Program majstorskog ispita za zvanje majstor glazbalar

NN 10/2006 (25.1.2006.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor glazbalar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

250

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o obrtu, (»Narodne novine«, br. 49/03 – pročišćeni tekst), ministar za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA

ZA ZVANJE
MAJSTOR GLAZBALAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja, nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

 

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo i pravni propisi,

– osnove podučavanja naučnika.

 

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Vođenje poslovanja

 

Organizacija poslovanja

obrt, trgovačko društvo

Od ideje do poslovnog plana

 

Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije

Komuniciranje s djelatnicima i strankama

značenje komuniciranja, vrste ko­munikacija, etika poslovnog komuniciranja

Metode rukovođenja

stilovi i metode rukovođenja, tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata

Uloga računala u poslovanju

osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta

Osnove marketinga

 

Značenje prodaje

 

Tržište

novi trendovi na području marketinga, tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta

Troškovi i kalkulacije

vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

Financijsko-ekonomsko područje

 

Porezi

porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

način plaćanja, način osiguranja naplate i potraživanja

Zaštita okoliša

 

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

 

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

 

IV.

 

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Ustrojstvo državne vlasti

državna uprava, lokalna samouprava i uprava

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta

Organiziranost obrta

komorski sustav

Zakon o radu

osnovni propisi o: zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaći radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

fizičke i pravne osobe

Trgovačka društva

trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala,

stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak

 

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

zaštita na radu, zaštita od požara i zdrav­stvena zaštita

 

 

V.

 

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Obrazovni sustav Republike Hrvatske

 

Osnovna pitanja stručnog obrazovanja

struktura obrazovanja, značaj, ravnopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohodnost, veza obrazovanja i tržišta rada i značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo

 

Jedinstveni model obrazovanja

zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mjesta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obrazovanja

Izobrazba u obrtničkoj radionici

podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje

Planiranje i provođenje naukovanja

 

Pedagoška osnova obrazovanja

proces učenja, vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju

Zadaće majstora – stručnog učitelja

poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave

Mladi u obrazovanju

pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti

Socijalno komunikativne osnove vođenja ljudi

verbalna i neverbalna komunikacija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo svladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje

Zakonska regulativa

Zakon o obrtu, nastavni planovi i programi, odredbe Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika, odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

 

 

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

 

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja, nužna za samostalno obavljanje obrta u zvanju majstor glazbalar iz sljedećih područja rada:

 

I. PODRUČJA RADA

– izrada violina,

– izrada viola,

– izrada čela,

– izrada kontrabasa,

– izrada gudala,

– popravak gudalačkih glazbala i restauratorski radovi.

– izrada tambura (prim, brač, čelo, bugarija, tamburaško čelo, bedro, dangubica i dr.)

– gitara, mandolina i drugih trzalačkih glazbala

– popravci i radovi restauriranja trzalačkih glazbala.

 

II. SADRŽAJ ISPITA

 

1. Praktični dio ispita za gudalačka i trzalačka glazbala

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora poznavati vještine čitanja nacrta, obrade drveta ručnim alatom, obrada metala, plastike i drugih potrebnih materijala alatom i strojevima. Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organiza­cijske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu, pre­cizno i kvalitetno, uz primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita za zvanje majstor glazbalar mogu se zadati slijedeći praktični uradci:

– izrada violine,

– izrada gudala,

– izrada dangubice,

– izrada prime (bisernice),

– izrada brača,

– izrada bugarije,

– izrada tamburaškog čela,

– izrada gitare,

– izrada mandoline,

Kao radna proba ispitaniku se može zadati izrada jednog dijela gore navedenih glazbala popravak i restauriranje gudalačkih i trzalačkih glazbala.

 

2. Teorijska znanja potrebita za obavljanje poslova iz djelokruga rada glazbalara

 

2.1. Materijali u izradi gudalačkih glazbala

– vrste drva, struktura, akustička svojstva,

– sušenje drva,

– greške drva,

– ljepila,

– lakovi za drvo i

-ostali materijali koji se koriste pri izradi ovih glazbala.

 

2.2. Materijali za izradu trzalačkih glazbala

– vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta, akustična svojstva,

– bolesti i zaštita drveta,

– drvna građa,

– sušenje drva (prirodno i umjetno),

– furnir,

– vezivo za drvo,

– drvne prerađevine,

– metalni dijelovi (navijači, štitnici, držači žica i dr.),

– sredstva za površinsku obradu,

– prirodni materijali (kosti, sedef i dr.),

– plastični materijali,

– žice,

– ostali materijali koji se koriste u izradi ovih glazbala.

 

2.3. Alati, strojevi i uređaji

 

2.3.1. Alati

– alat za oštrenje,

– alat za piljenje,

– alat za blanjanje,

– alat za dubljenje,

– alat za rezbarenje,

– alat za struganje,

– alat za brušenje,

– alat za bušenje,

– alat za bojenje,

– alat za stezanje,

– alat za obradu kosti, sedefa

– poseban alat, pribor i naprave koji se koriste u gradnji trzalačkih i gudačih glazbala,

 

2.3.2. Strojevi i uređaji

– strojevi za piljenje, blanjanje, glodanje, brušenje, poliranje, strojevi za kopiranje, preše, savijanje i dr.,

– strojevi i uređaji, za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se koriste pri gradnji trzalačkih i gudalačkih glazbala.

– uređaji za mjerenje i obilježavanje,

 

2.4. Konstrukcija gudalačkih i trzalačkih glazbala

– vrste nacrta i njihovo čitanje,

– prikaz pojedinih gudalačkih i trzalačkih glazbala ili njihovih dijelova prostoručnim crtežom,

– izrada šablona za krojenje,

– vezovi kod gudalačkih i trzalačkih glazbala

– metalni dijelovi i njihova zaštita.

 

2.5. Povijest gudalačkih i trzalačkih glazbala, posebno povijest tradicionalnih hrvatskih glazbala

 

2.6. Akustična svojstva drva, glazbala i prostora

 

2.7. Organizacija i obračun glazbalarskih radova

– dokumentacija,

– obračun količina,

– normiranje i analiza cijena,

– obračun radova,

– priprema i organizacija radova.

 

2.8. Zaštita na radu i zaštita okoliša

– propisi o zaštiti na radu: zaštita od štetnih tvari, mehaničkih opasnosti, zaštita od požara, od električne struje i pružanje prve pomoći;

– propisi i postupci pri skladištenju, rukovanju i odlaganju štet­nih tvari.

 

Klasa: 311-01/05-01/354

Urbroj: 526-12-06-4

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.