Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu

NN 146/2005 (12.12.2005.), Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2745

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« 178/04) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA ZA ZABAVUI TEHNIČKU NAMJENU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sigurnosni zahtjevi koje moraju ispuniti pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu (u daljnjem tekstu: pirotehnička sredstva) glede mase, kemijskog sa­sta­va, vrste materijala, jačine zvuka, dometa, vremena aktiviranja, učin­kovitosti i drugih značajki te uvjeti za njihovu podjelu.

 

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće zna­čenje:

promet pirotehničkih sredstava je uvoz, prodaja i ustupanje radi daljnje prodaje te skladištenje pirotehničkih sredstava za zabavu i tehničku namjenu. U smislu ovog Pravilnika ne smatra se prometom prodaja na malo pirotehničkih sredstava za zabavu raz­re­da I i II.

jedinično pirotehničko sredstvo je pirotehničko sredstvo koje je zadovoljilo ispitivanja i na propisan način obilježeno, a svojim djelovanjem stvara određeni zvučni, svjetlosni i/ili dimni učinak.

jedinično pakiranje je više pojedinih pirotehničkih sredstava zapakiranih u originalnu ambalažu namijenjenih za maloprodaju i koji su označeni sukladno odredbama Pravilnika o načinu označava­nja eksplozivnih tvari.

priručno skladište je prostorija gdje se mogu smjestiti piro­tehnička sredstva i druge eksplozivne tvari uz uvjet da ukupna količina eksplozivne smjese ne prelazi 30 kg, odnosno da ukupna masa svih pirotehničkih sredstava ne prelazi 150 kg;

maloprodaja pirotehničkih sredstava je prodaja jediničnog pirotehničkog sredstva ili jediničnog pakiranja kupcu u prodavaonicama, štandovima, pokretnim radnjama i drugim prodavaonicama koje prema Zakonu o eksplozivnim tvarima mogu prodavati piroteh­nička sredstva;

vrijeme kašnjenja prilikom aktiviranja pirotehničkog sred­stva je vrijeme koje protekne od trenutka paljenja inicijalne smjese do trenutka pojave prvog efekta-svjetla, dima eksplozije, pokretanja ili polijetanja pirotehničkog sredstva.

pirotehnička smjesa je smjesa takvog kemijskog sastava da gorenjem stvara određeni efekt (pucajući, svjetlosni, goreći, iniciraju­ći, dimni ili dr.), a može biti:

– pirotehnička smjesa za stvaranje učinka

– inicijalna pirotehnička smjesa

– pirotehnička smjesa za pogon pirotehničkog sredstva

inicijalna smjesa je pirotehnička smjesa koja izgaranjem izaziva paljenje pirotehničke smjese koja aktivira pirotehničko sredstvo.

II. SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA

 

Članak 3.

Pirotehnička sredstva moraju zadovoljavati opće i posebne sigurnosne zahtjeve.

 

a) Opći zahtjevi za pirotehnička sredstva za zabavu

 

Članak 4.

Opći zahtjevi za pirotehnička sredstva za zabavu su:

1. Pirotehničko sredstvo mora biti tako napravljeno da je pri namjenskoj (prema uputama) uporabi sigurno

2. Pirotehničko sredstvo mora biti otporno i zaštićeno originalnom ambalažom proizvođača tako da je pri normalnom rukovanju, odnosno prijevozu, zajamčena sigurnost

3. Vrsta paljenja pirotehničkog sredstva mora biti jasno prepoznatljiva ili vidljiva iz etikete, a mjesto paljenja mora biti jasno vidljivo

4. Pirotehničko sredstvo mora biti osigurano od neželjenog zapaljenja odgovarajućim načinom i oblikom pakiranja ili odgovarajućom konstrukcijom proizvoda. Ovaj se zahtjev smatra ispunjenim ako se pirotehnička sredstva prodaju u jediničnom pakiranju

5. Pirotehničko sredstvo pri namjenskoj uporabi ne smije prouzročiti nikakva opasna raspucavanja

6. Pirotehničko sredstvo mora biti konstruirano tako da pri normalnom radu i u slučaju nezgode ne zagadi okoliš.

 

b) Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva za zabavu

 

Članak 5.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva I. razreda su:

