Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije

NN 11/2006 (30.1.2006.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

280

Temeljem članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERNE TRANSFORMATORE U MJERNIM GRUPAMA ZA MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi za strujne mjerne transformatore razreda točnosti 0,1; 0.2; 0,5; 0,2 S i 0,5 S (u daljnjem tekstu: strujni transformatori) i naponske mjerne transformatore razreda točnosti 0,1; 0.2; 0,5 (u daljnjem tekstu: naponski transformatori), koji se upotrebljavaju u izmjeničnoj mreži frekvencije 50 Hz, za spajanje s brojilima u mjerne grupe za mjerenje električne energije.

 

Članak 2.

Mjerni transformatori prema ovom pravilniku su:

1. strujni transformatori;

2. strujni transformatori s proširenim opsegom;

3. trofazni strujni transformatori izrađeni kao cjelina od dva ili tri strujna transformatora;

4. jednopolno izolirani naponski transformatori;

5. dvopolno izolirani naponski transformatori, pojedinačan ili dva transformatora u V-spoju u zajedničkom kućištu s tri izolatora;

6. kapacitivni naponski transformatori;

7. kombinirani transformatori izrađeni kao cjelina od jednog strujnog transformatora i jednog naponskog transformatora, jednopolno izoliranog u zajedničkom kućištu;

8. trofazni kombinirani mjerni transformatori izrađeni kao cjelina od dva ili tri strujna transformatora i dva ili tri naponska transformatora u zajedničkom kućištu.

 

II. MJERITELJSKE I TEHNIČKE ZNAČAJKE

 

1. Ispitivanje tipa mjernih transformatora

 

Članak 3.

Ispitivanja tipa mjernih transformatora obavljaju se prema hrvatskim normama HRN EN 60044-1 za strujne transformatore, HRN EN 60044-2 za induktivne naponske transformatore, međunarodnim normama IEC 60044-3 za kombinirane transformatore, IEC 60044-5 za kapacitivne naponske transformatore, odnosno odgovarajućim hrvatskim normama i prema odredbama ovog Pravilnika.

 

2. Tehničke značajke

 

Članak 4.

Mjerni transformatori moraju imati ove nazivne vrijednosti:

1. nazivna sekundarna struja za strujne transformatore od:

1 A – 5 A

2. nazivni sekundarni napon naponskih transformatora od:

100 V – 100/Ö3 V

3. nazivna primarna struja strujnih transformatora od:

10 A – 12,5 A – 15 A – 20 A – 25 A – 30 A – 40 A – 50 A – 60 A – 75 A – 80 A

te njihovih decimalnih dijelova ili umnožaka,

Vrijednosti nazivnih primarnih struja iz ove točke odnose se i na najmanju vrijednost nazivne primarne struje kod prespojivih mjernih transformatora;

4. nazivni primarni naponi naponskih transformatora specificirani su u normi IEC 60038;

5. nazivna snaga strujnih transformatora od:

2,5 VA – 5 VA – 10 VA – 15 VA – 30 VA,

6. nazivna snaga naponskih transformatora od:

10 VA – 15 VA – 25 VA – 30 VA – 50 VA – 75 VA – 100 VA – 150 VA – 200 VA – 300 VA.

7. razredi točnosti strujnih transformatora:

0,1 – 0,2 – 0,5 – 0,2 S – 0,5 S

(jezgre razreda točnosti 1 – 3 – 5 koriste se za druga mjerenja, a jezgre razreda točnosti 5P i 10P za zaštitu)

8. oznake struje proširenog mjernog opsega

ext. 120 % – ext. 150 % – ext. 200 %.

9. razredi točnosti naponskih transformatora:

0,1 – 0,2 – 0,5

(mjerne jezgre razreda točnosti 1 i 3 koriste se za druga mjerenja)

10. razredi točnosti kapacitivnih naponskih transformatora:

0,2 – 0,5

(mjerne jezgre razreda točnosti 1 i 3 koriste se za druga mjerenja)

Mjerni transformatori moraju imati nazivnu vrijednost frekvencije 50 Hz.

 

Članak 5.

Strujna pogreška strujnog transformatora izražava se jednadž­bom

 

 

gdje je:

Kn – nazivni transformatorski omjer,

Ip – efektivna vrijednost primarne struje u A

Is – efektivna vrijednost sekundarne struje u A

 

Članak 6.

Fazna pogreška strujnog transformatora je fazna razlika između vektora primarne struje i vektora sekundarne struje. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka nuli.

Fazna pogreška strujnog transformatora je pozitivna ako vektor sekundarne struje prethodi vektoru primarne struje. Ta se pogreška izražava u minutama.

 

Članak 7.

Naponska pogreška naponskog transformatora izražava se jed­nadžbom

 

 

gdje je:

Kn – nazivni transformatorski omjer,

Up – efektivna vrijednost primarnog napona u V

Us – efektivna vrijednost sekundarnog napona u V

 

Članak 8.

