Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 8/2006 (18.1.2006.), Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

161

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2006. godine donijela

UREDBU

O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

 

PREDMET UREDBE

 

Članak 1.

Ovom Uredbom ureduje se postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

 

NAČINI POPUNJAVANJA RADNIH MJESTA

 

Članak 2.

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja (prijam u državnu službu) i putem internog oglasa.

Javni natječaj je obvezan kad je to propisano zakonom i kod prijama vježbenika.

Prije raspisivanja javnog natječaja, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, slobodno radno mjesto može se popuniti iz reda državnih službenika raspisivanjem internog oglasa.

 

PLAN PRIJAMA

 

Članak 3.

Čelnik državnog tijela raspisuje javni natječaj odnosno interni oglas sukladno planu prijama u državnu službu.

 

NAČIN OBJAVE I SADRŽAJ JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 4.

Javni natječaj se obvezno objavljuje u »Narodnim novinama«, na web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a može se objaviti i u dnevnom listu.

Javni natječaj mora sadržavati: naziv državnog tijela i naziv ustrojstvene jedinice u koje se osoba prima, naziv radnog mjesta i opis poslova, opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu i raspored na radno mjesto, obvezu pristupanja testiranju, trajanje probnog rada odnosno dužinu vježbeničkog staža (ako se primaju vježbenici), uputu o web stranici na kojoj se nalaze podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam, isprave koje se trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, adresu na koju se mogu podnijeti prijave na javni natječaj, rok za podnošenje prijava i rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja.

U javnom natječaju se mora naznačiti da u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

NAČIN OBJAVE I SADRŽAJ INTERNOG OGLASA

 

Članak 5.

Interni oglas objavljuje se na web stranici državnog tijela koje raspisuje interni oglas i web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Interni oglas iz stavka 1. ovoga članka sva državna tijela dužna su objaviti i na oglasnoj ploči.

Interni oglas mora sadržavati: naziv državnog tijela i naziv ustrojstvene jedinice u koje se osoba prima, naziv radnog mjesta i opis poslova, posebne uvjete za raspored na radno mjesto, obvezu pristupanja testiranju, uputu o web stranici na kojoj se nalaze podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam, isprave koje se trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, adresu na koju se mogu podnijeti prijave na oglas, rok za podnošenje prijava i rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima internog oglasa.

Rok za podnošenje prijava na interni oglas je osam dana od dana objave na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

UVJERENJA

 

Članak 6.

Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan dostaviti uvjerenje kojim dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 49. točke a) Zakona o državnim službenicima.

Provjeru nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. točke b) i c) Zakona o državnim službenicima izvršit će po službenoj dužnosti državno tijelo koje raspisuje natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu. U obavijesti o izboru odredit će se kandidatu primjeren rok za dostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uz upozorenje da, ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, neće biti primljen u državnu službu.

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ODNOSNO INTERNOG OGLASA

 

Članak 7.

Listu kandidata prijavljenih na javni natječaj odnosno interni oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, odnosno internim oglasom, utvrđuje komisija za provedbu javnog natječaja, odnosno internog oglasa (u nastavku teksta: komisija), koju imenuje čelnik tijela u koje se vrši prijam.

Komisija mora imati neparan broj, a najmanje tri člana. U sastavu komisije u pravilu je član imenovan iz reda državnih službenika zaduženih za razvoj i upravljanje kadrovima te obvezno predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose kojeg odredi čelnik tog tijela.

Kada se na javni natječaj odnosno interni oglas prijavi veći broj kandidata, čelnik državnog tijela može imenovati više komisija za njihovu provedbu.

 

OBAVIJEST O NEISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA

 

Članak 8.

Kandidate prijavljene na natječaj odnosno interni oglas, koji ne ispunjavaju formalne uvjete, obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.

Na nepotpune prijave primijeniti će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku o uklanjanju nedostataka u podnesku.

 

UPUĆIVANJE NA TESTIRANJE

 

Članak 9.

Kandidate s liste iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe komisija upućuje na testiranje.