1. Zajednička masa pirotehničke smjese (paljenje i punjenje za proizvodnju učinka) u pojedinom pirotehničkom sredstvu ne smije prelaziti 3 g, osim prskalice 10 g i male fontane 5 g. Kod amorcesa, praskavo punjenje ne smije sadržavati olovne spojeve. Mala petarda smije sadržavati najviše 0,3 grama pirotehničke smjese za izazivanje zvučnog učinka. Ukupno može imati do tri učinka. Vanjski promjer male petarde može biti do 5 mm +/– 20 %, a dužina može biti do 50 mm

2. U pojedinom proizvodu, osim amorces za dječje pištolje i naboje koji eksplodiraju pod nogama (nagazna praskalica), pucajuća smjesa smije sadržavati najviše 0,5 grama nitroceluloze u obliku kolodijeve vune (vate) sa sadržajem dušika od najviše 12,6 % ili najviše 2,5 miligrama srebrnog fulminata

3. Pucajuće smjese amorcesa za dječje pištolje i nagazna praskalica mogu sadržavati spojeve s kloratnim ili perkloratnim udjelom, a količina pucajuće smjese ne smije biti veća od 7,5 miligrama po amorcesu ili nagaznoj praskalici. Srebrni fulminat i slične tvari nisu dopuštene u ovim pirotehničkim sredstvima

4. Aktiviranje pirotehničkog sredstva paljenjem ili struganjem, a koje ima pucajući ili gibajući učinak, smije nastupiti od tri do šest (3-6) sekundi od trenutka paljenja inicijalne smjese, odnosno fitilja

5. Kod plastičnih amorcesa pucajuća smjesa u kapicama mora biti podložena i pokrivena pogodnim materijalom

6. Kod pirotehničkih sredstava s pucajućim učinkom jakost zvu­ka ne smije prelaziti 105 dB mjereno na udaljenosti 1, m od mjesta eksplozije, na visini 1 m od poda, dok se ispitivani uzorak nalazi na podu

7. Redenik ne smije sadržavati više od 7,5 g ukupnog eksploziv­nog sadržaja, a svaki pojedinačni pirotehnički element ne smije imati više od 0,8 g eksplozivnog sadržaja

8. Rakete nisu dopuštene u ovom razredu.

 

Članak 6.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva II. razreda su:

1. Zajednička količina svih pirotehničkih smjesa u pirotehnič­kom sredstvu je najviše 50 g, osim:.

a) U mnogocijevnim vatrometnim kutijama količina pirotehnič­ke smjese u jednoj cijevi može biti najviše 20 grama, a ukupna koli­čina pirotehničke smjese najviše 500 grama. Unutarnji promjer cijevi kod mnogocijevnih vatrometnih kutija može biti do 30 mm

b) Ukupna količina pirotehničke smjese u pirotehničkom sredstvu naziva »fontana« može biti najviše 250 grama

c) Ukupna količina pirotehničke smjese u pirotehničkom sredstvu naziva »vulkan« može biti najviše 500 grama

d) Ukupna količina pirotehničke smjese bengalski prašak može biti najviše 2 500 g

2. U raketama ukupna količina pirotehničke smjese može biti najviše 75 grama

3. U jednom pirotehničkom sredstvu, pirotehnička smjesa za pucajuće efekte može sadržavati:

a) Petarde do 6 g pirotehničke smjese,

b) Žabice do 5 g pirotehničke smjese,

c) Redenici do 25 g pirotehničke smjese, odnosno 6 g po elementu, ali za nitratno-metalne smjese do 1 g i perkloratno-metalne smjese do 0,5 g po elementu,

d) Party Knaller može imati do 0,1 g perkloratno-metalne piro­tehničke smjese

4. Ako je obloga petardi i sličnih pucajućih tijela izrađena od lijepljenog papira, stijenke smiju biti debele najviše 3,5 mm, a ako je od drugog materijala, učinci ne smiju biti opasniji nego od navedenog lijepljenog papira navedene debljine

5. Aktiviranje pirotehničkog sredstva, osim mnogocijevnih va­tro­metnih kutija, fontana, vulkana i raketa, može nastupiti od tri do šest (3-6) sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese, odnosno fitilja, osim kod proizvoda kod kojih vremenski pomak nije potreban

a) Aktiviranje mnogocijevnih vatrometnih kutija, fontana, vulkana i raketa može nastupiti od pet do trinaest (5-13) sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese, odnosno fitilja

