Dodatak I Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

NN 1/2006 (2.1.2006.), Dodatak I Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

KOLEKTIVNI UGOVORI

9

Hrvatske šume, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2, zastupane po predsjedniku Uprave Društva mr. sc. Darku Beuku, dipl. ing. šum.

i

Hrvatski sindikat šumarstva, Zagreb, Trg kralja P. Krešimira IV. br. 2, zastupan po predsjednici Sindikata Gordani Colnar

Sindikat zaposlenih u šumarstvu, Bjelovar, Matošev trg 1, zastupan po predsjedniku Sindikata Željku Cutvariću

Samostalni sindikat šumarstva, Vinkovci, Trg J. Runjanina 1, zastupan po predsjedniku Sindikata Ivanu Zovaku, dipl. ing. šum.

Nezavisni sindikat zaposlenih u šumarstvu, Levanjska Varoš, Glavna 35, zastupan po predsjedniku Sindikata Petru Klepi, dipl. ing. šum.

dana 19. listopada 2005. godine sklopili su

 

DODATAK I

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

 

Članak 1.

Ovim Dodatkom I Kolektivnom ugovoru strane istog suglasne su da se Kolektivni ugovor za radnike HŠ d.o.o. urbroj DIR-01-2003-7637 od 14. studenoga 2003. godine izmijeni kako je to navedeno sljedećim člancima ovog Dodatka.

 

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o preraspodjeli radnog vremena donosi Uprava Društva odnosno voditelj Uprave šuma Podružnice nakon savjetovanja s radničkim vijećem, najmanje 8 dana prije očekivane potrebe.«

 

Članak 3.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Akontacija osnovne plaće za sva radna mjesta utvrđuje se tako da se pripadajući broj bodova radnog mjesta množi s osnovicom kako slijedi:

• 1,75 kuna bruto za razdoblje 1. srpnja 2005. godine do 31. prosinca 2005. godine

• 1,72 kuna bruto za razdoblje 1. siječnja 2006. godine pa nadalje za vrijeme važenja ovog Kolektivnog ugovora. Za navedeno razdoblje, prosječna vrijednost boda u Društvu ne može biti manja od 1,75 kuna.«

 

Članak 4.

Članci 43. do 48. brišu se.

 

Članak 5.

Iza članka 42. dodaje se novi članak 43. koji glasi:

»Poslodavac će na temelju rezultata poslovanja i sukladno Pravilniku o plaćama i ostalim primanjima radnika HŠ-a d.o.o. isplatiti radnicima stimulativni dio plaće.«

 

Članak 6.

Članci 49. do 112. postaju članci 44. do 107.

 

Članak 7.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini satnice osnovne plaće uvećane za dodatak na staž i satnice dodatka od 500,00 kuna za sate

1. plaćenog dopusta

2. blagdana i neradnih dana utvrdenih zakonom

3. rada u upravljačkim, sindikalnim i predstavničkim tijelima

4. izobrazbe i prekvalifikacije, stručne izobrazbe u skladu s odred­bama općih akata Društva.«

 

Članak 8.

Iza članka 47. dodaje se članak 48. koji glasi:

»Za sate prekida rada do kojeg je došlo bez krivnje radnika (zbog organizacije rada, kvara na sredstvu za rad, vremenskih nepogoda iz članka 34. Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu (»Narodne novine« br. 10/86), radnik ima pravo na naknadu plaće sukladno odredbama ovog članka.

Kada tijekom rada nastupi prekid rada poradi razloga iz stavka 1. ovog članka i prekid traje dulje od dva sata, radnik za sate prekida tog radnog dana ima pravo na naknadu plaće u visini satnice svoje osnovne plaće uvećane za dodatak za radni staž.

Ako radnik radi uvjeta iz članka 34. navedenog Pravilnika niti nakon sata čekanja (u šumariji, na radilištu, kod kuće i sl.) nije za­po­čeo rad, takav neradni dan dužan je odraditi u roku od četiri mjeseca.