Kandidati moraju biti obaviješteni o danu održavanja testiranja najmanje osam dana prije testiranja. U obavijesti se mora naznačiti na koji način i iz kojeg područja će se vršiti testiranje.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj odnosno interni oglas.

 

SADRŽAJ TESTIRANJA

 

Članak 10.

Kod redovnog zapošljavanja testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj te osnova poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Kod izvanrednog zapošljavanja testiranje se sastoji od provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima te poznavanja sustava državne uprave i služ­beničkih odnosa.

 

PROVJERA POSEBNIH ZNANJA

 

Članak 11.

Kod popunjavanja radnog mjesta za koje je propisan i uvjet znanja stranog jezika, kandidati će biti testirani od strane profesora stranog jezika zaposlenog u državnom tijelu ili ovlaštene škole stranih jezika.

Kada je kao uvjet za popunjavanje radnog mjesta propisano i znanje rada na računalu, kandidati će biti testirani na tu okolnost.

 

REZULTATI TESTIRANJA

 

Članak 12.

Za svaki dio provjere znanja iz članka 10. i 11. ove Uredbe kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da su kandidati položili ako su kod provjere znanja iz članka 10. i 11. ove Uredbe dobili najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove pristupaju razgovoru s komisijom (intervju).

 

RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Članak 13.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

 

RANG-LISTA

 

Članak 14.

Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang--listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

PSIHOLOŠKA PROCJENA

 

Članak 15.

U postupku provedbe javnog natječaja, kod izvanrednog prijama, komisija upućuje do pet kandidata s rang-liste iz članka 14. ove Uredbe, prema redoslijedu s liste, na psihološko testiranje radi procjene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena).

Psihološku procjenu daje psiholog Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ako se psihološka procjena ne može provesti na način iz stavka 2. ovoga članka, procjenu može dati i drugi psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.

 

LISTA KANDIDATA KOJI SE PREDLAŽU ZA PRIJAM ODNOSNO RASPORED

 

Članak 16.

Nakon provedenog postupka komisija čelniku tijela dostavlja listu kandidata koje predlaže za prijam u državnu službu odnosno raspored na radno mjesto.

 

RJEŠENJE

 

Članak 17.

U postupku provedbe javnog natječaja čelnik tijela donosi rješenje o prijamu u državnu službu, a u postupku provedbe internog oglasa rješenje o rasporedu na radno mjesto kandidata izabranog s liste iz članka 16. ove Uredbe.

 

ODUSTANAK KANDIDATA

 

Članak 18.

U slučaju kada izabrani kandidat odustane od prijama u državnu službu odnosno rasporeda na radno mjesto čelnik tijela može izabrati drugog kandidata s liste iz članka 16. ove Uredbe ili obustaviti postupak.

 

OBUSTAVA POSTUPKA

 

Članak 19.

U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, te u drugim slučajevima iz članka 45. stavka 5. Zakona o državnim službenicima, čelnik tijela donosi odluku kojom se obustavlja postupak prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju odnosno internom oglasu.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj odnosno interni oglas i na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za služ­beničke odnose.

U slučaju obustave postupka po internom oglasu, čelnik tijela raspisat će javni natječaj.

 

DOSTAVA RJEŠENJA

 

Članak 20.

Rješenje o prijamu u državnu službu doneseno u postupku provedbe javnog natječaja, odnosno rješenje o rasporedu na radno mjesto doneseno u postupku provedbe internog oglasa, dostavlja se kandidatima s liste iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe.

 

PRAVO UVIDA U REZULTATE

 

Članak 21.

Kandidati s liste iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka, osim u dijelu koji se odnosi na psihološku procjenu.

Na zahtjev kandidata iz stavka I. ovoga članka državno tijelo dužno je upoznati kandidata s rezultatima psihološke procjene koja se na njega odnosi.

 

PRAVO NA ŽALBU

 

Članak 22.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem iz članka 20. ove Uredbe ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba odgađa izvršenje rješenja.

 

STUPANJE NA SNAGU

 

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 112-01/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.