Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage

NN 11/2006 (30.1.2006.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

279

Temeljem članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA VREMENA ZA PERIODIČNO REGISTRIRANJE SREDNJE VRIJEDNOSTI VRŠNE ELEKTRIČNE SNAGE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za unutarnju ugradnju s pogonskom rezervom, koji se upotrebljavaju za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage i višetarifnim registrima kod brojila električne energije u određene dane i sate tijekom godine (u daljnjem tekstu: mjerila vremena).

 

Članak 2.

Pod mjerilima vremena prema ovom Pravilniku razumijevaju se mehanički, elektromehanički i elektronički satni uređaji koji se mogu namjestiti za uklapanje ili isklapanje krugova po unaprijed zadanom programu preklapanja.

 

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na mjerila vremena na daljinsko upravljanje niti na mjerila vremena sinkronizirane radiofrekvencijom (MTK prijamnike).

 

Članak 4.

Sinkrono mjerilo vremena je mjerilo vremena kod kojega kao glavna vremenska osnova služi mrežna frekvencija.

Kvarcno mjerilo vremena je mjerilo vremena kod kojega kao glavna vremenska osnova služi kvarcni oscilator.

 

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

 

1. Tehnički zahtjevi

 

Članak 5.

Normirane su vrijednosti za nazivni napon napajanja (Un) od 120 V i 230 V.

Nazivna frekvencija (fn) napajanja mjerila vremena iznosi 50 Hz.

Granično područje rada je od 0,8 Un do 1,15 Un.

 

Članak 6.

Sklopke su predviđene za nazivne isklopne napone (Uc) od 120 V, 230 V i 400 V i ispravan rad do 1,15 Uc.

Nazivne isklopne struje (Ic) su struje, koje sklopka ili sklopke moraju uklapati, isklapati i voditi pri naponu od 1,15 Uc.

Vrijednosti nazivnih isklopnih struja dane su u tablici 1.:

 

Tablica 1.

 

Nazivna isklopna struja Ic (A)

2

10

16

25

31,5

40

80

Nazivna isklopna struja Ic (A) pri cos φ = 1

2

10

16

25

31,5

40

80

Nazivna isklopna struja Ic (A) pri cos φ = 0,4 ind.

1

5

8

10

10

10

10

 

Sklopka svakog izlaznog elementa treba izdržati najmanje 30000 preklapanja, bilo pod uvjetima omskog opterećenja ili pod uvjetima induktivnog opterećenja.

 

Članak 7.

Pogonska rezerva mjerila vremena treba biti najmanje 36 h.

 

Članak 8.

Za sklopke za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage isklopna je struja ograničena na najveću vrijednost od 1 A, odnosno 5 A, uz faktor snage cos j = 0,5 induktivno.

Sklopka za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage (ili njihov elektronički ekvivalent) treba izdržati najmanje 400 000 preklapanja, pri preklopnoj snazi od 20 VA i faktoru snage cos ö = 0,5 induktivno, kod vremena integracije od 15 min (koje se može programirati).

Broj preklapanja treba razmjerno povećati, ako je vrijeme integracije kraće (tj. 600 000 preklapanja za vrijeme integracije 10 min. ili 1 200 000 za 5 min.).

 

Članak 9.

Kvarcna mjerila vremena moraju imaju ispitne točke za mjerenje frekvencije vremenske baze.

 

Članak 10.

Mjerilo vremena treba imati kućište koje se može osigurati žigovima, tako da unutarnji dijelovi mjerila vremena budu pristupačni tek nakon uništenja žigova.

Kućište mjerila vremena mora štititi unutrašnjost mjerila vremena, odnosno mjerni sustav od prašine i vlage, te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva mjerila vremena.

Mjerilo vremena s kovinskim kućištem za priključak na glavne pojne vodove, koji su pri referentnim uvjetima pod faznim naponom većim od 250 V, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog uzemljenja s vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje treba se nalaziti na pristupačnom mjestu kućišta, a njegova namjena treba biti jasno označena simbolom za uzemljenje.

 

Članak 11.

Poklopac mjerila vremena može biti izrađen od prozirnoga i neprozirnoga gradiva. Ako je izrađen od neprozirnoga gradiva, treba imati jedan ili više prozorčića za očitavanje i promatranje pokazivača rada. Prozorčići od prozirnoga gradiva trebaju biti postavljeni tako da se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).

 

Članak 12.

