Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci

NN 155/2005 (30.12.2005.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3010

Na temelju članka 122. stavka 2. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 116/03, 17/04 i 136/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U PODRUČJU PRIMJENE OBITELJSKOG ZAKONA O RODITELJIMA I DJECI

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci.

Očevidnike propisane ovim Pravilnikom vode centri za socijalnu skrb u čijoj je nadležnosti donošenje odluka/postupanje u odnosima roditelja i djece.

 

Članak 2.

Upisi u očevidnike iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti čitljivi i uredni. Pogrešan upis se precrtava, a iznad njega se vrši pravilan upis.

Ispravak pogrešnog upisa potpisuje osoba koja ga je izvršila.

 

Članak 3.

Očevidnik se vodi o postupcima:

– povjeravanja djeteta na čuvanje i odgoj bez pristanka roditelja (članak 103. Obiteljskog zakona),

– upozorenja roditelja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta,

– nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi,

– podnošenja prijedloga za lišenje roditeljske skrbi,

– stavljanja roditelja u položaj skrbnika.

 

Članak 4.

Očevidnik odluka o povjeravanju djeteta na čuvanje i odgoj bez pristanka roditelja propisan je na obrascu OPD koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U obrazac OPD upisuju se sljedeći podaci:

– broj i datum odluke,

– centar koji je donio odluku,

– ime i prezime djeteta,

– datum rođenja djeteta,

– mjesto rođenja djeteta,

– prebivalište ili uobičajeno boravište,

– ime i prezime roditelja,

– datum rođenja roditelja,

– prebivalište ili uobičajeno boravište,

– razlozi spriječenosti roditelja da skrbe o djetetu,

– kome se dijete povjerava,

– uložena žalba, podnositelj žalbe,

– vrijeme trajanja smještaja prema članku 103. Obiteljskog zakona,

– način zbrinjavanja djeteta nakon proteka roka prema članku 103. Obiteljskog zakona.

 

Članak 5.

Očevidnik upozorenja roditelja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta propisan je na obrascu OUR koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U obrazac OUR upisuju se sljedeći podaci:

– ime i prezime djeteta,

– datum rođenja djeteta,

– mjesto rođenja djeteta,

– prebivalište ili uobičajeno boravište roditelja,

– upozorenje se izriče __________,

– ime i prezime roditelja,

– datum rođenja roditelja,

– prebivalište ili uobičajeno boravište,

– razlozi izricanja upozorenja,

– ranije izrečene mjere zbog propusta skrbi o djetetu, da – ne, koje,

– izrečene mjere u odnosu na drugu djecu iz iste obitelji, da – ne, koje, kada,

– oblik u kojoj je upozorenje izrečeno, usmeno – pisano.

 

Članak 6.

Očevidnik odluka o nadzoru nad izvršavanjem roditeljske skrbi propisan je na obrascu ONRS koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U obrazac ONRS upisuju se sljedeći podaci:

– broj i datum odluke,

– centar koji je donio odluku,

– ime i prezime djeteta,

– datum rođenja djeteta,

– mjesto rođenja djeteta,

– prebivalište ili uobičajeno boravište djeteta,

– ime i prezime roditelja,

– datum rođenja roditelja,

– prebivalište ili uobičajeno boravište roditelja,

– razlozi izricanja nadzora,

– mjere koje je ranije izrekao centar za socijalnu skrb zbog propusta u skrbi o istom djetetu,

– izrečene mjere u odnosu na drugu djecu iz iste obitelji,

– trajanje mjere nadzora,

– voditelj mjere nadzora (vanjski suradnik ili službenik centra) i njegovo zvanje,

– prima li voditelj naknadu za provođenje nadzora,

– broj i datum odluke o nadzoru,

– prekid mjere i razlozi prekida mjere.

 

Članak 7.

Očevidnik prijedloga za pokretanje postupka za lišenje roditeljske skrbi propisan je na obrascu OPLRS koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac OPLRS upisuju se sljedeći podaci:

– ime i prezime djeteta,

– datum rođenja djeteta,

– mjesto rođenja djeteta,

– prebivalište ili uobičajeno boravište djeteta,

– ime i prezime roditelja,

– datum rođenja roditelja,

– prebivalište ili uobičajeno boravište roditelja,

– prijedlog za pokretanje postupka dan u odnosu na majku – oca ili oboje,

– datum podnošenja prijedloga sudu,

– razlozi podnošenja prijedloga,

– broj sudske odluke i datum zaprimanja odluke u centru,

– sudska odluka: roditelj lišen roditeljske skrbi – roditelj nije lišen roditeljske skrbi.

 

Članak 8.

