Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

NN 155/2005 (30.12.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3006

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA

 

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine«, broj 33/05. i 64/05. – ispravak) u stavku 2. riječ »reflektirajući« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajući«.

 

Članak 2.

U članku 6. riječ »reflektirajući« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajući«.

 

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječ »reflektirajući« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajući«.

 

Članak 4.

U članku 37. točki 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Brzina na znaku dana je kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.«.

U točki 16. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Brzina na znaku dana je kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.«.

U točki 75. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Znakom se označava i mjesto gdje počinje prometni trak za sporo vozilo.«.

U točki 77. stavku 4. riječi »brzoj cesti« zamjenjuju se riječima »ostalim cestama«.

 

Članak 5.

U članku 40. stavku 1. iza riječi »boja« dodaje se riječ »podloge«.

 

Članak 6.

U članku 45. točki 9. stavku 3. riječi »je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju« zamjenjuju se riječima »boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje ili je određena posebnim propisom iz članka 2. točka 6. ovoga Pravilnika«.

Stavak 6. mijenja se i glasi: »Znak se postavlja u pravilu na udaljenosti od 500 m od posljednjeg priključka.«.

 

Članak 7.

U članku 49. stavku 3. iza oznake »E36« dodaju se oznake: »E45, E46 i E49«, a oznake »E48« i »E51« – brišu se.

 

Članak 8.

U članku 51. točki 14. znak »C09« zamjenjuje se znakom »C08«.

 

Članak 9.

U članku 53. stavak 2. točka 1. riječ »refleksije« zamjenjuje se riječju »retrorefleksije«.

 

Članak 10.

U članku 57. stavku 6. točki 3. riječ »mora« zamjenjuje se riječju »može«.

 

Članak 11.

U članku 70. stavku 5. riječi »širini kolnika:« zamjenjuju se riječima »prometne trake:«.

 

Članak 12.

U članku 77. točki 7. stavku 2. riječ »reflektirajući« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajući«.

U točki 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Kada je na kolniku označen pješački prijelaz (slika H18) mora biti obilježen znakom A33 i znakom C02, osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima) i na prilazima raskrižju gdje postoje pješački prijelazi označeni oznakama na kolniku i znakovima B01 ili B02.

 

Članak 13.

U članku 78. točka 7. briše se.

Točka 8. postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»Obilježavanje naprava za smirivanje prometa – umjetne izbočine na kolniku (H63) i uzdignute plohe (H64).«.

Točka 9. postaje točka 8. i oznaka »H66« zamjenjuje se oznakom »H65«.

Točka 10. postaje točka 9. i oznaka »H67« zamjenjuje se oznakom »H66«.

 

Članak 14.

U članku 79. stavku 2. riječ »reflektirajuću« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuću«, a riječ »reflektirajućeg« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajućeg«.

U stavku 3. riječ »reflektirajuća« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuća«.

U stavku 4. riječ »reflektirajuća« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuća«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Smjerokazni stupići (K01) se postavljaju na udaljenosti minimalno 0.50 m do maksimalno 0.90 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kada je cesta u pravcu, odnosno 12 m (25 m) kada je cesta u zavoju, što ovisi o značajkama radijusa zavoja, odnosno prema predočenoj tablici.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Na autocesti i brzoj cesti smjerokazni stupić (K01) se postavlja na visinu od 105 cm, a na ostalim cestama na visinu od 90 cm od razine tla.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Kada je uz kolnik ceste postavljena zaštitna odbojna ograda, smjerokazni stupići postavljaju se:

– u slučajevima kada je zaštitna odbojna ograda udaljena od ruba kolnika 1.5 m i manje na ogradu,

– u slučajevima kada je zaštitna odbojna ograda udaljena više od 1.5 m, na udaljenosti minimalno 0.5 m do maksimalno 0.9 m od (vanjskog) ruba kolnika,

– u slučajevima kada je zaštitna odbojna ograda postavljena u razdjelnom pojasu na udaljenosti od 1.6 m i manjoj, smjerokazni stupići se postavljaju na ogradu.«.

U točki 2. u stavku 3. riječ »reflektirajuća« zamjenjuje se riječju »smjerokazna«.

U točki 3. riječ »reflektirajuće« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuće«.

U točki 3. stavak 2. riječ »reflektirajuće« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuće«.

U točki 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Retroreflektirajuća oznaka (K03) postavlja se na razmaku i visini kao i smjerokazni stupići K01.

U točki 4. stavku 2. riječ »reflektirajućom« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajućom«.

U točki 4. stavku 3. riječ »reflektirajući« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajući«.

U točki 4. stavku 6. riječ »reflektirajućom« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajućom«.

 

Članak 15.

U članku 81. točka 2. stavak 2. riječ »strelice« zamjenjuje se riječju »podloge«.

 

Članak 16.

U članku 85. točki 1. stavku 2. riječ »reflektirajuće« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuće«.

U točki 2. stavku 2. riječ »reflektirajuće« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuće«.

U točki 3. stavku 2. riječ »reflektirajuću« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuću«.

 

Članak 17.

U članku 87. stavak 1. riječ »reflektirajuća« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuća«.

U stavku 2. riječ »reflektirajuća« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuća«.

U stavku 3. riječ »reflektirajući« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajući«.

U stavku 4. riječ »reflektirajućim« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajućim«.

U stavku 5. riječ »reflektirajuća« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajuća«.

 

Članak 18.

U članku 90. riječi »reflektirajućim i reflektirajuća« zamjenjuju se riječima »retroreflektirajućim i retroreflektirajuća«.

 

Članak 19.

U članku 101. stavku 1. riječ »reflektirajućim« zamjenjuje se riječju »retroreflektirajućim«.

 

Članak 20.

U članku 102. stavku 1. točki 1. riječ »refleksivne« zamjenjuje se riječju »retrorefleksivne«.

 

Članak 21.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Prometni znakovi na cestama koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan početka primjene, moraju se zamijeniti, odnosno uskladiti do 31. prosinca 2010. godine.

Prometni znakovi koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan početka primjene, moraju se ukloniti do 31. prosinca 2007. godine.«.

 

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 011-01/04-02/96

Urbroj: 530-07-05-02

Zagreb, 19. prosinca 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.