Rješenje o oduzimanju dozvole Ani Marušić Lisac iz Zagreba za obavljanje poslova brokera

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o oduzimanju dozvole Ani Marušić Lisac iz Zagreba za obavljanje poslova brokera

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

23

Temeljem odredbi članka 12. točka 5. i članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera Ani Marušić Lisac iz Zagreba, Ksaver 140, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Ani Marušić Lisac iz Zagreba, Ksaver 140, oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera.

2. Ana Marušić Lisac iz Zagreba, Ksaver I40, briše se iz Registra ovlaštenih brokera koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), klasa: UP/I-450-08/03-02/111 od 10. travnja 2003 godine, Ani Marušić Lisac iz Zagreba, Ksaver 140, zaposlenici ovlaštenog društva Šted kapital d.o.o. Zagreb, izdana je na neodredeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera.

Odredbom članka 10. stavak 1. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02) istaknuta je obveza brokera/investicijskog savjetnika da kontinuirano obavlja poslove sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon) i aktima Komisije.

Dana 30. kolovoza 2005. godine u Komisiji je zaprimljena obavijest ovlaštenog društva Šted kapital d.o.o. da imenovana više nije zaposlenik niti broker u navedenom društvu.

Kako je odredbom članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona propisano da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru koji prestane ispunjavati uvjete na temelju koj ih mu je dozvola izdana ako u roku koji Komisija odredi te uvjete ne ispuni, Komisija je zaključkom klasa: UP/I-450-08/05-02/127 od 1. rujna 2005. godine imenovanoj odredila rok od 3 (tri) mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlena u ovlaštenom društvu na obavljanju poslova trgovine s vrijednosnim papirima. Kako je razvidno iz dostavnice, predmetni zaključak uručen je Ani Marušić Lisac dana 6. rujna 2005. godine.

Budući da Ana Marušić Lisac nije do 6. prosinca 2005. godine, a niti naknadno, Komisiji dostavila traženi dokaz o zaposlenju, valjalo je riješiti kao u izreci ovog rješenja, dakle oduzeti joj predmetnu dozvolu i brisati je iz Registra ovlaštenih brokera u koji je bila upisana pod rednim brojem 137 (sto trideset sedam).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/127

Urbroj: 567-03/05-3

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.