Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu

NN 148/2005 (16.12.2005.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

            2843

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

 

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-3555/2

Zagreb, 5. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

Plan za 2006.

PRIHODI POSLOVANJA

93.995.547.750

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

RASHODI POSLOVANJA

95.368.326.348

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.541.978.902

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-3.361.975.400

 

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

  

 

Plan za 2006.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

15.138.858.757

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.776.883.357

NETO FINANCIRANJE

3.361.975.400

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

 

Članak 2.

 

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006., kako slijedi:

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PRIHODI POSLOVANJA

 

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

6

 

 

 

PRIHODI

93.995.547.750

 

61

 

 

Prihodi od poreza

52.989.016.533

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.448.620.327

 

 

612

 

Porez na dobit

4.008.037.261

 

 

613

 

Porezi na imovinu

399.803.027

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

43.589.921.387

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

33.993.846.085

 

 

 

6142

Porez na promet

918.288.203

 

 

 

6143

Trošarine

8.677.787.099

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.162.339.999

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.525.198.568

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

244.643.422

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

723.305.605

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

167.559.826

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.654.480.920

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

177.910.785

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

22.347.974

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.532.634.531

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.532.634.531

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.279.642.734

 

 

 

 

Carinske pristojbe

252.991.797

 

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

10.000.000

 

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

10.000.000

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

33.627.039.073

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

15.174.998.000

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

16.930.000.000

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.522.041.073

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

577.373.057

 

 

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

23.383.609

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

23.268.134

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

115.475

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

545.796.601

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

301.221.374

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

244.575.227

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

692.848

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

115.475

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

577.373

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

4.575.922.639

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

1.170.531.934

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

57.624.161

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

170.174.044

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

170.174.044

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

600.000.000

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

600.000.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

342.733.729

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

342.733.729

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.405.390.705

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

350.000.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

39.470.756

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

55.919.949

 

 

 

6424

Naknada za ceste

2.960.000.000

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

1.332.070.387

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

588.010.504

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

588.010.504

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

744.059.883

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

330.839.883

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

413.220.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

894.126.061

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

452.848.093

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

379.350.848

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

73.497.245

 

 

662

 

Kazne

414.418.052

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

26.859.916

 

 

 

6631

Tekuće donacije

26.137.384

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

722.532

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

19.400.000

 

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.100

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.300

 

 

 

7211

Stambeni objekti

200.062.587

 

 

 

7212

Poslovni objekti

24.574.713

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

 

74

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

308.507.000

 

 

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

308.507.000

 

 

 

7411

Strateške zalihe

308.507.000

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

95.368.326.348

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

17.285.487.966

 

 

311

 

Plaće

13.799.257.825

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

13.626.358.223

 

 

 

3112

Plaće u naravi

23.021.760

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

65.865.470

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

84.012.372

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

798.426.141

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

798.426.141

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

2.687.804.000

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

351.683.627

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.098.553.674

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

237.566.699

 

32

 

 

Materijalni rashodi

6.541.731.566

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.023.027.723

 

 

 

3211

Službena putovanja

243.389.847

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

671.041.980

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

108.595.896

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.641.805.790

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

384.363.989

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

206.247.765

 

 

 

3223

Energija

467.618.270

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

158.885.969

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

31.183.041

 

 

 

3226

Vojna oprema

393.506.756

 

 

323

 

Rashodi za usluge

3.471.973.074

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

548.927.173

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

503.329.441

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.470.832

 

 

 

3234

Komunalne usluge

227.816.177

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

264.419.332

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

113.613.932

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

847.215.058

 

 

 

3238

Računalne usluge

399.737.490

 

 

 

3239

Ostale usluge

486.443.639

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

404.924.979

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

82.610.698

 

 

 

3292

Premije osiguranja

71.196.002

 

 

 

3293

Reprezentacija

41.753.627

 

 

 

3294

Članarine

62.451.466

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

146.913.186

 

34

 

 

Financijski rashodi

5.019.124.371

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.522.565.372

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

617.500.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.905.065.372

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

1.044.422.970

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

349.985.591

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

112.928.934

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

577.758.445

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

250.000

 

 

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

3.500.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

452.136.029

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

254.732.721

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

808.074

 

 

 

3433

Zatezne kamate

6.576.938

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

190.018.296

 

35

 

 

Subvencije

5.297.469.684

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.047.275.525

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.027.275.525

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.250.194.159

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

369.472.570

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

732.927.170

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.147.794.419

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.451.891.629

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

78.550.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

48.550.000

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

30.000.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

57.360.000

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

57.360.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

6.315.981.629

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

5.308.922.789

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.007.058.840

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

49.487.897.001

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

36.451.500.000

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

23.872.600.000

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.578.900.000

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.036.397.001

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

12.850.411.913

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

185.985.088

 

38

 

 

Ostali rashodi

5.284.724.131

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.686.692.363

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.686.692.363

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.443.477.062

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

575.477.062

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

868.000.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

75.373.500

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

21.990.500

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

53.383.000

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

330.575.000

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

322.053.000

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

8.522.000

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

1.748.606.206

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.425.301.206

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim
financijskim institucijama i trgovačkim
društvima izvan javnog sektora

301.805.000

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

21.500.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.541.978.902

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

66.197.234

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

7.150.000

 

 

 

4111

Zemljište

7.150.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

59.047.234

 

 

 

4121

Patenti

36.000

 

 

 

4123

Licence

44.395.886

 

 

 

4124

Ostala prava

12.995.348

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

1.620.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.246.786.081

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.200.983.648

 

 

 

4211

Stambeni objekti

337.200.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

857.483.648

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

6.300.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

760.617.617

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

237.014.246

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

32.978.230

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

177.094.293

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

194.049.078

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

29.988.339

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

89.493.431

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

46.161.331

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

30.086.331

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

16.075.000

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

21.428.000

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

21.224.000

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

204.000

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

150.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

100.000

 

 

 

4252

Osnovno stado

50.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

217.445.485

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

202.125.485

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

15.115.000

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

205.000

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

7.018.000

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

7.018.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7.018.000

 

44

 

 

Strateške zalihe

34.897.680

 

 

441

 

Strateške zalihe

34.897.680

 

 

 

4411

Strateške zalihe

34.897.680

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

187.079.907

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

175.054.105

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

175.054.105

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.070.802

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.070.802

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.705.000

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.705.000

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

250.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

250.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.361.975.400

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

15.138.858.757

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

323.256.000

 

 

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

 

 

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

7.339.723.240

 

 

821

 

Trezorski zapisi (neto)

1.500.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

1.500.000.000

 

 

822

 

Obveznice

5.839.723.240

 

 

 

8221

Obveznice – tuzemne

5.839.723.240

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.250.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

3.225.879.517

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.898.283.936

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.898.283.936

 

 

842

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

 

 

 

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

827.595.581

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

500.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

327.595.581

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.776.883.357

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

965.732.000

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

4.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

4.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

238.763.000

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

238.763.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

294.344.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

294.344.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

428.625.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

428.625.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

248.467.500

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.767.500

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

16.767.500

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.700.000

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.700.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

6.346.848.374

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.134.022.107

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

428.968.345

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

705.053.762

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

902.284.604

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

902.284.604

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.299.441.663

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.057.411.450

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.242.030.213

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

11.100.000

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

800.000

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

10.300.000

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.215.835.483

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.215.835.483

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

565.835.483

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.650.000.000

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 97.910.305.250 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.776.883.357 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

 

Tabela

(pdf. format)

 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 400-06/05-01/07

Zagreb, 29. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.