Objava upisa u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće stočne hrane

NN 155/2005 (30.12.2005.), Objava upisa u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće stočne hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3004

OBJAVA

UPISA U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE STOČNE HRANE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 36. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98. i 151/03.), te članka 14., stavka 4. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane (»Narodne novine« br. 128/98.) objavljuje naziv laboratorija koji je dobio ovlaštenje za ispitivanje kakvoće stočne hrane.

Ovlašteni laboratorij za obavljanje fizikalno-kemijskih ispitivanja kakvoće stočne hrane:

Inspecto d.o.o., Električne centrale 1, 31 400 Đakovo.

 

Klasa: 320-01/05-01/176

Urbroj: 525-01-05-01

Zagreb, 19. prosinca 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.