Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

NN 146/2005 (12.12.2005.), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2743

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/04.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari s tehničkim zahtjevima, uvjeti za davanje ovlaštenja za obavljanje tih poslova, uvjeti za izdavanje i sadržaj isprava o sukladnosti eksplozivnih tvari te uvjeti i načini priznavanja valjanosti isprava i oznaka o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu.

 

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– certifikat sukladnosti je potvrda koju, nakon provedenog ocjenjivanja sukladnosti, izdaje ovlaštena osoba i kojom potvrđuje da je eksplozivna tvar sukladna s tehničkim zahtjevima za tu eksplozivnu tvar,

– izjava o sukladnosti je isprava koju izdaje proizvođač (ili uvoznik sukladno članku 9. Zakona o eksplozivnim tvarima) kojom izjavljuje da je eksplozivna tvar sukladna tehničkim zahtjevima za tu eksplozivnu tvar te ju označava oznakom CE,

– EC ispitivanje je provjeravanje, uspoređivanje i utvrđivanje mogućnosti i osobina eksploziva s izjavom o sukladnosti te ispunjavanje osnovnih sigurnosnih zahtjeva (atestno).

 

Članak 3.

Pojedini pojmovi korišteni u normama, na koje upućuje ovaj Pravilnik, imaju sljedeće značenje:

– ispitni i/ili mjeriteljski laboratorij je osoba ovlaštena za obavljanje radnji ispitivanja eksplozivnih tvari (HRN ISO/IEC 17025: 2000),

– nadzorna ustanova je osoba ovlaštena za obavljanje radnji stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje (HRN EN 45004:1998),

– ustanova za potvrđivanje/upis je osoba ovlaštena za obavljanje radnji stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje, odnosno osoba ovlaštena za obavljanje radnji početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje (HRN EN 45012:1998),

– ustanova za potvrđivanje je osoba ovlaštena za obavljanje radnji početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje, odnosno osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti (HRN EN 45011:1997)

 

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENE SUKLADNOSTI EKSPLOZIVNIH TVARI

 

Članak 4.

Osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari, odgovorna osoba u ovlaštenoj osobi te zaposlenici ovlaštene osobe ne smiju proizvoditi izrađivati, dobavljati niti upotrebljavati eksplozivne tvari koje nadziru niti biti zastupnici neke od tih osoba.

Osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari mora ispunjavati zahtjeve glede osoblja, sredstava i opreme, tehničke sposobnosti, samostalnosti i neovisnosti osoblja te nepristranosti i čuvanja poslovne tajne, uz dodatak specifičnih uvjeta za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari.

Osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari odgovara za štetu koju pri obavljanju poslova počini osobi za koju obavlja te poslove ili trećim osobama.

Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka određeni su hrvatskim normama, ovisno o radnjama koje je osoba ovlaštena obavljati i to:

– za radnje ispitivanja eksplozivnih tvari mora ispunjavati zahtjeve iz norme HRN ISO/IEC 17025:2000;

– za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje mora ispunjavati zahtjeve iz normi HRN EN 45004:1998 i HRN EN 45012:1998

– za radnje početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje mora ispunjavati zahtjeve iz normi HRN EN 45012:1998 i HRN EN 45011:1997

Osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje radnji iz stavka 4. podstavka 2. i 3. ovoga članka, ispunjava i uvjete za izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje.

 

Članak 5.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti mora ispunjavati osnovne zahtjeve određene normom HRN EN 45011:1997 i dodatne zahtjeve određene normama HRN ISO/IEC 17025:2000, HRN EN 45004:1998 i HRN EN 45012:1998, uz dodatak specifičnih uvjeta za eksplozivne tvari i ovisno o radnjama ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari koje je ovlaštena provoditi.

Specifični uvjeti za eksplozivne tvari iz članka 4. stavka 2. i stavka 1. ovoga članka propisani su hrvatskim normama, preuzetim i usklađenim s europskim normama. Popis normi utvrđuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog Hrvatskog zavoda za norme, a popis se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Specifični uvjeti za streljivo propisani su odredbama Međunarodnog stalnog odbora za provjeru ručnog vatrenog oružja (Commission Internationale Permanente pour l’ Epreuve des Armes ŕ Feu portatives – u daljnjem tekstu: C.I.P.).

Osim dodatnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za izdavanje certifikata sukladnosti za pojedinu eksplozivnu tvar ili skupinu eksplozivnih tvari, osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti mora ispunjavati i uvjete za obavljanje najmanje jedne od radnji iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

 

Članak 6.

Osoba ovlaštena za izdavanje certifikata sukladnosti dužna je imenovati certifikacijski odbor, koji je zadužen za nadzor nad izdavanjem certifikata sukladnosti te osigurava nepristranost rada.

U certifikacijski odbor imenuju se predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i drugih nad­ležnih tijela državne uprave i/ili interesnih skupina proizvođača, ovisno o skupinama eksplozivnih tvari i prema potrebi predstavnici korisnika eksplozivnih tvari.

Nadležna tijela državne uprave i interesne skupine proizvođača, čiji se predstavnici imenuju u certifikacijski odbor, moraju biti navedeni u općem aktu ovlaštene osobe.

 

Članak 7.

Ovlaštena osoba za izdavanje certifikata sukladnosti dužna je sudjelovati u praćenju razvoja struke u području eksplozivnih tvari za koje je ovlaštena te uspostaviti kontakte s drugim ovlaštenim osobama u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji te u državama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji.

Ovlaštena osoba dužna je jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo o ispunjavanju obveza iz stavka 1. ovoga članka, a na traženje Ministarstva i češće.

 

Članak 8.

Ovlaštena osoba za izdavanje certifikata sukladnosti i njezini zaposlenici ne smiju obavljati poslove proizvodnje, uvoza ili dobavljanja eksplozivnih tvari i sirovina za proizvodnju eksplozivnih tvari.

