Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 9/2006 (23.1.2006.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

208

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

 

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, br. 80/97, 20/98, 118/01, 49/03 i 32/04) u članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi.

»Odredbe Sudskog poslovnika primjenjuju se u postupku sudjelovanja javnih bilježnika u ostavinskim postupcima i postupcima ovrhe, ako pojedina pitanja nisu drukčije riješena posebnim propisima o radu javnih bilježnika:«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Radi cjelokupnog ili djelomičnog obavljanja poslova sudske uprave, uredskog poslovanja i drugih poslova važnih za unutarnje poslovanje sudova, sudovi se mogu koristiti informatičkom tehnologijom i drugim tehnologijama automatske obrade podataka.

Korištenje programa za automatsku obradu podataka odobrava ministar pravosuđa.«

 

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. alineja 3 mijenja se i glasi:

»– poslove izvršenja kaznenopravnih sankcija (osim izvršenja kazne zatvora) i postupak s pritvorenicima,«

Alineja 5 mijenja se i glasi:

»– utvrđivanje liste stečajnih upravitelja, ako drugim propisom nije drukčije određeno,«

U alineji 10 iza riječi »razrješenjem sudaca« dodaju se riječi »odnosno prestankom sudačke dužnosti«.

 

Članak 4.

U članku 12. iza riječi »općinske sudove« stavlja se zarez i dodaju se riječi »predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u odnosu na prekršajne sudove«.

 

Članak 5.

U članku 15. iza riječi »Republike Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju se riječi »predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske«, a iza riječi »trgovačkog suda« stavlja se zarez i dodaju se riječi »predsjednika prekršajnog suda«.

 

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. iza riječi »županijski« stavlja se zarez i dodaje se riječ »prekršajni«, a iza riječi »Vrhovnom sudu Republike Hrvatske« dodaju se riječi »Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske«.

U stavku 2 iza riječi »županijskog suda« dodaju se riječi »prekršajni sud predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske«.

 

Članak 7.

U članku 19. u stavku 2. riječi »(građanski i kazneni)« brišu se.

Stavak 3. briše se.

 

Članak 8.

U članku 20. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ako sudski odjel ima više od 20 sudaca, može se radi obavljanja uredskih poslova sudske uprave ustrojiti pisarnica predsjednika odjela.«

 

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. druga rečenica briše se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»U sudovima s više od 20 sudaca osnivaju se odjeli ili odjelne službe za praćenje i proučavanje sudske prakse.

U sudovima s manje od 20 sudaca predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova određuje suca za praćenje i proučavanje sudske prakse.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

 

Članak 10.

U članku 23. stavku 2. riječi »daktilografa i daktilografa – zapisničara« zamjenjuju se riječima »administrativnih referenata-sudskih zapisničara i sudskih zapisničara-daktilografa«.

 

Članak 11.

U članku 24. stavku 2. riječi »ili namještenika« brišu se.

 

Članak 12.

U članku 25. alineja 6 mijenja se i glasi:

»– utvrđuje se lista stečajnih upravitelja, ako drugim propisom nije drukčije određeno,«

 

Članak 13.

U članku 26. stavku 2. riječ »namještenici« zamjenjuje se riječju »službenici«.

 

Članak 14.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Materijalno-financijski poslovi mogu se obavljati u okviru zajedničke materijalno-financijske službe za potrebe više pravosudnih tijela.

Služba iz stavka 1. ovog članka ustrojava se sporazumom čelnika pravosudnih tijela, kojim će se utvrditi i kod kojeg će se pravosudnog tijela ustrojiti zajednička materijalno-financijska služba. U tom slučaju za svako pravosudno tijelo vodi se odvojeno knjigovodstvo.«

 

Članak 15.

U glavi III. iza naslova 5. dodaje se naslov 6. »Informatička potpora radu suda« i članak 28.a koji glasi:

 

»6. Informatička potpora radu suda

 

Članak 28.a

Sudovi mogu osnovati službu za informatiku, a Vrhovni sud Republike Hrvatske službu ili odjel za informatiku.

Više sudova mogu imati zajedničku službu za informatiku.

Služba ili odjel organizira informatičku potporu radu suda, brine se za informatičku infrastrukturu, aplikacije i baze podataka koje vodi i koristi sud, prati i implementira nove tehnološke napretke, brine o sigurnosti podataka i sustava, sustavno arhivira i na adekvatni način pohranjuje podatke, educira zaposlenike suda i pruža stručnu pomoć nižim sudovima.«

 

Članak 16.

U članku 31. stavku 1. riječ »maloljetnike« zamjenjuje se riječju »mladež«, a iza riječi »istražni suci« dodaju se riječi »suca za praćenje i proučavanje sudske prakse, glasnogovornika suda«.

U stavku 2. iza riječi »istražni suci« stavlja se zarez i dodaju se riječi »te sudski savjetnici«.

 

Članak 17.

U članku 34. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Rješenje o prerasporedu već raspoređenog predmeta, dostavlja se strankama u postupku i sucu na kojeg je predmet preraspoređen. Sudac na kojeg je predmet preraspoređen može u roku od 3 dana izjaviti prigovor predsjedniku suda.

Predsjednik suda dostavlja rješenje o prerasporedu predmeta, zajedno s prigovorom višem tijelu sudske uprave, koje prigovor može odbiti i potvrditi rješenje predsjednika suda ili prigovor prihvatiti i rješenje poništiti. Više tijelo sudske uprave dužno je donijeti odluku o prigovoru u roku od 3 dana.«

 

Članak 18.

U članku 35. stavku 1. riječ »odredit« zamjenjuje se riječju »utvrdit«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnjim rasporedom poslova odredit će se raspored administrativnih referenata-sudskih zapisničara po referadama sudaca i sudskih savjetnika, raspored administrativnih referenata-upisničara po ustrojstvenim jedinicama u sudskoj pisarnici.«

 

Članak 19.

U članku 40. stavku 3. riječi »U sudovima u kojima je broj neriješenih predmeta veći od šestomjesečnog priljeva,« brišu se.

