Spilornis, Kratko-repi orao Terathopius ecaudatus

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

4 m2; 2 m; 2 m

IV.

6 m2

 

Eje Circus

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

4 m2; 2 m; 2 m

C. earuginosus – II
C. cyaneus – I

6 m2

 

Eje Poliboroides, Gabari Melierax

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

4 m2; 2 m; 2 m

IV.

6 m2

 

Jastreb gušteraš Kaupifalco monogrammicus

1

7,5 m2; 2 m; 2,5 m

2 m2; 1 m; 2 m

IV.

3 m2

 

Jastreb Accipiter gentilis

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

 

I.

6 m2

 

Kobac Accipiter nisus

1

7,5 m2; 2 m; 2,5 m

 

I.

3 m2

 

Škanjci Buteo buteo, B. jamaicensis

1

10,5 m2; 2 m; 2,5 m;

2 m2; 1 m; 2 m

B. buteo – I.
B. jamaicensis I – II*

3 m2

 

Škanjci Buteo

1

12 m2; 2 m; 2,5 m

4m2; 2 m; 2 m

B. lagopus, regalis, rufinus – I.
B. polyosoma – II.
B. rutofunus – III.

6 m2

 

Harpije Harpia, Morphnus Veliki orao Polemaetus bellicosus

1

24 m2; 3 m; 3 m;

4 m2; 2 m; 2 m

III.

10 m2

 

Filipinski orao Pithecophaga jefferyi Krunati orao Stephanoaet. coronatus

1

24 m2; 3 m; 3 m;

4 m2; 2 m; 2 m

IV.

10 m2

 

Orlovi Aquila

1

24 m2; 3 m; 3 m;

4 m2; 2 m; 2 m

A. clanga i pomarina – II, A. verreauxi – III ostali – I

10 m2

 

Savanski orao Aquila rapax

1

18 m2; 3 m; 2,5 m;

4 m2; 2 m; 2 m

I – II.*

6 m2

 

Prugasti orao Hieraaetus fasciatus

1

12 m2; 2 m; 2,5 m