Program majstorskog ispita za zvanje majstor graditelj brodova

NN 10/2006 (25.1.2006.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor graditelj brodova

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

249

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o obrtu, (»Narodne novine«, br. 49/03 – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA

ZA ZVANJE

MAJSTOR GRADITELJ BRODOVA

 

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja, nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

 

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo i pravni propisi,

– osnove podučavanja naučnika.

 

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Vođenje poslovanja

 

Organizacija poslovanja

obrt, trgovačko društvo

Od ideje do poslovnog plana

 

Poslovni plan kao poduzet­ničko oruđe

sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije

Komuniciranje s djelatnicima i strankama

značenje komuniciranja, vrste ko­munikacija, etika poslovnog komuniciranja

Metode rukovođenja

stilovi i metode rukovođenja, tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata

Uloga računala u poslovanju

osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta

Osnove marketinga

 

Značenje prodaje

 

Tržište

novi trendovi na području marketinga, tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraži­vanje tržišta

Troškovi i kalkulacije

vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

Financijsko-ekonomsko područje

 

Porezi

porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

način plaćanja, način osiguranja naplate i potraživanja

Zaštita okoliša

 

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

 

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

 

IV.

 

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Ustrojstvo državne vlasti

državna uprava, lokalna samouprava i uprava

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obav­ljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta

Organiziranost obrta

komorski sustav

Zakon o radu

osnovni propisi o:  zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaći radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

 

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

fizičke i pravne osobe

Trgovačka društva

trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala,

 

stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita

 

V.

 

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Obrazovni sustav Republike Hrvatske

 

Osnovna pitanja stručnog obrazovanja

struktura obrazovanja, značaj, ravnopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohod­nost, veza obrazovanja i tržišta rada i značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo

Jedinstveni model obrazovanja

zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mje­sta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obra­zovanja

Izobrazba u obrtničkoj radionici

podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje

Planiranje i provođenje naukovanja

 

Pedagoška osnova obrazovanja

proces učenja, vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju

Zadaće majstora – stručnog učitelja

poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave

Mladi u obrazovanju

pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti

Socijalno-komunikativne osnove vođenja ljudi

verbalna i neverbalna komunika­cija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo svladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje

Zakonska regulativa

Zakon o obrtu, nastavni planovi i programi, odredbe Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika, odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

 

 

VI.

 

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

 

VII.

 

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja, nužna za samostalno obavljanje obrta u zvanju majstor graditelj brodova iz sljedećih područja rada:

 

I. PODRUČJA RADA (zajedničko za sve graditelje)

– organiziranje brodograđevnih radionica i brodogradilišta (navozi, dizalice, liftovi, kolijevke, transport i potklađivanje brodova)

– izrada i prilagodba nacrta vodenih linija i radioničkih nacrta te izrada specifikacije materijala

– trasiranje broda 1:1 te izrada mjernih letvica, šablona i prostornih šablona

– strojevi i alati za obradu čelika, drveta i plastike i njihovo održavanje

– mjerni instrumenti – korištenje i održavanje

– ugradnja opreme: unutarnje uređenje pogonskog stroja, sustav za kormilarenje, sidrenje i sve druge opreme koja se ugrađuje na brod

– organizacija skladištenja materijala i gotovih proizvoda

 

I. 1. Područje rada za drvene brodove

– rezanje trupaca prema specifikaciji potrebnog materijala

– trasiranje i obrada pojedinačnih elemenata

predmontiranje pojedinačnih elemenata u sekcije (krmena, pramčana stativa, kobilica, rebra i centriranje kostura)

kalafatiranje i zaštita

– održavanje i popravci drvenog broda

 

I. 2. Područje rada za metalne brodove

– priprema limova i profila

– trasiranje elemenata broda na limove i profile

– obrada brodskih elemenata (rezanje i savijanje)

– slaganje elemenata u sekciju (predmontaža)

– gradnja metalnog broda (montaža sekcija)

– antikorozivna zaštita

– održavanje i popravci metalnog broda

 

I. 3. Područje rada za plastične brodove

– izrada modela

– izrada kalupa

– izrada elemenata broda

– montiranje i spajanje dijelova broda

plastificiranje drvenog broda

– popravak plastičnih brodova

– ručna i strojna obrada stakloplastike

– uporaba i održavanje ručnih alata, ručnih mehaniziranih alata, sredstava i pribora za obradu stakloplastike

– izrada broda: izrada kalupa, izrada elemenata broda, priprema i nanošenje ukrasnog sloja, montiranje i spajanje dijelova opreme

plastificiranje drvenih brodova

– preinaka plovila

– popravak plastičnih brodova

 

II. SADRŽAJ ISPITA

 

1. Praktični dio ispita (zajednički za sve graditelje)

– dizanje, izvlačenje i spuštanje broda

potklađivanje broda na suhom

– izrada kolijevke broda na navozu

– trasiranje broda i izrada šablona 1:1

– ugrađivanje dijelova opreme: cijev i osovinski vod, vitla, jarboli, kormilo, usisi i izljevi

– ugradnja temelja motora

– uređenje interijera kabina

– organiziranje ugradnje opreme drugih struka (mehaničari, cjevari, bravari, tolari, električari, elektroničari, tapetari, užetari i jedrari...)

