Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2006. godinu

NN 148/2005 (16.12.2005.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

2847

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2005., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2006. GODINU

 

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2006. godinu Hrvatskim vodama, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od             2.105.074.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od            2.072.574.000 kuna

– suficit u iznosu od                                 32.500.000 kuna.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 400-06/05-01/07

Zagreb, 29. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2006. GODINU HRVATSKIH VODA

 

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  

 

Plan za 2006.

PRIHODI POSLOVANJA

2.104.974.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.851.574.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

221.000.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

32.500.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

       

 

Plan za 2006.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

174.730.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA

207.230.000

NETO FINANCIRANJE

–32.500.000

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.104.974.000

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

612.974.000

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

612.974.000

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

101.000.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

511.974.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

10.000.000

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

6.500.000

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

300.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.000.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

2.500.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

1.500.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

200.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.500.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.000.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

1.500.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.468.000.000

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.468.000.000

 

 

 

6522

Prihodi vodoprivrede

1.086.000.000

 

 

 

 

Slivna vodna naknada

450.000.000

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

308.000.000

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

310.000.000

 

 

 

 

Naknada za šljunak

18.000.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

382.000.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

14.000.000

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

14.000.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

14.000.000

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

100.000

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv rashoda

Plan za 2006.

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.851.574.000

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

108.000.000

 

 

311

 

Plaće

88.600.000

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

87.600.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

700.000

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

300.000

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

15.400.000

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.750.000

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.650.000

 

32

 

 

Materijalni rashodi

961.030.000

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

8.500.000

 

 

 

3211

Službena putovanja

2.500.000

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000.000

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

15.220.000

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.600.000

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

300.000

 

 

 

3223

Energija

10.210.000

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

700.000

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

410.000

 

 

323

 

Rashodi za usluge

926.370.000

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

16.800.000

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

784.645.000

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

600.000

 

 

 

3234

Komunalne usluge

2.190.000

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

1.080.000

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.355.000

 

 

 

3239

Ostale usluge

70.700.000

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.940.000

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

600.000

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

2.900.000

 

 

 

3293

Reprezentacija

2.000.000

 

 

 

3294

Članarine

400.000

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.040.000

 

34

 

 

Financijski rashodi

38.320.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

34.000.000

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

20.000.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

14.000.000

 

 

 

 

Tuzemne

5.000.000

 

 

 

 

Inozenmne

9.000.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

4.320.000

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.210.000

 

 

 

3433

Zatezne kamate

110.000

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

47.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

47.000.000

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

47.000.000

 

38

 

 

Ostali rashodi

697.224.000

 

 

381

 

Tekuće donacije

900.000

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

900.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

750.000

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

750.000

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

695.574.000

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

695.574.000

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

221.000.000

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

8.000.000

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

8.000.000

 

 

 

4111

Zemljište

8.000.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

123.000.000

 

 

421

 

Građevinski objekti

113.400.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

13.400.000

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

100.000.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

7.600.000

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

6.300.000

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

100.000

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

200.000

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.000.000

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

2.000.000

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

2.000.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

90.000.000

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

90.000.000

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

90.000.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

 

Plan za 2006.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

-32.500.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

174.730.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

3.000.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.000.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.000.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

500.000

 

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

500.000

 

 

 

8341

Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

500.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

171.230.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

171.230.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

171.230.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

207.230.000

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

71.230.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

71.230.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

71.230.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

136.000.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

76.500.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

76.500.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

59.500.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.500.000

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

47.000.000

 

 

II. POSEBNI DIO

 

_____________________________________________________________________________


Šifra             Naziv                                                                                        Plan za 2006.

