Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu

NN 155/2005 (30.12.2005.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3024

Na osnovi članka 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. izvanrednoj sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU

 

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 155/05.) u članku 11. u stavku 1. u Tablici 1 – KADROVSKI NORMATIVI U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA NA PRIMARNOJ RAZINI I STANDARDNI BROJ OSIGURANIH OSOBA, ODNOSNO STANOVNIKA PO TIMU dodaje se točka 14. sa sljedećim podacima:

 

»

14.

Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

1 dr. stom. 1 med. sestra/med. tehničar
/zdrav. radnik SSS

U regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt, Grad Zagreb 3 tima na tri punkta
 
«

 

U stavku 5. iza riječi: »području« dodaju se riječi: »kao i ugovorni doktori stomatologije u regionalnim centrima«.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 025-04/04-01/359

Urbroj: 338-01-05-05-1

Zagreb, 28. prosinca 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.