Ovlaštena osoba ne smije ocjenjivati sukladnost eksplozivnih tvari niti izdavati certifikate sukladnosti za eksplozivne tvari za koje joj je proizvođač povjerio obavljanje radnji ocjenjivanja sukladnosti koje prema ovom Pravilniku obavlja proizvođač.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na osobu ovlaštenu za ispitivanja eksplozivnih tvari koja je akreditirana prema normi HRN ISO/IEC 17025:2000, uz dodatak specifičnih uvjeta za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari, za koje joj je proizvođač povjerio obavljanje radnji ispitivanja.

 

Članak 9.

Osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari imenuje jednog ili više svojih zaposlenika kao odgovornu osobu za obavljanje radnji ispitivanja eksplozivnih tvari, radnji nadzora unutarnje kontrole proizvodnje te izdavanje odgovarajuće isprave o provedbi tih radnji, za određene eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka osobito odgovara za:

– preuzimanje posla provedbe radnji ispitivanja eksplozivnih tvari odnosno obavljanja radnji nadzora unutarnje kontrole proizvodnje te izdavanja odgovarajućeg dokumenta, u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u obavljanju tih radnji te odgovarajuće opremljenosti ovlaštene osobe u pogledu opreme potrebne za obavljanje tih radnji,

– provedbu radnji ispitivanja eksplozivnih tvari odnosno radnji nadzora unutarnje kontrole proizvodnje u skladu s važećim propisima i pravilima struke te izdavanje odgovarajuće isprave,

– osiguranje neovisnosti obavljanja poslova ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari u odnosu na proizvođača i uvoznika odnosno dobavljača.

Odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe pri donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 10.

Osoba ovlaštena za izdavanje certifikata sukladnosti imenuje jednog ili više svojih zaposlenika kao odgovornu osobu za izdavanje certifikata sukladnosti za određenu eksplozivnu tvar odnosno skupinu eksplozivnih tvari.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka osobito odgovara za:

– preuzimanje i obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u tom postupku te odgovarajuće stručne opremljenosti ovlaštene osobe u pogledu opreme potrebne za obavljanje tog posla,

– provedbu poslova izdavanja certifikata sukladnosti u skladu s važećim propisima i pravilima struke,

– osiguranje neovisnosti obavljanja poslova izdavanja certifikata sukladnosti u odnosu na proizvođača i uvoznika odnosno dobavljača

Odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe pri donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 11.

U svrhu obavljanja radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari proizvođač mora:

– imati posebne ustrojstvene jedinice čiji je djelokrug rada samo obavljanje propisanih radnji (ispitni laboratorij i/ili stalna unutarnja kontrola proizvodnje),

– imenovati osobu odgovornu za rad ustrojstvene jedinice koja obavlja radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti,

– uspostaviti sustav pisanih pravila pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari koji mora osiguravati tehničku ispravnost, točnost i objektivnost dobivenih rezultata.

Obavljanje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari proizvođač može povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka poslove obavlja u ime i za račun proizvođača, a u obavljanju tih poslova prema Ministarstvu i ovlaštenim osobama ima isti položaj i dužnosti kao i proizvođač.

 

III. POSTUPAK OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI I IZDAVANJE ISPRAVA O SUKLADNOSTI EKSPLOZIVNIH TVARI

 

Članak 12.

Eksplozivne tvari sukladne su s tehničkim zahtjevima ako imaju mogućnosti i osobine koje navodi proizvođač i ispunjavaju osnovne sigurnosne zahtjeve koje EC ispitivanjem utvrdi ovlaštena osoba za ocjenjivanje sukladnosti.

 

Članak 13.

Svaku eksplozivnu tvar potrebno je ispitati u uvjetima koji odgovaraju uvjetima u kojima će se uporabiti.

Ako uvjete iz stavka 1. ovoga članka nije moguće ostvariti u laboratoriju ispitivanje se mora provesti na mjestu na kojem postoje takvi uvjeti.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka posebno se odnose na fizikalnu i kemijsku stabilnost u svim uvjetima kojima eksplozivna tvar može biti izložena pri skladištenju, rukovanju i propisnoj uporabi.

 

Članak 14.

Eksplozivne tvari moraju udovoljavati općim i posebnim sigurnosnim zahtjevima.

Opći sigurnosni zahtjevi za sve vrste eksplozivnih tvari su:

– moraju biti oblikovane, proizvedene i dostavljene na način da predstavljaju najmanji rizik za sigurnost i zdravlje ljudi i sprečavaju oštećenje imovine i okoliša u normalnim, predvidivim okolnostima,

– prije stavljanja na tržište moraju u svojem pakiranju sadržavati odgovarajuće upute za sigurno rukovanje, skladištenje uporabu i uništavanje, napisane na hrvatskom jeziku i jezicima zemalja kojima je dotični eksploziv namijenjen,

– svaka eksplozivna tvar mora sadržavati svojstva koja je naveo proizvođač, radi osiguranja najviše moguće razine sigurnosti i pouzdanosti,

– svaka eksplozivna tvar mora biti oblikovana i proizvedena na način da ju je, uz odgovarajući način rukovanja, moguće ukloniti, tako da njeni učinci na okoliš budu svedeni na najmanju mjeru.

Posebni sigurnosni zahtjevi za sve vrste eksplozivnih tvari odnose se na:

– građu i karakteristična obilježja (kemijski sastav, stupanj homogenosti i ako postoji dimenzija i razmještaj veličine zrna – granulometrija),

– osjetljivost na udarce i trenje te uvjete manipulacije, transporta i skladištenja,

– kompatibilnost svih komponenti, vodeći računa o njihovoj fizičkoj i kemijskoj stabilnosti,

– kemijsku čistoća eksploziva,

– otpornost na utjecaj vode kada je eksploziv namijenjen za uporabu u vlažnim uvjetima, gdje bi voda mogla štetiti i utjecati na njegove mogućnosti i sigurnost,

– otpornost na visoke i niske temperature, u slučaju kad se eksplozivna tvar namjerava skladištiti ili koristiti pri takvim temperaturama,

– pogodnost eksplozivne tvari za uporabu u opasnim okruženjima (primjerice ugroženo zbog nazočnosti plina praskavca, itd.), ukoliko je namijenjena korištenju pod takvim okolnostima

– sigurnosne karakteristike namijenjene sprječavanju nepravodobne ili nehotične inicijacije ili paljenja

– ispravan rad (funkcionalnost) eksplozivne tvari, ukoliko je korištena sukladno svojoj namjeni

– otpornost eksplozivne tari obzirom na pakiranja ili ostale konponente na oštećenja prilikom transporta, skladištenja, sve do krajnjeg roka uporabe koju je naznačio proizvođač.