_____________________________________________________________________________

04        HRVATSKE VODE                                                                         2.279.804.000

100             ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I

            OPREMANJE                                                                         194.000.000

            A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                               171.000.000

            3111    Plaće za redovan rad                                                                    87.600.000

            3113    Plaće za prekovremeni rad                                                                 700.000

            3112    Plaće za posebne uvjete rada                                                             300.000

            3121    Ostali rashodi za zaposlene                                                             4.000.000

            3132    Doprinosi za zdravstveno osiguranjeosiguranje                              13.750.000

            3133    Doprinosi za zapošljavanje                                                              1.650.000

            3211    Službena putovanja                                                                         2.500.000

            3212    Naknade za prijevoz, za rad na terenui odvojeni život                      3.000.000

            3213    Stručno usavršavanje zaposlenika                                                   3.000.000

            3221    Uredski materijal i ostali materijalnirashodi                                      2.500.000

            3223    Energija                                                                                          5.500.000

            3224    Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje                         200.000

            3225    Sitni inventar i autogume                                                                    400.000

            3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                    5.700.000

            3232    Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja                                      15.500.000

            3233    Usluge promidžbe i informiranja                                                         600.000

            3234    Komunalne usluge                                                                          2.000.000

            3235    Zakupnine i najamnine                                                                       500.000

            3237    Intelektualne i osobne usluge                                                           4.500.000

            3239    Ostale usluge                                                                                  1.600.000

3291          Naknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela,

            povjerenstva i sl.                                                                                600.000

            3292    Premije i osiguranja                                                                        2.800.000

            3293    Reprezentacija                                                                                2.000.000

            3294    Članarine                                                                                           400.000

            3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            4.500.000

            3431    Bankarske usluge i usluge platnogprometa                                       4.200.000

            3433    Zatezne kamate                                                                                 100.000

            3811    Tekuće donacije u novcu                                                                   900.000

            K2000 OPREMANJE                                                                             4.600.000

            4221    Uredska oprema i namještaj                                                           3.300.000

            4222    Komunikacijska oprema                                                                    100.000

            4225    Instrumenti, uređaji i strojevi                                                             200.000

            4227    Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene                                    1.000.000

            K2001 INFORMATIZACIJA                                                                3.000.000

            4221    Uredska oprema i namještaj                                                           3.000.000

            K2002 OBNOVA VOZNOG PARKA                                                    2.000.000

            4231    Prijevozna sredstva u cestovnomprometu                                        2.000.000

            K2003 POSLOVNE ZGRADE                                                             13.400.000

            4212    Poslovni objekti                                                                            13.400.000

101            SERVISIRANJE UNUTARNJEGDUGA I DANI

            ZAJMOVI                                                                                114.000.000

            A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINAN-

                        CIJSKIH INSTITUCIJA UJAVNOM SEKTORU                 96.500.000

            3422    Kamate za primljene zajmove od

                        banaka i ostalih financijskih institucija

                        u javnom sektoru                                                                          20.000.000

           5421     Otplata glavnice primljenih zajmova
                        od tuzemnih banaka i ostalih

                        financijskih institucija u javnom sektoru                                          76.500.000

           A1002  ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA
                        I OSTALIH FINANCIJSKIH

                        INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA                        17.500.000

           3423     Kamate za primljene zajmove od banaka
                        i ostalih financijskih institucija izvan
                        javnog sektora                                                                                5.000.000

5441    Otplata glavnice primljenih zajmova od

          tuzemnih banaka i ostalih financijskih
          institucija izvan javnog sektora                                                       12.500.000

            102      SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA                                    56.000.000

            A1003  ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINAN-
                       CIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA        56.000.000

3423     Kamate za primljene zajmove od

           banaka i ostalih financijskih institucija

           izvan javnog sektora                                                                       9.000.000

5442     Otplata glavnice primljenih zajmova

           od inozemnih banaka i ostalih

           financijskih institucija                                                                    47.000.000

103         TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP.ODRŽAVANJE

           VODOTOKOVAI VODNIH GRAĐEVINA                          904.000.000

           A1004  ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH
                        VODNIH GRAĐEVINA NA DRŽAVNIM VODAMA       403.000.000

            3223    Energija                                                                                             180.000

            3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                         30.000