Očevidnik odluka o stavljanju roditelja u položaj skrbnika propisan je na obrascu ORPS koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U obrazac ORPS upisuju se sljedeći podaci:

– ime i prezime punoljetnog djeteta,

– datum rođenja punoljetnog djeteta,

– mjesto rođenja punoljetnog djeteta,

– prebivalište ili uobičajeno boravište punoljetnog djeteta,

– ime i prezime roditelja,

– datum rođenja roditelja,

– prebivalište ili uobičajeno boravište,

– broj i datum odluke o lišenju poslovne sposobnosti punoljet­nog djeteta,

– u položaj skrbnika stavlja se jedan ili oba roditelja,

– broj i datum odluke o stavljanju roditelja u položaj skrbnika.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 552-01/05-01/87

Urbroj: 534-06-05-3

Zagreb, 22. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 

OČEVIDNIK ODLUKA O POVJERAVANJU DJETETA NA ČUVANJE I ODGOJ BEZ PRISTANKA RODITELJA

 

OBRAZAC OPD

 

Broj odluke

 

Datum odluke

 

Naziv centra koji je donio odluku

 

 

 

 

Podaci o djetetu

Ime i prezime

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

 

 

Podaci o roditeljima/roditelju

Otac

Majka

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

 

 

 

Ostali podaci

 

Razlozi spriječenosti roditelja da skrbi o djetetu

 

Kome se dijete povjerava

 

Uložena žalba, podnositelj žalbe

 

Vrijeme trajanja smještaja prema članku 103. Obiteljskog zakona

 

Način zbrinjavanja djeteta nakon proteka roka prema članku 103. Obiteljskog zakona

 

 

OČEVIDNIK UPOZORENJA RODITELJA NA POGREŠKE  I PROPUSTE U SKRBI I ODGOJU DJETETA

 

OBRAZAC OUR

 

Podaci o djetetu

Ime i prezime

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

 

 

Upozorenje se izriče

 

 

 

 

Podaci o roditeljima/roditelju

Otac

Majka

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

Razlozi izricanja upozorenja

 

Ranije izrečene mjere zbog propusta skrbi o djetetu. DA – NE, koje?

 

Izrečene mjere u odnosu na drugu djecu iz iste obitelji. DA – NE, koje?, kada?

 

Forma u kojoj je upozorenje izrečeno. Usmeno – Pisano.

 

 

 

OČEVIDNIK ODLUKA O NADZORU NAD IZVRŠAVANJEM RODITELJSKE SKRBI

 

OBRAZAC ONRS

 

Broj odluke

 

Datum odluke

 

Naziv centra koji je donio odluku

 

 

 

 

Podaci o djetetu

Ime i prezime

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

Podaci o roditeljima/roditelju

Otac

Majka

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

 

 

 

Ostali podaci

Razlozi izricanja nadzora

 

Mjere koje je ranije izrekao centar za socijalnu skrb zbog propusta u skrbi o istom djetetu

 

Izrečene mjere u odnosu na drugu djecu iz iste obitelji

 

Trajanje mjere nadzora

 

Voditelj mjere nadzora (vanjski suradnik ili službeni centar) i njegovo zvanje

 

Prima li voditelj naknadu za provođenje nadzora

 

Broj i datum odluke o nadzoru

 

Prekid mjere i razlozi prekida mjere

 

 

 

OČEVIDNIK PRIJEDLOGA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE RODITELJSKE SKRBI

 

OBRAZAC OPLRS

 

Podaci o djetetu

Ime i prezime

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

 

 

Podaci o roditeljima/roditelju

Otac

Majka

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

Prijedlog za pokretanje postupka dan u odnosu na majku – oca ili oboje

 

Datum podnošenja prijedloga sudu

 

Razlozi podnošenja prijedloga

 

Broj sudske odluke i datum zaprimanja odluke u centru

 

Sudska odluka: roditelj lišen roditeljske skrbi – roditelj nije lišen roditeljske skrbi

 

 

 

OČEVIDNIK ODLUKA O STAVLJANJU RODITELJA U POLOŽAJ SKRBNIKA

 

OBRAZAC ORPS

 

Podaci o punoljetnom djetetu

Ime i prezime

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

 

 

Podaci o roditeljima/roditelju

Otac

Majka

Ime i prezime

 

 

Datum rođenja

 

 

Prebivalište ili uobičajeno boravište

 

 

Broj i datum odluke o lišenju poslovne sposobnosti punoljetnog djeteta

 

U položaj skrbnika stavlja se jedan ili oba roditelja

 

Broj i datum odluke o stavljanju roditelja u položaj skrbnika

 

 

Nataša Lucić
listopad 2020.