Fazna pogreška naponskog transformatora je fazna razlika između vektora primarnog napona i vektora sekundarnog napona. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka nuli.

Fazna pogreška naponskog transformatora pozitivna je ako vek­tor sekundarnog napona prethodi vektoru primarnog napona. Ta se pogreška izražava u minutama.

 

3. Mjeriteljske značajke

 

Članak 9.

Pogreške strujnih transformatora ispituju se pri ispitnim toč­kama danim u postocima nazivne primarne struje prema tablici 1. ovog članka, pri čemu je vrijednosti struje proširenog mjernog opsega od 120 %, 150 % i 200 % nazivne primarne struje određena oznakom struje proširenog mjernog opsega (ext. 120 %, ext. 150 % ili ext. 200 %).

Granice pogrešaka strujnih transformatora dane su u Tablici 1.

 

Tablica 1.

 

Oznaka razreda točnosti

Granice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivne primarne struje

Strujna pogreška Pi (%)

Fazna pogreška δi (min)

120, 150 ili 200 *

100

20

5

1 **

120, 150 ili 200 *

100

20

5

1 **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,2

± 0,4

-

± 5

± 5

± 8

± 15

-

0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,35

± 0,75

-

± 10

± 10

± 15

± 30

-

0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,75

± 1,5

-

± 30

± 30

± 45

± 90

-

0,2 S

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,35

± 0,75

± 10

± 10

± 10

± 15

± 30

0,5 S

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,75

± 1,5

± 30

± 30

± 30

± 45

± 90

 

Opaska:

* Vrijednost struje proširenog mjernog opsega od 120 %, 150 % ili 200 % nazivne primarne struje ovisna je o oznaci struje proširenog mjernog opsega (ext. 120 %, ext. 150 % ili ext. 200 %).

** Vrijednosti struje od 1 % nazivne primarne struje primjenjuje se kod ispitivanja strujnih transformatori razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S.

 

Članak 10.

Strujne i fazne pogreške strujnih transformatora pri nazivnoj frekvenciji moraju biti u granicama dozvoljenih pogrešaka koje su dane u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 25 % i 100 % nazivnog tereta.

Strujni transformatori razreda točnosti 0,1; 0,2 i 0,2 S, čiji nazivni teret nije veći od 15 VA, mogu imati specificirani prošireni opseg tereta. U tom slučaju strujna i fazna pogreška moraju biti u granicama dozvoljenih pogrešaka koje su dane u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 1 VA i 100 % nazivnog tereta.

Teret upotrijebljen pri ispitivanju treba biti induktivan, faktora snage 0,8, osim ako je teret ispod 5 VA u kojem slučaju faktor snage tereta mora biti jednak jedinici. Teret, izražen u voltamperima, ne smije biti manji od 1 VA.

 

Članak 11.

Strujni transformatori s više jezgri, moraju za svaku jezgru koja se koristi u mjernoj grupi za mjerenje električne energije, imati pogreške koje su u granicama dopuštenih pogrešaka danih u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika, i u slučaju kada su sekundarni namoti ostalih jezgri kratko spojeni ili kada su opterećeni nazivnim teretima.

 

Članak 12.

Pogreške naponskih transformatora ispituju se pri ispitnim točkama danim u postocima nazivnog napona prema tablici 2. ovog članka.

Granice pogrešaka naponskih transformatora dane su u Tablici 2.:

 

Tablica 2.

 

Oznaka Razreda
točnosti

Granice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivnog napona

Naponska pogreška Pu (%)

Fazna pogreška δu (min)

120

100

80

120

100

80

0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 5

± 5

± 5

0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 10

± 10

± 10

0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 20

± 20

± 20

 

Članak 13.

Naponske i fazne pogreške induktivnih naponskih transformatora pri nazivnoj frekvenciji, moraju biti u granicama dopuštenih pogrešaka koje su dane u tablici 2., članka 12. ovog Pravilnika za sve vrijednosti sekundarnog tereta između 25 % i 100 % nazivnog tereta uz induktivni faktor snage 0,8.

Induktivni naponski transformatori razreda točnosti 0,1 i 0,2 čiji je nazivni teret nije veći od 10 VA, mogu imati specificirani prošireni opseg tereta. U tom slučaju naponska i fazna pogreška moraju biti u granicama dopuštenih pogrešaka koje su dane u tablici 2., članka 12. ovog Pravilnika za sve vrijednosti sekundarnog tereta između 0 VA i 100 % nazivnog tereta uz faktor snage jednak jedinici.

Naponske i fazne pogreške kapacitivnih naponskih transformatora razreda točnosti 0,2 i 0,5 moraju biti jednake pogreškama odgovarajućih induktivnih naponskih transformatora.

