Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

NN 13/2006 (6.2.2006.), Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

324

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela

UREDBU

O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMAZA UZBUNJIVANJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se znakovi za uzbunjivanje stanov­ništva i vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koji se emitiraju putem sirena, izdavanje priopćenja za stanovništvo i način upoznavanja stanovništva sa znakovima za uzbunjivanje.

 

II. ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

 

Članak 2.

Znakovi za uzbunjivanje stanovništva su signali i emitiraju se putem sirena na ovaj način:

 

a) Upozorenje na nadolazeću opasnost

 

Upotrebljava se za nadolazeće prirodne i druge opasnosti koje ne zahtijevaju trenutnu reakciju na dati znak (nadolazeći vodni val, požar koji se približava određenom području, približavanje oluje, zagađenje okoliša i sl.).

Oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od sto /100/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi koja dijele dva zavijajuća tona od dvadeset /20/ sekundi).

 

b) Neposredna opasnost

 

Upotrebljava se za neposredne opasnosti od požara, pucanja nasipa ili brana, radioloških i kemijskih nesreća, vojnih napada i drugih opasnosti kada je potrebna žurna reakcija na dati znak.

Oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju šezdeset /60/ sekundi.

 

c) Prestanak opasnosti

 

Upotrebljava se kada se ocjeni da su sve opasnosti za stanov­ništvo prestale, a obavezno nakon neposredne opasnosti. Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje.

Oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od šezdeset /60/ sekundi.

Centar 112 koji je oglasio opasnost dužan je putem nadležne televizijske ili radijske postaje izdati priopćenje za stanovništvo ugroženog područja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

 

Članak 3.

Dodatni znak »Vatrogasna uzbuna« za uzbunjivanje vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja je signal koji se upotrebljava za potrebe žurnog okupljanja vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja, a emitira se putem sirena.

Oglašava se jednoličnim tonom sa stankama sveukupno u trajanju od devedeset /90/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi i dvije stanke po petnaest /15/ sekundi).

 

Članak 4.

Grafički prikaz znakova za uzbunjivanje tiskan je uz ovu Ured­bu i čini njezin sastavni dio.

 

III. PRIOPĆENJA ZA STANOVNIŠTVO

 

Članak 5.

Priopćenja za stanovništvo su sastavni dijelovi znakova za uzbunjivanje nadolazeće i neposredne opasnosti.

Priopćenja se emitiraju putem sirena (elektroničke sirene), raz­glasnih uređaja i putem elektroničkih medija.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje propisuje elektroničke medije koji emitiraju priopćenja u postupku uzbunjivanja stanov­ništva.

Elektronički mediji iz stavka 3. ovog članka dužni su odmah emitirati priopćenja Državnog centra 112 i Županijskih centara 112.

Priopćenja za stanovništvo mogu se dostavljati i putem SMS poruka. Operateri u GSM mrežama nisu dužni tražiti pristanak za dostavljanje SMS poruka od korisnika GSM uređaja koji se zateknu na ugroženom području.

 

IV. NAČIN UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA SA ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE

 

Članak 6.

Znakovi za uzbunjivanje jedinstveni su za cijeli teritorij Repub­like Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izrađuje obvezatni i jedinstveni plakat s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje iz članka 4. ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Za potrebe turističkih mjesta, prometnih terminala, hotela i autokampova izrađuje se plakat i na engleskom ili drugom stranom jeziku.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove, stambene zgrade, prometni terminali, športske dvorane i stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, trgovačka društva i slično, dužni su nabaviti plakate iz stavka 2. ovog članka, od Državne uprave za zaštitu i spašavanje i istaknuti ih na vidnim mjestima.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti odredbe članaka 24., 25. i 26. Uredbe o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 11/93).

 

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 811-01/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 2. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

 

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA

 

Upozorenje na nadolazeću opasnost

 

 

 

Neposredna opasnost

 

 

Prestanak opasnosti

 

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI IDRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Vatrogasna uzbuna