Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu

NN 153/2005 (28.12.2005.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2967

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 i 121/2005 – ispravak) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OTPADU

 

Članak 1.

U Zakonu o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/2004) iza članka 17. dodaje se članak 17.a, koji glasi:

 

»Članak 17.a

(1) Proizvođač i uvoznik proizvoda od kojeg potječu posebne kategorije otpada dužan je plaćati naknade za gospodarenje s tim kategorijama otpada.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi pripreme, provedbe i razvoja sustava povrata, prikupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.

(3) U pogledu naplate naknada iz stavka 1. ovoga članka i naplate dospjelih nenaplaćenih iznosa naknada zajedno s pripadajućim kamatama primjenjuje se članak 26. stavci 1., 2., 3. i 4., članak 27. i članak 28. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

 

Članak 2.

U članku 104. stavku 1. točki 3. riječi: »način postupanja s posebnim kategorijama otpada« zamjenjuju se riječima: »vrste i iznose naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na posebne kategorije otpada, način i rokove obračunavanja i plaćanja naknada, te način postupanja s posebnim kategorijama otpada«.

 

Članak 3.

(1) Ministar nadležan za zaštitu okoliša, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, donijet će pravilnike iz članka 104. stavka 1. točke 1. i 3. alineje 1. Zakona o otpadu sukladno ovoj Uredbi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Ministar nadležan za zaštitu okoliša, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijet će pravilnike iz članka 104. stavka 1. točke 3. alineja 4., 6. i 8., te točke 4. Zakona o otpadu sukladno ovoj Uredbi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka kojim se uređuju pitanja u vezi s ambalažom i ambalažnim otpadom ostaju na snazi odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/2005).

 

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 310-33/05-01/04

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.