Program majstorskog ispita za zvanje majstor autoserviser

NN 10/2006 (25.1.2006.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor autoserviser

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

248

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o obrtu, (»Narodne novine«, br. 49/03 – pročišćeni tekst), ministar za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA

ZA ZVANJE MAJSTOR AUTOSERVISER

 

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja, nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

 

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo i pravni propisi,

– osnove podučavanja naučnika.

 

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Vođenje poslovanja

 

Organizacija poslovanja

obrt, trgovačko društvo

Od ideje do poslovnog plana

 

Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije

Komuniciranje s djelatnicima i strankama

značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja

Metode rukovođenja

stilovi i metode rukovođenja, teh­ni­ke motiviranja, tehnike rješavanja konflikata

Uloga računala u poslovanju

osnovna znanja informatike, funk­cije računala u poslovanju obrta

Osnove marketinga

 

Značenje prodaje

 

Tržište

novi trendovi na području marketinga, tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta

Troškovi i kalkulacije

vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

način plaćanja, način osiguranja naplate i potraživanja

Zaštita okoliša

 

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

IV.

 

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Ustrojstvo državne vlasti

državna uprava, lokalna samouprava i uprava

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta

Organiziranost obrta

komorski sustav

Zakon o radu

osnovni propisi o: zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaći radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

zakonodavstvo vezano uz obra­zovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

fizičke i pravne osobe

Trgovačka društva

trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala, stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita

 

 

V.

 

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Obrazovni sustav Republike Hrvatske

 

Osnovna pitanja stručnog obrazovanja

struktura obrazovanja, značaj, rav­nopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohodnost, veza obrazovanja i tržišta rada i značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo

Jedinstveni model obrazovanja

zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mjesta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obrazovanja

Izobrazba u obrtničkoj radionici

podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje

Planiranje i provođenje naukovanja

 

Pedagoška osnova obrazovanja

proces učenja, vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju

Zadaće majstora – stručnog učitelja

poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave

Mladi u obrazovanju

pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti

Socijalno komunikativne osnove vođenja ljudi

verbalna i neverbalna komunikacija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo svladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje

Zakonska regulativa

Zakon o obrtu, nastavni planovi i programi, odredbe Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odredbe

 

Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika, odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

 

 

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

 

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja, nužna za samostalno obavljanje obrta u zvanju majstor autoserviser iz sljedećih područja rada:

 

I. PODRUČJA RADA

– Kontrola i održavanje motora, ovjesa, kočnica, upravljačkog sklopa, prijenosa snage i električnih uređaja na osobnim i teretnim vozilima, autobusima, motorkotačima i prikolicama.

– Utvrđivanje i uklanjanje neispravnosti elemenata ovjesa, kočnica, upravljanja, prijenosa snage, te električnih i elektronskih uređaja i sklopova na vozilu.

– Ispitivanje, podešavanje i popravak motora s unutarnjim izgaranjem.

– Opremanje vozila dodatnom opremom i priborom.

– Djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštita od korozije.

– Pružanje pomoći na cesti.

– Priprema vozila za tehnički pregled.

 

II. SADRŽAJ ISPITA

 

1. Praktični dio ispita

Pri provođenju praktičnog dijela ispita ocjenjuju se znanja i vještine iz područja rada autoservisera. Zadaju se, u skladu s očekivanim prijeko potrebnim znanjima i vještinama, četiri zadatka (radne probe).

Vrste zadataka su:

1. ispitivanje tehničke ispravnosti vozila prema kontrolnoj listi, te uklanjanje/komentiranje uočenih neispravnosti;

2. ispitivanje motora uz pomoć motortestera i analizatora ispuš­nih plinova, podešavanje/uklanjanje/komentiranje neispravnosti u radu motora;

3. generalno uređenje motora; ispitivanje, (de)montaža, izmjena dijelova, kontrola;

4. generalno uređenje kočnog sustava: ispitivanje, (de)montaža, podešavanje/izmjena dijelova, kontrola;

5. ispitivanje ABS-a, (ASR-a, ESP-a);

6. generalno uređenje ovjesa; ispitivanje, (de)montaža, kontrola;

7. generalno uređenje jednog od dijelova transmisije: ispitivanje, (de)montaža, izmjena/popravak, kontrola;

8. generalno uređenje upravljačkog sustava vozila: ispitivanje, (de)montaža, zamjena/popravak dijelova, kontrola;

9. ispitivanje i popravak elektropokretača, generatora, brisača i drugih električnih uređaja;

10. ispitivanje, popravak, punjenje/obnavljanje i dezinfekcija klima uređaja;

11. ugradnja CD/radio uređaja i drugih komunikacijskih sustava.

