Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obra­zovanja

NN 1/2006 (2.1.2006.), Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obra­zovanja

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

7

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine« br. 151/2004) i članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99) Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine donosi

STATUT

NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Statutom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) pobliže se ureduje naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo Centra, ovlasti te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra, sukladno Zakonu.

 

Članak 2.

Centar je javna ustanova.

 

Članak 3.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača Centra obavlja Vlada Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Centar ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST

 

Članak 5.

Naziv Centra je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Članak 6.

Sjedište Centra je u Zagrebu.

 

Članak 7.

Centar ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži naziv Centra i služi za redovno poslovanje Centra.

 

Članak 8.

Centar ima pečat s grbom Republike Hrvatske promjera 38 mm kojim se ovjeravaju javne isprave koje Centar izdaje temeljem zakona.

 

Članak 9.

Centar ima štambilj pravokutnog oblika koji sadrži naziv Centra te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.

 

Članak 10.

Broj pečata i štambilja te način njihove uporabe uređuju se posebnom odlukom ravnatelja Centra.

Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i štambilja odgovoran je ravnatelj Centra i osoba koju ravnatelj ovlasti.

 

Članak 11.

Centar obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

U obavljanju djelatnosti Centar:

– planira strategije i metodologiju provođenja ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju,

– provodi znanstvenoistraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskog provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje banke zadataka, konstruira testove i ostale ispitne materijale,

– izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremanje ispita,

– surađuje i usklađuje rad s medunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama,

– organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju,

– provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem,

– organizira i provodi sve vrste ispita, uključujući i državnu maturu

– analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskog vrednovanja obrazovanja,

– na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za trajno unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja,

– provodi savjetodavni rad sa školama – pomaže školama u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja,

– organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika,

– organizira seminare za vanjske suradnike Centra u procesu pripreme i provodenja ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka, itd.),

– razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskog vrednovanja,

– pruža stručnu, tehničku i administrativnu potporu stručnim radnim skupinama i vanjskim suradnicima

– izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima

• obavlja druge poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti iz stavka 2. podstavka 9. i 17. Centar ima javne ovlasti.

 

Članak 12.

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti Centar surađuje sa znanstvenim, odgojno-obrazovnim i drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama.

 

Članak 13.

O rezultatima svoga rada Centar izvješćuje Vladu Republike Hrvatske, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora i ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najmanje jedanput godišnje.

Centar pravodobno izvješćuje javnost o obavljanju svoje djelatnosti.

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO CENTRA

 

Članak 14.

Ustrojbene jedinice Centra su službe i odjeli.

 

Članak 15.

Ustrojeni odjeli i službe osiguravaju učinkovito i kvalitetno djelovanje Centra.

Služba općih poslova i odnosa s javnošću osigurava pravnu, stručnu i administrativnu potporu Centru i predstavljanju aktivnosti Centra u javnosti.

Istraživačko-razvojni odjel se bavi istraživanjima u području edukacijskih mjerenja, razvojem i konstrukcijom testova. Zapošljava stručnjake specijalizirane u području psihometrije (psihologe, matematičare, statističare, itd.).

Informacijsko-računalni odjel bavi se vođenjem baze podataka i evidencija, obradom podataka, razvojem programske podrške za statističke i psihometrijske analize te sustavom zaštite baza podataka.

Odjel za izdavaštvo obavlja poslove vezane uz pripremu i tiskanje povjerljivih ispitnih materijala, objavljuje ispitne kataloge i priručnike kojima se nastavnicima i učenicima pomaže pri pripremanju ispita te objavljuje relevantne informacije o djelovanju Centra.

Odjel za organizaciju i provodenje ispita osigurava distribuciju testova u ispitne centre u kojima se provode ispiti. Rad ovog odjela uključuje i komunikaciju s ispitnim koordinatorima i školskim ispitnim povjerenstvima, ustroj mreže ispitivača i ocjenjivača, učitavanje ispitnih materijala optičkim čitačima i pripremu baza podataka za statističke analize.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije nakon provjere rezultata ispita izdaje potvrdu o položenim ispitima, svjedodžbu ili diplomu.

Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja bavi se analizom rezultata testiranja i ispitivanja i na temelju toga predlaže konkretne postupke za otklanjanje nedostataka i unaprjeđivanje kvalitete rada škola. Ima savjetodavnu ulogu i tijesno surađuje sa školama, potiče njihovo samovrednovanje i razvojne planove. Po potrebi surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama.

Financijska služba obavlja poslove i zadatke povezane s financijskim poslovanjem Centra.

Služba osiguranja tajnosti podataka vrši fizičku zaštitu prostora Centra i održava sustav za potpunu zaštitu tajnosti svih dokumenata i podataka nužnu za regularno odvijanje svih djelatnosti Centra.

