Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-4680/2004 od 5. prosinca 2005.

NN 1/2006 (2.1.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-4680/2004 od 5. prosinca 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

30

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi I. K. iz M., kojeg zastupa B. M., odvjetnik iz V., na sjednici održanoj 5. prosinca 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Vukovaru dužan je donijeti odluku u pred­metu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-2075/04 (ranije: P-974/99), u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe I. K. iz M., ul. N. 15, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 7.500,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj je podnio 1. prosinca 2004. godine ustavnu tužbu, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), radi duljine parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Vukovaru pod brojem: P-2075/04 (ranije: P-974/99), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Vukovaru te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Vukovaru broj: P-2075/04 (ranije: P-974/99), utvrdio sljedeće pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Podnositelj je 30. srpnja 1999. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Vukovaru protiv tuženog »Č.« d.d. iz V., radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu, vraćanja na rad te naknade plaće i drugih primanja iz radnog odnosa.

Podneskom od 14. ožujka 2002. godine podnositelj je zatražio zakazivanje ročišta.

Na pripremnom ročištu održanom 15. travnja 2002. godine tuženi je predao pismeni odgovor na tužbu. Sud je podnositelju dodijelio rok od 15 dana radi dostave uredne punomoći.

Podneskom od 16. travnja 2002. godine podnositelj se očitovao na odgovor na tužbu i dostavio punomoć.

Podneskom od 22. travnja 2002. godine tuženi se očitovao na podnesak podnositelja od 16. travnja 2002. godine.

Na ročištu održanom 28. svibnja 2002. godine sud je riješio saslušati I. S. i podnositelja, te zakazao sljedeću raspravu za 20. lipnja 2002. godine.

Podneskom od 12. lipnja 2002. godine punomoćnik podnositelja je zatražio odgodu ročišta zbog spriječenosti drugim obvezama.

Na ročištu 20. lipnja 2002. godine sud je riješio glavnu raspravu odgoditi na neodređeno vrijeme, te o tijeku postupka odlučiti naknadno.

Na ročištu 9. prosinca 2002. godine sud je rješenjem usvojio prijedloge podnositelja da se saslušaju I. S. i P. N. kao svjedoci, te sam podnositelj kao stranka, a sljedeće je ročište zakazao za 16. prosinca 2002. godine.

Na ročištu 16. prosinca 2002. godine proveden je dokazni postupak, saslušani su svjedoci i podnositelj, sud je rješenjem oslobodio podnositelja od plaćanja sudske pristojbe, te zaključio glavnu raspravu. Donesena je presuda kojom je u cijelosti usvojen tužbeni zahtjev podnositelja.

Tuženi je 4. veljače 2003. godine izjavio žalbu protiv presude.

Podneskom od 11. veljače 2003. godine podnositelj je dao odgovor na žalbu.

Županijski sud u Vukovaru je rješenjem od 21. listopada 2004. godine uvažio žalbu, ukinuo presudu Općinskog suda u Vukovaru i vratio predmet 12. studenoga 2004. godine tom sudu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

Nakon toga, održano je ročište 15. srpnja 2005. godine na kojem je sud riješio saslušati podnositelja, svjedoka M. Đ. te već saslušane svjedoke. Istovremeno je pozvao podnositelja da do održavanja sljedećeg ročišta 26. kolovoza 2004. godine dostavi u spis preslik radne knjižice i evidencijski karton Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Na ročištu održanom 26. kolovoza 2005. godine punomoćnik podnositelja je predao preslik radne knjižice i evidencijske liste Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje, sud je saslušao svjedoke, te je rješenjem pozvao tuženog da dostavi u roku od osam dana dokumentaciju o provođenju savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom prije otkazivanja ugovora o radu podnositelju i podatak o cijeni putne karte na relaciji N. S. – M. važećoj na dan 19. lipnja 1999. godine.

Podneskom od 5. rujna 2005. godine tuženi je dostavio zatraženu dokumentaciju.

Na ročištu održanom 21. rujna 2005. godine saslušan je svjedok K. D. i ponovno podnositelj. Sud je riješio sljedeće ročište zakazati pismenim putem, te u skladu s prijedlogom podnositelja od tuženog zatražiti podatke o izgubljenoj naknadi plaće i ostalim primanjima koja bi podnositelj ostvario iz radnog odnosa da nije bilo otkaza ugovora o radu. Rješenjima od 6. listopada i 10. studenoga 2005. godine sud je zatražio navedene podatke od tuženog.

Nakon toga, održano je ročište 29. studenoga 2005. godine. Donesena je djelomična presuda.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

 

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je Općinskom sudu u Vukovaru podnesena 30. srpnja 1999. godine.

Ustavna tužba podnijeta je 1. prosinca 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno pet (5) godina, četiri (4) mjeseca i jedan (1) dan.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se do podnošenja ustavne tužbe prvo vodio pred Općinskim sudom u Vukovaru, koji je nakon tri godine, četiri mjeseca i šesnaest dana donio presudu. Sud je bio neaktivan od 30. srpnja 1999. do 15. travnja 2002. godine (dvije godine, osam mjeseci i šesnaest dana).

Županijski sud je odluku o žalbi donio nakon jedne godine, osam mjeseci i sedamnaest dana.

Od 12. studenoga 2004. godine postupak se ponovno vodi pred Općinskim sudom u Vukovaru, koji je prvo ročište održao nakon osam mjeseci i tri dana. Nova meritorna odluka još nije donesena.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe kao tužitelj u parničnom postupku nije bitno doprinio duljini postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da u predmetu nema elemenata složenosti.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak do podnošenja ustavne tužbe vodio u trajanju od pet godina, četiri mjeseca i jedan dan, te da je još u tijeku. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neaktivnosti i neučinkovito postupanje Općinskog suda u Vukovaru, okolnost da se postupak ponovno vodi pred sudom prvog stupnja, te da se radi o radnom sporu, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Vukovaru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-4680/2004

Zagreb, 5. prosinca 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.