Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

NN 7/2006 (16.1.2006.), Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

MINISTARSTVO KULTURE

157

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O PROGLAŠAVANJU DIVLJIH SVOJTI ZAŠTIĆENIM I STROGO ZAŠTIĆENIM

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se »strogo zaštićene« i »zaštićene« divlje svojte na temelju Crvenih popisa ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima.

 

Strogo zaštićene divlje svojte

 

Članak 2.

Strogo zaštićenim divljim svojtama, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se zavičajne i strane divlje svojte navedene u Prilogu I i Prilogu II, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Strogo zaštićene divlje svojte su i svojte biljaka i gljiva, te divljih životinja koje se nalaze u nacionalnom parku, strogom rezervatu, te u posebnom rezervatu, ako se radi o svojtama radi kojih je područje primarno zaštićeno, kao i sve svojte podzemnih životinja, i kad nisu zaštićene kao pojedine svojte, ako aktom o zaštiti toga područja za pojedinu svojtu nije drugačije određeno.

 

Zaštićene divlje svojte

 

Članak 3.

Zaštićenim divljim svojtama, sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se zavičajne i strane divlje svojte navedene u Prilozima III, IV, V i VI koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

– Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia) (»Narodne novine«, broj 31/95),

– Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves) (»Narodne novine«, broj 43/95 i 75/02),

– Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia) (»Narod­ne novine«, broj 47/95),

– Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Astacidae) (»Narodne novine«, broj 76/98),

– Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea) (»Narodne novine«, broj 76/98),

– Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta pijavica (Hirudinea) (»Narodne novine« broj, 76/98),

– Pravilnik o zaštiti prstaca (Lithophaga lithophaga) (»Narodne novine«, broj 86/02),

– članak 2. Pravilnika o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (»Narodne novine«, broj 80/99),

– članak 2. Pravilnika o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) (»Narodne novine«, broj 29/99),

– članak 4. Pravilnika o zaštiti gljiva (Fungi) (»Narodne novine«, broj 34/02),

– Prilog Pravilnika o sakupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (»Narodne novine«, broj 100/04 i 125/04).

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 612-07/05-41/19

Urbroj: 532-08-01/1-05-07

Zagreb, 12. prosinca 2005.

Ministar

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

 

 

PRILOG I.

 

STROGO ZAŠTIĆENE ZAVIČAJNE SVOJTE

  

Tabela

 

 

PRILOG II.

STROGO ZAŠTIĆENE STRANE SVOJTE

Svojte iz Dodatka A Uredbe Komisije (EZ) 1332/2005 od 9. kolovoza 2005. koja izmjenjuje i nadopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) broj 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

Tabela

 

 

 

PRILOG III.

ZAŠTIĆENE ZAVIČAJNE SVOJTE

Tabela

 

 

PRILOG IV

ZAŠTIĆENE STRANE SVOJTE

Svojte iz Dodatka B Uredbe Komisije (EZ) 1332/2005 od 9. kolovoza 2005. koja izmjenjuje i nadopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) broj 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

Tabela

 

 

PRILOG V

ZAŠTIĆENE STRANE SVOJTE

 

Svojte iz Dodatka C Uredbe Komisije (EZ) 1332/2005 od 9. kolovoza 2005. koja izmjenjuje i nadopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) broj 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore zakonskim uređenjem trgovine u tom području

Tabela

 

 

PRILOG VI

ZAŠTIĆENE STRANE SVOJTE

Tabela

 

 

Obrazloženja napomena uz Prilog I (strogo zaštićene zavičajne svojte)i Prilog III (zaštićene zavičajne svojte)

 

1.         Vrste obuhvaćene Prilozima I i III navode se:

            a)         imenom vrste; ili

            b)         kao skupni naziv za vrste obuhvaćene višom svojtom ili određenim njezinim dijelom.

2.         Kratica »spp.« upotrebljava se za označivanje svih vrsta unutar više svojte.

3.         Ostalo navođenje svojti viših od vrsta samo je za obavijest odnosno razredbu.

4.         Sljedeće kratice rabe se za biljne svojte niže razine od vrste:

            a) »ssp.« se rabi za označivanje podvrste;

            b) »var.« se rabi za označivanje varijeteta; i

            c) »fa.« se rabi za označivanje forme.

5.         Simbol »=« iza kojeg slijedi oznaka uz ime vrste, podvrste ili više svojte znači da će se naziv predmetne vrste tumačiti kako slijedi:

            =PI01  navodi se i kao Iberolacerta horvathi

            =PI02  navodi se i kao Iberolacerta mosorensis

            =PI03  navodi se i kao Ophisaurus apodus

            =PI04  navodi se i kao Hierophis caspius

            =PI05  navodi se i kao Hierophis gemonensis

            =PI06  navodi se i kao Platyceps najadum

            =PI07  navodi se i kao Hierophis viridiflavus

            =PI08  navodi se i kao Zamenis longissima

            =PI09  navodi se i kao Zamenis situla

            =PI10  navodi se i kao Hippocampus ramulosus

            =PI11  navodi se i kao Hamatocaulis vernicosus

O6.      Simbol »-« iza koje slijedi oznaka uz ime vrste, odnosno više svojte znači da su iz određenog Priloga isključene označene zemljopisno odvojene populacije, vrste, odnosno svojte kako slijedi:

            -PIII01            populacija sjeverno od rijeke Save

            -PIII02            populacije otoka Cresa i Panonske nizine

            -PIII03            populacija na području Primorja

            -PIII04            populacija u rijeci Mrežnici

7.         Simbol »+« iza kojeg slijedi oznaka uz ime vrste, podvrste odnosno više svojte znači da su u određeni Prilog uključene samo označene zemljopisno odvojene populacije te vrste, podvrste odnosno više svojte kako slijedi:

            +PI01  populacija sjeverno od rijeke Save

            +PI02  populacija u šumi Dundo na otoku Rabu

            +PI03  populacija Like, Gorskog kotara, Dinare i Biokova

            +PI04  populacije otoka Cresa i Panonske nizine

            +PI05  populacija Primorja

            +PI06  populacija u rijeci Mrežnici

            +PIII01           populacija u rijeci Dravi

8.         Simbol »L« označava da se vrsta nalazi i na popisu divljači Zakona o lovu te je njezino korištenje u smislu članka 94., stavka 1. Zakona o zaštiti prirode u nadležnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lovstvo.

9.         Simbol »M« označava da je za korištenje navedene vrste u smislu članka 94., stavka 1. Zakona o zaštiti prirode nadležno središnje tijelo državne uprave nadležno za morsko ribarstvo.

10.       Za korištenje u smislu članka 94., stavka 1. Zakona o zaštiti prirode vrsta, podvrsta odnosno viših svojti iz Priloga III, uz čije ime nije navedena slovna oznaka L« ili »M« nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode.+8