 

Članak 20.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Izvan redovitog radnog vremena, u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane obavljat će se, u pravilu, samo one radnje koje ne trpe odgodu.

Obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku u županijskim sudovima osigurat će se na jedan od sljedećih načina:

– neprekidno u zgradi suda, a u radne dane od 16 sati do 8 sati sljedećeg radnog dana,

– u zgradi suda od 8 sati do 20 sati – u radne dane od 16 sati do 20 sati, a nakon 20 sati obvezatna prisutnost u mjestu sjedišta suda,

– obvezatna prisutnost u mjestu sjedišta suda radnim danom nakon 16 sati do 8 sati sljedećeg radnog dana, a blagdanom i nerad­nim danom neprekidno.

Obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane osigurava se u zgradi suda u onim županijskim sudovima u kojima se dežurstvo obavlja neprekidno, a u radne dane od 16 sati do 8 sati sljedećeg radnog dana, ili u vremenu od 8 sati do 20 sati.

U vrijeme kad u zgradi županijskog suda nije osigurano obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku, te poslove obavljaju suci i ostali zaposlenici koji po rasporedu moraju biti u mjestu sjedišta suda.

Obavljanje poslova koji sukladno Obiteljskom zakonu ne trpe odgodu u općinskim sudovima osigurat će se obvezatnom prisutnošću u mjestu sjedišta suda radnim danom nakon 16 sati do 8 sati slijedećeg radnog dana, a blagdanom i neradnim danom neprekidno.

Obavljanje poslova koji sukladno Zakonu o prekršajima ne trpe odgodu u prekršajnim sudovima osigurat će se na jedan od slijedećih načina:

– u zgradi suda od 8 sati do 20 sati – u radne dane od 16 sati do 20 sati, a nakon 20 sati obvezatna prisutnost u mjestu sjedišta suda,

– obvezatna prisutnost u mjestu sjedišta suda radnim danom od 16 sati do 20 sati, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane od 8 sati do 20 sati.

O rasporedu dežurstava sudaca i službenika, gdje ih se u to vrijeme može naći izvan redovitog radnog vremena, sud će izvijestiti nadležno državno odvjetništvo i policijsku upravu, odnosno nadležni centar za socijalnu skrb.«

 

Članak 21.

U članku 46. stavku 4. riječi »skupštinu koja ih je imenovala« zamjenjuju se riječima »tijelo koje ih je imenovalo«.

 

Članak 22.

U članku 47. stavku 1. riječ »sud« zamjenjuje se riječima »predsjednik suda«.

U stavku 2. riječi »viši sud« zamjenjuju se riječima »predsjednik višeg suda«, a riječi »općinski sud« zamjenjuju se riječnima »predsjednik općinskog suda«.

U stavku 3. riječ »sud« zamjenjuje se riječima »predsjednik suda«

 

Članak 23.

U članku 48. stavku 1. iza riječi »naziv suda« dodaju se riječi »i zastava Republike Hrvatske«.

 

Članak 24.

U članku 49. stavku 3. riječi »nadstojnika zgrade« i zarez brišu se.

 

Članak 25.

U članku 52. stavku 1. riječi »(drugostupanjska vijeća, kaznena vijeća, parnična vijeća, istražni suci itd.)« brišu se.

 

Članak 26.

U članku 63. stavku 2. riječi »državnom pravobraniteljstvu« brišu se.

 

Članak 27.

U glavi VIII. iza naslova 3. dodaje se naslov 3.a i članak 64.a koji glasi:

 

»3.a Priopćenja javnosti o radu suda

 

Članak 64.a

Glasnogovornik suda daje priopćenja javnosti o radu suda sukladno Zakonu o sudovima, Zakonu o pravu na pristup informacijama i ovom Poslovniku.

Pravo na pristup informaciji može se uskratiti ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne.«

 

Članak 28.

U glavi VIII. naslov 4. se mijenja se i glasi: »4. Sudbeni dani«.

U člancima 65, 66, 67 i 78. riječi »sudski dani« zamjenjuju se riječima »sudbeni dani« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 29.

U članku 68. stavku 1. riječ »istražni« briše se.

U stavku 2. riječi »u hitnim slučajevima u postupku pred trgovačkim sudovima« zamjenjuju se riječima »u postupcima u kojima je to predviđeno posebnim propisom«.

 

Članak 30.

U članku 69. zarezi ispred i iza riječi, kao i riječi »u važnijim slučajevima« brišu se.

 

Članak 31.

U članku 76. stavku 4. riječi »(»presuda«, »rješenje«)« brišu se.

U stavku 5. iza riječi »(uz oznaku sata i minute)« stavlja se točka, a preostali tekst briše se.

 

Članak 32.

U članku 78. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi »prethodnih stavaka« zamjenjuju se riječima »prethodnog stavka«.

 

Članak 33.

U članku 80. stavku 1. riječi »magnetofonom, diktafonom ili slično« zamjenjuju se riječima »zvučnim ili optičkim uređajima«.

 

Članak 34.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Ako je sudska radnja sukladno propisima koji uređuju pojedinu vrstu postupka snimljena zvučnim ili optičkim uređajima, o snimanju će se sastaviti zapisnik u koji se unosi naziv tijela koje je odobrilo snimanje, mjesto snimanja, kratki sadržaj snimke i gdje se snimka čuva.»

 

Članak 35.

U članku 100. dodaju se točke:

»32. Izvanparnični – obiteljski,

33. Stečaj.«.

 

Članak 36.

U članku 102. stavku 3. iza riječi »državnog odvjetnika« stavlja se točka, a riječi »ili državnog pravobranitelja« brišu se.

 

Članak 37.

U glavi XI. naslov 1. mijenja se i glasi:

 

»1. Naplata sudskih pristojbi i poništavanje državnih biljega«

 

Članak 38.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Službenik određen za primitak podnesaka dužan je prigodom primitka podneska u vezi s naplatom sudskih pristojbi i poništavanjem državnih biljega na podnescima postupati na način predviđen propisima o pristojbama.»