Za dan kada nije radio (a koji je dužan odraditi) radniku se privremeno obračunava akontacija u visini dnevnog iznosa od najniže osnovne plaće iz stavka 1. članka 40. Kolektivnog ugovora uvećane za dodatak na radni staž.

Radniku za odrađeni dan osim ostvarene plaće za obavljeni rad, pripada i naknada plaće od 20% dnevnog iznosa njegove osnovne plaće uz umanjenje za unaprijed obračunatu akontaciju iz stavka 4. ovog članka.

Ako se dani za koje je primljena akontacija iz stavka 4. ovog članka ne odrade niti protekom razdoblja iz stavka 3. ovog članka, isplaćena akontacija smatra se konačnim – obračunom i isplatom.«

 

Članak 9.

Sadašnji članci 48. do 107. postaju članci 49. do 108.

 

Članak 10.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme rada na terenu radniku pripada dnevno naknada plaće u visini

–          na području šumarije                                                                                         50,00 kuna bruto

–          na području Uprave šuma Podružnice                                                               57,00 kuna bruto

–          izvan područja Uprave šuma Podružnice,sa svakodnevnim povratkom kući        60,00 kuna bruto

–          izvan područja Uprave šuma Podružnice,bez svakodnevnog povratka kući         116,00 kuna bruto«.

Naknada plaće za rad na terenu utvrdena u stavku 1. ovog članka pripada radniku pod uvjetom da je na poslu proveo puno radno vrijeme, uz učinak 100% i više.

Radniku koji na poslu provede puno radno vrijeme, a ne ostvari učinak od 100% pripada naknada plaće za rad na terenu razmjerno ostvarenom učinku.

Ako je radniku na terenu osiguran samo smještaj ili samo prehrana, naknada plaće za rad na terenu umanjuje se za 12,00 kuna bruto, a ako je osiguran i smještaj i prehrana, naknada plaće za rad na terenu umanjuje se za 66,00 kuna bruto.

Dnevnica i naknada plaće za rad na terenu međusobno se isključuju.«

 

Članak 11.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Ako radnik ima pravo korištenja privatnog automobila u služ­bene svrhe, naknadit će mu se troškovi do visine neoporezivog iznosa po Zakonu o porezu na dohodak. Kada će radnik koristiti privatni automobil u službene svrhe uređuje se aktima Društva.«

 

Članak 12.

Poslodavac se obvezuje donijeti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i ostalim primanjima radnika HŠ-a d.o.o. kojim će osigurati da radnici na radnim mjestima šumski radnik: sjekač, pomoćnik revirnika poslovođa, čuvar šume i lovišta – pomoćnik revirnika i revirnik, kada obavljaju normirane poslove ostvaruju osnovni broj bodova kako slijedi:

Šumski radnik sjekač                                                 2500 bodova

Pomoćnik revirnika poslovođa                                    2750 bodova

Cuvar šume i lovišta – pomoćnik revirnika                  2750 bodova

Revirnik                                                                    3800 bodova.

 

Članak 13.

Ovaj Dodatak I stupa na snagu nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih stranaka od kojeg dana se i primjenjuje, osim članaka 10. i 12. ovog Dodatka koji se primjenjuju od 1. siječ­nja 2006. godine.

 

Članak 14.

Ovaj Dodatak I Kolektivnom ugovoru za radnike HŠ-a d.o.o. registrirat će se u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, te će biti javno objavljen u skladu sa Zakonom o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03 i 30/04).

 

Članak 15.

Obvezuju se potpisnici ovog Dodatka I Kolektivnom ugovoru donijeti pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću.

Urbroj: DIR-01-2005-8637

           

 Hrvatske šume d.o.o.              Hrvatski sindikat šumarstva     

mr. sc. Darko Beuk,             Gordana Colnar, v. r.  

dipl. ing. šum., v. r.                  Sindikat zaposlenih u šumarstvu                      

                                               Željko Čutvarić, v. r.

                                               Samostalni sindikat šumarstva             

                                               Ivan Zovak, dipl. ing. šum., v. r.

                                               Nezavisni sindikat zaposlenih u šumarstvu                   

                                               Petar Kleno, dipl. ing. šum., v. r.