Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 155/2005 (30.12.2005.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3009

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA O UŠTEDITOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITIU ZGRADAMA

 

Članak 1.

U članku 57. stavku 1. i stavku 2. Tehničkog propisa o uštedi to­plinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine« br. 79/05), riječi »31. prosinca 2005.« zamjenjuju se riječima »30. lipnja 2006.«.

U članku 57. stavku 3. Tehničkog propisa o uštedi toplinske ener­gije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine« br. 79/05), riječi »30. lipnja 2006.« zamjenjuju se riječima »31. prosinca 2006.«.

 

Članak 2.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu danom objave u »Narod­nim novinama«.

 

Klasa: 360-01/05-04/00007

Urbroj: 531-01-05-3

Zagreb, 27. prosinca 2005.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.