Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o broju povla­stica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

NN 1/2006 (2.1.2006.), Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o broju povla­stica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3

Na temelju članka 8. stavka 4. i 6., i članaka 64. stavka 1. i stavka 4. točke 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O BROJU POVLASTICA, KOLIČINI I VRSTI ULOVA I VISINI IZNOSA NAKNADE ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA

 

Članak 1.

U Naredbi o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova (»Narodne novine«, br. 91/03) u članku 2. stavku 2. riječi »dvadeset pet (25)« zamjenjuju se riječima: »trideset (30)«.

 

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »kuna« dodaju se riječi: »po svakoj ribolovnoj zoni koja je upisana u povlastici«.

Stavak 2. briše se.

 

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

 

»Članak 7.

Novčana sredstva iz članka 6. ove Naredbe uplaćuju se na račun ovlaštenika ribolovnog prava a koriste se isključivo za poribljavanje ribolovne vode na kojoj se obavlja gospodarski ribolov.«

 

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/74

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 22. prosinca 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.