U stavku 2. iza prve rečenice dodaje se rečenica:

»Potvrda o uplati pristojbe lijepi se na poleđini primjerka podneska za sud.«

U stavku 3. iza riječi »Državni biljezi« dodaju se riječi »odnosno potvrde o uplati pristojbe«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako se državni biljezi, odnosno potvrde o uplati pristojbe nalijepe na kojem drugom mjestu u spisu, u zapisniku ili podnesku na koji je trebalo platiti pristojbu o tome će se staviti bilješka.

Stavak 5. briše se.

 

Članak 39.

U članku 106. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Službenik računovodstva potvrdit će primitak novca na podnesku za sud i označiti broj stavke knjigovodstvene evidencije pod kojima je primljeni iznos knjižen, a nakon toga podnesak predati u rad odgovarajućoj ustrojstvenoj jedinici. Ako se pristojba plaća u gotovini u računovodstvu suda, ono će taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi. Potvrda o plaćenoj pristojbi nalijepit će se sukladno odredbama prethodnog članka.«

 

Članak 40.

U članku 108. stavku 1. brišu se riječi »odnosno za plaćanje pristojbe na zapisnik«, a iza riječi »predsjedniku vijeća« stavlja se zarez i dodaju se riječi »sucu pojedincu«.

 

Članak 41.

U članku 109. riječi »ili namještenik« brišu se.

 

Članak 42.

U članku 110. stavku 2. riječi »manjak biljega naplati« zamjenjuju se riječima »nenaplaćena ili nedovoljno naplaćena sudska pristojba naplati«.

U stavku 3. riječi »ili namještenik« brišu se, a riječi »propisno poništene« zamjenjuju se riječima »državni biljezi propisno poništeni«.

 

Članak 43.

U članku 111. iza riječi »u lijevom kutu« stavlja se točka, a preostali tekst briše se.

 

Članak 44.

U članku 113. stavku 1. iza riječi »predsjednik vijeća« stavlja se zarez i dodaju se riječi »sudac pojedinac ili sudski savjetnik«.

 

Članak 45.

U članku 115. iza riječi »predsjedniku vijeća« stavlja se zarez, te dodaju riječi »sucu pojedincu odnosno sudskom savjetniku«.

 

Članak 46.

U članku 116. stavku 2. iza riječi »predsjedniku vijeća« stavlja se zarez, te dodaju riječi »sucu pojedincu odnosno sudskom savjetniku«.

 

Članak 47.

U članku 121. stavku 2. riječ »namještenik« zamjenjuje se riječju »službenik«.

 

Članak 48.

U članku 126. stavak 2. briše se.

 

Članak 49.

U članku 128. stavku 2. iza riječi »osobnim računalom« stavlja se točka, a preostali tekst briše se.

U stavku 3 riječi »kosom crtom« brišu se.

 

Članak 50.

U članku 133. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Godišnjim rasporedom poslova određuje se službenik zadužen za rukovanje spisama i zaprimanjem pošte USKOK-a.«

U stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ »namještenik« zamjenjuje se riječju »službenik«.

Stavci 3, 4. i 5. postaju stavci 4, 5. i 6.

 

Članak 51.

U članku 141. stavku 2. riječ »istražni« briše se, a iza riječi »kaznenom« dodaju se riječi »i prekršajnom«.

U stavku 3. iza riječi »platnog« stavlja se zarez i dodaju se riječi »kaznenog, prekršajnog«.

U stavku 4. riječ »namješteniku« zamjenjuje se riječju »službeniku«.

 

Članak 52.

U članku 150. riječi »odredbi čl. 133. st. 2.« zamjenjuju se riječima »odredbi čl. 133. st. 3.«.

 

Članak 53.

U članku 174. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U prekršajnom postupku uzet će se prvenstveno u rad predmeti u kojima je određena mjera opreza, zadržavanje, stavljen zahtjev za upućivanje u psihijatrijsku ustanovu, u kojima se privremeno zabranjuje ili ograničava djelatnost, u kojima se kao okrivljenici ili oštećenici pojavljuju maloljetni počinitelji prekršaja, strani državljani ili apatridi, predmeti od posebnog značaja iz grane gospodarstvenih prekršaja, predmeti vezani uz nasilje u obitelji, zlouporabu droge i izazivanje nereda na športskim natjecanjima.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi »parničnom« stavlja se zarez i dodaje riječ »prekršajnom«.

 

Članak 54.

U članku 189. stavku 1. riječ »kazneno« briše se.

 

Članak 55.

U članku 190. stavku 3. iza riječi »kaznenim« dodaju se riječi »i prekršajnim«.

 

Članak 56.

U članku 208. stavku 4. riječi »Državnim pravobraniteljima« zamjenjuju se riječima »Državnim odvjetnicima«.

 

Članak 57.

U članku 212. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U prekršajnim sudovima spisi u kojima je postupak u tijeku mogu se držati u referadi suca odnosno sudskog savjetnika.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 58.

U članku 226. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U prekršajnim sudovima poslove iz prethodnog stavka mogu obavljati administrativni referenti-sudski zapisničari raspoređeni u referadu suca odnosno sudskog savjetnika.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

 

Članak 59.

U članku 227. u zagradi iza riječi »Obrazac br. 23,« dodaju se riječi »u prekršajnom postupku Obrazac br. 23a,«.

 

Članak 60.

U članku 230. stavku 1. riječi »(»« ili »«, »Kžm«, »«, »Pkž«)« brišu se.

 

Članak 61.

U članku 248. u točki 3 iza riječi »kazneni« dodaju se riječi »te prekršajni«.

 

Članak 62.

Članak 257. mijenja se i glasi:

»U sudovima s većim opsegom poslova mogu se, na temelju rješenja predsjednika neposredno višeg suda, uz suglasnost Ministarstva pravosuđa voditi posebni upisnici za određenu vrstu predmeta.

U sudovima s manjim opsegom poslova mogu se na temelju rješenja predsjednika neposredno višeg suda, uz suglasnost Ministarstva pravosuđa, umjesto posebnih upisnika voditi samo neki određeni upisnici za upisivanje predmeta srodne ili slične vrste.«

 

Članak 63.

