Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

NN 3/2006 (9.1.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

MINISTARSTVO KULTURE

84

Na temelju članka 101. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), a na prijedlog Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA U KONZERVATORSKO--RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

 

Članak 1.

U članku 26. stavak 2. Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, br. 56/03), mijenja se i glasi:

»Ministar kulture na prijedlog Povjerenstva i Hrvatskog restauratorskog zavoda utvrđuje Listu ispitivača za pojedina tematska područja i Listu mentora«.

 

Članak 2.

U članku 31. stavku 2. alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»– popis radova sa sažetim opisima izvedenih radova i fotodokumentaciju o stanju prije početka radova, u tijeku radova i po završetku radova;

– dokaze o ispunjavanju traženih kriterija temeljem Bodovne liste za napredovanje u viša stručna zvanja koja je sastavni dio ovoga Pravilnika;«

 

Članak 3.

U članku 33. u drugoj rečenici riječi: «koju utvrđuje Hrvatsko vijeće za kulturna dobra» zamjenjuju se riječima: »koju utvrđuje ministar kulture«.

 

Članak 4.

U članku 34. riječi: »o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja« zamjenjuju se riječima: »stručne osposobljenosti i kvalitete do sada izvedenih radova«.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako je priložena dokumentacija nedostatna izvjestitelj može uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva obaviti očevid radi stručne prosudbe rada kandidata i zatražiti stručno mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela na području kojega se nalazi kulturno dobro na kojem je kandidat izvodio radove«.

 

Članak 5.

Članak 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pristupnik je dužan za troškove vezane uz stjecanje stručnog zvanja uplatiti propisanu naknadu«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Sredstva za naknade mogu osigurati poslodavci kod kojih su pristupnici zaposleni, a uplaćuju ih na račun Ministarstva kulture«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 6.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »zamjenici« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »tajnik Povjerenstva«.

U stavku 3. iza riječi: »Stručnog povjerenstva« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »tajnik Stručnog povjerenstva«.

 

Članak 7.

U članku 41. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Stručni staž u konzervatorskoj djelatnosti stečen u Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine priznaje se kao radno iskustvo u konzervatorskoj struci potrebno za stjecanje temeljnih i viših stručnih zvanja prema ovom Pravilniku.«

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 612-08/05-09/0861

Urbroj: 532-01-05-1

Zagreb, 20. prosinca 2005.

Ministar

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

 

PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PROGRAMA STRUČNOG ISPITA ZA

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKU DJELATOST

U Programu stručnog ispita za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost, (»Narodne novine«, br. 56/039, u poglavlju I.: Programa stručnog ispita za stjecanje zvanja konzervator i konzervator restau­rator (VSS), A. Opći dio ispita dopunjuje se točki 1. Lituratura, sljedećem naslovima:

Brguljan, V. Međunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara, Zagreb – Beograd 1985.;

Antolović, J. Zbirka propisa Republike Hrvatske – Kultura i umjetnost, Osijek 2003.

U poglavlju I. Program stručnog ispita za stjecanje zvanja konzervator i konzervator restaurator (VSS), B. Posebni dio ispita, B.1 Opća znanja u točki 3. riječ: »Literatura« i popis navedenih naslova mijenjaju se te glase:

»Izbor literature za opća znanja:

1. Fielden, B. M. Uvod u konzerviranje kulturnog naslijeđa, Zagreb 1981.;

2. Marasović, T. Zaštita graditeljskog naslijeđa, Zagreb – Split 1983.;

3. Marasović, T. Kulturna baština 1 i 2, Split 2002.;

4. Marasović, T. Aktivni pristup graditeljskom naslijeđu, Split 1985.;

5. Maroević, I. Sadašnjost baštine, Zagreb 1986. (odabi tekstova.);

6. Maroević, I. Rat i baština u prostoru, Petrinja 1995.;

7. Maroević, I. Konzervatorsko novo iverje, Petrinja 2000.;

8. Rapanić, Ž. Baština na dlanu, Split 2000.;

9. Horvat, A. Konzervatorski rad kod Hrvata, Zagreb 1944.;

10. Dvorak, M. Katekizam zaštite spomenika (Pogledi 18/1988);

11. Chastel, A. Pojam baštine (Pogledi 18/1988);

12. Brandi, C. Teoria del restauro Roma 1963 ili Torino 1977. (prevedeni odabrani tekstovi – skripta Hrvatskoga restauratorskog zavoda);

13. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, The Getty Conservation Institute Los Angeles 1996. (odabrana poglavlja prevedena u: Kolo 1/2001. i skripta Hrvatskoga restauratorskog zavoda);

14. Koller, M. Restaurierungswerkstaten und wissenschaftliche Dokumentation, Maltechnik/Restauro, Vol. 88, 1982; 59-66.;

15. Science and Technology in the Service of Conservation, Preprints for the contributions to the Washington Congress, IIC, London 1982.;

16. Laszlo, Ž. Priručnik za preventivnu zaštitu slika, MDC, Zagreb 2001.;

17. Vokić, D. Preventivno konzerviranje slika u kontekstu različitih zbirki (skripta Hrvatskoga restauratorskog zavoda);

Odabrana poglavlja, članci i tematske jedinice iz sljedećih publikacija i časopisa:

18. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb;

19. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb;

20. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split«.