Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih radnika radnog centra

NN 2/2006 (4.1.2006.), Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih radnika radnog centra

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

42

Na temelju članka 22. stavka 6. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02 i 33/05) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREMEI STRUČNIH RADNIKA RADNOG CENTRA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni uvjeti u pogledu prostora, opreme i stručnih radnika radnog centra.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice radnog centra.

 

II. UVJETI U POGLEDU PROSTORA

 

Članak 2.

(1) Lokacija građevinskog objekta radnog centra treba biti u naselju ili njegovoj blizini i mora imati mogućnost priključaka na električnu i telefonsku mrežu, vodovod i kanalizaciju, te prometne veze s naseljem.

(2) Radni centar mora imati osiguran prilaz prijevoznim sredstvima.

(3) Prostor oko objekta mora biti na ravnom terenu i omogućavati nesmetan dolazak vozila i nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim teže pokretnim osobama.

 

Članak 3.

Prostorije radnog centra trebaju udovoljavati uvjetima utvrđenim urbanističkim, građevinskim, tehničkim, sanitarnim, požarno-preventivnim propisima, kao i propisima o zaštiti okoliša.

 

Članak 4.

(1) Objekt radnog centra u pravilu treba biti prizemnica, a ako je objekt katnica, mora imati dizalo.

(2) Ulaz u objekt i prostor u objektu moraju biti prilagođeni nesmetanom kretanju teže pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima.

(3) Stube moraju biti prilagođene nesmetanom kretanju teže pokretnih osoba.

(4) Radni centar mora imati prostor za provođenje programa za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti, odnosno prostor za provođenje programa radno--terapijskih aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije korisnika. Veličina prostora mora odgovarati specifičnostima programa koje radni centar provodi.

(5) Prostorije se ovisno o aktivnostima koje se u njima organiziraju i koje čine zasebnu cjelinu, moraju u odnosu na drugu takvu cjelinu ili pojedine prostorije, radi lakše orijentacije, različito označiti bojom, slikom ili drugim odgovarajućim znakom.

(6) Vrata na prostorijama i na osobnom dizalu moraju biti dovoljno široka i lako se otvarati, kako bi se omogućio nesmetan pristup osobama u invalidskim kolicima.

(7) Krajeve hodnika treba obojiti različitom bojom, kao i podne letvice i donje rubove zidnih oplata.

(8) Jačina umjetne rasvjete u prostorijama za rad mora iznositi najmanje 180 luksa, a u području za kretanje 100 luksa.

(9) Za korisnike oštećena vida potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog radnog prostora

(10) Prostorija za obavljanje osobne higijene treba imati zahod, odvojeno za žene i muškarce s pretprostorom za pranje ruku.

(11) Ako radni centar pruža usluge prehrane, mora imati kuhinjski prostor u kojem su odvojeni: prostor za priručno skladištenje, pripremu i kuhanje hrane te pranje posuđa i prostor za konzumiranje obroka.

(12) Ako se obroci za korisnike ne pripremaju u radnom centru, objekt treba imati čajnu kuhinju.

(13) Objekt mora imati radnu prostoriju za obavljanje stručnih i administrativnih poslova i zaseban sanitarni čvor za osoblje.

(14) Objekt mora imati prostor za odlaganje odjeće i obuće.

 

III. UVJETI U POGLEDU OPREME

 

Članak 5.

(1) Oprema prostorija mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, tehničkim i higijenskim zahtjevima te s mogućnošću lakog održavanja.

(2) Prostorije za provođenje programa za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti, odnosno prostorije za provođenje programa radno-terapijskih aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije korisnika, ovisno o namjeni i broju korisnika moraju imati odgovarajuću opremu.

(3) Prostor za odlaganje odjeće i obuće mora imati ormariće ili vješalice i police za obuću.

(4) Čajna kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(5) Sanitarne prostorije trebaju biti opremljene odgovarajućom opremom, toplom i hladnom vodom, najmanje s jednim tušem te drugim sadržajima prikladnim za teže pokretne osobe.

(6) Ostale prostorije radnog centra, ovisno o namjeni i broju korisnika, moraju imati odgovarajuću opremu.

(7) Prozori moraju biti zaštićeni od jake svjetlosti.

(8) Zrcala ne smiju biti od poda do stropa.

(9) Sve staklene površine treba jasno označiti.

(10) Za podove, zidove i namještaj treba koristiti kontrastne blijede matirane boje.

(11) Radni centar mora imati sustav grijanja prostorija koji jamči primjerenu temperaturu radnih prostorija. Sustav grijanja treba biti zaštićen od neposrednog dodira te takve izvedbe koja omogućuje učinkovito uklanjanje prašine i drugih mogućih alergena.

 

IV. UVJETI U POGLEDU STRUČNIH RADNIKA

 

Članak 6.

(1) Stručne poslove u radnom centru obavljaju radni instruktor (SSS do VSS, ovisno o radnom programu), defektolog-rehabilitator (VSS) i socijalni radnik (VSS).

(2) Radni centar može, radi provođenja radno-terapijskih aktiv­nosti u okviru habilitacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom, organizirati obavljanje pojedinih poslova sklapanjem ugovora s ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama.

 

Članak 7.

Radni centar mora imati jednog radnog instruktora na skupinu od 8 do 12 korisnika i jednog defektologa-rehabilitatora na skupinu od 30 korisnika.

 

Članak 8.

Na skupinu od 60 korisnika radni centar mora imati jednog socijalnog radnika.

 

Članak 9.

Ako radni centar ima manje od polovice ili više od polovice propisanog broja korisnika, broj stručnih radnika se smanjuje ili povećava razmjerno broju korisnika.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Radni centri osnovani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se uskladiti sukladno ovome Pravilniku u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 555-05/04-01/72

Urbroj: 534-08-01-02/1-11

Zagreb, 29. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.