Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-4618/2004 od 16. studenoga 2005.

NN 1/2006 (2.1.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-4618/2004 od 16. studenoga 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

34

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi K. S. iz Z., koju zastupa D. Đ., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj dana 16. studenoga 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: Pn-7927/98, u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od deset (10) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe K. S. iz Z., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 7.800,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositeljica je, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijela 29. studenoga 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu pod brojem: Pn-7927/98, smatrajući da joj je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Zagrebu te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Zagrebu broj: Pn-7927/98, utvrdio sljedeće pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Podnositeljica je 2. studenoga 1998. godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv tuženika, M. S. iz Z., radi naknade štete.

Podneskom od 27. siječnja 1999. godine podnositeljica je dostavila izvješće Policijske stanice Trnje o uredovanju u njezinom stanu.

Na prvo ročište održano 22. veljače 1999. godine nije pristupio tuženik.

Na ročištu održanom 7. svibnja 1999. godine tuženik je dao odgovor na tužbu, a podnositeljica je navela da je u tijeku prekršajni i kazneni postupak protiv tuženika radi utuženih događaja na temelju kojih traži naknadu štete, te je predložila provođenje saslušanja stranaka i medicinskog vještačenja.

Na ročište 12. studenoga 1999. godine nije pristupio uredno pozvani tuženik zbog bolesti. Sud je naložio podnositeljici da dostavi u spis broj prekršajnog i broj kaznenog postupka koji se vode protiv tuženika.

Podneskom od 19. prosinca 1999. godine podnositeljica je dostavila zatražene brojeve spisa, te prvostupanjsko rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu.

Priklop spisa suda broj: K-391/98 zatražen je 10. siječnja 2000. godine. Spis nije priklopljen jer se nalazio u radu.

Na ročištu održanom 22. veljače 2000. godine sud je saslušao podnositeljicu i tuženika, te je riješio zatražiti od Policijske stanice Trnje podatke o uredovanju u stanu podnositeljice, a od Prekršajnog suda u Zagrebu spis broj: 1019-1046-98. Dopisi su poslani istog dana.

Prekršajni sud dostavio je spis 3. travnja 2000. godine.

Nakon toga, ročišta su održana 15. ožujka 2005. i 11. travnja 2005. godine.

Sud je rješenjem od 11. travnja 2005. godine odredio provođenje medicinskog vještačenja.

Vještak je 12. svibnja 2005. godine dostavio nalaz i mišljenje.

Na ročištu održanom 18. svibnja 2005. godine sud je strankama odredio rok od 15 dana radi očitovanja na tog dana im uručeni nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 16. lipnja 2005. godine podnositeljica se očitovala na nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 20. listopada 2005. godine podnositeljica je zamolila zakazivanje ročišta i donošenje presude.

Na ročištu održanom 8. studenoga 2005. godine zaključena je glavna rasprava.

Na ročištu 15. studenoga 2005. godine objavljena je presuda.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

 

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je Općinskom sudu u Zagrebu podnijeta 2. studenoga 1998. godine.

Ustavna tužba podnijeta je 29. studenoga 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno šest (6) godina i dvadeset sedam (27) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu koji je bio neaktivan od 22. veljače 2000. do 29. studenoga 2004. godine, tj. podnošenja ustavne tužbe (četiri godine, devet mjeseci i sedam dana), te nadalje. Povrh toga, sud je donio rješenje o provođenju medicinskog vještačenja tek 11. travnja 2005. godine, iako ga je podnositeljica predložila 7. svibnja 1999. godine.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositeljica ustavne tužbe kao tužiteljica u parničnom postupku nije doprinijela duljini postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da u predmetu nema elemenata složenosti.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak do podnošenja ustavne tužbe vodio pred prvostupanjskim sudom u trajanju od šest godina i dvadeset sedam dana, te da je još u tijeku. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, jedno dugo razdoblje neaktivnosti Općinskog suda u Zagrebu te okolnost da se postupak cijelo vrijeme vodi pred prvostupanjskim sudom i da dosada nije donesena nijedna odluka, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositeljice na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-4618/2004

Zagreb, 16. studenoga 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.