Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

NN 1/2006 (2.1.2006.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ŠUMARSKOG INSPEKTORA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i izgled značke šumarskog inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), način i postupak njihova izdavanja i uporabe, te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

 

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice, te obrazac značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Obrazac službene iskaznice šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru bijele boje dimenzije 85 × 55 mm i zaštićuje omotom od prozirne plastične mase.

 

Članak 3.

Obrazac iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani iskaznice

1. utisnut grb Republike Hrvatske;

2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA«;

3. naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA ŠUMARSKOG INSPEKTORA«;

4. mjesto za fotografiju veličine 28 × 32 mm;

5. ime i prezime;

6. položaj i zvanje nositelja iskaznice;

7. serijski broj značke

b) na poleđini iskaznice

1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice;

2. evidencijski broj iskaznice;

3. nadnevak izdavanja iskaznice;

4. mjesto za pečat Ministarstva i potpis ovlaštene osobe.

 

Članak 4.

Značka je izvedena od kovine, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana. Veličina značke je 60 × 55 mm.

Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska).

U središtu značke na zrakastopozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb. Štit je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.

Na kružnom niklanom dijelu značke u dva je reda ispisan tekst: »ŠUMARSKA INSPEKCIJA« u zelenom emajlu.

Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je zelenim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

 

Članak 5.

Inspektori u obavljanju službenih poslova nose značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8 × 12 cm.

Na prednjoj stranici kožnog poveza otisnut je zlatnom bojom hrvatski grb i natpis »ŠUMARSKA INSPEKCIJA«.

 

Članak 6.

Iskaznice i značke s pripadajućim kožnim povezom inspektorima izdaje Ministarstvo.

 

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama inspektorima vodi se očevidnik u Ministarstvu.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. redni broj (evidencijski broj),

2. ime i prezime inspektora,

3. klasa i urbroj rješenja o postavljenju u zvanje,

4. serijski broj iskaznice odnosno serijski broj značke,

5. nadnevak izdavanja,

6. nadnevak povratka,

7. potpis inspektora,

8. odjeljak za napomene.

 

Članak 8.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica i značka izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka ne vrijede.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi inspektor koji je iskaznicu ili značku izgubio ili na drugi način ostao bez iskaz­nice ili značke, kao i troškove izdavanja nove iskaznice ili značke ako je ostanak bez njih bio posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora.

 

Članak 9.

Inspektor kojem prestane državna služba ili koji bude postav­ljen u drugo zvanje obvezan je Ministarstvu vratiti iskaznicu i znač­ku u roku 3 dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje.

Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka, ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

 

Članak 10.

Ministarstvo povjerava tiskanje iskaznica i izradu znački pravnoj osobi koja obavlja tiskarsku odnosno djelatnost izrade znakova.

 

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obrascu službene iskaznice i izgledu značke gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom (»Narodne novine«, broj 105/99) koje se odnose na šumarskog inspektora.

 

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/80

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 21. prosinca 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

 

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ŠUMARSKOG INSPEKTORA

 

 

ZNAČKA ŠUMARSKOG INSPEKTORA