U članku 259. stavku 2. iza riječi »sudovanja« dodaju se riječi »odnosno prema područjima prekršaja«.

 

Članak 64.

U članku 262. stavku 4. iza riječi »kaznenim« dodaju se riječi »i prekršajnim«.

 

Članak 65.

U članku 267. stavku 5. druga rečenica briše se.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Predmeti koji se odnose na kaznene ili prekršajne naloge označit će se kao riješeni nakon što odluka u povodu zahtjeva za izdavanje naloga bude izrađena i otpremljena, bez obzira na pravomoćnost.«

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

 

Članak 66.

U članku 273. stavku 2. iz riječi »općinskim« dodaju se riječi »i prekršajnim«.

 

Članak 67.

U članku 281. stavak 1. točki 1. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete izvršavanja zaštitnog nadzora Ik-ZN (Obrazac br. 60.c)

Upisnik za predmete izvršavanja rada za opće dobro Ik-ROD (Obrazac br. 60.d).«

 

Članak 68.

U članku 282.u točki 1. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora Ik I (Obrazac br. 60.a)

Upisnik za razne predmete izvršavanja kazne zatvora Ikr (Obrazac br. 31.)

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora I (Obrazac br. 61.a)

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora IKž (Obrazac br. 61.b)

Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Kzp (Obrazac br. 58.a).«

U članku 282. u točki 2. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Gzp (Obrazac br. 58.a).«

 

Članak 69.

Iza članka 282. dodaju se članci 282.a i 282.b koji glase:

 

»Članak 282.a

Prekršajni sudovi vode ove upisnike:

Prekršajni upisnik Pp (Obrazac br. 28.a)

Upisnik za pravnu pomoć Pom (Obrazac br. 37)

Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Ikp (Obrazac br. 60.b)

Upisnik za razne predmete Pr (Obrazac br. 31)

 

Članak 282.b

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama (Obrazac br. 52.a)

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja gospodarstva (Obrazac br. 52.a)

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja javnog reda i mira, javne sigurnosti i propisa obrane (Obrazac br. 52.a)

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja poreznih, carinskih i deviznih prekršaja FPž (Obrazac br. 52.a)

Upisnik za supletorne kazne zatvora SZž (Obrazac br. 52.a)

Upisnik za izvanredne pravne lijekove IPL (Obrazac br. 57.a)

Upisnik za žalbe na rješenja o oduzimanju predmeta, na nalog o zadržavanju i dr. PRž (Obrazac br. 57.b)

Upisnik za razne prekršajne predmete PR (Obrazac 57.c)

Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Pzp (Obrazac br. 58.a).«

 

Članak 70.

U članku 284. stavku 1. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Pzp (Obrazac br. 58.a).«

 

Članak 71.

U članku 286. stavku 1. točki 1. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Kžzp (Obrazac br. 58.a).«

U članku 286. stavku 1. točki 2. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Gžzp (Obrazac br. 58.a).«

U članku 286. stavku 1. točki 3. dodaje se na kraju:

»Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Uzp (Obrazac br. 58.a).«

 

Članak 72.

U članku 288. dodaje se na kraju:

»Imenik uz upisnik Ik-ZN (Obrazac br. 62)

Imenik uz upisnik Ik-ROD (Obrazac br. 62).«

 

Članak 73.

U članku 289.dodaje se na kraju:

»Imenik uz upisnik Ik I (Obrazac br. 62.)

Imenik uz upisnik Ikr (Obrazac br. 62.)

Imenik uz upisnik I (Obrazac br. 62.)

Imenik uz upisnik IKž (Obrazac br. 62.)

Imenik uz upisnik Kzp (Obrazac br. 62)

Imenik uz upisnik Gzp (Obrazac br. 63)

 

Članak 74.

Iza članka 289. dodaju se članci 289.a i 289.b koji glase:

 

»Članak 289.a

Prekršajni sudovi vode imenike uz ove upisnike:

Imenik uz upisnik Pp (Obrazac br. 62)

Imenik uz upisnik Pom (Obrazac br. 62)

Imenik uz upisnik Ikp (Obrazac br. 62)

Imenik uz upisnik Pr (Obrazac br. 62)

 

Članak 289.b

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske vodi imenike uz ove upisnike:

Imenik uz upisnik (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik FPž (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik SZž (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik IPL (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik PRž (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik PR (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik Pzp (Obrazac br. 62).»

 

Članak 75.

U članku 291. dodaje se na kraju:

»Imenik uz upisnik Pzp (Obrazac br. 75).«

 

Članak 76.

U članku 293. dodaje se na kraju:

»Imenik uz upisnik Kžzp (Obrazac br. 62),

Imenik uz upisnik Gžzp (Obrazac br. 63),

Imenik uz upisnik Uzp (Obrazac br. 78).«

 

Članak 77.

Iza članka 294. dodaje se članak 294.a koji glasi:

 

»Članak 294.a

Imenike ne treba voditi ručno u sudovima koji upisnike vode računalnim putem.«

 

Članak 78.

Iza članka 296. dodaju se članci 296.a i 296.b koji glase:

 

»Članak 296.a

Prekršajni sudovi vode ove pomoćne knjige:

Knjiga uvjetnih osuda Kuo (Obrazac br. 84),

Knjiga oduzetih predmeta Kop (Obrazac br. 85),

Popis izdanih spisa iz arhive (Obrazac br. 27),

Popis poslanih i priloženih spisa koje treba vratiti (Obrazac br. 3),

Knjiga zaduženja sudskog službenika otpravcima za dostavljanje (Obrazac br. 21),

Dostavna knjiga za poštu (Obrazac br. 19).

 

Članak 296.b

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske vodi ove pomoćne knjige:

Popis poslanih i priloženih spisa koje treba vratiti (Obrazac br. 3),

Dostavna knjiga za poštu (Obrazac br. 19),

Dostavna knjiga za mjesto (Obrazac br. 20),

Popis izdanih spisa iz arhive (Obrazac br. 27).«

 

Članak 79.