Posebni sigurnosni zahtjevi za različite grupe eksplozivnih tvari:

1. gospodarski eksplozivi

– propisana metoda inicijacije mora omogućiti sigurnu, pouzdanu i potpunu detonaciju ili odgovarajuću deflagraciju (sagorijevanje) eksploziva za miniranje,

– eksplozivi za miniranje u obliku patrone moraju sigurno i pouzdano prenijeti detonaciju s jednog kraja niza patrona na drugi,

– produkti eksplozije ili sagorijevanje eksploziva namijenjenih za miniranje mogu sadržavati plinove, pare i krute čestice u količinama koje ne ugrožavaju zdravlje pri uobičajenim uvjetima rada.

2. sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari

a) detonirajući i sporogoreći štapin

– izolacija detonirajućeg i sporogorećeg štapina, mora biti odgovarajuće mehaničke izdržljivosti,

– potrebno je naznačiti i pouzdano se pridržavati parametara koji određuju vrijeme sagorijevanja,

– štapini moraju na pouzdan način presnositi puls paljenja ili iniciranja te udovoljavati zahtjevima skladištenja, čak i posebnim klimatskim uvjetima.

b) detonatori i releji

– detonatori moraju omogućiti pouzdano iniciranje detonacije eksploziva koji se koriste u svim predvidivim okolnostima uporabe,

– releji moraju omogućiti pouzdano iniciranje,

– sposobnost paljenja ne smije biti ugrožena vlagom,

– vrijeme odgode detonatora s vremenskim usporenjem mora biti dovoljno ujednačeno, kako bi moguće preklapanje vremena odgode susjednih detonatora bilo bez negativnih utjecaja na efekte radova,

– električne karakteristike kod električnih detonatora moraju biti naznačene na omotu (inicijacija bez vatre, otpornost, itd.),

– žice električnih detonatora moraju činiti izolaciju i dostatnu mehaničku otpornost, uključujući i čvrstoću veza s detonatorom, vodeći računa o predviđenoj namjeni.

3. pogonska punjenja (barutna i raketna goriva)

– pogonska punjenja trebaju biti kompaktna (oblik i dimenzije) i homogena (bez poroziteta, napuklina ili neujednačenog kemijskog sastava i strukture, bez oštećenja ili lošeg spoja inhibitora, ako postoji),

– u normalnim uvjetima eksploatacije (tlak i temperatura) ne smije doći do detonacije i deflagracije,

– fizikalna i kemijska svojstva punjenja u temperaturnom rasponu eksploatacije (uključujući čvrstoću i žilavost za raketna goriva) trebaju biti odgovarajuća,

– punjenja trebaju biti otporna na propisane uvjete skladištenja, manipulacije i eksploatacije i starenje (bez nedozvoljene promjene fizikalnih karakteristika, kemijskih svojstava i karakteristika izgaranja) te ispunjavati duge karakteristike propisane hrvatskim vojnim normama.

4. pirotehnička sredstva

– posebni uvjeti propisani su posebnim propisom.

5. streljivo

– posebni uvjeti propisani su odredbama C.I.P.-a.

 

Članak 15.

Poslovi i radnje ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari i izdavanja isprava o sukladnosti obavljaju se u skladu sa Zakonom o eksplozivnim tvarima i ovim Pravilnikom, tehničkim specifikacijama i odredbama norme po kojoj je dobiveno ovlaštenje za obavljanje tih poslova.

Postupak ocjenjivanja sukladnosti obavlja se sukladno članku 7. Zakona o eksplozivnim tvarima provedbom jedne od sljedećih radnji:

I. Modul B (prilog br. 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika):

– podrazumijeva početno ispitivanje tipa proizvoda za ocjenjivanje sukladnosti s tipom i po izboru proizvođača ili njegovog predstavnika:

1. Modul Cbis2 (prilog br. 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika):

– podrazumijeva ispitivanje slučajnih uzoraka proizvoda od ovlaštene osobe za ocjenjivanje sukladnosti ili

2. Modul D (prilog br. 3., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika):

– podrazumijeva osiguranje kvalitete proizvodnje putem ocjene sustava kvalitete, uz redovite nadzore ovlaštene osobe za ocjenjivanje sukladnosti ili

3. Modul E (prilog br. 4., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika):

– podrazumijeva osiguranje kvalitete proizvoda putem ocjene sustava kvalitete, uz redovite nadzore ovlaštene osobe za ocjenjivanje sukladnosti ili

4. Modul F (prilog br. 5., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika):

– podrazumijeva pregled i ispitivanje svakog proizvoda od ovlaštene osobe za ocjenjivanje sukladnosti koju izabere proizvođač.

II. Modul G (prilog br. 6., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika):

– podrazumijeva pregled i ispitivanja pojedinačnog proizvoda prema odgovarajućim normama od ovlaštene osobe za ocjenjivanje sukladnosti koju izabere proizvođač

 

Članak 16.

Ispitivanjem eksplozivnih tvari utvrđuju se tehnička svojstva eksplozivnih tvari.

Nadzor proizvodnje eksplozivnih tvari podrazumijeva:

– stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje koju provodi proizvođač,

– početni nadzor proizvodnog procesa i početni nadzor unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi ovlaštena osoba za ocjenjivanje sukladnosti,

– stalni nadzor, procjena i ocjena unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi ovlaštena osoba za ocjenjivanje sukladnosti.

 

Članak 17.