Od devet zadataka, obvezno se kao dio ispita daju zadaci pod rednim brojem 1. i 2.

Kontrolnu listu za 1. zadatak sastavlja ispitna komisija, a mora obuhvatiti: pregled signalizacije vozila, stanje akumulatora, antifriza, motornog ulja, brisača, guma, kočnica i kontrolne lampice.

 

2. Teorijska znanja nužna za obavljanje poslova majstora autoservisera

 

2.1. Materijali

– goriva i maziva za vozila, svojstva, rukovanje, izbor;

– tekućine i plinovi za vozilo, svojstva, rukovanje, izbor;

– sredstva za čišćenje, zaštitu od korozije, brtvljenje, kontakt, lijepljenje, lemljenje i sl.;

– kontaktni i izolacijski materijali;

– osnovna svojstva tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, otpornost protiv korozije, otpornost na toplinsko opterećenje, el. vodljivost);

– ispitivanja i mjerenja (dužina, promjera, tlaka, gustoće, protoka, tvrdoće, el. otpora, napona);

– osnovni proračuni sile, tlaka, broja okretaja, brzine, snage, protoka, pada napona, otpora vodiča;

– osnovni zahtjevi na mjere i oblike pojedinih dijelova;

– čitanje i skiciranje tehničko-tehnološke dokumentacije, kataloga, uputa, električnih/pneumatskih/hidrauličkih shema.

 

2.2. Tehnologija održavanja vozila

– konstrukcija i princip rada motora s unutarnjim izgaranjem;

– klipni i razvodni mehanizam, blok motora, dijelovi, održavanje, kontrola, popravak;

– priprema i paljenje gorive smjese, vrste, dijagnosticiranje, uklanjanje nedostataka;

– fizikalne i kemijske osnove izgaranja, analiza sastava ispušnih plinova;

– ispušni sustav, uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova, kontrola, uklanjanje nepravilnosti u radu;

– sustavi hlađenja i podmazivanja motora, održavanje, uklanjanje nedostataka;

– vrste i elementi prijenosa snage s motora na pogonske kotače, održavanje, oštećenja i njihovo uklanjanje;

– vrste kočnih sustava, održavanje, nepravilnosti u radu i njihovo uklanjanje;

– upravljački mehanizam, održavanje, nepravilnosti u radu i njihovo uklanjanje;

– elementi ovjesa, kontrola, uklanjanje nepravilnosti u radu;

– akumulator, kapacitet, proces punjenja i pražnjenja, ispitivanje;

– generator električne struje, izvedbe, princip rada, ispitivanje, popravak;

elektropokretač, princip rada, ispitivanje, popravak;

– osvjetljenje i signalizacija, propisi, instalacije, nepravilnosti u radu i njihovo uklanjanje;

– ostali električni uređaji na vozilu, ispitivanje, uklanjanje neispravnosti;

– klima-uređaj, princip rada, punjenje, obnavljanje, dezinfekcija i kontrola sustava.

 

2.3. Servisna oprema

– korištenje i tekuće održavanje hidrauličke, pneumatske i mehaničke opreme u servisu;

– korištenje i održavanje uređaja za ispitivanje električnih i elektroničkih komponenata vozila, ispušnih plinova, kompresije;

– uređaji za opskrbu radionica radnom energijom;

– zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima, propisi o atestima pojedinih uređaja.

 

2.4. Organizacija rada i poslovanja

– uporaba računala i programa za autotehnike (dijelovi, sheme, usporedne vrijednosti, postupci i norme);

– uporaba računala i programa za vođenje poslovanja i poslovno komuniciranje (računi, skladište, baze podataka, e-mail i dr.);

– obračun radnog naloga, izrada predračuna.

 

2.5. Zaštita na radu i zaštita okoliša

– propisi o zaštiti na radu: zaštita od štetnih tvari, mehaničkih opasnosti, zaštita od požara, od električne struje i pružanje prve pomoći;

– propisi i postupci pri skladištenju, rukovanju i odlaganju štetnih tvari.

 

Klasa: 311-01/05-01/352

Urbroj: 526-12-06-4

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.