Izmjene i dopune javnobilježničkog poslovnika

NN 151/2005 (23.12.2005.), Izmjene i dopune javnobilježničkog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2945

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« br. 38/94 i 82/94) donosim

IZMJENE I DOPUNE

JAVNOBILJEŽNIČKOG POSLOVNIKA

 

Članak 1.

U javnobilježničkom poslovniku (»Narodne novine« broj 38/94, 82/94 i 37/96) u članku 6. stavku 1. iza toč. 3) dodaje se nova točka 4) koja glasi:

»4) upisnik za ovrhu »Ovrv«.«

Dosadašnja točka 4) postaje točka 5) te se mijenja i glasi:

»5) upisnike povjerenih poslova »UPP«. Ovi upisnici pored opće oznake »UPP« označit će se i točnim nazivom konkretnog suda odnosno nazivom druge vlasti koji su posao povjerili javnom bilježniku. Sudovi će se dodatno označiti kraticama: općinski oznakom »OS«, županijski oznakom »ŽS«, trgovački »TS,« a tijela uprave kraticom »UPR«.«

Dosadašnje točke 5), 6) i 7) postaju točke 6), 7) i 8).

 

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(I) Upisnici se i depozitna knjiga iz točke 1., 2., 4., 5. i 7. članka 6. ovoga Poslovnika ukoričuju, stranice označuju rednim brojevima, a listovi jamstvenikom prošiju.«.

U stavku 2. rečenica prva mijenja se i glasi: »Upisnike i depozit­nu knjigu iz toč. 1., 2., 4., 5. i 7. članka 6. ovog Poslovnika ovjerava predsjednik Komore.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Za sve upisnike, osim upisnika povjerenih poslova »UPP«, vodi se Zajednički abecedni imenik.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 3.

U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Upisi u upisnike u novoj kalendarskoj godini započet će se uvijek na novoj stranici, a upisi u zajednički imenik u novoj godini započet će se uvijek u novi zajednički imenik.«

U stavku 7. iza riječi: »u upisniku« stavlja se točka, a ostali dio rečenice briše se.

Stavak 8. i 9. brišu se.

 

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

Ispunjeni upisnik i depozitna knjiga će se zaključiti na način da će javni bilježnik ispod posljednjeg rednog broja upisa podvući crvenom olovkom crtu, staviti bilješku o ukupnom broju obavljenih upisa za tu godinu, brojkom i slovima. Ispod te bilješke upisat će datum sastavljanja bilješke, potpisati je i ovjeriti pečatom.

 

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Kad ispuni pojedini imenik, javni će bilježnik imenik zaključiti na način da će ovjeriti zaključenje imenika stavljanjem datuma prestanka korištenja, svoj potpis i pečat na zadnjoj stranici imenika.«

 

Članak 6.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Upisnik o ovjerama i potvrdama (članak 74. stavak 6., članci 75. i 76., članak 77. stavak 3., članak 82. i članak 116. stavak 1. točka 2. Zakona o javnom bilježništvu) sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, nadnevak ovjere ili potvrde, prezime, ime i adresa stranke, odnosno naziv ili tvrtka i sjedište stranke, potpis odnosno rukoznak stranke, naznaka je li potpis ili rukoznak priznat ili dan pred javnim bilježnikom, način utvrđivanja istovjetnosti stranke, vrsta ovjere ili potvrde, naziv isprave i izdavatelja s brojem i nad­nev­kom pod kojim je isprava izdana od izdavatelja, naznaka iznosa naplaćene pristojbe s naznakom tarifnog broja iz Zakona o javnobilježničkim pristojbama, naznaka iznosa obračunate javnobilježničke nagrade s naznakom članka iz Javnobilježničke tarife, te primjedbu (obrazac broj 5). Javni će bilježnik na dnu svake ispunjene stranice staviti svoj potpis i pečat.

U stavku 4. iza riječi: »napisana« dodaju se riječi: »ukoliko se ne radi o hrvatskom jeziku«.

 

Članak 7.

Iza članka 13. dodaje se naslov i novi članak koji glase:

 

»Upisnik za ovrhu »Ovrv«

 

Članak 13a.

Upisnik ovrha »Ovrv« sadrži rubrike za upis sljedećih podata­ka: redni broj, nadnevak primitka, prezime, ime i adresa, odnosno naziv/tvrtka i sjedište ovrhovoditelja i ovršenika, vrsta i naziv vjerodostojne isprave, iznos tražbine, nadnevak donošenja rješenja, nadnevak primitka prigovora, tko je izjavio prigovor, naznaku pravodobnosti prigovora, nadnevak dostave spisa sudu i naziv suda, nadnevak ovršnosti, primjedba (obrazac broj 5a).

 

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. redni broj »14.« zamjenjuje se brojem »13.a«.

 

Članak 9.

U članku 18. a. u stavku 1. iza rednog broja »13.« dodaje se redni broj »13.a.«, a broj »19« se zamjenjuje brojem »18«.

U stavku 2. posljednja rečenica briše se.

