Rješenje o oduzimanju dozvole Peri Barišiću iz Sla­von­skog Broda za obavljanje poslova brokera

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o oduzimanju dozvole Peri Barišiću iz Sla­von­skog Broda za obavljanje poslova brokera

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

24

Temeljem odredbi članka 12. točka 5. i članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera Peri Barišiću iz Slavonskog Broda, Ivana Antunovića 10, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Peri Barišiću iz Slavonskog Broda, Ivana Antunovića 10, oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera.

2. Pero Barišić iz Slavonskog Broda, Ivana Antunovića 10, briše se iz Registra ovlaštenih brokera koje vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), klasa: UP/I-450-08/04-02/185 od 10. veljače 2005. godine, Peri Barišiću iz Slavonskog Broda, Ivana Antunovića 10, zaposleniku ovlaštenog društva Dionica Brod d.o.o. Slavonski Brod, izdana je na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera.

Odredbom članka 10. stavak I. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02) istaknuta je obveza brokera/investicijskog savjetnika da kontinuirano obavlja poslove sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon) i aktima Komisije.

Dana 1. travnja 2005. godine u Komisiji je zaprimljena obavijest Dionice Brod d.o.o. da imenovani više nije broker u navedenom društvu.

Kako je odredbom članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona propisano da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako u roku koji Komisija odredi te uvjete ne ispuni, Komisija je zaključkom klasa: UP/I-450-08/05-02/117 od II. kolovoza 2005. godine imenovanom odredila rok od 3 (tri) mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlen u ovlaštenom društvu na obavljanju poslova trgovine s vrijednosnim papirima. Kako je razvidno iz dostavnice, predmetni zaključak uručen je Peri Barišiću dana 30. kolovoza 2005. godine.

Budući da Pero Barišić nije do 30. studenoga 2005. godine, a niti naknadno, Komisiji dostavio traženi dokaz o zaposlenju, valjalo je riješiti kao u izreci ovog rješenja, dakle oduzeti mu predmetnu dozvolu i brisati ga iz Registra ovlaštenih brokera u koji je bio upisan pod rednim brojem 172 (sto sedamdeset dva).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/117

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.