Stezaljke mjerila vremena smještene su u priključnicu i zaštićene su posebnim poklopcem, koji se može osigurati žigom neovisno o poklopcu mjerila vremena. Poklopac priključnice treba poklapati same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča i potrebnu dužinu vodiča i njihovu izolaciju, tako da se time onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki moglo utjecati na rad mjerila vremena.

 

Članak 13.

Kod mjerila vremena s analognim brojčanicima smjer vrtnje brojčanika treba biti označen strjelicom.

Satni brojčanik (ako postoji) treba se očitavati na najbližu minutu, a kad je to potrebno, sati na dnevnom brojčaniku i dani na tjednom brojčaniku označeni su različitim bojama.

Sve oznake moraju biti neizbrisive i lako čitljive.

Kod mjerila vremena s digitalnim prikazom prikaz treba biti lako čitljiv. Ako se isti digitalni prikaz upotrebljava za prikazivanje različitih veličina, uz prikazanu veličinu treba biti prikazan i kod ili drugi podatak koji treba omogućiti da se jednoznačno odredi svaka prikazana veličina.

Trajanje pokazivanja svake veličine treba biti najmanje 6 s.

 

Članak 14.

Dnevni brojčanik ili prikaz trebaju omogućiti takvo namještanje vremena uklapanja, da se stvarno uklopno vrijeme ne razlikuje od namještenog vremena za više od ± 7,5 min, te da je moguće namjestiti dva uzastopna vremena preklapanja unutar razdoblja od 60 min.

Tjedni brojčanik ili prikaz treba omogućiti takvo namještanje vremena uklapanja, da se stvarno uklopno vrijeme ne razlikuje od namještenog za više od ± 60 min.

Godišnji brojčanik ili prikaz trebaju omogućiti takvo namještanje, da se stvarno uklopno vrijeme ne razlikuje od namještenog vremena za više od ± 2 dana.

Početna točka djelovanja sklopke za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage treba se namještati automatski s pomoću dnevnoga brojčanika. Kod kvarcnih mjerila vremena s digitalnim prikazom, početna točka djelovanja treba se namjestiti na cijeli sat.

 

2. Mjeriteljski zahtjevi

 

Članak 15.

Ispitivanje tipa mjerila vremena obavlja se prema normi IEC 1038, odnosno odgovarajućoj hrvatskoj normi i odredbama ovog Pravilnika.

 

Članak 16.

Mehanička mjerila vremena, pri normalnim radnim uvjetima rada na pogonskoj rezervi, moraju imati točnost pokazivanja bolju od ± 30 s/24 h, odnosno u granicama ± 12 s/24 h ako se mjerenje obavlja najmanje 7 dana.

Sinkrona mjerila vremena, pri normalnim radnim uvjetima rada na mrežnom naponu, moraju imati točnost pokazivanja bolju od ± 1 min/godinu, uz pretpostavku da frekvencija napajanja zadržava u prosjeku nazivnu vrijednost. Pri radu na pogonskoj rezervi tijekom 36 sati, a pri referentnoj temperaturi, točnost pokazivanja treba biti bolja od ± 180 s/36 h kad je pogonska rezerva osigurana s pomoću opruge i bolja od ± 1,5 s/36 h kad je pogonska rezerva osigurana pomoću baterije.

Kvarcna mjerila vremena, pri normalnim radnim uvjetima rada na mrežnom naponu, moraju imati točnost pokazivanja bolju od ± 0,5 s/24 h. Pri radu na pogonskoj rezervi tijekom 36 sati točnost pokazivanja treba biti bolja od ± 1,5 s/36 h.

Promjena točnosti pokazivanja s promjenom temperature treba biti manja od 0,1 s/°C/24 h.

Stvarno vrijeme uključenja sklopke za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage (vrijeme integracije) ne smije se razlikovati od namještene vrijednosti za više od 1 %. Vrijeme za poništavanje (reset) sklopke za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage treba iznositi više od 0,8 % i manje od 1,2 % vremena integracije.

 

Članak 17.

Izdržljivost na kratki spoj određena je značajkama mrežnog osigurača, tako da:

a) uz struju kratkog spoja od 7 kA ef. i cos ö = 0,5 bude osigurano da okolina mjerila vremena nije ugrožena i da je osigurana zaštita od neizravnoga dodira;

b) uz struju kratkog spoja od 3 kA ef. i cos ö = 0,8 bude osigurano da izlazni element još djeluje pri zadanim uvjetima.

Značajke mrežnog osigurača određuju se prema potrebama mreže.