Iza članka 305. dodaju se naslovi 6.a, 6.b, 6.c i 6.d i članci 305.a, 305.b, 305.c i 305.d koji glase:

 

»6.a Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora (Ik I)

 

Članak 305.a

U upisnik Ik I županijski sudovi upisuju predmete za postupke o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, sve postupke, prijedloge i molbe koje se odnose na postupanje suca izvršenja, pritužbe zatvorenika i sve postupke kada sudac izvršenja postupa u prvom stupnju (osamljenje zatvorenika i stegovni postupak protiv zatvorenika).

 

6.b Upisnik za razne predmete izvršavanja kazne zatvora (Ikr)

 

Članak 305.b

U upisnik Ikr županijski sudovi upisuju sve ostale predmete u izvršavanju kazne zatvora po zahtjevu, prijedlozima i molbama koji se ne upisuju u neki drugi upisnik za izvršavanje kazne zatvora.«

 

»6.c Upisnik za predmete izvršavanja zaštitnog nadzora (Ik-ZN)

 

Članak 305.c

U upisnik Ik-ZN općinski sudovi upisuju predmete izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečene punoljetnim osobama u kaznenom postupku.

 

6.d Upisnik za predmete izvršavanja rada za opće dobro (Ik-ROD)

 

Članak 305.d

U Upisnik Ik-ROD općinski sudovi upisuju predmete izvršavanja rada za opće dobro izrečene punoljetnim osobama u kaznenom postupku.«

 

Članak 80.

Iza članka 307. dodaje se naslov 8.a i članak 307.a koji glase:

 

»8.a Upisnici za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora (IKž i I)

 

Članak 307.a

U upisnik IKž županijski sudovi upisuju predmete izvršavanja kazne zatvora dostavljene u povodu žalbi zatvorenika podnesenih protiv odluke upravitelja kaznionice, odnosno zatvora u kojima sudac izvršenja odlučuje u drugom stupnju.

U upisnik I županijski sudovi upisuju predmete izvršavanja kazne zatvora dostavljene u povodu žalbi stranaka i drugih ovlaštenih osoba na odluke suca izvršenja donesenih u prvom stupnju o kojima odlučuje sudsko vijeće županijskog suda u drugom stupnju.«

 

Članak 81.

U članku 311. iza riječi »općinski sudovi« dodaju se riječi »i trgovački sudovi«.

 

Članak 82.

Članak 313. mijenja se i glasi:

»U upisnik Ovr i Ovrv općinski i trgovački sudovi upisuju predmete ovrhe i osiguranja u povodu stavljenih prijedloga za ovrhu i osiguranje, zahtjeva za provođenje ovrhe, predmete proslijeđene od javnih bilježnika te predmete po pravnim lijekovima i prijedlozima izvansudske ovrhe.«

 

Članak 83.

U članku 316. iza riječi »općinski« dodaje se zarez i riječ »prekršajni«.

 

Članak 84.

Iza članka 323. dodaju se naslovi od 24 do 35 i članci 323.a, 323.b, 323.c, 323.d, 323.e, 323.f, 323.g, 323.h, 323.i, 323.j, 323.k i 323.l koji glase:

 

»24. Prekršajni upisnik (Pp)

 

Članak 323.a

U upisnik Pp prekršajni sudovi upisuju zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka ovlaštenih tijela i oštećenika.

 

25. Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija (Ikp)

 

Članak 323. b

U upisnik Ikp prekršajni sudovi upisuju predmete za izvršenje prekršajnih sankcija.

 

26. Upisnik za razne predmete (Pr)

 

Članak 323.c

U upisnik Pr prekršajni sudovi upisuju sve ostale predmete koji se ne upisuju u neki drugi upisnik.

 

27. Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama ()

 

Članak 323.d

U upisnik Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu žalbi podnesenih protiv odluka prekršajnih sudova, odnosno ovlaštenih podnositelja zahtjeva za prekršajni progon iz područja sigurnosti prometa na cestama, o kojima Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju.

 

28. Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja gospodarstva ()

 

Članak 323.e

U upisnik Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu žalbi podnesenih protiv odluka prekršajnih sudova, tijela uprave koja vode prekršajni postupak, te ovlaštenih podnositelja zahtjeva za prekršajni progon iz područja gospodarstva, o kojima Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju.

 

29. Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja javnog reda i mira, javne sigurnosti i propisa obrane ()

 

Članak 323.f

U upisnik Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu žalbi podnesenih protiv odluka prekršajnih sudova, odnosno ovlaštenih podnositelja zahtjeva za prekršajni progon iz područja javnog reda i mira, javne sigurnosti i obrane, o kojima Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju.

 

30. Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja poreznih, carinskih i deviznih prekršaja (FPž)

 

Članak 323.g

U upisnik FPž Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu žalbi podnesenih protiv odluka prekršajnih sudova i tijela uprave koja vode prekršajni postupak iz područja poreznih, carinskih i deviznih prekršaja, o kojima Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju.

 

31. Upisnik za supletorne kazne zatvora (SZž)

 

Članak 323.h

U upisnik SZž Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu žalbi podnesenih protiv odluka prekršajnih sudova donijetih u postupku zamjene neplaćene novčane kazne kaznom supletornog zatvora iz svih područja prekršajnog sudovanja.

 

32. Upisnik za izvanredne pravne lijekove (IPL)

 

Članak 323.i

U upisnik IPL Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćnog rješenja o prekršaju, zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne i zahtjeva za obnovu postupka.

 

33. Upisnik za žalbe na rješenja o oduzimanju predmeta, na nalog o zadržavanju i dr. (PRž)

 

Članak 323.j

U upisnik PRž Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene u povodu žalbi podnesenih protiv odluka prekršajnih tijela o oduzimanju predmeta, zadržavanju, primijenjenim mjerama opreza i dr.