6. Rakete, vatrometne bombe i drugi pirotehnički predmeti koji lete u zrak moraju letjeti tako visoko da njihovi ostaci ne padaju zapaljeni na zemlju, ali ne više od 120 m te ne smiju izgoriti ili eksplodirati ispod visine od 20 m. Pojedinačne krhotine moraju biti bezopasne i ne smiju biti teže od 60 g,a štap za stabilizaciju leta rakete treba padati položeno

7. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom, pri propisanoj uporabi, ne smiju stvarati opasne krhotine niti rasprsnute krhotine smiju letjeti više od 8 m od mjesta eksplozije

8. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom ne smiju stvarati goreće ili tinjajuće rasprsne krhotine, dok jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB mjereno na udaljenosti od 8 od mjesta eksplozije na visini od 1 m od zemlje, dok se ispitivani uzorak nalazi na zemlji, odnosno u zraku

9. Pirotehničko sredstvo »zmijica« ne smije se dignuti u zrak vi­še od 1 m, a »dvobojci« moraju biti tako napravljeni da mogu le­tjeti samo usmjereno.

 

Članak 7.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva III. razreda su:

1. Količina pirotehničke smjese jednog pirotehničkog sredstva smije iznositi:

– za rakete do 300 g pirotehničke smjese,

– za fontane do 750 g pirotehničke smjese,

– za mnogocijevne vatrometne kutije do 3 000 g pirotehničke smjese, s maksimalnim punjenjem po cijevi do 40 g.

– za petarde do 10 g pirotehničke smjese,

– za vodopade do 1 200 g pirotehničke smjese,

– za redenike do 250 g, odnosno do 10 g po elementu,

– petarde s bljeskom do 10 g nitratno-metalne smjese, odnosno do 5 g perklorat-metalne smjese

– za rimske svijeće do 2.000 g pirotehničke smijese, odnosno maksimaslno 200 g po efektu (pucnju)

2. Vrijeme kašnjenja je od 5 – 13 sekundi

3. Složeno pirotehničko sredstvo, osim »svjetleće slike«, ne smije sadržavati više od 12 pojedinačnih dijelova

4. Praskava pirotehnička smjesa jednog pirotehničkog sredstva ne smije sadržavati više od 100 grama crnog baruta ili 50 grama neke druge nitratne smjese

5. U pojedinačnom dijelu složenog pirotehničkog sredstva ne smije, u pucajućoj smjesi, biti sadržano više od 15 grama baruta ili 6 grama nitratnog pucajućeg punjenja (ili 10 g nitratno-metalne smjese ili 5 g perikloratno-metalne smjese)

6. U pucajućoj smjesi rakete ne smije biti više od 40 grama baruta ili 20 grama nitratne pucajuće smjese

7. Bljeskajuće pucajuće bombe ne smiju, osim pogonske pirotehničke smjese, sadržavati više od 50 grama smjese nitrat-sumpor-aluminij

8. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom, osim raketa, pri propisnoj uporabi, ne smiju stvarati opasne krhotine koje ne smiju letjeti više od 15 m od mjesta eksplozije

9. Rakete, vatrometne bombe i drugi pirotehnički predmeti koji lete u zrak moraju letjeti tako visoko da njihovi ostaci ne padaju zapaljeni na zemlju, ali ne više od 180 m. Pojedinačne krhotine moraju biti bezopasne i ne smiju biti teže od 60 g, a štap za stabilizaciju leta rakete treba padati položeno

10. »Dvobojci« moraju biti ustrojeni tako da lete samo usmjereno

11. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom ne smiju stvarati goreće ili tinjajuće rasprsne krhotine, dok jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB mjereno na udaljenosti od 15 m od mjesta eksplozije na visini od 1 m od zemlje, dok se ispitivani uzorak nalazi na zemlji, odnosno u zraku.

