Naputak za umjeravanje radnih etalona - manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka

NN 11/2006 (30.1.2006.), Naputak za umjeravanje radnih etalona - manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

290

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 190/03 – pročišćeni tekst), vezano uz članak 28. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

ZA UMJERAVANJE RADNIH ETALONA – MANOMETARA, VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA I MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA

 

I.

Naputkom se propisuje način umjeravanja radnih etalona – mjerila tlaka za ispitivanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara (mehaničkih ili elektronskih mjernih pretvornika), manometara za gume i tlakomjera za krvni tlak.

Mjerni pretvornici obuhvaćeni ovim Naputkom moraju imati ugrađeni pokazivač mjerenog tlaka.

Radni etaloni se umjeravaju usporednom metodom.

Naputkom se propisuje sam postupak umjeravanja, oprema za umjeravanje i mjerne nesigurnosti.

 

II.

Za umjeravanje se mogu koristiti tlačne vage, mehanička mjerila tlaka ili mjerni pretvornici.

Mjerna nesigurnost etalonskog mjerila mora biti najmanje dva puta manja od mjerne nesigurnosti umjeravanog mjerila.

 

III.

Postupak umjeravanja radnih etalona izvodi se kako slijedi:

a) umjeravani radni etalon priključiti na sekundarni;

b) zadavati tlak sekundarnog etalona s porastom tlaka u vrijednostima glavnih podjela radnog etalona i očitavati vrijednosti na radnom etalonu;

c) prijeći gornju granicu mjernog područja radnog etalona i ponoviti mjerenje na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka;

d) točke b) i c) ponoviti 3 puta;

e) izračunati apsolutnu vrijednost maksimalnog odstupanja za svaku mjernu točku od vrijednosti narinutog tlaka;

f) izračunati apsolutnu vrijednost najveće razlike mjerenih tlakova kroz 6 mjerenja za svaku mjernu točku.

 

IV.

Umjeravano mjerilo se prihvaća za radni etalon tlaka s mjernom nesigurnosti koja odgovara naznačenoj klasi mjerila ako vrijedi:

a) maksimalno odstupanje mjerene vrijednosti od postavljene za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako od polovine dopuštene pogreške određene klasom mjerila, a umjeravano je etalonom čija mjerna nesigurnost je jednaka ili manja od jedne petine maksimalno dopuštene pogreške umjeravanog mjerila;

ili

zbroj maksimalnog odstupanja mjerene vrijednosti od postav­ljene i mjerne nesigurnosti sekundarnog etalona za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako od polovine dopuštene pogreške određene klasom mjerila, a umjeravano je etalonom čija je mjerna nesigurnost veća od jedne petine maksimalno dopuštene pogreške umjeravanog mjerila;

b) varijacija (razlika mjerenja) tlaka za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako od polovine dopuštene pogreške određene klasom mjerila.

 

V.

Kod etalona za ispitivanje tlakomjera za krvni tlak primjenjuju se sljedeći pokazatelji:

a) elektronski kalibratori – radni etaloni koji imaju najmanji podjeljak 1 mmHg (ili 0,1 kPa) umjeravaju se s etalonom čiji zbroj apsolutne vrijednosti odstupanja od nazivne vrijednosti tlaka i mjerne nesigurnosti nije veći od 0,2 mmHg (ili 0,02 kPa);

b) odstupanje od nazivne vrijednosti tlaka pojedine točke ispitivanja za više od jednog podjeljka mjerne ljestvice ne smije biti za promjene tlaka sekundarnog etalona od 0,6 mmHg (ili 0,06 kPa);

c) varijacije pokazivanja za pojedinu točku mogu biti maksimalno jedan podjeljak mjerne ljestvice.

 

VI.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/06-07/7

Urbroj: 558-06/14-06-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.