Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 153/2005 (28.12.2005.), Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2972

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004 i 150/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

 

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004 i 150/2005), u Tarifi upravnih pristojbi, Tarifni broj 67. mijenja se i glasi:

 

»Tarifni broj 67.

Za pisanu carinsku deklaraciju za stavljanje robe u neki od dopuštenih carinskih postupaka:

 

1)

za puštanje robe u slobodan promet, postupak carinskog skladištenja, postupak privremenog uvoza, postupak unutarnje proizvodnje, postupak vanjske proizvodnje, postupak preradbe pod carinskim nadzorom

50,00 kuna

2)

za ispravu kojom se dozvoljava privremeno iznošenje robe iz slobodne  zone u preostali dio carinskog područja RH

50,00 kuna

3)

za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za fizičke osobe

10,00 kuna

4)

za obračun uvoznih davanja na robu u putničkom prometu,  izvršen na graničnom prijelazu

10,00 kuna

5)

za carinsku deklaraciju za stavljanje robe u postupak provoza, izvoza ili ponovnog izvoza

10,00 kuna

6)

za skraćenu deklaraciju za privremeni smještaj robe

10,00 kuna

7)

za pojednostavnjene deklaracije, u obliku knjigovodstvenih zapisa, trgovačkih ili drugih službenih isprava, kada je iste odobrila carinarnica u okviru pojednostavnjenog deklariranja

10,00 kuna

 

Napomena:

1. Pristojba iz podtočaka 1) i 5) ovoga tarifnog broja, plaća se i na dopunske carinske deklaracije.

2. Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za fizičke osobe, te za obračun uvoznih pristojbi za robu u putničkom prometu, izvršen na graničnom prijelazu, pristojba se po ovome tarifnom broju plaća prilikom plaćanja carinskog duga.

3. Pristojba iz ovoga tarifnog broja ne plaća se: 

a) za carinsku deklaraciju u postupku provoza za robu koja se provozi preko carinskog područja Republike Hrvatske,

b) za isprave propisane međunarodnim sporazumima, koje se koriste umjesto carinske deklaracije (npr. TIR karnet, ATA karnet, i sl.),

c) za usmene carinske deklaracije ili carinske deklaracije podnijete drugim radnjama,

d) za carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet robe koja je sukladno međunarodnim sporazumima oslobođena od plaćanja carine i poreza,

e) ako je upravna pristojba, uz carinsku pristojbu, jedino davanje u vezi carinske deklaracije iz podtočke 3) iz ovoga tarifnog broja...«.

 

Članak 2.

Tarifni broj 68. mijenja se i glasi:

 

»Tarifni broj 68.

Za rješenja ili odobrenja Carinske uprave, Središnjeg ureda ili nadležne carinarnice:

 

1)

za vođenje carinskog skladišta

300,00 kuna

2)

za vođenje skladišta za privremeni smještaj robe

300,00 kuna

3)

o stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika (za podrijetlo robe)

300,00 kuna

4)

o statusu ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog primatelja

300,00 kuna

5)

o obavljanju poslova ovlaštenog carinskog otpremnika

300,00 kuna

6)

za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnom prijelazu

100,00 kuna

7)

o pojednostavnjenom postupku deklariranja

100,00 kuna

8)

o vođenju evidencije u slobodnim zonama

100,00 kuna

9)

o povlaštenom statusu kod davanja osiguranja za namirenje carinskog duga

100,00 kuna

10)

o obavljanju poslova ovlaštenog carinskog zastupnika 

50,00 kuna

11)

za uporabu razmjene podataka elektronskim putem

 50,00 kuna

 

Napomena:

1. Za rješenje ili odobrenje o izmjeni ili dopuni već izdanog rješenja ili odobrenja plaća se pristojba u visini 50% pristojbe iz ovoga tarifnog broja. Izmjenom ili dopunom ne smatra se proširenje liste roba i povećanje vrijednosti robe u carinskom skladištu, odnosno proširenje liste roba u odobrenju o statusu ovlaštenog pošiljatelja ili ovlaštenog primatelja.

2. Za odobrenje o korištenju prostora za privremeni smještaj robe od slučaja do slučaja plaća se pristojba u visini od 20% pristojbe iz točke 2) ovoga tarifnog broja.«.