 

Članak 8.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva IV. razreda su:

1. Količina pirotehničke smjese jednog pirotehničkog sredstva smije iznositi:

– za rakete do 500 g pirotehničke smjese,

– za fontane do 1 000 g pirotehničke smjese,

– za mnogocijevne vatrometne kutije do 10.000 g pirotehničke smjese,

– za vodopade do 1 500 g pirotehničke smjese,

– za petarde s bljeskom do 15 g nitratno-metalne smjese, odnosno do 10 g perklorat-metalne smjese

2. Vrijeme kašnjenja je od 5 – 13 sekundi

3. U pucajućoj smjesi rakete ne smije biti više od 50 g baruta ili 30 g nitratne pucajuće smjese

4. Rakete, vatrometne bombe te efekti iz mnogocijevnih kutija te rimskih svijeća moraju letjeti u zrak tako visoko da iskre ili njihovi ostaci ne padaju zapaljeni na zemlju, ali ne više od 250 m

5. Rakete moraju letjeti usmjereno i stabilno bez skretanja te ne smiju eksplodirati ili izgoriti ispod visine od 20 m

6. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom na smiju stvarati goreće i tinjajuće rasprsne krhotine

7. Jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB mjereno na udaljenosti od 15 m mjereno na horizontalnoj udaljenosti od mjesta eksplozije, na visini 1 m iznad tla.

 

c) Opći zahtjevi za pirotehnička sredstva za tehničku namjenu

 

Članak 9.

Opći zahtjevi za pirotehnička sredstva za tehničku namjenu (razred T1 i T2) su:

1. Pirotehnička smjesa u pirotehničkim sredstvima ne smije biti samozapaljiva

2. Tijekom zagrijavanja pirotehničkog sredstva, od 48 sati pri temperaturi od 75 0C svojstva smjese se ne smiju toliko promijeniti da bi se povećala opasnost pri uporabi ili došlo do utjecaja na samo pirotehničko sredstvo

3. Pirotehničke smjese u pirotehničkim sredstvima ne smiju sadržavati amonijeve soli i amine zajedno sa kloratima te metale, antimon(III)-sulfid ili kalijev heksacijanoferat (II) zajedno sa kloratima, izuzev ako dopuštena primjena amonijevih soli i amina zajedno sa kloratima u smjesama za dobivanje dima prilikom slaganja bude postojana. Ako neko pirotehničko sredstvo sadrži više dopuštenih punjenja, onda se ona moraju tako poredati da ne nastanu smjese prethodno navedenih vrsta

4. U praskavim punjenjima dopušteni su crni barut, druge nitratne mješavine, nitroceluloza sa sadržajem dušika od maksimalno 12,6 % i perkloratne mješavine.

 

d) Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva za tehničku namjenu

 

Članak 10.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva za tehničku namjenu-razred T1 su:

1. Pirotehnička sredstva namijenjena za proizvodnju dima ili magle ne smiju:

a) sadržavati više od 1 kg punjenja

b) sadržavati punjenja za dim i maglu čije vrijeme gorenja iznosi manje od 60 sekundi za 0,1 kg

c) prilikom nenamjerne eksplozije rasprskavati se na teške komade ili komade koji mogu ozlijediti čovjeka

2. Pirotehnička svjetla i baklje koje služe za osvjetljavanje kao signalna sredstva ne smiju:

a) sadržavati više od 0,5 kg punjenja

b) sadržavati svjetleća punjenja čije vrijeme izgaranja iznosi manje od 60 sekundi za 0,1 kg

c) prilikom nenamjerne eksplozije rasprskavati se na teške komade ili komade koji mogu ozlijediti čovjeka

3. Pirotehnička sredstva za proizvodnju zvučnih efekata ne smiju, kao praskavo punjenje, sadržavati više od 10 g crnog baruta ili 0,8 g praskavog kalijevog perklorat-aluminija

4. Pirotehnička sredstva namijenjena za borbu protiv štetnika i zaštitu bilja ne smiju:

a) sadržavati praskavo punjenje i ne više od 1 kg aktivne supstance

b) sadržavati aktivne supstance čije vrijeme izgaranja iznosi manje od 60 sekundi za 0,1 kg

c) prilikom nenamjerne eksplozije rasprskavati se na teške komade ili komade koji mogu ozlijediti čovjeka

5. Rakete ne smiju sadržavati više od 20 g pogonskog punjenja

6. Pirotehnička sredstva s toplinskim učinkom ili predmeti koji služe za paljenje ne smiju sadržavati više od 10 g te ne smiju eksplodirati pod utjecajem udarca ili požara

