Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 5/2006 (11.1.2006.), Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

108

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

 

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05 i 130/05) u točki II. redni brojevi 18. i 19. brišu se. Dosadašnji redni brojevi 20. – 60. postaju redni brojevi 18. – 60. Iza dosadašnjega red­nog broja 62. koji postaje redni broj 60. dodaju se redni brojevi 61. i 62. koji glase:

»61. Privatna specijalistička ordinacije za medicinu rada Zdravko Sajčić, dr. med. spec. medicine rada i Mira Pleskalt Bartonj, dr. med. specijalist medicine rada, Bjelovar, A. K. Miošića 30«

»62. Specijalistička ordinacija medicine rada Stela Čivrag-Banjac, dr. med., spec. medicine rada, Zabok, Trg D. Domjanića 6«.

 

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-04-01/4-06-09

Zagreb, 2. siječnja 2006.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.