Nadzor proizvodnje eksplozivnih tvari provodi se pregledavanjem, nadziranjem i ocjenjivanjem proizvodnje i proizvođačeve unutarnje kontrole proizvodnje.

O provedenim radnjama iz članka 16. i rezultatima tih radnji ovlaštena osoba izdaje odgovarajuću ispravu i to:

– o radnjama ispitivanja eksplozivnih tvari izdaje izvješće o ispitivanju eksplozivnih tvari sa stručnim mišljenjem,

– o provođenju stalnog nadzora, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje izdaje izvješće o provedenom nadzoru,

– o provedenom početnom nadzoru proizvodnog procesa i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje izdaje izvješće o provedenom početnom nadzoru sa stručnim mišljenjem.

Ispravu iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka izdaje i proizvođač.

Na temelju pozitivnih izvješća iz stavka 2., podstavka 2. i/ili 3. ovoga članka izdaje se certifikat unutarnje kontrole proizvodnje kada je to potrebno radi provedbe sustava ocjenjivanja sukladnosti.

 

Članak 18.

Prije izdavanja certifikata sukladnosti i izjave o sukladnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari, moraju se provesti skupine radnji prema hrvatskim normama za pojedine skupine eksplozivnih tvari.

 

Članak 19.

Prije izdavanja certifikata sukladnosti potrebno je:

– provesti ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari,

– provesti radnje postupka certifikacije.

Osoba ovlaštena za izdavanje certifikata sukladnosti vrednuje i završno ocjenjuje rezultate radnji ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari koje je sama provela ili koje su provele druge osobe ovlaštene za provedbu tih radnji.

 

Članak 20.

Certifikat sukladnosti izdaje osoba ovlaštena izdavanje certifikata sukladnosti, na zahtjev proizvođača ili uvoznika eksplozivnih tvari. Certifikat se izdaje ako su provedene skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti te ako je sukladnost dokazana.

Certifikat sukladnosti izdaje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i obavezno sadrži:

– naziv i sjedište ovlaštene osobe koja je izdala certifikat sukladnosti eksplozivnih tvari,

– klasu, broj i datum ovlaštenja za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti,

– evidencijski broj ovlaštene osobe,

– naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika

– naziv, kratki opis i namjenu eksplozivnih tvari,

– oznaku tehničkih specifikacija za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden,

– naziv i sjedište ovlaštenih osoba za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti koje su sudjelovale u ocjeni sukladnosti te klasu broj i datum ovlaštenja za obavljanje tih poslova,

– klasu, broj i datum izdavanja certifikata sukladnosti i rok njegovog važenja,

– ime i potpis odgovorne osobe za izdavanje certifikata sukladnosti.

Certifikat sukladnosti osoba koja ga je izdala, proizvođač i uvoznik mora čuvati najmanje deset godina od zadnjeg dana proizvodnje i/ili uvoza.

 

Članak 21.

Izjavu o sukladnosti izdaje proizvođač ako ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Izjava o sukladnosti može se izdati na temelju strane isprave o radnjama ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari, ukoliko je osoba ovlaštena za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari u inozemstvu – izdavač strane isprave, ovlaštena od strane nadležne institucije prema sljedećim zahtjevima:

– radnje ispitivanja eksplozivnih tvari provodi sukladno zahtjevima norme HRN ISO/IEC 17025:2000,

– radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje provodi sukladno zahtjevima iz norme HRN EN 45004:1998 i HRN EN 45012:1998

– radnje početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje provodi sukladno zahtjevima norme HRN EN 45012:1998 i HRN EN 45011:1997

 

Članak 22.

Izjavom o sukladnosti proizvođač ili uvoznik potvrđuje da su provedene radnje određene za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari za koje se daje izjava ili da je dokazana sukladnost eksplozivnih tvari s tehničkom specifikacijom.

Izjava o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i obavezno sadrži:

– naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu eksplozivnih tvari,

– izjavu da je eksplozivna tvar sukladna tehničkoj specifikaciji određenoj za taj proizvod,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden,

– tvrtku i sjedište ovlaštenih osoba za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti koje su sudjelovale u ocjeni sukladnosti, klasu, broj i datum ovlaštenja za obavljanje tih poslova,

– klasu, broj i datum izdavanja izjave,

– ime, svojstvo i potpis osobe koja je ovlaštena za potpisivanje u ime proizvođača ili uvoznika eksplozivnih tvari.

Izjavu o sukladnosti proizvođač ili uvoznik mora čuvati najmanje deset godina od zadnjeg dana proizvodnje i/ili uvoza.

 

Članak 23.

Pri ulasku eksplozivnih tvari u Republiku Hrvatsku uvezenih iz zemalja s kojima Republika Hrvatska nema zaključen ugovor iz članka 35. ovog Pravilnika, uvoznik pribavlja stručno mišljenje ovlaštene osobe o provjeri sigurnosnih osobina eksplozivnih tvari.

Stručno mišljenje o provjeri sigurnosnih osobina eksplozivnih tvari izdaje ovlaštena osoba za izdavanje certifikata sukladnosti na osnovu ispitivanja eksplozivnih tvari u ovlaštenom ispitnom laboratoriju prema važećim hrvatskim normama karakterističnim za pojedinu vrstu eksplozivnih tvari i/ili CIP-u.

 

IV. IZDAVANJE OVLAŠTENJA

 

Članak 24.

Ovlaštenje za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari i ovlaštenje za izdavanje certifikata daje se domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi, na rok od četiri godine, a može se još na četiri godine.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ishoditi za radnje koje u postupku ocjenjivanja sukladnosti obavlja proizvođač.

Ovlaštenje izdaje i produžuje ministar nakon što Hrvatska akreditacijska agencija utvrdi da je pravna ili fizička osoba stručno i tehnički osposobljena za provedbu poslova u postupku ocjene sukladnosti.