7. Za pirotehnička sredstva »čepove-praskavce« vrijede slijedeći zahtjevi:

a) smiju se sastojati samo od prirodnog pluta ili od mase slične prirodnom plutu,

b) ova tijela moraju biti visoka 15 mm ± 1 mm, na dnu moraju imati promjer 16 mm, na gornjoj površini promjer od 14 mm kao i centrično smješteno cilindrično udubljenje od 7,5 mm ± 1 mm te od 7 mm promjera za prihvat kartonske čašice

c) kartonska čašica za prihvat praskavog punjenja ne smije ispasti niti olabaviti

d) praskavo punjenje smije se sastojati samo od kalijevog klorata, fosfora, krede i vezivnog sredstva. Vezivno sredstvo mora reagirati neutralno te biti tako naneseno da se ne kruni. Njegov slog mora prilikom ispaljivanja osigurati razlaganje tijela.

e) »čep-praskavac« smije sadržavati od 0,04 g do 0,06 g praskavog punjenja

f) šuplji prostor, u kojem se nalazi praskavo punjenje, mora biti prekriven pokrovnim listićima od otpornog papira.

 

Članak 11.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva za vatromete na pozornicama-razred T1, su uz zahtjeve navedene u članku 10. stavku 1., točkama 1. do 6. ovog Pravilnika, su:

1. Pirotehnička sredstva namijenjena za proizvodnju dima ili magle ne smiju:

a) razvijati visokootrovne ili jako nagrizajuće tvari

b) prilikom izgaranja prouzročiti dodatne opasnosti putem žara, temperature, iskre ili vatre

c) sadržavati tvari koje stvaraju čađu

d) se spaljivati na mekoj i labavoj podlozi

2. Pirotehnička svjetleća sredstva ne smiju:

a) razvijati visokootrovne ili jako nagrizajuće tvari

b) prilikom izgaranja prouzročiti dodatne opasnosti putem žara, temperature, iskre ili vatre

c) sadržavati tvari koje stvaraju čađu

d) stvarati opasne iskre ili kapave mrlje kad se drže u ruci

e) držati se u ruci ako nije osigurano bezopasno rukovanje pomoću ručke

3. Pirotehnička sredstva koja rasipaju iskre ne smiju:

a) stvarati opasne krhotine prilikom nenamjerne eksplozije

b) imati doseg iskre dalji od 5 m i trajanje gorenja iskre dulji od 20 sekundi

c) sadržavati pirotehničko punjenje veće od 50 g

d) sadržavati eksplozivne smjese od barijevog nitrata, sumpora i aluminija

e) razvijati produkte izgaranja ili iskre koji bi izvan dosega iskrenja mogle zapaliti lakozapaljive materijale (zapaljive tekućine i plinove)

4. Pirotehnička sredstva od nitroceluloze (maksimalno 12,6 % N), posebice prerađena u vunu (vatu), papir i vrpce ne smiju:

a) prilikom čuvanja sadržavati manje od 25 % vlage

b) biti originalno pakirana teže od 50 g (odnosi se na suhe tvari)

5. Pirotehnička sredstva sa zvučnim djelovanjem:

a) koja se pale, moraju posjedovati odgođeno paljenje koje može odstupati maksimalno 1 sekundu od srednje vrijednosti

b) ne smiju stvarati opasne krhotine koje se ne smiju raspršiti više od 8 m od mjesta eksplozije

c) prilikom eksplozije ne smiju stvarati zapaljive ili tinjajuće krhotine

d) jačina zvuka prilikom eksplozije ne smije prelaziti 115 dB na udaljenosti od 8 m, na visini 1 m od podloge na kojoj je eksplodiralo pirotehničko sredstvo

6. Pirotehnička sredstva za stvaranje bljeska:

a) ne smiju posjedovati omotač koji prilikom propisane uporabe stvara opasne krhotine

b) moraju se paliti samo električno

c) ne smiju svojim iskrama ili krhotinama prouzročiti opasnost od požara

d) ne smiju sadržavati više od 15 g eksplozivnog punjenja

Druga pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete na pozornicama ne smiju imati dijelove koji bi ih svojim učinkom činili opasnijim od sredstava navedenih u stavku 1. ovog članka.

 

Članak 12.