 

Članak 16.

Upravno vijeće može osnivati i podružnice radi obavljanja djelatnosti, odnosno dijela djelatnosti Centra na određenom području Republike Hrvatske.

Podružnica nije pravna osoba te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Centar.

Ustrojstvo i ostala pitanja koja se odnose na rad podružnica uredit će se općim aktom Centra.

 

IV. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

 

Članak 17.

Podaci u svezi s provodenjem ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju, a koji se odnose na banke zadataka, sadržaje nekorištenih testova i ostalih nekorištenih ispitnih materijala te ključeve za ocjenjivanje, smatraju se službenom tajnom u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Podaci na temelju kojih se utvrđuje identitet ispitanika smatraju se službenom tajnom u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 18.

Na dokumentima koji sadrže tajne podatke označava se na vid­ljivom mjestu vrsta i stupanj tajnosti u skladu s odredbama zakona o zaštiti tajnosti podataka.

Oznake tajnosti dokumenata koji sadrže tajne podatke imaju i svi njihovi prilozi.

Elektroničke baze podataka koje sadrže tajne podatke označavaju se vrstom i stupnjem tajnosti te se osiguravaju od neovlaštenog pristupa.

Prije priopćivanja i korištenja tajnih podataka daje se prethodno upozorenje o tajnosti koje ima istu važnost kao i pisano utvrđena vrsta tajne i stupanj tajnosti.

Službena zabilješka o tom priopćenju i korištenju sastavlja se i u pisanom obliku te se prilaže spisu predmeta koji sadrži tajne podatke.

 

Članak 19.

Ravnatelj Centra dužan je posebnim rješenjem utvrditi vrstu, stupanj i trajanje tajnosti ispitnih materijala i ostalih tajnih podataka, odrediti posebne zaštitne mjere, kao i osobe koje će biti upoznate s tajnim podacima.

Ovlast iz ovoga članka izdaje se u pisanom obliku.

 

Članak 20.

O nastanku, priopćivanju, dostavi i uporabi podataka koji su službena tajna vodi se poseban očevidnik.

 

Članak 21.

Ako tajni podatak nestane ili bude neovlašteno otkriven, ravnatelj je dužan odmah pokrenuti postupak za utvrđivanje okolnosti u kojima je došlo do nestanka, odnosno otkrivanja tajnog podatka, osigurava očuvanje tragova te poduzima mjere potrebne za otklanjanje mogućih štetnih posljedica i o tome izvješćuje Ministarstvo unutarnjih poslova i Upravno vijeće Centra.

 

V. DUŽNOST ČUVANJA TAJNE

 

Članak 22.

Sukladno zakonu o zaštiti tajnosti podataka, svi koji dolaze u doticaj s povjerljivim materijalima dužni su čuvati službenu tajnu, bez obzira na način saznanja tajnih podataka ili pribavljanja, odnosno stjecanja mogućnosti uvida u tajne podatke, a nedvojbeno je da se radi o tajnim podacima.

Mjere zaštite kao i postupak za zaštitu tajnih podataka obvezni su za svakog tko takav podatak koristi ili mu postane dostupan.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje dok ravnatelj ovlašten za određivanje tajnosti određenog podatka ne odredi da je prestala potreba za čuvanjem njegove tajnosti, a za službenu tajnu obveza može prestati protekom roka od prestanka obavljanja dužnosti, službe ili zaposlenja osobe kojoj su tajni podaci bili poznati, i to za podatke koji su utvrđeni službenom tajnom – pet godina od dana prestanka dužnosti, službe ili zaposlenja u tijelu čiji je podatak zaštićen određenim stupnjem tajnosti.

 

VI. DJELATNICI

 

Članak 23.

Za obavljanje poslova načelnika Odjela i višeg stručnog savjet­nika potreban je završen diplomski studij iz društvenog, humanističkog, prirodnog ili drugog odgovarajućeg područja, najmanje deset (10) godina radnog staža u sustavu obrazovanja ili znanosti, poznavanje jednoga stranoga jezika, napredno korištenje računala te organizacijske sposobnosti.

Za obavljanje poslova stručnog savjetnika potreban je završen diplomski studij iz društvenog, humanističkog, prirodnog ili drugog odgovarajućeg područja, najmanje pet (5) godina radnog staža u sustavu obrazovanja ili znanosti, poznavanje jednoga stranoga jezika te napredno korištenje računala.

Za obavljanje poslova stručnog suradnika potreban je završen diplomski studij iz društvenog, humanističkog, prirodnog ili drugog odgovarajućeg područja, najmanje šesnaest (16) mjeseci radnog staža u sustavu obrazovanja ili znanosti, poznavanje jednoga stranoga jezika te napredno korištenje računala.

 

Članak 24.