Stavak 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Javni bilježnik koji upisnike, knjige i evidencije vodi u elektron­skom obliku, nije dužan iste voditi i ručno«.

 

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. iza riječi »upisan« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »a ako se radi o povjerenom poslu i oznaka suda ili druge vlasti prema članku 6. toč. 5. ovog Poslovnika«.

Iza rečenice prve dodaje se nova rečenica druga koja glasi:

»Pored ovih oznaka na spisu, iznad oznake iz javnobilježničkog upisnika, stavit će se i poslovni broj tijela iz predmeta povjerenog posla.«

Dosadašnja rečenica druga postaje rečenica treća.

 

Članak 11.

U članku 55. stavku 2. obrazac dosadašnjeg upisnika pod red­nim brojem 5, mijenja se u obliku, sadržaju i veličini, a iza njega se dodaje obrazac novog upisnika s rednim brojem 5a, dok se iza obrasca štambilje pod rednim brojem 25, dodaju obrasci za nove štambilje pod rednim brojevima 25a i 25b«.

Izmijenjeni obrazac upisnika pod rednim brojem 5 i obrazac novog upisnika pod rednim brojevima 5a, te obrasci novih štambilja pod rednim brojevima 25a i 25b, iz stavka 1. ovog članka daju se u prilogu ovih izmjena i dopuna Javnobilježničkog poslovnika i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 12.

U članku 67. u stavku 6. riječ »sudskog« zamjenjuje se s riječju »javnobilježničkog«.

 

Članak 13.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pečati i žig javnog bilježnika su okruglog oblika i sadrže grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »javni bilježnik«, ime i prezime javnog bilježnika i naziv mjesta u kojem je službeno sjedište javnog bilježnika.«

U stavku 3. riječ »Žig« zamjenjuje se s riječju »Pečat za vosak«.

 

Članak 14.

U članku 70. stavku 3. iza točke 19. dodaju se točke 20. i 21. koje glase:

»20) za izdavanje Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (obrazac 25a);

21) za izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (Obrazac 25b).

 

Članak 15.

U članku 87. u stavku 5. iza postojeće rečenice dodaje se nova koja glasi:

»Spisi u vezi povjerenog posla, koje javni bilježnik prema odred­bama posebnog zakona, zadržava samo u prijepisu, čuvaju se 5 godina računajući od isteka godine u kojoj je povjereni posao okončan i izvorni spis vraćen vlasti koja je javnom bilježniku posao povjerila.«.

 

Članak 16.

Izmijenjeni obrazac pod rednim brojem 5, novi obrasci pod red­nim brojevima 5a, 25a i 25b, iz članka 11. ovih Izmjena i dopuna poslovnika primjenjuju se od 1. siječnja 2006. g, a javni će bilježnik s upisima u izmijenjeni Upisnik o ovjerama i potvrdama započeti tek po ispunjenju posljednje stranice i zaključenju Upisnika o ovjerama i potvrdama koji na taj dan bude u uporabi.

 

Članak 17.

Ove Izmjene i dopune Javnobilježeničkog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 701-01/05-01/141

Urbroj: 514-06-02/I-05-1

Zagreb, 23. studenoga 2005.

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 

OBRASCI I ŠTAMBILJE

 

Godina 20____

Obrazac br. 5 (čl. 12. JBP) UPISNIK O OVJERAMA I POTVRDAMA

Stranica broj ___________

 

Redni broj

Datum

PODACI O STRANKAMA:

Prezime i ime,
naziv/tvrtka, adresa/sjedište

potpis/rukoznak stranke

Potpis/rukoznak, priznat ili dan

Istovjetnost ustanovljena

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Dimenzije 215 × 300 mm                    lijeva stranica

 

                                         Stranica broj ___________

 

Vrsta ovjere ili potvrde uz oznaku isprave s brojem, datumom i nazivom izdavatelja

Pristojba plaćena, koliko i po kojem tar. br. ZJP-a

Nagrada obračunata, koliko i po kojem čl. JBT-a

Primjedba

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 Dimenzije 215 × 300 mm     Potpis i pečat javnoga bilježnika:

                                                             desna stranica

 

Godina 20___

Obrazac br. 5a (čl. 1a. JBP) UPISNIK ZA OVRHU

 

Redni broj

Datum primitka

Prezime, ime i adresa, odnosno naziv/tvrtka i sjedište

Vrsta i naziv vjerodostojne isprave

Iznos tražbine

 

 

Ovrhovoditelja

Ovršenika

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzije 215 × 300 mm                    lijeva stranica

 

 

                                         Stranica broj ___________

Datum donošenja rješenja

Datum primitka prigovora

Tko je izjavio prigovor

Naznaku pravodo-
bnosti prigovora

Datum dostave spisa sudu i naziv suda

Datum ovršnosti

Pri-
mjedba

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzije 215 × 300 mm                          desna stranica

 

 

Obrazac br. 25a (članak 70. stavak 3. toč. 20 JBP)

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

 

  

Obrazac br. 25b (članak 70. stavak 3. toč. 21 JBP)

POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI