Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Pleter - usluge" d.o.o.

NN 151/2005 (23.12.2005.), Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Pleter - usluge" d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2927

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA»PLETER – USLUGE« d.o.o.

 

I.

Republika Hrvatska osnovat će trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje poslova uslužnih djelatnosti.

Društvo će poslovati pod tvrtkom: »PLETER-USLUGE« društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, a skraćeni naziv tvrtke glasi: »PLETER-USLUGE« d. o. o.

Sjedište Društva bit će u Zagrebu, Čerinina 23.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

 

II.

Djelatnost Društva bit će:

– kupnja i prodaja robe

– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozem­nom tržištu

– pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma te pružanje ostalih turističkih usluga

– pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

– pripremanje i usluživanje pića i napitaka

– pružanje usluga smještaja

– pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)

– upravljanje i održavanje zgrada

– djelatnost privatne zaštite

– čišćenje svih vrsta objekata

– pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

 

III.

Društvo će biti u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.

Temeljni ulog Republike Hrvatske iznosit će 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna) i bit će uplaćen u cijelosti u novcu.

 

IV.

Sredstva za obavljanje predmeta poslovanja osiguravat će se prvenstveno iz prihoda od cijene za pružene usluge.

 

V.

Predsjednik Skupštine Društva bit će ministar obrane.

Članovi Skupštine Društva bit će ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i državni tajnik za turizam u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

 

VI.

Društvo će imati Nadzorni odbor od pet članova koje će birati i opozivati Skupština Društva, s time da će se jedan član Nadzornog odbora birati iz reda zaposlenika Društva.

 

VII.

Društvo će imati Upravu od jednog člana – direktora.

Direktora Društva imenovat će Skupština Društva.

Direktor će voditi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor će zastupati Društvo pojedinačno i samostalno.

 

VIII.

Ministar obrane će, u ime i za račun Republike Hrvatske, bez odgode, radi provođenja ove Odluke i osnivanja Društva, provesti sve radnje potrebne za osnivanje Društva, pri čemu je u skladu s odredbom članka 387. Zakona o trgovačkim društvima, posebno ovlašten dati izjavu o osnivanju Društva kod javnog bilježnika.

 

IX.

Direktor Društva će u roku od 30 dana od dana imenovanja podnijeti prijavu za upis Društva u sudski registar.

 

X.

Društvo će preuzeti trgovačke, ugostiteljske, hotelijerske i druge uslužne poslove Službe za gospodarenje nekretninama u Ministarstvu obrane.

Društvo će preuzeti opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad te prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike koji su raspoređeni na poslove u Službi za gospodarenje nekretninama u Ministarstvu obrane.

 

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 432-02/05-02/104

Urbroj: 5030109-05-1

Zagreb, 14. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.