Za obavljanje poslova tajnika ustanove potreban je završen diplomski studij iz pravne ili ekonomske struke, najmanje pet (5) godina radnog staža, poznavanje dvaju stranih jezika, napredno korištenje računala te organizacijske sposobnosti.

 

Članak 25.

Za obavljanje poslova administrativnog tajnika, stručnog referenta, upravnog referenta, informatičkog referenta, administrativ­nog referenta te računovodstvenog referenta potrebna je srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke, najmanje dvanaest (12) mjeseci radnog staža, napredno korištenje računala te organizacijske sposobnosti.

Za obavljanje poslova vozača potrebna je srednja stručna sprema prometne ili tehničke struke ili druge odgovarajuće struke, položen vozački ispit B kategorije te najmanje dvije (2) godine radnog staža na poslovima vozača.

Za obavljanje poslova čuvara potrebna je srednja stručna sprema, licencija za zaštitara te najmanje dvije (2) godine radnoga iskustva na zaštitarskim poslovima.

Za obavljanje poslova spremačice potrebna je srednja ili niža stručna sprema.

 

VII. UPRAVLJANJE CENTROM

 

Članak 26.

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova.

 

Članak 27.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka i znanstvenika iz područja odgoja i obrazovanja.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

 

Članak 28.

Član Upravnog vijeća može sam zatražiti razrješenje.

Članove Upravnog vijeća osnivač može opozvati i imenovati nove članove.

 

Članak 29.

Ako se iz bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa imenuje novog člana.

Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata na koji je bio imenovan raniji član.

Na dopunsko imenovanje članova Upravnog vijeća, primjenjuju se odredbe članka 28., stavak 1. ovoga Statuta.

Upravno vijeće dužno je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja novoga člana u roku od 8 dana od dana saznanja.

 

Članak 30.

Upravno vijeće Centra:

– donosi statut Centra uz suglasnost Hrvatskoga sabora

– donosi opće akte Centra

– donosi program rada Centra kojim se detaljno uređuju aktiv­nosti i poslovi Centra za kalendarsku godinu

– utvrđuje plan razvoja Centra

– nadzire izvršenje programa rada Centra

– donosi financijski plan Centra

– usvaja godišnje izvješće o radu i poslovanju Centra

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Centra u skladu s ovim Statutom

– odlučuje o raspoređivanju dobiti Centra

– utvrđuje vrstu usluga koje Centar pruža uz naknadu te utvrduje visinu naknade za pružene usluge

– imenuje i razrješava ravnatelja Centra

– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima djelatnika iz radnog odnosa i u svezi s radom

– odlučuje o drugim pitanjima rada i poslovanja Centra u skladu sa zakonom, statutom i drugim općima aktima Centra.

 

Članak 31.

O pitanjima iz svoje nadležnosti članovi Upravnog vijeća odlučuju na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće odlučuje javnim glasovanjem, i to većinom glasova ukupnog broja članova.

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se ureduje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Članak 32.

Upravno vijeće može osnivati stalna ili povremena stručna tijela za obavljanje poslova određenih zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka osnivaju se odlukom upravnog vijeća kojom se utvrđuje sastav tijela, zadaće, način rada i dr.

 

Članak 33.

Voditelj Centra je ravnatelj.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Centar.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Centra.

 

Članak 34.

Ravnatelj Centra:

– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

– predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

– predlaže Upravnom vijeću program rada, plan razvoja i finan­cijski plan Centra,

– podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće i izvješće o financijskom poslovanju,

– predlaže Upravnom vijeću donošenje, odnosno izmjene i dopune općih akata odnosno statuta,

– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,

– kao tijelo prvog stupnja, sklapa ugovore o radu i odlučuje o pravima djelatnika iz radnog odnosa i u svezi s radom,

– bira vanjske suradnike iz reda znanstvenika i stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova u svezi s djelatnošću i poslovanjem Centra,

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 35.

Ravnatelj može, u granicama svojih ovlasti, pisanom punomoći ovlastiti drugu osobu u Centru ili izvan Centra za zastupanje Centra u pravnom prometu.

 

Članak 36.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

 

Članak 37.

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu, najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju i aktivno poznavanje jednog stranog jezika u jeziku i pismu.

Uz uvjete propisane zakonom, ravnatelj mora ispunjavati i posebne uvjete: organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskog rada, sposobnosti strateškog planiranja te uvid u europske obrazovne sustave.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Centra na način i u postupku utvrdenom Zakonom o ustanovama.

Ravnatelj Centra se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

 

Članak 38.

Ravnatelj Centra imenuje se na temelju javnog natječaja. Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravno vijeće. Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«. Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i ovome Statutu.

 

Članak 39.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijav­ljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja temeljem ponovnog natječaja, Uprav­no vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

 

Članak 40.