 

Članak 25.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu, a uz zahtjev se prilaže:

– popis u kojemu su navedeni vrsta i opseg poslova i radnji, eksplozivne tvari, odnosno skupine eksplozivnih tvari za koje se traži izdavanje ovlaštenja te tehnička specifikacija eksplozivnih tvari,

– rješenje o upisu i izvod iz sudskog registra,

– dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– odluka o imenovanju odgovorne osobe za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari za koje se traži izdavanje ovlaštenja i dokaze da odgovorna osoba ispunjava uvjete propisane člankom 11. stavkom 1. Zakona o eksplozivnim tvarima te dokaz da ima najmanje VŠS odgovarajućeg smjera,

– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima će se obavljati poslovi,

– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je osoba ispunila druge uvjete određene ovim Pravilnikom,

– dokaz o podmirenim troškovima davanja ovlaštenja.

Dokazima iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka smatra se potvrda o akreditaciji prema odgovarajućoj hrvatskoj normi, uz dodatak specifičnih uvjeta za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari, koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija ili potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Troškove postupka iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka utvrđuje ministar.

 

Članak 26.

U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je, na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi.

 

Članak 27.

Popis osoba kojima su izdana ovlaštenja te popis osoba kojima su ovlaštenja oduzeta objavljuje se u »Narodnim novinama«.

V. NADZOR

 

Članak 28.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari i izdavanje certifikata obavlja Ministarstvo.

Ovlaštena osoba, proizvođač, uvoznik i dobavljač dužni su u određenom roku dostaviti podatke koje zatraži Ministarstvo, omogućiti državnim službenicima Ministarstva pristup u sve svoje radne prostorije te pristup svim podacima koji su u vezi s njegovim radom.

 

Članak 29.

Ovlaštena osoba, proizvođač te uvoznik dužni su bez posebnog poziva i odgađanja izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost i uvjete obavljanja poslova za čije je obavljanje ovlaštena, odnosno koje obavlja na temelju ovoga Pravilnika.

Sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka ovlaštena osoba, proizvođač, odnosno uvoznik dužni su dostaviti Ministarstvu svaki nalaz o nadzoru koji je provelo akreditacijsko tijelo ako je ovlaštena osoba akreditirana, odnosno ako je ovlaštenje dano na temelju potvrde akreditacijskog tijela.

 

Članak 30.

Ako Ministarstvo utvrdi da ovlaštena osoba ne ispunjava uvjete ili ne obavlja poslove koji su uvjet za dobivanje ovlaštenja ili da poslove za čije je obavljanje ovlaštena na temelju ovoga Pravilnika ne obavlja u skladu s važećim propisima i pravilima struke, rješenjem će odrediti rok za ispunjavanje tih uvjeta, odnosno usklađenje rada s važećim propisima.

Do ispunjenja uvjeta, odnosno usklađenja rada u smislu stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba ne može obavljati posao za koji je ovlaštena.

Ako ovlaštena osoba ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će joj rješenjem u cijelosti ili djelomično oduzeti ovlaštenje.

Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka određuje se ovlaštena osoba koja će nastaviti započeti posao za čije je obavljanje oduzeto ovlaštenje.

 

Članak 31.

Isprava o sukladnosti za koju Ministarstvo utvrdi da nije izdana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, poništit će se rješenjem.

Protiv rješenja iz članka 30. stavka 3. ovoga Pravilnika i rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI. OZNAČAVANJE EKSPLOZIVNIH TVARI

 

Članak 32.

Eksplozivna tvar za čija je tehnička svojstva, na način propisan ovim Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima određenim hrvatskom normom, koja je sukladna načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva ili preuzetom europskom tehničkom dopuštenju, označavaju se sukladno Pravilniku o označavanju eksplozivnih tvari.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 33.

Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih osoba, izdanih certifikata sukladnosti i izjava o sukladnosti.

Osoba koja je izdala certifikat sukladnosti ili izjavu o sukladnosti dužna je istu dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njezina izdavanja.

Obveza iz stavka 2. ovoga članka odnosi se i na priznavanje, odnosno potvrđivanje stranih dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti.

 

Članak 34.

Odredba članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika primjenjuje se od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, a do tada proizvođač, uvoznik ili dobavljač može izdavati izjavu o sukladnosti eksplozivnih tvari nakon pribavljanja stručnog mišljenja iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Do dana izdavanja ovlasti pravnim ili fizičkim osobama za ocjenjivanje sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti, stručno mišljenje iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika daje Ministarstvo.

 

Članak 35.

Ministarstvo u skladu s međunarodnim ugovorom koji Republika Hrvatska sklopi s Europskom unijom prijavljuje i odjavljuje ovlaštenu osobu Europskoj komisiji te o tome obavještava ovlaštenu osobu.

 

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari (»Narodne novine« broj 2/96.)

 

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Broj: 511-01-52-76281/4-2005.

Zagreb, 5. prosinca 2005.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.

 

PRILOG br. 1

 

MODUL B (EC – tipsko ispitivanje »CE« uzorka)

 

1. Ovaj modul opisuje proceduru kojom ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti ustanovljava i potvrđuje da neki reprezentativni uzorak eksplozivne tvari zadovoljava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2. Proizvođač ili njegov zastupnik podnosi zahtjev ovlaštenoj osobi za ispitivanje eksplozivne tvari (»CE uzorka«).

Zahtjev sadrži:

– naziv i sjedište proizvođača te naziv i sjedište zastupnika ako je on podnio zahtjev

– pisana izjava kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen drugoj ovlaštenoj osobi.

– tehničku dokumentaciju koja omogućuje procjenu odgovaranja proizvoda.

3. Za ovakvu procjenu tehnička dokumentacija mora sadržavati koncepciju proizvodnje i funkcioniranje eksplozivne tvari te sadržavati:

– osnovni opis uzorka;

– nacrt koncepcije i plan proizvodnje te shematski prikaz komponenti, opseg djelovanja, itd.;

– potreban opis i objašnjenje uz navedene nacrte i shematske prikaze te funkcioniranje proizvoda;

– popis normi, potpuno ili djelomično provedenih te opis usvojenih rješenja kako bi se udovoljilo osnovnim zahtjevima;

– ostvareni rezultati izvršene provjere;

– izvještaji o probama.