 

34. Upisnik za ostale prekršajne predmete (PR)

 

Članak 323.k

U upisnik PR Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete koji se ne mogu upisati niti u jedan od naprijed navedenih upisnika (sukob nadležnosti, razni podnesci, žalbe upućene neposredno Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske i dr.).«

 

35. Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (Kzp, Gzp, Pzp, Kžzp, Gžzp i Uzp)

 

Članak 323.l

U upisnik Kzp, Gzp, Pzp, Kžzp, Gžzp i Uzp županijski sudovi, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Vrhovni sud Republike Hrvatske upisuju predmete u povodu podnesenih zahtjeva stranaka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.«

 

Članak 85.

U članku 325. stavku 4. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke od 6. do 21. postaju točke od 5. do 20.

 

Članak 86.

Članak 329. mijenja se i glasi:

»U upisnik Su Ik općinski sudovi upisuju vremenskim slijedom primljene naloge za izvršenje kaznenopravnih sankcija (osim izvršenja kazne zatvora) na temelju pravomoćnih i izvršnih odluka sudova protiv osuđenih osoba.

U upisnik Su Ikž županijski sudovi upisuju žalbe osuđenih osoba podnesenih protiv rješenja općinskih sudova donesenih povodom podnesenih molbi za odgodu izvršenje kaznenopravnih sankcija (osim izvršenja kazne zatvora).«

 

Članak 87.

U glavi XXV. briše se naslov 3. Popis predmeta pomilovanja (Kp) i članak 334.

 

Članak 88.

U članku 383. stavku 1. iza riječi »kaznenom« dodaju se riječi »i prekršajnom«.

 

Članak 89.

U glavi XXVII. briše se naslov 8. Postupak s molbama za pomilovanje i članak 388.

 

Članak 90.

Članak 389. mijenja se i glasi:

»Ako sud koji je donio rješenje o ovrsi ili koje drugo rješenje po pravilima ovršnog zakona nije nadležan za provedbu ovrhe, dostavit će nadležnom sudu izvornik prijedloga, rješenja te druge odgovarajuće prijedloge zajedno s primjercima otpravka rješenja za sud i stranke.

Sud koji je donio rješenje iz stavka 1. zadržat će u spisu primjerak istih.«

 

Članak 91.

Članak 390. mijenja se i glasi:

»U upisnik OVRV upisuju se svi predmeti proslijeđeni od javnih bilježnika, zahtjevi, prijedlozi i pravni lijekovi stranaka u kojima rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave nije postalo pravomoćno.

U upisnik OVR upisuju se svi predmeti po prijedlozima i zahtjevima na temelju ovršnih isprava.

Kod predmeta ovrhe proslijeđenih od javnih bilježnika u stupac 22 »Primjedba« upisuje se »proslijeđeno od J.B.« s naznakom imena, prezimena, sjedišta ureda javnog bilježnika i njegovog broja predmeta, te datuma izdavanja rješenja o ovrsi.«

 

Članak 92.

Članak 391 mijenja se i glasi:

»Predmeti u kojima je doneseno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojnih isprava ili rješenje po pravnim lijekovima, prijedlozima i zahtjevima u postupcima na temelju vjerodostojnih isprava označit će se kao konačno riješenima nakon što je odluka izrađena i otpremljena bez obzira na to da li je pravomoćna.

Ako ovrhovoditelj na temelju iste ovršne isprave zatraži novim prijedlogom proširenje ovrhe na drugim predmetima koji nisu bili obuhvaćeni prijašnjim prijedlogom ili već donesenim rješenjem o ovrsi, takav prijedlog smatrat će se novim ovršnim predmetom i upisat će se u upisnik OVR, a uvezat će se u postojeći spis.

Predmet označen ranijim poslovnim brojem označit će se kao dovršen.«

 

Članak 93.

Članak 392. mijenja se i glasi:

»Predmeti u kojima je doneseno rješenje o odgodi ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja označit će se kao riješeni nakon što rješenje bude izrađeno i otpremljeno.«

 

Članak 94.

U članku 396. stavku 1. i 2. riječi »namještenik« zamjenjuju se riječima »službenik« u odgovarajućim padežima.

 

Članak 95.

U članku 397. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sudski ovršitelj dužan je voditi popisni list o uredovanjima u koji će upisati poslovni broj predmeta, datum uredovanja, obavljenu radnju, odnosno da uredovanje nije obavljeno. Takav popisni list o uredovanju dužan je svakog mjeseca podnijeti predsjedniku suda.»

 

Članak 96.

U glavi XXIX. naslov 2. i članak 404. mijenjaju se i glase:

 

»2. Postupak stečaja

 

Članak 404.

Kad je trgovačkom sudu dostavljen prijedlog za pokretanje postupka stečaja ili prijava za upis nastanka razloga za prestanak društva u sudski registar, voditelj upisnika St i Tt provjerit će je li protiv istog trgovačkog društva, ustanove, zadruge ili druge pravne osobe već pokrenut stečajni postupak odnosno postupak likvidacije i na omotu spisa staviti odgovarajuću bilješku.«

 

Članak 97.

Članak 405. briše se.

 

Članak 98.

Članka 406. mijenja se i glasi:

»Rješenje kojim stečajni sudac na ispitnom ročištu odlučuje o tome u kojem su iznosu i u kojem isplatnom redu utvrđene odnosno osporene pojedine tražbine objavljuje se na oglasnoj ploči suda i dostavlja u pravilu u obliku izvatka, svakom vjerovniku čija je tražbina osporena odnosno koji je upućen u parnicu.«

 

Članak 99.

U članku 422. točki 15. iza riječi »županijski sud« dodaju se riječi »za prekršajni sud viši sud je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske«.

 

Članak 100.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 700-01/95-01/77

Urbroj: 514-06-01-06-2

Zagreb, 16. siječnja 2006.

