Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara

NN 13/2006 (6.2.2006.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

344

Na temelju članka 143a. stavka 2. Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVAJAVNOG KOMISIONARA

 

Članak 1.

Ovaj pravilnik propisuje minimalne tehničke i druge uvjete koji se odnose na prostor i opremu za obavljanje poslova javnog komisionara, prometna sredstva i osoblje osposobljeno za obavljanje poslova kod javnog komisionara (u daljnjem tekstu: komisionara).

 

Članak 2.

Prostori i oprema za obavljanje poslova komisionara moraju odgovarati uvjetima propisanim ovim pravilnikom i drugim propisima (sanitarno-zdravstveni propisi, o zaštiti na radu, o zaštiti od požara, propisi koji uređuju područje gradnje itd.).

 

Članak 3.

Prostori potrebni za obavljanje poslova komisionara su:

– ured komisionara,

– pomoćni prostor,

– smještajni prostor.

 

Članak 4.

(1) Ured komisionara mora imati opremu za obavljanje poslova komisionara i prostor za stranke.

(2) Oprema potrebna za obavljanje poslova komisionara je:

– računalo s pisačem,

– metalni ormar za spise (evidenciju),

– telefonska linija,

– priključak na Internet.

 

Članak 5.

(1) Pod pomoćnim prostorom razumijeva se prostorija za higijensko-sanitarne potrebe osoblja i stranaka ako komisionar prodaju stvari namjerava obavljati na javnoj dražbi u vlastitim prostorijama. Pomoćni prostor namijenjen osoblju mora biti odvojen od pomoćnog prostora namijenjenog strankama.

(2) Veličina pomoćnog prostora i njegova opremljenost mora odgovarati broju zaposlenog osoblja sukladno propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 6.

(1) Smještajni prostor je prostor namijenjen smještaju zaplijenjenih pokretnina u ovršnom postupku i obavljanju drugih poslova povjerenih komisionaru.

(2) Ako narav zaplijenjenih stvari povjerenih komisionaru zah­tijeva poseban način ili tehnologiju smještaja, komisionar je dužan u svakom konkretnom slučaju osigurati odgovarajuće prostore za smještaj takvih stvari.

 

Članak 7.

Prostori potrebni za obavljanje poslova komisionara moraju ispunjavati sljedeće minimalno-tehničke i druge uvjete:

1. ulaz u prostor mora biti zaseban, tako da se u prostor može ući s ulice, odnosno ceste ili javnog prolaza,

2. prostor mora biti priključen na niskonaponsku električnu mrežu, vodovod i kanalizaciju,

3. u prostoru moraju biti osigurani odgovarajući mikroklimatski uvjeti,

4. visina prostora ne smije biti niža od 2,8 metra.

 

Članak 8.

(1) Smještajni prostor može biti otvoren ili zatvoren ovisno o vrsti zaplijenjenih pokretnina povjerenih komisionaru.

(2) Smještajni prostor, osim uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati sljedeće minimalne tehničke i druge uvjete:

1. površina smještajnog prostora mora biti najmanje 100 m2,

2. smještajni prostor mora biti fizički odvojen od ostalih prostora za obavljanje poslova komisionara,

3. smještajni prostor mora biti opremljen tako da osigurava siguran smještaj zaplijenjenih pokretnina,

4. smještajni prostor mora biti primjereno osvijetljen i imati mogućnost provjetravanja, zagrijavanja i hlađenja,

5. ako je smještajni prostor dislociran od ureda, mora biti osigurana upotreba pomoćnog prostora određenog ovim pravilnikom,

6. smještajni prostor veći od 1.200 m2 mora imati odgovarajuće parkiralište prema posebnim propisima.

 

Članak 9.

(1) Oprema za obavljanje poslova komisionara mora biti teh­nič­ki ispravna i izrađena od materijala koji se mogu lako čistiti i održavati.

(2) Raspored opreme mora osigurati lako i brzo obavljanje poslova, te sigurni boravak, kretanje i rad osoblja i stranaka.

 

Članak 10.

Komisionar je dužan prostor i opremu uredno održavati tako da ista u svako vrijeme zadovoljava minimalne tehničke i druge uvjete određene ovim pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 11.

(1) Osoblje osposobljeno za razvrstavanje, pohranjivanje, čuva­nje, održavanje i izlaganje zaplijenjenih pokretnina, davanje potreb­nih obavijesti, oglašavanje, prodaju, obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova u prostorima komisionara mora imati najmanje srednju stručnu spremu.

(2) Radna snaga za otpremu oduzetih pokretnina mora imati vozačku dozvolu najmanje B kategorije.

 

Članak 12.

(1) Komisionar mora osigurati prometno sredstvo primjereno za otpremu, odnosno prijevoz zaplijenjenih pokretnina, ako obavlja prijevoz zaplijenjenih pokretnina sam ili prijevoz osigurava ugovorima s drugim fizičkim i pravnim osobama.

(2) Primjernim prometnim sredstvom iz prethodnoga stavka smatra se registrirano teretno vozilo nosivosti najmanje 500 kg ili registrirano osobno vozilo s prikolicom čija je nosivost najmanje 400 kg.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-01/139

Urbroj: 526-05-01-04/1-6-10

Zagreb, 31. siječnja 2006.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.