Proizvođač ili njegov zastupnik – podnositelj zahtjeva stavlja na raspolaganje potreban broj uzoraka, koji su tipični za razmatranu proizvodnju; obavještava ovlaštenu osobu za ocjenu sukladnosti o svim izmjenama odobrenog proizvoda; čuva tehničku dokumentaciju, uključujući i presliku EC certifikata o pregledu tipa eksplozivne tvari od najmanje deset godina počevši od posljednjeg dana proizvodnje eksplozivne tvari.

4. Ovlaštena osoba za stručne poslove u postupku ocjene sukladnosti:

4.1. Proučava tehničku dokumentaciju, provjerava da li je uzorak izrađen sukladno s njom i otkriva elemente koji su koncipirani sukladno provedenim odredbama zahtijevanih normi te elemente čiju koncepciju ne podržavaju odredbe istih normi;

4.2. Provodi ili je provelo prilagođene kontrole te potrebne probe kako bi se provjerilo da li rješenja proizvođača zadovoljavaju odredbe ovog Pravilnika;

4.3. Izvršava ili nalaže izvršenje prilagođene kontrole te potrebne probe kako bi se provjerilo da li je proizvođač primijenio odgovarajuće norme za koje se odlučio da će ih primijeniti;

4.4. Dogovara se s podnositeljem zahtjeva u pogledu mjesta na kojem će se izvršiti potrebne kontrole i probe;

5. Ukoliko uzorak eksplozivne tvari zadovoljava odredbe ovog Pravilnika, ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o sukladnosti s tehničkim propisima (EC-tipsko ispitivanje). Potvrda mora sadržavati ime i adresu proizvođača, zaključke kontrole te potrebne podatke za identifikaciju ispitivanog uzorka. Popis tehničke dokumentacije nalazi se u privitku potvrde o sukladnosti s tehničkim propisima, a jednu presliku čuva osoba koja ju je izdala. Ako ovlaštena osoba kojoj je upućen zahtjev za ispitivanje eksplozivne tvari odbije izdati potvrdu podnositelju zahtjeva, to odbijanje mora obrazložiti, te mora predvidjeti mogućnost žalbene procedure.

6. Podnositelj zahtjeva obavještava osobu koja je izdala potvrdu o sukladnosti eksplozivne tvari (EC) o svim izmijenjenim karakteristikama. Ista se eksplozivna tvar mora podvrći ponovnom ispitivanju ukoliko te izmjene mogu dovesti do bitnih promjena tehničkih karakteristika eksplozivne tvari. To novo ispitivanje je u obliku dodatka početnom ispitivanju eksplozivne tvari (»EC uzorka«).

7. Ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti dostavlja izvještaj drugim ovlaštenim osobama o korisnim informacijama u pogledu potvrda (atesta) ispitivanja eksplozivne tvari i izdanih i povučenih dodatnih ispitivanja.

 

PRILOG br. 2

 

MODUL Cbis (provjera usklađenosti slučajnim odabirom)

 

1. Ovaj modul opisuje dio postupka prema kojem proizvođač ili njegov zastupnik pri ovlaštenoj osobi daje izjavu da su dotične eksplozivne tvari prilagođene uzorku koji je ispitan prema modulu B te da zadovoljava zahtjeve ovog Pravilnika. Proizvođač označava svaku eksplozivnu tvar oznakom CE te prilaže izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima.

2. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se kroz postupak proizvodnje moglo osigurati prilagođavanje tehničkim uvjetima proizvedenog proizvoda prema atestnom uzorku te prema zahtjevima ovog Pravilnika.

3. Proizvođač ili njegov zastupnik dužni su čuvati preslik izjave o odgovaranju tehničkim uvjetima u vremenu od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje toga proizvoda.

Ukoliko niti proizvođač niti njegov zastupnik nemaju sjedište na području Republike Hrvatske (odnosno EU – kad Hrvatska bude članica EU), ta obaveza držanja tehničke dokumentacije na raspolaganju potpada pod zaduženje uvoznika odnosno podnositelja zahtijeva za stavljanje u promet eksplozivne tvari.

4. Ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti, kojeg bira podnositelj zahtjeva, obavlja ili nalaže obavljanje kontrole proizvoda sukladno normi ili tehničkoj i stručnoj praksi u vremenskim razmacima.

Uzorak gotovog proizvoda, kojeg na licu mjesta izdvaja, kontrolira se, a prilagođeni testovi određeni zahtijevanim normama sukladno ovom Pravilniku, ili ekvivalentna testiranja obavljaju se kako bi se moglo provjeriti da li proizvodnja odgovara tehničkim uvjetima prema zahtjevima ovog Pravilnika.

U slučaju kad jedan ili više primjeraka kontroliranih proizvoda ne odgovara zahtjevima ovog Pravilnika, ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti upozorava proizvođača da poduzme potrebne mjere kako bi proizvod zadovoljio potrebne tehničke uvjete.

Proizvođač pod odgovornošću ovlaštene osobe za ocjenu sukladnosti utiskuje identifikacijski simbol tog prijavljenog tijela tijekom proizvodnje.

 

PRILOG br. 3

 

MODUL D (jamstvo kvalitete proizvoda)

 

1. Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač jamči i izjavljuje da dotični eksploziv zadovoljava tehničke uvjete uzorka kako je opisano u EC certifikatima (atestu) te da odgovara zahtjevima ovog Pravilnika.

2. Proizvođač primjenjuje odabrani sustav kvalitete za proizvodnju, završnu kontrolu proizvoda i ispitivanje, što uključuje izradu tehničke dokumentacije.

Proizvođač ili njegov zastupnik označava svaku eksplozivnu tvar oznakom CE i formira pisanu izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima. Oznaka CE mora biti popraćena s identifikacijskim simbolom ovlaštene osobe za ocjenu sukladnosti.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač podnosi molbu za procjenu svog sustava kvalitete za određene eksplozivne tvari ovlaštenoj osobi za ocjenu sukladnosti, a po vlastitom izboru.