Signalna pirotehnička sredstva s pogonom na eksplozivno punjenje, pirotehničko punjenje za primjenu u uređajima za jednokrat­no ispaljivanje i pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete na pozornicama, a koja su opasnija od sredstava razvrstanih u razred T1, razvrstavaju se u razred T2 i moraju ispunjavati samo opće zahtjeve navedene u članku 9. ovog Pravilnika.

 

e) Zahtjevi za pirotehničke predmete koji služe za paljenje pirotehničkog sredstva

 

Članak 13.

Zahtjevi za pirotehničke predmete koji služe za paljenje piroteh­ničkih sredstava su:

1. Upaljači za pirotehnička sredstva (razred T2):

a) moraju, prilikom propisane uporabe, biti sigurni za rukova­nje

b) moraju biti otporni i originalnim pakovanjem proizvođača tako zaštićeni da se prilikom rukovanja ili prometa ne smanji sigur­nost rukovanja

c) uskladištenjem, pri temperaturi od 75 0C na eksplozivnom punjenju i samom upaljaču ne smiju nastati promjene koje ukazuju na povećanu opasnost. Kod električnih upaljača ne smije doći do promjena mehaničkih i električnih svojstava

d) sastavni dijelovi različitih eksplozivnih punjenja ne smiju stupiti u međusobnu reakciju koja bi dovela do samozapaljenja ili izazvala povećanje opasnosti.

2. Fitilji za pirotehnička sredstva (fitilji za vatromet, razred T1):

a) vrijeme gorenja fitilja za vatromete, prilikom isporuke te nakon dvotjednog ili četverotjednog skladištenja, smije odstupati od srednje vrijednosti za ± 5 %

b) prosječno vrijeme gorenja fitilja za vatromete smije, nakon 48-satnog uskladištenja pri temperaturi od 75 0C, odstupati od prosječnog vremena gorenja za ± 5 %, koja se dobiju prilikom ispitivanja koja se provode kako je definirano u točki 2a. ovog stavka

c) prosječno vrijeme gorenja vodootpornih fitilja smije, nakon 24-satnog stajanja pod vodom, odstupati od prosječnog vremena gorenja za ± 5 %, koje se dobije prilikom ispitivanja koja se provode kako je definirano u točki 2a. ovog stavka.

3. Štapin za pirotehnička sredstva razred (T1):

a) mora biti otporan na uobičajeno mehaničko rukovanje

b) mora biti pouzdano upaljiv

c) vrijeme gorenja štapina mora odgovarati zahtjevima pod a) i b) točke 2. ovoga stavka.

4. Gorive svijeće za pirotehničke svrhe i pirotehničke šibice (razred T1):

a) moraju biti pouzdano upaljive, jednakomjerno sagorijevati te pouzdano pripaljivati fitilje za vatromet ili pirotehničke, termitne i druge mase

b) prilikom propisne uporabe ne smiju stvarati opasne krhotine te moraju udovoljavati zahtjevu iz točke 1b. ovog stavka.

5. Udarni upaljači i upaljači na trenje za pirotehničke svrhe (razred T2):

a) prilikom paljenja, lančić za paljenje se mora besprijekorno upaliti, a čahura za paljenje mora biti s lančićem čvrsto povezana

b) vrijeme sagorijevanja lančića za paljenje udarnih upaljača ili upaljača na trenje smiju međusobno odstupati za ± 5 %

c) lančić za paljenje mora propisno sagorijevati i imati moguć­nosti paljenja pirotehničke smjese

d) sredstva za paljenje ugrađena u udarne upaljače ili upaljače na trenje moraju ispunjavati zahtjeve koji vrijede za ta pirotehnička sredstva

e) moraju ispunjavati zahtjeve iz točke 4b. ovoga stavka.

 

f) Zahtjevi za eksplozivnu smjesu za tehničke i druge svrhe

 

Članak 14.

Zahtjevi za eksplozivne smjese namijenjene za tehničke, znanstvene, analitičke, medicinske i druge svrhe kao i tvari koje se koriste kao pomoćne tvari pri proizvodnji kemijskih proizvoda, su:

1. Mješavine moraju biti homogene, dok se tekući sastojci smiju koristiti samo ako ravnomjerno ovlažuju čvrsto tijelo.

2. Tvari ne smiju biti sklone samozapaljenju. Za vrijeme sedmodnevnog uskladištenja pri temperaturi od 50 C pod uvjetima gomilanja topline, čiji stupanj utjecaja na tvar odgovara utjecaju prilikom rukovanja ili prijevoza, u uskladištenom probnom uzorku ne smije doći do samozagrijavanja većeg od 3 C. Ukoliko se tvari podvrgavaju oštrijim uvjetima, onda se pokusni uvjeti glede temperature i vremena uskladištenja moraju odgovarajuće odabrati.

