Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3907/2004 od 5. prosinca 2005.

NN 1/2006 (2.1.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3907/2004 od 5. prosinca 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

29

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi A. K. pok. N. iz S. i A. K. pok. J. iz K. G., koje zastupa V. D., odvjetnik iz S., na sjednici održanoj 5. prosinca 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: IIP-665/82 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od osam (8) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02.– pročišćeni tekst), određuje se primjerena naknada podnositeljma ustavne tužbe, zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 41/01.– pročišćeni tekst) i to:

– A. K. iz S., u iznosu od 11.200,00 kuna,

– A. K. iz K. G., u iznosu od 11.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelji ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02.– pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijeli su 20. listopada 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Podnositelji su 19. travnja 1982. podnijeli tužbu Općinskom sudu u Splitu protiv tuženika Saveza za sportsku rekreaciju »P.« Općine Split radi uspostave prijašnjeg stanja i neplaćanja na nekretnini označenoj kao čest. zem. 6680 i 2951/2 K.O. Split.

Do 5. studenoga 1997. godine održana su brojna ročišta (dvadest tri) provedeno građevinsko vještačenje i upućeni brojni podnesci nadležnim upravnim tijelima (požurnice). Kako su tužitelji pred Općinskim sudom u Splitu podnijeli tužbu protiv SOUR »B.I.« S., radi uspostave prijašnjeg stanja na istoj nekretnini, te je pripojena ovom predmetu radi zajedničkog raspravljanja.

Ročište zakazano za 18. veljače 1999. odgođeno je zbog bolesti raspravnog suca.

Dana 31. ožujka 1999. održano je ročište na koje tuženik nije pristupio, jer je poziv vraćen s naznakom dostavljača »naslovnik odavno više ne posluje na ovoj adresi«, stoga je sud naložio podnositeljima da dostave točnu adresu za tuženika.

Na ročištu 20. svibnja 1999. podnositelji su izvijestili sud da su od Ureda za opću upravu Županije splitsko-dalmatinske zatražili podatke o pravnom sljedniku tuženika, ali da su obaviješteni da te podatke mora zatražiti sud.

Ročišta zakazana za 14. srpnja 1999., 20. listopada 1999. i 14. veljače 2000. odgođena su zbog neuredne dostave za tuženika, dok su ročišta zakazana za 25. veljače 2002., 29. travnja 2002. i 9. srpnja 2002. odgođena na prijedlog podnositelja radi dostave potrebne dokumentacije i daljnjih dokaznih prijedloga.

Na ročištu održanom 12. rujna 2002. podnositelji su predali dio dokumentacije koja se odnosi na predmetno zemljište, dok je ročište zakazano za 20. studenoga 2002. odgođeno zbog neuredne dostave za prvotuženika.

Podneskom od 8. siječnja 2003. podnositelji su obavijestili da je tuženik brisan iz registra udruga, pa je kao novog tuženika označio Grad Split, koji se podneskom od 26. veljače 2003. usprotivio stupanju u parnicu umjesto dosadašnjeg tuženika.

Podnositelji su 28. veljače 2003. podnijeli novu tužbu protiv Grada Splita, koja je na ročištu održanom 3. rujna 2003. pripojena ovom predmetu radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja, te saslušani podnositelji sukladno raspravnom rješenju od 29. svibnja 2003. godine.

Podneskom od 20. listopada 2003. podnositelji su precizirali tužbeni zahtjev.

Nakon toga ročišta su održana 5. veljače 2004., 25. ožujka 2004., 7. srpnja 2004., 15. listopada 2004. i 19. studenoga 2004.

Podneskom od 20. srpnja 2004. punomoćnik podnositelja obavijestio je sud da je tužitelj N. K. preminuo i da je kao njegov nasljednik utvrđen njegov sin A. K., koji stupa na njegovo mjesto u parnicu.

Podneskom od 1. rujna 2004. podnositelji su preinačili tužbeni zahtjev na način da su zatražili isplatu kunske protuvrijednosti iznosa od 208.310,00 eura, te su predložili i izdavanje privremene mjere, a koja je rješenjem suda od 22. studenoga 2004. odbijena.

Podneskom od 18. studenoga 2004. tuženik, Grad Split, je predložio prekid postupka do okončanja postupka koji se vodi pred tijelom državne uprave pod br. klasa: UP-I-942-04/97-012391.

Nakon toga održana su ročišta 13. veljače 2005., 12. travnja 2005., 3. lipnja 2005., dok je 10. lipnja 2005. proveden očevid u prisustvu vještaka, a koji je nalaz i mišljenje dostavio 16. rujna 2005. godine.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

 

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 19. travnja 1982. godine tužbom podnositeljâ Općinskom sudom u Splitu, radi uspostave prijašnjeg stanja i neplaćanja.

Međutim, duljina postupka uzima se u razmatranje od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12 i 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst., 8/99. – spravak i 14/02; u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostaloga, i pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnijeta je 20. listopada 2004. godine, a do toga dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno dvadeset dvije (22) godine i šest (6) mjeseci, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao šest (6) godina, jedanaest (11) mjeseci i četrnaest (14) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka u tom sudskom postupku, Općinski sud u Splitu održao brojna ročišta, te da je bio neaktivan u razdoblju od 5. studenoga 1997. do 31. ožujka 1999. (jednu godinu, četiri mjeseca i dvadeset pet dana). Postupak se i dalje vodi pred sudom prvog stupnja.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJÂ USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelji ustavne tužbe kao tužitelji u parničnom postupku nisu pridonijeli duljini postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da je riječ o složenom predmetu, međutim ta okolnost ne može opravdati višegodišnje trajanje postupka pred sudom prvog stupnja.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet vodio u trajanju duljem od dvadeset dvije godina, te da je nakon 5. studenoga 1997. godine sud prvog stupnja bio neaktivan tijekom jednog razdoblja. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neučinkovito postupanje suda, te okolnost da se postupak i nadalje vodi pred sudom drugog stupnja, Ustavni sud nalazi da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Splitu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-3907/2004

Zagreb, 5. prosinca 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.