Molba mora sadržavati: sve važne informacije; dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete; tehničku dokumentaciju koja se odnosi na odabranu vrstu eksplozivne tvari i presliku potvrde o EC-tipskom ispitivanju.

3.2. Sustav kvalitete mora jamčiti usklađenost eksplozivne tvari s vrstom opisanom u potvrdi o EC – tipskom ispitivanju i zahtjevima ovog Pravilnika. Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač usvojio moraju biti dokumentirani uredno i sustavno u obliku mjera, postupaka i pisanih uputa. Takva dokumentacija mora omogućiti jedinstveno tumačenje programa, planova, priručnika i izvješća o kvaliteti. Mora posebice sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornost i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu eksploziva;

– postupak proizvodnje, tehnika kontrole, te potvrda kvalitete i tehnika i sustavnih aktivnosti koje je potrebno provesti

– provjera testova koje treba provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti

– izvješća o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci testova i standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika, itd.

– sredstva praćenja postignuća tražene kvalitete eksplozivne tvari i učinkovito funkcioniranje sustava kvalitete.

3.3 Ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti procjenjuje sustav kvalitete kako bi odredila odgovara li spomenuti sustav zahtjevima u točki 3.2. Pretpostavlja odgovaranje tehničkim uvjetima prema zahtjevima sustava kvalitete koji provodi odgovarajuće usklađene norme. Proceduru procjene čini obilazak postrojenja proizvođača. Odluka se službenim putem dostavlja proizvođaču te mora sadržavati zaključke kontrole i obrazloženje.

3.4. Proizvođač mora nastojati ispuniti sve obveze proizišle iz sustava kvalitete koji je odobren i održati ga tako da ostane adekvatan i djelotvoran. Proizvođač ili njegov zastupnik obavještavaju službeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim prilagodbama koje su razmatrane u sustavu kvalitete. Ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti procjenjuje predložene promjene i odlučuje može li izmijenjeni sustav kvalitete nastaviti odgovarati zahtjevima navedenima u točki 3.2. ili da li je potrebno prići novom procjenjivanju.

O svojoj odluci obavještava proizvođača službenom obavijesti koja sadržava zaključke kontrole i obrazloženje.

4. Nadzor pod odgovornošću ovlaštene osobe za ocjenu suklad­nosti

4.1. Cilj nadzora je osigurati da proizvođač ispravno ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač ovlaštenoj osobi omogućava pristup mjestima proizvodnje, inspekcije, testiranja i skladištenja te mu dostavlja sve potrebne obavijesti, posebice:

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

– dosjee o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji, podaci testiranja i standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika, itd.

4.3. Ovlaštena osoba periodički provodi kontrole kako bi se uvjerilo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete, a izvještaj dostavlja proizvođaču.

4.4. Ovlaštena osoba provodi nenajavljene obilaske kod proizvođača prilikom kojih može izvršavati ili nalagati izvršenje testiranja kako bi se provjerio ispravan rad sustava kvalitete. Izvještaj o posjeti i eventualnom testiranju dostavlja se proizvođaču.

5. Proizvođač čuva na raspolaganju nadležnim tijelima, u vremenu od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg dana proizvodnje proizvoda:

– dokumentaciju iz točke 3.1., odnosno podatke potrebne za kategoriju naznačenih proizvoda

– prilagodbe navedene u točki 3.4.

– odluke i izvještaj službenog tijela navedene u točki 3.4. te točkama 4.3. i 4.4.

6. Svako ovlaštena osoba ostalim ovlaštenim osobama za ocjenjivanje sukladnosti prenosi važne obavijesti koje se odnose na izdana ili poništena odobrenja sustava kvalitete.

 

PRILOG br. 4

 

MODUL E (osiguranje kvalitete proizvoda)

 

1. Ovaj modul opisuje proceduru kojom proizvođač, koji zadovoljava zahtjeve iz točke 2., jamči i daje izjavu da eksplozivi odgovaraju tehničkim uvjetima prema uzorku opisanom u atestu »CE uzorka«. Proizvođač utiskuje oznaku CE na svakom eksplozivu te formira pisanu izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima. Oznaka CE mora biti popraćena identifikacijskim simbolom ovlaštene osobe odgovorne za nadzor.

2. Proizvođač primjenjuje odobreni sustav kvalitete u svrhu završnog ispitivanja eksploziva i testiranja, kako je objašnjeno u točki 3. Podvrgnut je nadzoru navedenom u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač ulaže molbu za procjenu svog sustava kvalitete eksploziva ovlaštenoj osobi za ocjenu sukladnosti, prema vlastitom izboru.

Molba mora sadržavati:

– sve potrebne obavijesti i saznanja o kategoriji navedenih eksploziva,

– dokumentaciju o sustavu kvalitete,

– tehničku dokumentaciju koja se odnosi na odobreni uzorak te presliku atesta »CE uzorak«.

3.2. U okviru sustava kvalitete svaka eksplozivna tvar mora biti ispitana, a prikladni testovi, koji su određeni zahtijevanim normama ili ekvivalentni testovi, moraju biti izvršeni kako bi se provjerilo da li su sukladni odredbama Pravilnika. Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti zastupljeni u dokumentaciji koja se mora držati na sistematičan i racionalan način u obliku mjera, procedura i pisanih uputa.

Dokumentacija mora posebno sadržavati primjeren opis:

– ciljeva kvalitete, organizacija, odgovornosti kadrova i njihovih ovlasti na području kvalitete proizvoda,

– kontrole i testova koji će biti izvršavani nakon proizvodnje,

– sredstava kojima se provjerava djelotvoran rad sustava kvalitete,

– dosjea kvalitete, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci testova, podaci standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika, itd.

3.3. Ovlaštena osoba za ocjenjivanje sukladnosti procjenjuje sustav kvalitete kako bi odredila odgovara li on zahtjevima navedenima u točki 3.2. Procjenjuje sukladnost tim zahtjevima za sustave kvalitete koji provode odgovarajuću usklađenu normu.