3. Ako eksplozivna tvar ne zadovoljava zahtjeve iz točke 2. ovoga članka, onda se prilikom rukovanja i prijevoza mora osigurati održanje temperature pri kojoj ne može doći do samozapaljenja.

 

Članak 15.

Zahtjevi za pogonska goriva za pirotehnička sredstva koja lete (rakete, razred T2) su uz dopušteno odstupanje unutar granica tehničke čistoće sastojaka, i:

1. Svi čvrsti sastojci pogonskog goriva moraju biti fino i jednakomjerno pomiješani, kako međusobno tako i s tekućim i želatinoz­nim sastojcima

2. Moraju biti neosjetljiva na mehaničke i termičke uvjete kojim su uobičajeno izloženi prilikom rukovanja i prijevoza, a pri propisanoj uporabi ne smiju eksplodirati i detonirati

3. Pogonsko gorivo u prešanom ili lijevanom obliku ne smije sadržavati napukline ili mjehuriće plina

4. Različite eksplozivne tvariu nekom pirotehničkom sredstvu ne smiju stupiti u međusobnu reakciju koja dovodi do samozapaljenja

5. Pogonsko gorivo za pirotehnička sredstva čak i pri nepovoljnim uvjetima skladištenja ne smije pokazati štetne promjene

 

g) Zahtjevi za pirotehničke smjese

 

Članak 16.

Zahtjevi za pirotehničku smjesu koju sadrži pirotehničko sredstvo su:

1. Smjesa ne smije biti samozapaljiva

2. Tijekom zagrijavanja pirotehničkog sredstva, od 48 sati pri temperaturi od 75 C svojstva smjesa se ne smije toliko promijeniti da bi se povećala opasnost pri uporabi ili došlo do utjecaja na samo pirotehničko sredstvo.

3. Ako pirotehničko sredstvo sadrži različite pirotehničke smjese, njihovi sastojci ne smiju, nakon skladištenja od od 72 sata pri temperaturi od 75 C reagirati tako da bi došlo do samozapaljenja ili neke druge opasnosti.

4. Smjesa ne smije biti izrađena od takvih sastojaka koji bi je činili nestabilnom ili suviše osjetljivom.

5. Pirotehnička smjesa ne smije sadržavati amonijeve soli i amine zajedno sa kloratima te metale, antimon(III)-sulfid ili kalijev heksacijanoferat (II) zajedno sa kloratima. Ako neko pirotehničko sredstvo sadrži više dopuštenih punjenja, onda se oni moraju tako poredati da ne nastanu smjese prethodno imenovanih vrsta.

6. U punjenjima koja sadrže klorate, udio klorata ne smije premašivati 70%. U svjetlećim punjenjima na bazi barijevog klorata, u pištavim spojevima i u smjesama za čepove-praskavce, kapislima i vrpcama za paljenje (amorces) sadržaj klorata se smije povisiti do 80 % težine smjese.

7. Pirotehnička smjesa ne smije biti mehanički ili kemijski onečišćena, ne smije pokazivati kisele reakcije, ne smije sadržavati sumpor sa slobodnom kiselinom ili s više od 0,1 % nesagorivih sastojaka, sumporni cvijet, bijeli (žuti) fosfor i kalijev klorat s više od 0,15 % sadržaja bromata.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Pirotehnička sredstva, sa identifikacijskim brojem (UN broj) i klasom opasnosti, na koja se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika, navedena su u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru (»Narodne novine« broj 2/96. i 124/03.).

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Broj: 511-01-52-85617/2-2005.

Zagreb, 5. prosinca 2005.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.

 

Prilog 1.