Naponske i fazne pogreške naponskih transformatora moraju se mjeriti na priključcima tih transformatora s postavljenim osiguračima i otpornicima, ako su oni sastavni dio tog transformatora.

 

Članak 14.

Naponski transformatori s više namota moraju, za svaku jezgru ili namot koji se koristi u mjernoj grupi za mjerenje električne energije, imati pogreške koje su u granicama dopuštenih pogrešaka danih u tablici 2., članka 12. ovog pravilnika, i u slučaju kada su ostali sekundarni namoti u praznom hodu ili kada su opterećeni nazivnim teretima.

Namot za spajanje u otvoreni trokut pri ispitivanju razrede točnosti naponskog transformatora ostaje neopterećen.

 

Članak 15.

Pogreške kombiniranih transformatora koji su izrađeni kao cjelina od jednog strujnog transformatora i jednog jednopolno izoliranog naponskog transformatora u zajedničkom kućištu, moraju:

1) pri radu naponskog transformatora između 80 % i 120 % nazivnog napona, za sve vrijednosti tereta prema članku 13. ovog Pravilnika, strujni transformator mora, pri uvjetima u članku 10. ovog Pravilnika, udovoljiti granicama dopuštenih pogrešaka za njegov razred točnosti;

2) pri radu strujnog transformatora pri svim vrijednostima primarne struje danim u tablici 1., članka 9., za sve vrijednosti tereta prema članku 10. ovog Pravilnika na svim jezgrama, naponski transformator mora, pri uvjetima u članku 13. ovog Pravilnika, udovoljiti granicama dopuštenih pogrešaka za njegov razred točnosti.

 

III. NATPISI I OZNAKE

 

Članak 16.

Strujni i naponski transformatori moraju imati na vidljivom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci i oznake.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti skinuti.

 

Članak 17.

Na natpisnoj pločici strujnih i naponskih transformatora moraju biti sljedeći podaci:

1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje;

2) oznaku tipa transformatora;

3) oznaka vrste transformatora (npr. »Strujni transformator«, »Naponski transformator« itd.);

4) tvornički broj i godinu proizvodnje, pri čemu zadnje dvije znamenke godine proizvodnje mogu biti kosom crtom odvojene od tvorničkog broja:

5) nazivnu vrijednost primarne struje i sekundarne struje ili primarnog napona i sekundarnog napona;

6) nazivnu frekvenciju;

7) nazivnu snagu i oznaku razreda točnosti;

8) za struje mjerne transformatore s više jezgri ili za naponske mjerne transformatore s više namota moraju biti navedene i nazivne snage i oznake razreda točnosti za svaku jezgru ili za svaki namot;

9) službenu oznaku mjernog transformatora;

10) oznaku odgovarajućih priključaka i jezgara ili namota, ako transformator ima dvije jezgre ili više jezgara odnosno namota;

11) najviši pogonski napon, odvojen kosom crtom od vrijednosti ispitnog izmjeničnog napona i ispitnog udarnog napona. Ispitni udarni napon daje se samo za transformatore namijenjene ugradnji u postrojenja na otvorenom prostoru;

12) oznaka struje proširenog opsega (npr. ext 150 %);

13) toplinski razred izolacije, ako se razlikuje od razreda A;

14) faktor sigurnosti za strujne mjerne transformatore;

15) nazivnu kratkotrajnu toplinsku struju (Ith) za strujne mjerne transformatore;

16) nazivni faktor napona i odgovarajuće nazivno trajanje za naponske mjerne transformatore.

Za strujne i naponske transformatore sa više sastavnih dijelova na natpisnoj pločici, osim podataka iz stavka 1. ovog članka, moraju biti navedeni i podaci o sastavnim dijelovima.

Za kombinirane transformatore daju se posebno podaci o strujnom transformatoru i o naponskom transformatoru.

Za kapacitivne naponske transformatore na natpisnoj se pločici, osim podataka iz stavka 1., moraju biti navedeni i ovi podaci:

1) nazivni kapacitet djelitelja napona,

2) nazivni napon djelitelja napona u kilovoltima.

 

Članak 18.

Ovisno o konstrukciji, strujni i naponski transformatori moraju imati potreban broj mjesta za stavljanje žigova.

Žig se stavlja na natpisnu pločicu i po potrebi na druge dijelove transformatora, sukladno odredbama u rješenju o odobrenju tipa mjerila.

 

Članak 19.

Strujni i naponski transformatori moraju imati odgovarajući poklopac za pokrivanje sekundarnih priključaka.

Poklopac sekundarnih priključaka mora biti tako izveden, da ga je nakon priključenja sekundarnih vodiča moguće zaštiti žigom od neovlaštenog pristupa.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore brojila električne energije (»Narodne novine« broj 17/2002.).

 

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/33

Urbroj: 558-03/10-05-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.