Ekipa revizora mora uključivati najmanje jednog člana u svojstvu koji posjeduje tehnološko iskustvo u pogledu dotičnog proizvoda. Procedura procjene podrazumijeva obilazak mjesta proizvodnje.

O svojoj odluci obavještava proizvođača službenom obavijesti koja sadržava zaključke kontrole i obrazloženje.

3.4. Proizvođač nastoji ispuniti i održati obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvalitete tako da ostane primjeren i djelotvoran.

Proizvođač ili njegov zastupnik obavještavaju službeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim prilagodbama koje su razmatrane u sustavu kvalitete.

Ovlaštena osoba procjenjuje predložene promjene i odlučuje može li izmijenjeni sustav kvalitete nastaviti odgovarati zahtjevima navedenima u točki 3.2. ili da li je potrebno prići novom procjenjivanju.

O svojoj odluci obavještava proizvođača službenom obavijesti koja sadržava zaključke kontrole i obrazloženje.

4. Nadzor pod odgovornošću ovlaštene osobe za ocjenu sukladnosti

4.1. Cilj nadzora je osigurati da proizvođač ispravno ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač ovlaštenoj osobi omogućava pristup mjestima proizvodnje, testiranja i skladištenja te mu dostavlja sve potrebne obavijesti, posebice:

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

– tehničku dokumentaciju,

– dosjee o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji, podaci testiranja i standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika, itd.

4.3. Ovlaštena osoba periodički provodi nadzor kako bi se uvjerila da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete, a izvješće o nadzoru dostavlja proizvođaču.

4.4. Ovlaštena osoba provodi nenajavljene obilaske kod proizvođača prilikom kojih može izvršavati ili nalagati izvršenje testiranja kako bi se provjerio ispravan rad sustava kvalitete. Izvještaj o posjeti i eventualnom testiranju dostavlja se proizvođaču.

5. Proizvođač čuva, na raspolaganju nadležnim tijelima, u vremenu od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg dana proizvodnje proizvoda:

– dokumentaciju iz točke 3.1., odnosno podatke potrebne za kategoriju naznačenih proizvoda

– prilagodbe navedene u točki 3.4.

– odluke i izvještaj službenog tijela navedene u točki 3.4. te točkama 4.3. i 4.4.

6. Svaka ovlaštena osoba ostalim ovlaštenim osobama za ocjenu sukladnosti prenosi važne obavijesti koje se odnose na izdana ili poništena odobrenja sustava kvalitete.

 

PRILOG br. 5

 

MODUL F (provjera proizvoda)

 

1. Ovaj obrazac opisuje proceduru kojom proizvođač ili njegov zastupnik jamči i daje izjavu da su eksplozivi koji su podređeni odred­bama točke 3. sukladni uzorku koji je opisan u potvrdi testiranja »CE uzorka« te da ispunjavaju zahtjeve u smislu ovog Pravilnika.

2. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje jamčio sukladnost eksploziva opisanom uzorku prema potvrdi testiranja »CE uzorka« te zahtjevima ovog Pravilnika. Utiskuje oznaku CE na svaki eksploziv te formira izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima proizvoda.

3. Ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti izvršava prikladna ispitivanja i testiranja kako bi mogla provjeriti odgovaranje tehničkim uvjetima eksploziva prema odgovarajućim zahtjevima ovog Pravilnika, preko kontrola i testova za svaki eksploziv, kako je specificirano u točki 4.

Proizvođač ili njegov zastupnik čuva presliku izjave o odgovaranju tehničkim uvjetima u vremenu od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg dana proizvodnje eksploziva.

4. Provjera preko kontrole i testova za svaku eksplozivnu tvar

4.1. Svaka eksplozivna tvar se ispituje pojedinačno, a odgovarajući testovi, definirani provedbenim normama ili ekvivalentni testovi, izvršavaju se u smislu provjere sukladnosti eksploziva uzorku.

4.2. Ovlaštena osoba označava ili nalaže označavanje svojim identifikacijskim simbolom na svaku odobrenu eksplozivnu tvar te formira pisanu potvrdu o odgovaranju tehničkim uvjetima koji se odnose na obavljene testove.

4.3. Proizvođač ili njegov zastupnik mora biti u mogućnosti predočiti ateste o odgovaranju tehničkim uvjetima na zahtjev službenog tijela.

 

PRILOG br. 6

 

MODUL G (provjera jedinstvenosti)

 

1. Ovaj modul opisuje proceduru kojom proizvođač jamči da je eksploziv, koji je dobio potvrdu navedenu u točki 2., sukladan zahtjevima ovog Pravilnika. Proizvođač utiskuje oznaku CE na eksploziv te formira izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima.

2. Ovlaštena osoba ispituje eksploziv te obavlja odgovarajuće testove, koji su opisani u provedbenim normama ili izvršava ekvivalentne testove kako bi se provjerila sukladnost.

Ovlaštena osoba označava svojim identifikacijskim simbolom odobrenu eksplozivnu tvar te formira potvrdu o odgovaranju tehničkim uvjetima koji se odnose na obavljene testove.

3. Svrha tehničke dokumentacije je da omogući procjenu sukladnosti te razumijevanje zamisli, proizvodnje i djelovanja eksploziva.

U smislu procjene dokumentacija mora sadržavati:

– opći opis uzorka,

– skice osmišljavanja (koncepcije) i proizvodnje, nacrte sastavnih dijelova, podskupova, opsega, itd.

– potrebne popratne opise i objašnjenja kako bi se shvatile rečene skice i nacrti te djelovanje eksploziva ili sustava zaštite,

– popis normi, primjenjive u potpunosti ili djelomično s opisima usvojenih rješenja kako bi se zadovoljili osnovni zahtjevi ukoliko norme nisu bile primjenjive,

– ostvarene rezultate koncepcijske računice, obavljene testove, izvještaje o testovima, itd.