– testiranje broda na stabilitet

 

1.1. Praktični dio ispita za drvene brodove

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više dijelova elemenata – sekcija broda ili obavlja montažu brodskih elemenata u sekcije.

Ispitanik mora pokazati vještine obrade drva ručnim alatom i strojevima, racionalno korištenje alata, materijala i strojeva, mora ovladati tehnološkim tijekom gradnje broda te pokazati samostalnost i preciznost u radu kao i organizacijske sposobnosti. Ispitanik mora izraditi zadatak prema nacrtu, precizno i kvalitetno, uz mjere zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora graditelja drvenih brodova.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati prema projektu:

– izrada brodskih elemenata

– montiranje elemenata u sekcije

– montiranje elemenata u kostur i centriranje kostura

– izrada i montaža trenica vanjske oplate

– izrada i montaža elemenata palube

– izrada i montaža unutarnje oplate

– ugradnja dijelova opreme

– testiranje elemenata trupa i nadgradnje m. broda

kalafatiranje

 

1.2. Praktični dio ispita za metalne brodove

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više zadataka izrade dijelova ili montira brodske elemente u sekcije.

Ispitanik mora pokazati vještine obrade metala ručnim alatom i strojevima, racionalno korištenje materijala, alata i strojeva, mora ovladati tehnološkim tijekom gradnje broda, te pokazati samostalnost i preciznost u radu kao i organizacijske sposobnosti. Zadatak mora izraditi prema nacrtu, precizno i kvalitetno, uz mjere zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora graditelja metalnih brodova.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati prema projektu:

– trasiranje elemenata na limove i profile

– izrada brodskih elemenata

– izrada montažnih metalnih konstrukcija

predmontaža sekcija

– montiranje sekcija

– montiranje opreme na vanjski dio trupa

– priprema broda za porinuće – porinuće

 

1.3. Praktični dio ispita za plastične brodove

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik trasira i izrađuje jedan ili više elemenata te montira dijelove i opremu. Ispitanik mora pokazati vještine obrade stakloplastike ručnim alatima i ručnim mehaniziranim alatima; racionalno korištenje materijala, alata i uređaja, mora ovladati tehnološkim tijekom gradnje plastičnog broda (uspostaviti vezu između tehničko-tehnološke zakonitosti i praktičnog rada). Zadatak mora biti izrađen prema nacrtu, precizno i samostalno, uz primjenu mjera sigurnosti i zaštite na radu.

Praktični radovi su obuhvaćeni područjima rada majstora graditelja plastičnih brodova.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati prema projektu:

– izrada modela

– izrada kalupa

– pojačanja kalupa

– izrada brodskih elemenata

– izrada trupa broda

– izrada palube

– izrada nadgrađa

– montaža (spajanje) sekcija

– popravak plastičnog broda

plastificiranje drvenog broda

– preinake plovila

 

2. Teorijska znanja potrebna za obavljanje poslova iz djelokruga majstora graditelja brodova

 

2.1. Materijali za gradnju brodova (zajednički dio)

– drvo: vrste, struktura i fizička svojstva

– pogreške u drvetu

– drvne prerađevine

– drvena građa

– sušenje drva

– metali: vrste i fizička svojstva

– čelik – legirajući elementi u čeliku

– konstrukcijski čelik: vrsta, sastav i namjena

– specijalni čelici: vrste, sadržaj svojstva i namjena

stakloplastika: vrste, struktura i sastav

– ostali materijali uporabljeni u gradnji brodova. Materijali za opremanje, brtvljenje, zaštitu i bojanje brodova

– otpadni materijali kod gradnje i održavanja brodova: sortiranje i odlaganje svih vrsta otpadnih materijala prema propisima o ekološkoj zaštiti

 

2.1.1. Materijali za izradu drvenih brodova

– rezanje trupaca prema potrebama brodskih elemenata

– biranje vrsta drveta za gradnju broda

– vezivanje drvenih elemenata, vijci, čavli, ljepila

– zaštita drva

 

2.1.2. Materijali za izradu metalnih brodova

– standardni oblik i dimenzije poluproizvoda za gradnju metalnih brodova

– izbor materijala uz korištenje standarda i tablica

– materijali za spajanje i zavarivanje

 

2.1.3. Materijali za izradu plastičnih brodova

– izbor materijala za gradnju plastičnih brodova s gledišta funk­cije obrade i montaže

– tehnička svojstva stakloplastike

– izbor materijala uz korištenje standarda i tablice

– mogućnost pripreme i osnove tehnologije, procesno staklo. Plastika u brodogradnji

 

2.2. Alati i strojevi

 

2.2.1. Alati za obradu drveta

– poznavanje alata za obradu (optimiziranje alata za obradu elemenata i montažu sekcija),