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 

Obrazac br. 14d (čl. 152. SP) – OMOT SPISA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (svijetlo plavi) (500 x 320 mm)

_______________________

 

 

 

Obrazac br. 14e (čl. 152. SP) – OMOT SPISA VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH (bijeli) (500 x 320 mm)

 


 

 

Obrazac br. 23a (čl. 227. SP) – POPRATNO IZVJEŠĆE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (210 x 148 mm)

 

 

 

 

Obrazac broj 28.a (282.a SP) – PREKRŠAJNI UPISNIK – Pp (800 x 500mm)

(lijeva strana)

 

Redni broj

Datum primitka

Sudac

Podnositelj zahtjeva
(naziv i broj)

Okrivljenik
(ime ili naziv i adresa)

Godina rođenja

Prekršajno djelo
prema zahtjevu

Ustupljen
(datum)

Rješenje o odbačaju
(datum)

Rješenje o prekidu
(datum)

Prvostupanjski postupak

Prekršajni nalog

Rješenje o obustavi
(datum)

Zastara
(datum)

Rješenje o prekršaju

Trošak (iznos)

Datum donošenja
rješenja

Kazna
(iznos ili opis)

Prigovor
(datum)

Žalba
(datum)

Datum donošenja
rješenja

Sankcija
(iznos ili opis)

Zaštitne mjere

Zatvor
(broj dana)

Uvjetno (broj mjeseci)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(desna strana)

 

POSTUPAK PO ŽALBI

 

 

 

Izmjena
pravomoćne odluke

 

 

Postupak na prvostupanjskom sudu

Postt'>Postd VPS

 

 

 

 

 

Datum podnošenja žalbe

Tko je podnio žalbu

Datum odbačaja žalbe

Datum dostave žalbe VPS

Datum donošenja rješenja

Odluka

Datum pravomoćnosti rješenja

Trajanje postupka (broj dana)

Datum izvršenja odluke

Datum i vrsta pravnog lijeka

Datum arhiviranja

Primjedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Obrazac br. 52.a (čl. 282.b SP) UPISNIK ZA DRUGOSTUPANJSKE PREDMETE , , , FPž, SZž (406 x 290 mm)

 

width=31 valign=top style='width:23.2pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:2.85pt 2.85pt 2.85pt 2.85pt;height:3.2pt'>

 

Red. broj

Datum primitka

Prvostup. sud koji je dost. predmet
– naziv, datum i broj pobijane odluke

Prezime i ime okrivljenika
(ako ih je više upisuju se svi)

Prekrš. čl. st. i toč. zak. prema
odluci prvost. suda

Tko je izjavio žalbu

Žalba odbačena

Datum sjednice

Odluka potvrđena

Odluka preinačena

Odluka ukinuta

Datum

 otprem. i trajanja

postupka

Primjedba

Spis vraćen prvostup. tijelu

Kazna ili ZM povišena

Kazna ili ZM snižena

Iz drugih razloga

Zastara

Zbog pogreš. i nepotp. SpellE>span>.
činjenič. stanja

Zbog bitne postupovne povrede

Zbog povrede mater. propisa

Iz drugih razloga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      &nbssp;&nbs;                                                                                                                      

Obrazac br. 57.a (čl. 282.b SP) – UPISNIK ZA IZVANREDNE PRAVNE LIJEKOVE IPL (406 x 290 mm)

 

Red. broj

Datum primitka

Prvostup. sud koji je dost. predmet, br. odluke i datum

Pravni lijek koji se podnosi

Br. drugost. odl. na koju se podnosi izvanredni pravni lijek

Prezime i ime podnositelja pravnog lijeka

Prekršajni članak, stavak i točka zakona prema odluci prvostup.suda

Datum sjednice

Način
rješavanja

Datum otprem. i trajanja postupka

PRIMJEDBA

Prihvaćeno

Odbijeno

Ostalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                   &nnbsp;&nsp;                                                                       

 

Obrazac br. 57.b (čl. 282.b SP) – UPISNIK ZA ŽALBE NA RJEŠENJA O ODUZIMANJU PREDMETA, NA NALOG O ZADRŽAVANJU I DR.   PRž (406 x 290 mm)

 

Red. broj

Datum primitka

Prvostup. sud koji je dost. predmet – naziv, datum i broj pobijane odluke

Prezime i ime okrivljenika

Izrečena
zaštitna mjera

Datum sjednice

Način
rješavanja

Datum zaduženja i razduženja

PRIMJEDBA

Zadržavanje

Oduzimanje predmeta

Zabrana obavljanja
djelatnosti

Ostalo

Potvrđeno

Ukinuto

Preinačeno

Ostalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

 

Obrazac br. 57.c (čl. 282.b SP) – UPISNIK ZA RAZNE PREKRŠAJNE PREDMETE PR (406 x 290 mm)

 

Podnositelj pismena

PREDMET

Datum zaduženja

Datum razduženja

PRIMJEDBA

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                              

Obrazac broj 58.a (čl. 282., 282.b., 284. i 286. SP) – UPISNIK ZA PREDMETE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM  ROKU Kzp, Gzp, (420 x 297 mm)

 

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Podnositelj zahtjeva

Naziv nižeg suda koji vodi postupak i oznaka spisa tog suda

Datum utvrđenja osnovanosti zahtjeva

Određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku

Određena visina naknade podnositelju zahtjeva

Datum odbijanja zahtjeva

Zahtjev riješen na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

<>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                             

 

(desna strana)

Datum otpremanja rješenja

Datum
pravomoćnosti rješenja

Datum žalbe

Datum odbacivanja žalbe

Datum otpremanja spisa VSRH

Kratki sadržaj rješenja VSRH o žalbi

Datum otpremanja rješenja VSRH

Ustavna tužba

Primjedbe

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Obrazac br. 60.a (čl. 282. SP) – UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA Ik I (1000 x 350 mm)

 

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

 

Prezime (ime oca) i ime osuđenika ili zatvorenika

 

Datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište i državljanstvo

Oznaka kaznenog djela

Naziv suda koji je donio presudu (rješenje) te broj i datum

Vrsta i visina izrečene kazne

Rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora

Odgoda izvršenja kazne, broj i datum rješenja

Nastup kazne

 