Ravnatelj može osnivati stručna tijela za izradu nacrta pojedinih akata ili za izradu prijedloga rješenja iz svojega djelokruga.

 

Članak 41.

U slučajevima i po postupku propisanom zakonom, ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan.

Ravnatelj može sam zatražiti da ga se razriješi prije isteka mandata.

U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, i u roku od 30 dana raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

 

Članak 42.

Stručni savjet je kolegijalno stručno tijelo Centra.

Stručni savjet:

– raspravlja o stručnim pitanjima rada Centra sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Centra,

– daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti Centra.

 

Članak 43.

Stručni savjet ima predsjednika i četiri člana: jednog člana iz reda stručnih djelatnika Centra i tri člana iz reda vanjskih suradnika.

Članovi Stručnog savjeta moraju imati doktorat znanosti. Predsjednik Stručnog savjeta je ravnatelj Centra.

Članove Stručnog savjeta imenuje Upravno vijeće Centra.

 

Članak 44.

Članove Stručnog savjeta imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, a na temelju javnog poziva.

Članovi Stručnog savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

 

VIII. JAVNOST RADA

 

Članak 45.

Rad Centra je javan.

Centar obavještava javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti:

– putem sredstava javnog priopćavanja,

– održavanjem i svakodnevnim ažuriranjem web stranica,

– održavanjem stručnih skupova i savjetovanja,

– izdavanjem publikacija,

– na drugi primjeren način.

 

Članak 46.

Centar je dužan s obzirom na karakter svoje djelatnosti, pravodobno i na pogodan način obavještavati građane, pravne osobe i druge korisnike o uvjetima i načinu izvršavanja ispita i ostalih djelatnosti za koje je osnovan.

Centar je dužan u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova za koje je osnovan, te dati potrebne podatke i upute.

Podatke i obavijesti o radu i poslovanju Centra daje ravnatelj ili osoba koju on za to ovlasti.

 

Članak 47.

Upravno vijeće i ravnatelj dužni su u okviru svojih ovlasti davati mjerodavnim tijelima, na njihov zahtjev, određene podatke.

 

Članak 48.

Za javnost rada Centra odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

IX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI CENTRA

 

Članak 49.

Opći akti Centra jesu:

– statut

– pravilnici

– poslovnici

– odluke.

 

Članak 50.

Opće akte, ovlaštena tijela donose u svezi sa:

– izvršenjem zakonskih, podzakonskih i drugih propisa

– izvršenjem odredbi ovoga Statuta

– uređivanjem odnosa u Centru.

 

Članak 51.

Inicijativu za donošenje općih akata ili njihovu izmjenu i dopunu može dati svaki djelatnik Centra.

 

Članak 52.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Centra.

 

Članak 53.

Opći akti u pravilu stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra.

Opći akti primjenjuju se s danom njihova stupanja na snagu ako aktom nije određen neki drugi dan početka primjene.

Statut i opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

Članak 54.

Opći akti Centra, osim Statuta, jesu:

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra

– Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka i ispitnog postupka

– Pravilnik o zaštiti na radu

– Pravilnik o zaštiti od požara

– Pravilnik o unutarnjem nazoru

– drugi opći akti.

 

Članak 55.

Autentično tumačenje općih akata daje tijelo koje je akt donijelo.

 

Članak 56.

Centar osigurava uvid u opće akte svakom djelatniku, na njegov zahtjev.

Centar osigurava korisnicima usluga, na njihov zahtjev, uvid u opće akte kojima se uređuju pitanja u svezi s pružanjem usluga.

 

Članak 57.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina pitanja i prava djelatnika donosi Upravno vijeće ili ravnatelj.

 

Članak 58.

Na sjednicama kolegijalnih tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i način rada pojedinog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu tijela na sjednici. U zapisnik se unose podaci o nazočnim i odsutnim članovima tijela i drugim osobama, dnevni red, odluke i zaključci, način odlučivanja, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući sjednice i zapisničar.

 

X. IMOVINA CENTRA

 

Članak 59.

Imovinu Centra čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga, koristi od prava intelektualnog vlasništva nastalih obavljanjem djelatnosti Centra ili sredstva pribav­ljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Ravnatelj ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra u vrijednosti do 200.000,00 kn.

Ravnatelj ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra uz suglasnost Upravnog vijeća u vrijednosti do500.000,00 kn.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 500.000,00 kn.

 

Članak 60.

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Za obveze Centra solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

 

Članak 61.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

 

XI. PRIJELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE.

 

Članak 62.

Ovaj statut stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskoga sabora, danom objave na oglasnoj ploči Centra.

Zagreb, 1. prosinca 2005.

Predsjednica

Upravnog vijeća

doc. dr. Dijana Vican, v. r.