 

Članak 3.

Tarifni broj 69. mijenja se i glasi:

 

»Tarifni broj 69.

Za odobrenja koja izdaje nadležna carinarnica sukladno carinskim propisima:

 

1)

za odobrenja postupka unutarnje proizvodnje, vanjske proizvodnje, privremenoga uvoza ili preradbe pod carinskim nadzorom

100,00 kuna

 

Napomena:

1. Za akt kojime se prije izdano odobrenje mijenja ili dopunjava, plaća se pristojba u visini 50% pristojbe iz ovog tarifnog broja.

2. Pristojba iz ovoga tarifnog broja ne plaća se kada se odgovarajući postupak odobrava prihvaćanjem carinske deklaracije.«.

 

Članak 4.

Tarifni broj 70. mijenja se i glasi:

 

»Tarifni broj 70.

Za uvjerenja ili druge odgovarajuće akte koje izdaje Carinska uprava, Središnji ured ili nadležne carinarnice:

 

1)

za obvezujuće mišljenje o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu

100,00 kuna

2)

za obvezujuće mišljenje o podrijetlu robe

100,00 kuna

3)

za potvrdu o istovjetnosti robe

50,00 kuna

4)

za potvrdu o carinskom statusu robe

50,00 kuna

5)

za uvjerenje o podrijetlu robe

50,00 kuna«

 

 

Članak 5.

Tarifni broj 71. mijenja se i glasi:

 

»Tarifni broj 71.

Za ostala rješenja ili odobrenja koja donose Carinska uprava, Središnji ured ili nadležne carinarnice:

 

1)

u redovnom upravnom postupku

50,00 kuna

2)

u skraćenom postupku

20,00 kuna

 

Napomena:

Za rješenje ili odobrenje o izmjeni ili dopuni već izdanog rješenja ili odobrenja, plaća se pristojba u visini 50% pristojbe iz ovog tarifnog broja.«.

 

Članak 6.

Tarifni broj 72. mijenja se i glasi:

 

»Tarifni broj 72.

Za rješenja ili odobrenja Carinske uprave, Središnjeg ureda ili nadležne carinarnice u području posebnih poreza:

 

1)

za držanje trošarinskih skladišta

300,00 kuna

2)

za dobivanje trošarinskog odobrenja

300,00 kuna

3)

o stjecanju statusa ovlaštenog primatelja

300,00 kuna

4)

o stjecanju statusa neovlaštenog primatelja

300,00 kuna

5)

o stjecanju statusa povlaštenog korisnika

300,00 kuna

6)

o stjecanju statusa ovlaštenog trošarinskog zastupnika

100,00 kuna

7)

za uvoz i/ili izvoz duhanskih proizvoda

100,00 kuna

8)

za uništavanje duhanskih proizvoda pod poreznim nadzorom

100,00 kuna

9)

za uvoz i/ili izvoz alkohola i/ili alkoholnih pića

100,00 kuna

10)

o odgodi plaćanja trošarine

100,00 kuna

11)

o povratu posebnog poreza

100,00 kuna

12)

za prijavu djelatnosti, proizvodnih kapaciteta, postrojenja i poslovnih jedinica za pro­izvodnju trošarinskih proizvoda

100,00 kuna

13)

za prijavu veleprodajnih skladišta naftnih derivata

100,00 kuna

14)

za prijavu proizvođačkih skladišta naftnih derivata

100,00 kuna

15)

za stavljanje i skidanje svake plombe sa mjerila protoka, vage, pratećih cjevovoda, armatura, komandnih razvodnih ormarića, osigurača i drugih uređaja u vezi s mjerenjem isporučenih količina trošarinske robe

100,00 kuna

16)

za uvjerenja izdana po zahtjevu stranke

50,00 kuna

 

Napomena:

1. Za rješenje ili odobrenje o izmjeni ili dopuni već izdanog rješenja ili odobrenja, plaća se pristojba u visini 50% pristojbe iz ovog tarifnog broja. Izmjenom ili dopunom ne smatra se proširenje liste roba i povećanje vrijednosti robe u trošarinskom skladištu.«.

 

Članak 7.

Tarifni broj 73. briše se.

 

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 412-01/05-01/01

Urbroj: 5030122-05-5

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.