 

Članak 18.

Djelatna i prividna potrošnja mjerila vremena pri referentnim uvjetima ne smije biti veća od 3 W, 5 VA induktivno ili 25 VA kapacitivno. Te vrijednosti mogu se kratkotrajno prekoračiti za vrijeme promjene stanja sklopke.

 

Članak 19.

Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine ne smije prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od 40 °C nakon što se kroz izlazne elemente tijekom 2 sata propušta najveća struja preklapanja.

 

Članak 20.

Referentna temperatura je temperatura okoline od 23 °C ±3 °C pri kojoj se mjerila vremena ispituje.

 

Članak 21.

Mjerilo vremena mora zadovoljiti mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima pri relativnoj vlažnosti prema tablici 2.

 

Tablica 2.

Godišnji prosjek

< 75 %

Za 30 dana normalno raspoređenih tijekom jedne godine

95 %

U proizvoljno odabrane dane

85 %

 

Članak 22.

Mjerilo vremena mora biti izvedeno tako, da ga elektromagnetske smetnje preko vođenja ili isijavanja, kao i elektrostatičko izbijanje, ne oštećuju niti na njega bitno utječu.

Mjerilo vremena ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.

 

Članak 23.

Pri referentnim uvjetima izolacijsko gradivo mjerila vremena ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koja bi bitno utjecala na mjeriteljske i tehničke osobine mjerila vremena.

 

Članak 24.

Ako drugačije nije specificirano, normalni uvjeti za ispitivanje izolacije su:

1) okolna temperatura od 15 °C do 25 °C,

2) relativna vlažnost od 45 % do 75 %,

3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa.

Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće mjerila vremena moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:

1) mjerilo vremena s kovinskim kućištem mora biti postavljen na ravnu kovinsku ploču;

2) mjerilo vremena s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom mjerilu vremena;

3) strujni krugovi te nosač mjernog sistema moraju biti međusobno spojeni;

4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 3 cm.

 

Članak 25.

Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se ispitnim naponom mrežne frekvencije efektivne vrijednosti 2 kV u trajanju od 1 minute između kratkospojenih stezaljki i kovinske folije odnosno ploče.

Za mjerila vremena s izolacijskim kućištem razreda zaštite II vrijednost ispitnog napona iznosi 4 kV.

 

Članak 26.

Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 ěs, tjemene vrijednosti 7 kV s deset udara jednoga polariteta, a zatim s deset udara suprotnog polariteta između:

a) kratko spojenih stezaljki i kovinske folije odnosno ploče

b) ulaznih stezaljki mjerila vremena.

Najmanji vremenski razmak između dva uzastopna udara je 3 s.

 

III. NATPISI I OZNAKE

 

Članak 27.

Mjerilo vremena treba imati na vidljivu mjestu natpisnu pločicu na kojoj su na hrvatskom jeziku ispisani podaci, oznake i simboli.

Podaci trebaju biti ispisani tako, da su trajni i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada mjerila vremena.

Na natpisnoj pločici trebaju biti navedeni sljedeći podaci:

1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje;

2) tvornička oznaka tipa;

3) natpis: »Mjerilo vremena«

4) serijski broj i godina proizvodnje;

5) službena oznaka mjerila

6) nazivni napon napajanja (Un) u V

7) nazivna frekvencija napajanja (fn) u Hz

8) nazivni isklopni napon (Uc) u V

9) nazivna isklopna struja (Ic) u A

10) vrijeme integracije sklopke za upravljanje periodičnim registriranjem srednje vrijednosti vršne električne snage ili, ako je namjestivo, područje namještanja

11) pogonska rezerva u slučaju ispada napona napajanja

12) mjesto za datum promjene baterije

13) najveća trajna ukupna struja izlaznog elementa (ako je ta vrijednost manja od zbroja nazivnih isklopnih struja svih izlaznih sklopki mjerila vremena)

14) znak »kvadrat u kvadratu« za mjerila vremena razreda zaštite II

15) na svakom mjerilu vremena mora neizbrisivo biti označena shema spoja, a stezaljke mjerila vremena trebaju biti označene oznakama navedenim u shemi spoja.

Mjerila vremena moraju imati upisan serijski broj na nosaču mjernog sustava ili na osnovnoj ploči;

 

Članak 28.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uklopne satove za upravljanje tarifom i potrošnjom (»Narodne novine«, br. 42/95).

 

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-03/34

Urbroj: 558-03/10-02-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.