Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom ukupne vrijednosti 37.500.000,00, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 kuna po dionici za Raiffeisenbank Austria d.d. iz Zagreba

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom ukupne vrijednosti 37.500.000,00, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 kuna po dionici za Raiffeisenbank Austria d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

25

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, za odobrenje prospekta o izdavanju povlaštenih dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, odobrava se prospekt o izdavanju 3.750 povlaštenih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 37.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Trgovačko društvo RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, podnijelo je dana 5. prosinca 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju povlaštenih dionica privatnom ponudom, a dana 13. prosinca 2005. godine, dopunu toga zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»»Narodne novine««, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložena dokumentacija propisana odredbama Zakona i Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna Skupština društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, dana 25. studenoga 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem povlaštenih dionica i isključenju prava prvenstva pojedinih dioničara.

Sukladno navedenoj Odluci Skupštine društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 37.500.000,00 kuna, izdavanjem i uplatom 3.750 povlaštenih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10.000,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, uplatom u novcu, u cijelosti na način kako je to predviđeno odredbama Zakona, Odlukom Skupštine od 25. studenoga 2005. godine i odobrenim prospektom.

Odlukom Glavne skupštine društva, isključeno je pravo prvenstva upisa dionica predmetnog izdanja postojećim dioničarima, društvu Raiffeisen International Bank – Holding, Am Stadpark 9, Beč, Austrija i društvu Raiffeisenbank–Zagreb- Beteiligungsgesellschaft mbH, Kaiserfeldgasse 5, Graz, Austrija.

Dionice predmetnog izdanja ponudit će se na upis i uplatu društvu RAIFFEISEN CONSULTING d.o.o. Zagreb, Petrinjska 59.

Rok za upis dionica predmetnog izdanja je 15 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a najkasnije do 31. prosinca 2005. godine. Razdoblje uplate novčanih sredstava na ime upisa povlaštenih dionica trajat će najviše 2 radna dana od dana završetka upisa, odnosno zatvaranja Knjige upisa. Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100% izdanja dionica.

U provedenom postupku utvrdeno je da je trgovačko društvo RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, uplatilo administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju povlaštenih dionica društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, privatnom ponudom, od dana 5. prosinca 2005. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.

Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/186

Urbroj: 567-01/05-6

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.