Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 150/2005 (21.12.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2905

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uprav­nim pristojbama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3662/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

 

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03.,17/04., 110/04. i 141/04.) u članku 7. stavku 2. iza točke 26. dodaje se točka 27. koja glasi:

»27. zahtjeve za izdavanje isprava koje se izdaju prema odred­bama Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji.«

 

Članak 2.

U Tarifi upravnih pristojbi Tarifnom broju 11. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Dosadašnja točka 5. koja postaje točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkoga športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj …..... 100,00.«

 

Članak 3.

U Tarifnom broju 13. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Za izdavanje odobrenja za provođenje programa sigurne

vožnje centrima sigurne vožnje ............................................. 5.000,00

(6) Za izdavanje odobrenja za sigurno upravljanje vozilima u

autoškolama (škola sigurne vožnje) ..................................... 4.000,00.«

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog

pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za

vozače i upisa u registar autoškola ....................................... 3.000,00

(8) Za izdavanje dopuštenja (licencije) ovlaštenog ispitivača

…………………………………………………….…….  1.000,00

(9) Za izdavanje dopuštenja (licencije) kontrolora tehničke

ispravnosti vozila, dopuštenja (licencije) referenta za poslove

registracije vozila, dozvole stručnog voditelja autoškole, doz-

vole predavača u autoškoli i dozvole instruktora vožnje .......... 500,00.«

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 10., 11. i 12.

 

Članak 4.

U Tarifnom broju 65. stavak 6. briše se.

 

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/05-01/01

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.