Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

16

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2., 3., 4., 27., 28., 29., 30. i 50. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12. točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Global Bond otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 15. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se osnivanje i upravljanje Global Bond otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke HVB Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2 i HVB Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda Global Bond otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/193

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.