Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za pružanje stručne pomoći u postupku posredovanja

NN 1/2006 (2.1.2006.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za pružanje stručne pomoći u postupku posredovanja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

5

Na temelju članka 52. stavka 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04 i 136/04), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U POSTUPKU POSREDOVANJA

 

Članak 1.

Stručnu pomoć u postupku posredovanja radi pokušaja otklanjanja bračnih nesuglasica, odnosno upoznavanja s pravnim posljedi­cama razvoda braka pruža:

1. centar za socijalnu skrb,

2. savjetovalište za brak i obitelj,

3. osoba ovlaštena za pružanje stručne pomoći u postupku posredovanja (posredovatelj).

 

Članak 2.

Posredovatelj iz članka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika može pru­žati stručnu pomoć ako:

1. ima hrvatsko državljanstvo,

2. ima poslovnu i zdravstvenu sposobnost,

3. nije u radnom odnosu,

4. ima visoku stručnu spremu u zvanju: profesor psihologije, diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik,

5. ima najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslo­vima u centru za socijalnu skrb ili na stručnim poslovima u savjetovalištu za brak ili obitelj,

6. ima završenu edukaciju iz tehnika savjetodavnog rada i/ili sljedeće psihoterapijske edukacije: Gestalt terapija, Kognitivno-behavioralna terapija, Realitetna terapija, Sistemska obiteljska terapija,

7. ima položen stručni ispit,

8. ima odgovarajući prostor i opremu.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, osim točke 3. i 8., odgovarajuće se primjenjuju i na osobe koje posredovatelj uključi u pružanje struč­ne pomoći bračnim drugovima u postupku posredovanja.

Posredovatelj koji ima radno iskustvo na poslovima posredovanja u centru za socijalnu skrb može pružati pomoć iz članka 1. ovoga Pravilnika bez obzira na završene edukacije.

 

Članak 3.

Poslove iz članka 1. ovog Pravilnika ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine te za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Pod odgovarajuăim prostorom iz članka 2. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika podrazumijeva se jedna prostorija od najmanje10 m2 za rad s osobama izmeu kojih se posreduje po jednom posre­do­vatelju te čekaonica i sanitarni čvor.

Čekaonicu i sanitarni čvor moţe koristiti viđe posredovatelja.

 

Članak 5.

Odobrenje za obavljanje poslova pružanja stručne pomoći u postupku posredovanja izdaje ministarstvo nadležno za poslove soci­jalne skrbi (dalje u tekstu: ministarstvo).

 

Članak 6.

Više osoba koje ispunjavaju uvjete za pružanje stručne pomoći u postupku posredovanja i imaju odobrenje ministarstva mogu osnovati zajednički ured za posredovanje.

U slučaju osnivanja zajedničkog ureda za posredovanje odgovarajuće se primjenjuju uvjeti iz članka 4. ovoga Pravilnika u odnosu na broj zaposlenih stručnih osoba, uz mogućnost korištenja iste prostorije u slučaju rada u smjenama.

 

Članak 7.

Posredovatelj iz članka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika dužan je o početku rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluje i ministarstvo.

 

Članak 8.

Posredovatelj iz članka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika dužan je:

– pružati usluge sukladno odluci suda,

– u obavljanju poslova primjenjivati metode stručnog rada, po­štivati osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost osobnog i obiteljskog života i čuvati profesionalnu tajnu,

– voditi evidenciju o klijentima i pruženim uslugama na obras­cu ORB, od točke 1. do točke 19. Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, br. 32/05),

– davati podatke o svojem radu na zahtjev suda, ministarstva i nadležnog centra za socijalnu skrb.

 

Članak 9.

Posredovatelj iz članka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika može privremeno obustaviti poslovanje zbog bolesti, vojne obveze ili drugog opravdanog razloga.

O privremenoj obustavi poslovanja posredovatelj mora izvijestiti ministarstvo, sud i centar za socijalnu skrb na čijem području djeluje.

 

Članak 10.

Posredovatelj iz članka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika može ostvariti prihode:

1. izravno naplatom od korisnika,

2. iz zaklada, fondacija, darovnica i drugih izvora.

 

Članak 11.

Odobrenje za samostalno obavljanje poslova pružanja stručne po­moći u postupku posredovanja kao profesionalne djelatnosti prestaje:

1. odjavom,

2. po sili zakona,

3. odlukom ministarstva.

 

Članak 12.

Odobrenje za samostalno obavljanje poslova pružanja stručne pomoći u postupku posredovanja kao profesionalne djelatnosti prestaje po sili zakona ako osoba koja ima odobrenje za rad:

1. umre,

2. izgubi potpuno ili djelomično poslovnu sposobnost,

3. zasnuje radni odnos,

4. bude pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo iz članka 3. ovoga Pravilnika, kao i kazneno djelo učinjeno u toj djelatnosti ili u svezi s tom djelatnosti,

5. izgubi zdravstvenu sposobnost.

Prestanak odobrenja za samostalno obavljanje poslova pruža­nja stručne pomoći u postupku posredovanja kao profesionalne dje­latnosti iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka utvrđuje ministarstvo rješenjem.

 

Članak 13.

Rješenjem ministarstva utvrđuje se prestanak odobrenja za samostalno obavljanje poslova pružanja stručne pomoći u postupku posredovanja kao profesionalne djelatnosti i u slučajevima:

– ako se nedostaci u obavljanju poslova utvrđeni inspekcijskim nadzorom ne otklone u određenom roku,

– ako osoba kojoj je izdano odobrenje za obavljanje poslova ne obavlja poslove osobno ili ako koristi rad drugih osoba protivno odobrenju,

– ako osoba kojoj je izdano odobrenje prestane s radom bez dopuštenja ministarstva,

– ako i nakon upozorenja tijela koje obavlja inspekcijski nadzor ne postupi u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 552-01/05-01/86

Urbroj: 534-06-05-3

Zagreb, 22. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.