– ručni alat električni i pneumatski za piljenje, blanjanje, brušenje, frezanje, bušenje, nabijanje, klapanje i kalafatiranje

 

2.2.2. Strojevi za obradu drveta

Strojevi za rezanje drveta

– tračna pila sa zupcima za rezanje trupaca

– lisnata pila za okomito i horizontalno rezanje trupaca (gater)

– kružne pile (cirkulari)

– lančane pile

Strojevi za blanjanje drveta

– stroj za ravnanje (ravnjača)

– stroj za blanjanje po debljini (debljača)

– kombinirani stroj za blanjanje, rezanje i frezanje

freze za obradu drveta

Strojevi za bušenje drva

Strojevi za prešanje

Usisavači piljevine i prašine

Tračne pile

Bušilice sa svrdlom i lancem

 

2.2.3. Alati za obradu metala

– određivanje alata za obradu (optimalan izbor alata za obradu elemenata i montažu sekcija),

– ručni alat za obilježavanje, mjerenje, širenje, dizanje i pritezanje limova profila

– alati za skidanje hrđe i okuine

– ručne polužne škare

– ručne električne škare

 

2.2.4. Strojevi i uređaji za obradu metala

Strojevi za ravnanje limova i profila.

Strojevi za skidanje hrđe i okuine

Strojevi za blanjanje rubova limova

Strojevi za probijanje i bušenje rupa

Strojevi za rezanje limova i profila

– strojne škare (giljotina)

– škare s odvojenim diskovima

– škare s disk noževima

– kombinirani stroj škare i probijač

Strojevi za savijanje limova i profila

– brodograđevna hidraulična (G) preša

– valjci za savijanje limova

– stroj za savijanje i otvaranje profila

– peć i platforma za savijanje profila

Strojevi i alati za zavarivanje

Strojevi i alati za brušenje i kalafatiranje

Uređaj za rezanje kisikom

– pravocrtno rezanje

– prema šabloni s više žižka

– uređaj za automatsko rezanje i obilježavanje pomoću foto ćelija i numeričko

 

2.2.5. Alati za obradu plastike

– određivanje alata za obradu (optimiziranje izbora alata za obradu elemenata),

– alati za nanošenje smole, đelkota, boje i kitova

špricaljke, valjci kistovi, špahtle

– ručni električni i pneumatski alati za brušenje, rezanje, bušenje i poliranje

 

2.2.6. Strojevi za obradu plastike

– stroj za kombinirano nanošenje staklenih vlakana i poliesterske smole

 

2.3. Brodograđevne konstrukcije

 

2.3.1. Brodograđevne konstrukcije za drvene brodove

– vrste nacrta i njihovo čitanje,

– prikazivanje crtežom pojedinih sekcija ili njihovih konstruktivnih detalja,

– naziv, izgled i položaj elemenata drvenog broda,

– optimalni oblik pojedinih elemenata,

– trasiranje elemenata,

– nadgradnja broda,

– oprema broda,

– standardi i propisi.

 

2.3.2. Brodograđevne konstrukcije za metalne brodove

– vrste nacrta i njihovo čitanje,

– prikazivanje crtežom pojedinih sekcija ili njihovih konstruk­tivnih detalja,

– vrste brodskih konstrukcija,

– osnovna načela povezivanja osnovnih elemenata plovila,

– uporaba standarda pri različitim konstrukcijama metalnih brodova,

– postupci pri montaži i demontaži brodskih konstrukcija,

– konstruktivna i kemijska zaštita,

– standardi i propisi.

 

2.3.3. Brodograđevne konstrukcije za plastične brodove

– vrste nacrta i njihovo čitanje,

– tipovi stakloplastičnih konstrukcija,

– osnove geometrije broda,

– brodograđevno-tehnički pojmovi,

– elementi strukture,

– konstrukcija kalupa,

– konstrukcija trupa,

– oprema i spajanje opreme,

– uporaba standarda pri različitim konstrukcijama plastičnih brodova,

– spajanje stakloplastičnih elemenata.

 

2.4. Organizacija i obračun brodograđevnih radova(zajednički dio)

– brodograđevna dokumentacija,

– priprema i organizacija radova

– obračun količina,

– normiranje i analiza cijena,

– obračun radova.

 

2.5. Uporaba računala

 

2.5.1. Uporaba računala u projektiranju i proizvodnji

– CAD programi,

– uporaba računala za simulacije elektroničkih sklopova i izradu tiskanih ploča,

– uporaba računala u vođenju procesa.

 

2.5.2. Upravljanje postrojenja pomoću računala

– komponente sustava (senzori, trošila, sistemske komponente), povezivanje komponenata sabirnicama (EIB) i strukture sustava.

 

2.6. Zaštita na radu i zaštita okoliša

– propisi o zaštiti na radu: zaštita od štetnih tvari, mehaničkih opasnosti, zaštita od požara, od električne struje i pružanje prve pomoći;

– propisi i postupci pri skladištenju, rukovanju i odlaganju štet­nih tvari.

 

Klasa: 311-01/05-01/353

Urbroj: 526-12-05-4

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.