 

UN broj

Klasa/razred

Naziv i opis

Napomena

0054

1.3G

Patrone, signalne

Proizvodi kojima se iz signalnih pištolja ispaljuju svjetlosni signali u boji ili kakvi drugi signali

0092

1.3G

Signalne rakete, površinske

Proizvodi koji sadrže pirotehnič­ke sastojke koji su namijenjeni iluminaciji, identifikaciji, signa­li­zaciji ili upozoravanju

0093

1.3G

Signalne rakete, zračne

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0191

1.4G

Signalni uređaji, ručni

Proizvodi namijenjeni signalizaciji

0192

1.1G

Signalni uređaji, željeznica, eksploziv

Vidi objašnjenje pod UN br. 0191

0194

1.1G

Signalni uređaji, opasnost, plovila

Vidi objašnjenje pod UN br. 0191

0195

1.3G

Signalni uređaji, opasnost, plovila

Vidi objašnjenje pod UN br. 0191

0196

1.1G

Signalni uređaji, dimni

Vidi objašnjenje pod UN br. 0191

0197

1.4G

Signalni uređaji, dimni

Vidi objašnjenje pod UN br. 0191

0312

1.4G

Patrone, signalne

Proizvodi namijenjeni ispaljiva­nju signalnih raketa u boji ili drugih signala iz signalnih pi­što­lja

0313

1.2G

Signalni uređaji, dimni

Vidi objašnjenje pod UN br. 0195

0333

1.1G

Pirotehnička sredstva za vatromete

Pirotehnička sredstva namijenjena zabavi

0334

1.2G

Pirotehnička sredstva za vatromete

Vidi objašnjenje pod UN br. 0333

0335

1.3G

Pirotehnička sredstva za vatromete

Vidi objašnjenje pod UN br. 0333

0336

1.4G

Pirotehnička sredstva za vatromete

Vidi objašnjenje pod UN br. 0333

0373

1.4S

Signalni uređaji, ručni

Vidi objašnjenje pod UN br. 0191

0403

1.4G

Signalne rakete, zračne

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0418

1.2G

Signalne rakete, površinske

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0419

1.1G

Signalne rakete, površinske

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0420

1.1G

Signalne rakete, zračne

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0421

1.2G

Signalne rakete, zračne

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0428

1.1G

Pirotehnički proizvodi tehničke namjene

Proizvodi koji sadrže pirotehnič­ke tvari, a tehničke su namjene i koriste se za stvaranje topline, plina ili za kazališne efekte, itd. Pojam ne obuhvaća slijedeće pro­izvode, koji su navedeni odvo­jeno: sve streljivo; patrone, signalne; škare, kabl, eksploziv; pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete; signalne rakete, zračne; signalne rakete, površinske; različiti mehanizmi za pokretanje, eksplozivi; zakovice, eksplozivi; signalni uređaji, ručni; signalni uređaji, opasnost; signalni uređaji, željezničke tračnice, eksploziv; signalni uređaji, dim.

0429

1.2G

Pirotehnički proizvodi tehničke namjene

Vidi objašnjenje pod UN br. 0428

0430

1.3G

Pirotehnički proizvodi tehničke namjene

Vidi objašnjenje pod UN br. 0428

0431

1.4G

Pirotehnički proizvodi tehničke namjene

Vidi objašnjenje pod UN br. 0428

0487

1.3G

Signalni uređaji, dimni

Vidi objašnjenje pod UN br. 0194

0492

1.3G

Signalni uređaji, željezničke tračnice, eksploziv

Vidi objašnjenje pod UN br. 0194

0493

1.4G

Signalni uređaji, željezničke tračnice, eksploziv

Vidi objašnjenje pod UN br. 0194

0503

1.4G

Uređaji za napuha­vanje pirotehnič­kih zračnih jastuka, moduli piro­teh­ničkih zračnih jastuka ili retrak­tor pirotehničkih si­gurnosnih pojaseva

 

0193

1.4S

Signalni uređaji, željezničke tračnice, eksploziv

Vidi objašnjenje pod UN br. 0194

0337

1.4S

Pirotehnička sredstva za vatromete

Vidi objašnjenje pod UN br. 0334

0404

1.4S

Signalne rakete, zračne

Vidi objašnjenje pod UN br. 0092

0405

1.4S

Patrone signalne

Proizvodi namijenjeni za ispaljivanje signalnih raketa u boji ili drugih signala iz signalnih pištolja, itd.

0432

1.4S

Pirotehnički proizvodi ili tehničke namjene