Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara

NN 12/2006 (1.2.2006.), Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

294

Na temelju članka 54. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99 i 151/03 i 157/03) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I OBJEKATA U KOJIMA SU SMJEŠTENE ZBIRKE KULTURNIH DOBARA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obveza označavanja te način i postupak u svezi s označavanjem kao i uklanjanjem oznake za nepokretna kulturna dobara i objekte u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara.

 

Članak 2.

Oznaka nepokretnog kulturnog dobra i objekta u kojem se nalazi zbirka kulturnih dobara je okrugla metalna ploča promjera 20 cm. Na sredini ploče otisnuto je stilizirano slovo »L« u uglatoj glagoljici, a na rubovima je otisnut tekst: »Baština Heritage Ministarstvo kulture RH«.

Oznaka se nalazi u privitku i sastavni je dio ovog Pravilnika.

 

Članak 3.

Način i mjesto postavljanja oznake na nepokretno kulturno dobro i objekt u kojem je smještena zbirka kulturnih dobara kao i uklanjanje oznake ukoliko dobro izgubi svojstvo kulturnoga dobra određuje nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 612-08/06-09/10001

Urbroj: 532-04-06-1

Zagreb, 25. siječnja 2006.

Ministar

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

 

 

OZNAKA NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA

iz članka 2. stavka 2.