Upućen prije pravomoćnosti presude
Datum i broj rješenja

Tijek izdržavanja kazne

Pritužba zatvorenika po čl. 15. ZIKZ-a

Zahtjev za sudsku zaštitu zatvorenika po čl. 17. ZIKZ-a

Datum isteka kazne

Prvostupanjski

Drugostupanjski

Zatvor

Sigurnosne mjere

Maloljetni zatvor

Pravne posljedice osude

Broj i datum rješenja

Datum javljanja radi uručenja rješenja

Datum dovođenja po dovedbenom nalogu

Datum pravomoćnosti rješenja

Odbijeno

Odgođeno

Žalba

Odluka vijeća

Javio se

Datum naloga za sprovođenje i
Datum sprovođenja

Raspisana tjeralica

Doveden

Izdržano u pritvoru od – do

Datum nastupa kazne, odnosno
od kada mu teče kazna

Datum primitka pritužbe

Datum odgovora na pritužbu

Datum primitka zahtjeva

Datum odluke o zahtjevu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27>

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       & &bsp;                                                                                                                                                                                                             

(desna strana)

Kaznionica ili zatvor

Promjene u trajanju kazne, naziv tijela, te broj i datum odluke

Odobravanje prekida izdržavanja
kazne od – do, te broj i datum rješenja

Žalba

Odluka vijeća

Opoziv prekida izdržavanja kazne,
te broj i datum rješenja

Žalba

Odluka vijeća

Uvjetni otpust, broj i datum rješenja

Datum bijega, podaci o raspisanoj tjeralici

Naziv suda kojemu je predmet ustupljen

Zastara – obustava

Primjedbe

Pomilovanje

Izvanredno ublaženje

Izrečena jedinstvena kazna

Rješenje o uvjetnom otpustu

Rješenje o opozivu uvjetnog otpusta

Žalba

Odluka vijeća

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

 

Obrazac br. 60.b (čl. 282. SP) – UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠENJA PREKRŠAJNIH SANKCIJA Ikp (1000 x 350 mm)

(lijeva strana)

 

 

Redni broj

 

Datum primitka

 

Okrivljenik (ime i prezime), naziv pravne osobe

 

Prekršaj
(čl. Zakona)

 

Nazpt'>Naz ili tijela koje je donijelo rješenje

 

Datum pravomoćnosti

GLOBA

NOVČANA KAZNA

Datum plaćanja

Datum rješenja o radu za opće dobro

Izvršen rad za opće dobro

Datum plaćanja

Odobreno obročno plaćanje

Dostavljeno na prisilnu naplatu

Rješenje o zamjeni supletornog zatvora

Izvršenje supletornog zatvora

Kada

Gdje

Kada

Kome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

(desna strana)

ZATVOR

ODLUKE PO ŽALBI

ZAŠTITNA MJERA

NAPLATA TROŠKOVA
POSTUPKA

Upućen na izdržavanje

Zahtjev za odgodu

Zahtjev za prekid

Rješenje

Zatvor izdržan

Žalba na rješenje

Odluka Visokog prekršajnog suda

Vrsta

Dostavljeno na izvršenje

Izvršeno

Odgojne mjere

Datum plaćanja

Poslano na
prisilnu naplatu

Primjedba

Kada

Gdje

Kada

Kome

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            

Obrazac broj 60.c (281. SP) – UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠAVANJA ZAŠTITNOG NADZORA Ik-ZN (420 x 297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Ime i adresa okrivljenika

Naziv suda čija se odluka izvršava i oznaka spisa

Ime povjerenika

Postupak preispitivanja izvršavanja

Prigovor osuđenika

Primjedba

Datum primitka izvješća

Datum donošenja rješenja o pokretanju postupka

Datum donošenja rješenja i kratki sadržaj (čl. 69. st. 5. KZ)

Datum podnošenja žalbe

Podnositelj žalbe

Datum i kratki sadržaj odluke vijeća o žalbi

Datum podnošenja prigovora

Datum donošenja rješenja o prigovoru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                   & &bsp;                                                                                   

Obrazac broj 60.d (281. SP) – UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO Ik-ROD (420 x 297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Ime i adresa okrivljenika

Naziv suda čija se odluka izvršava i oznaka spisa

Ime povjerenika

Odgoda i prekid izdržavanja

Datum primitka zamolbe

Datum donošenja rješenja i kratki sadržaj

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      

(desna strana)

Postupak preispitivanja izvršavanja

Prigovor osuđenika

 

Primjedba

Datum primitka izvješća

Datum donošenja rješenja o pokretanju postupka

Datum donošenja rješenja i krja i krdržaj (čl. 54. st. 5. KZ)

Datum podnošenja žalbe

Podnositelj žalbe

Kratki sadržaj odluke vijeća o žalbi

Datum podnošenja prigovora

Datum donošenja rješenja o prigovoru

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                             

Obrazac broj 61.a (čl. 282. SP) – UPISNIK ZA DRUGOSTUPANJSKE PREDMETE IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA I (420 x 297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Broj i datum rješenja suca izvršenja

Prezime (očevo ime) i ime osuđenika ili zatvorenika

Kazneno djelo

Kratak sadržaj odluke suca izvršenja

Tko je izjavio žalbu

Odluka vijeća o žalbi

Datum otpremanja odluke vijeća

Primjedba

1

2

3

4

5

6

7

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                  ; nbsp;                                                     

Obrazac broj 61.b (čl. 282. SP) – UPISNIK ZA DRUGOSTUPANJSKE PREDMETE IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA IKž (420 x 97 mm)

Redni broj

Datum primitka

Tijelo koje je dostavilo predmet i broj spisa

Prezime (očevo ime) i ime zatvorenika

Broj i datum odluke upravitelja

Kratak sadržaj odluke upravitelja

Odluka suca izvršenja

Zahtjev upravitelja po članku 140. st. 6. ZIKZ-a

Odluka vijeća

Primjedbe

Datum odluke

Odluka suca, kratki sadržaj

Datum otpreme odluke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<>

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

OBRASCI ŠTAMBILJA (čl. 100. SP)

 

Izvanparnični – obiteljski

 

Stečaj