Rješenje o oduzimanju dozvole Ivani Barać iz Zagreba za obavljanje poslova brokera

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o oduzimanju dozvole Ivani Barać iz Zagreba za obavljanje poslova brokera

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

22

Temeljem odredbi članka 12. točka 5. i članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera Ivani Barać iz Zagreba, Kliška 5, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Ivani Barać iz Zagreba, Kliška 5, oduzima se dozvola za obav­ljanje poslova brokera.

2. Ivana Barać iz Zagreba, Kliška 5, briše se iz Registra ovlaštenih brokera koje vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), klasa: UP/I-450-08/04-02/76 od 9. rujna 2004. godine, Ivani Barać iz Zagreba, Kliška 5, zaposlenici ovlaštenog društva Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb, izdana je na neodredeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera.

Odredbom članka 10. stavak 1. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02) istaknuta je obveza brokera/investicijskog savjetnika da kontinuirano obavlja poslove sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon) i aktima Komisije.

Dana 12. kolovoza 2005. godine u Komisiji je zaprimljena obavijest ovlaštenog društva Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. da imenovana više nije zaposlenik niti broker u navedenom društvu.

Kako je odredbom članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona propisano da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako u roku koji Komisija odredi te uvjete ne ispuni, Komisija je zaključkom klasa: UP/I-450-08/05-02/128 od 1. rujna 2005. godine imenovanoj odredila rok od 3 (tri) mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlena u ovlaštenom društvu na obavljanju poslova trgovine s vrijednosnim papirima. Kako je razvidno iz dostavnice, predmetni zaključak uručen je Ivani Barać dana 3. rujna 2005. godine.

Budući da Ivana Barać nije do 3. prosinca 2005. godine, a niti naknadno, Komisiji dostavila traženi dokaz o zaposlenju, valjalo je riješiti kao u izreci ovog rješenja, dakle oduzeti joj predmetnu dozvolu i brisati je iz Registra ovlaštenih brokera u koji je bila upisana pod rednim brojem 209 (dvjesto devet).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/128

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.