Uredba o dopuni Uredbe o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika

NN 8/2006 (18.1.2006.), Uredba o dopuni Uredbe o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

163

Na temelju članka 129. stavka 1. podstavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2006. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O UVJETIMA ZA STJECANJE ZVANJA, PROMAKNUĆA I RASPORED NA RADNA MJESTA TE O FUNKCIONALNIM OZNAKAMA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 39/2001), iza članka 22. dodaje se novi članak 22a. koji glasi:

 

»Članak 22a.

Kada to zahtijevaju naročite potrebe službe, policijski službenik može se privremeno, a najduže na vrijeme od četiri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe, rasporediti na radno mjesto za koje je propisana za jedan stupanj viša stručna sprema od stručne spreme koju posjeduje.«.

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 118-04/05-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.