            3232    Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   401.170.000

            3234    Komunalne usluge                                                                            150.000

            3235    Zakupnine i najamnine                                                                       220.000

            3237    Intelektualne usluge                                                                            250.000

            3292    Premije osiguranja                                                                             100.000

            3299    Ostali nespomenuti troškovi                                                               300.000

            3831    Naknada štete fizičkim i pravnimosobama                                          600.000

           A1005  OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU
                        OD POPLAVA NA DRŽAVNIM VODAMA                         10.000.000

            3223    Energija                                                                                         4.500.000

            3224    Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje                         500.000

            3232    Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja                                        5.000.000

            A1006 UREĐENJE I ODRŽAVANJE

                        LOKALNIH VODA I HIDROMEL.SUSTAVA NA SLIVNIM

                        PODRUČJIMA                                                                       345.000.000

            3232    Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   344.800.000

            3237    Intelektualne usluge                                                                              20.000

            3299    Ostali nespomenuti troškovi                                                                30.000

            3831    Naknada štete fizičkim i pravnim osobama                                         150.000

           A1007  STUDIJSKO-RAZVOJNI I ZNAN-
                        STVENO-ISTRAŽIVAČKI POSLOVI                                    54.000.000

            3239    Ostale usluge                                                                                54.000.000

           A1008  HITNE INTERVENCIJE UPODRUČJU VODNOGA
                        GOSPODARSTVA                                                                     3.000.000

            3239    Ostale usluge                                                                                 3.000.000

            A1009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA                58.000.000

            3221    Uredski materijal i ostali materijalnirashodi                                      1.100.000

            3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                  11.000.000

            3237    Intelektualne usluge                                                                      45.480.000

            3239    Ostale usluge                                                                                     200.000

            3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               200.000

            3431    Bankarske naknade                                                                            10.000

            3433    Zatezne kamate                                                                                   10.000

            A1010 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ                             2.000.000

            3222    Materijal i sirovine                                                                             300.000

            3223    Energija                                                                                              30.000

            3225    Sitni inventar i autogume                                                                      10.000

            3231    Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                        70.000

            3232    Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      1.175.000

            3234    Komunalne usluge                                                                              40.000

            3235    Zakupnine i najamnine                                                                       360.000

            3237    Intelektualne usluge                                                                                5.000

            3299    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 10.000

            A1011 OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA             10.000.000

            3237    Intelektualne usluge                                                                           100.000

            3239    Ostale usluge                                                                                  9.900.000

            A1012 UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE

                        SAVE I DUNAVA, TE VIŠENAMJENSKOG KANALA      19.000.000

            3232    Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     17.000.000

            3239    Ostale usluge                                                                                  2.000.000

            104      PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI               1.011.804.000

            K2004 OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG

                        DJELOVANJA VODA NADRŽAVNIM VODAMA

                        (ZAŠTITAOD POPLAVA)                                                        29.787.000

            4511    Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                29.787.000

            K2005 OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE                         405.804.000

            3632    Kapitalne pomoći unutar opće države                                             3.000.000

            3862    Kapitalne pomoći trgovačkimdruštvima                                       352.804.000

            4214    Ostali građevinski objekti                                                              50.000.000

            K2006 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA                381.360.000

            3632    Kapitalne pomoći unutar opće države                                           40.000.000

            3862    Kapitane pomoći trgovačkimdruštvima                                        291.360.000

            4214    Ostali građevinski objekti                                                              50.000.000

            K2007 EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆEU POVLAČENJU

                        ZAJMA                                                                                    122.640.000

            3862    Kapitalne pomoći trgovačkim društvima                                        51.410.000

            5116    Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 71.230.000

            K2008 IZGRADNJA I ODRŽAVANJEUNUTARNJIH PLOVNIH

                        PUTEVA                                                                                    48.213.000

            4511    Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    48.213.000

           K2010 ULAGANJA U MATERIJALNU I

                       NEMATER. IMOVINU (IMOV.PRAVNI POSL., OSNOVNA

                        SREDSTVA I DR.)                                                                     8.000.000

            4111    Zemljišta                                                                                        8.000.000

            K2011 NAVODNJAVANJE                                                                 16.000.000

            3632    Kapitalne pomoći unutar opće države                                             4.000.000

            4511    Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                12.000.000