Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2354/2005 od 5. prosinca 2005.

NN 1/2006 (2.1.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2354/2005 od 5. prosinca 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

33

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi M. V. iz Z., koju zastupa M. M. M., odvjetnica iz Z., na sjednici održanoj 5. prosinca 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Zadru dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom, pod brojem: P-3095/05 (raniji broj: P-1370/94) u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe, M. V. iz Z., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 9.100,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositeljica ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnijela je 25. svibnja 2005. ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Parnični postupak je pokrenut pred Općinskim sudom u Zadru tužbom podnositeljice od 11. kolovoza 1994. protiv C. o. d.d. Z., F. Z., kao prvotuženika, te Republike Hrvatske, kao drugotuženika, radi isplate osigurnine i naknade štete.

Od podnošenja tužbe do 5. studenoga 1997. prvostupanjski sud nije poduzeo niti jednu radnju u postupku.

U razdoblju nakon 5. studenoga 1997. poduzete su sljedeće radnje:

– sud je tužbu podnositeljice dostavio tuženicima na odgovor 23. ožujka 1999.;

– ročište za glavnu raspravu održano je 4. svibnja 1999. na kojem je sud odredio pribavu dokumentacije i podataka bitnih za odlučivanje o postavljenom tužbenom zahtjevu;

– sljedeće ročište održano je 25. srpnja 2001.;

– podneskom od 13. rujna 2001. podnositeljica je predložila zakazivanje ročišta za glavnu raspravu;

– na ročištu održanom 12. studenoga 2001. sud je odredio da će po službenoj dužnosti pribaviti podatke od Policijske uprave zadarske;

– iduće ročište održano je 22. siječnja 2002. te je rješenjem suda, broj: P-1370/94 od 20. rujna 2002., u odnosu na drugotuženu, utvrđen prekid postupka;

– na ročištu održanom 6. studenoga 2002. sud je donio rješenje kojim je izdvojio postupak po tužbi podnositeljice u odnosu na prvotuženika te odredio da će se ovaj postupak nastaviti pod novim poslovnim brojem: P-2452/02 te je odredio saslušanje podnositeljice;

– na ročištu održanom 18. prosinca 2002. sud je saslušao podnositeljicu kao stranku u postupku, a iduće ročište održano je 10. veljače 2003.;

– na ročištu održanom 4. svibnja 2004. glavna rasprava je zaključena, a odluka je objavljena na ročištu 25. svibnja 2004.;

– protiv prvostupanjske odluke, broj: P-2452/02 od 25. svibnja 2004., kojom je sud u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev, tužena je 25. listopada 2004. izjavila žalbu;

– odlukom, broj: -1834/04 od 6. listopada 2005., Županijski sud u Zadru je prvostupanjsku odluku ukinuo i predmet vratio na ponovni postupak, gdje se vodi pod brojem: P-3095/05. Ročište za glavnu raspravu nije zakazano.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

 

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Zadru tužbom podnositeljice 11. kolovoza 1994.

Međutim, duljina postupka ne uzima se u obzir od tog dana već od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola, broj 1., 4., 6., 7., 11., 12. i 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine«– Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak i 14/02., u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči i pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnesena je 25. svibnja 2005., a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao ukupno deset (10) godina, devet (9) mjeseci i trinaest (13) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao sedam (7) godina, šest (6) mjeseci i devetnaest (19) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

U pravno relevantnom razdoblju, parnični postupak se najprije vodio pred Općinskim sudom u Zadru, koji je održao više ročišta za glavnu raspravu, razdvojio postupke u odnosu na prvotuženika i tuženika te nastavio postupak u povodu tužbe u odnosu na prvotuženika, proveo dokaz saslušanjem podnositeljice te odlučio o tužbenom zahtjevu podnositeljice.

U povodu žalbe tužene, izjavljene protiv prvostupanjske odluke, spis je dostavljen Županijskom sudu na odlučivanje.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ocjena je Ustavnog suda da podnositeljica nije doprinijela duljini trajanja postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenoj pravnoj stvari.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da postupak u ovom predmetu ukupno traje oko deset godina. Imajući u vidu dulja razdoblja neaktivnosti suda u postupku (od 5. studenoga 1997. do 26. ožujka 1999., zatim od 4. svibnja 1999. do 25. srpnja 2001., te u razdoblju od 10. veljače 2003. do 4. svibnja 2004. godine), te okolnost da se postupak ponovno vodi pred sudom prvog stupnja, kao i ukupno trajanje postupka, Ustavni sud je utvrdio da je dugim trajanjem parničnog postupka, u kojem nije donijeta pravomoćna odluka, podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njenim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Zadru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-2354/2005

Zagreb, 5. prosinca 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.