Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja

NN 13/2006 (6.2.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

349

Na temelju članka 16. stavka 3., članka 21. stavka 3., članka 22. stavka 1. uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo i stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 5., članka 25. stavka 3., članka 28. stavka 6., članka 31. stavka 4., članka 34. stavka 3., članka 35. stavka 5., članka 38. stavka 3., članka 40. stavka 2. i članka 95. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 131/97, 163/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA KAKVOĆE, NAČINU ISPITIVANJA, PAKIRANJU I DEKLARIRANJU SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

Članak 1.

U Pravilniku o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (»Narod­ne novine«, broj 4/05, 49/05, 94/05) u članku 4. stavku 2. iza riječi »klijavost« dodaje se riječ »vlaga«.

U istom članku dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ponovljenim ispitivanjem kakvoće sjemena može se dobiti kakvoća drugačija od deklarirane. Dopuštena su odstupanja između deklarirane kakvoće i kakvoće što je ponovljenim ispitivanjem utvrde ovlašteni laboratoriji u granicama do minimalno odnosno maksimalno propisanih vrijednosti (čistoća, klijavost, udio vlage, prisustvo korovskih i drugih vrsta te dodatne norme) u Dodatku 1. Pravilnika.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

 

Članak 2.

U članku 5. stavku 5. iza riječi »materijala koji biološki nisu sjeme« dodaju se riječi: »te u slučaju produljenja valjanosti deklaracije.«

 

Članak 3.

U članku 21. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju prepakiranja sjemena nova Deklaracija izdaje se temeljem prethodno izdane deklaracije uz otpremnicu. Uz zahtjev za izdavanje Deklaracije, prilaže se Izvješće o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja koje u vrijeme izdavanja Deklaracije nije starije od 8 mjeseci. Ukoliko Izvješće o kakvoći temeljem kojeg je izdana prethodna Deklaracija nije starije od 8 mjeseci, Izvješće o kakvoći se ne mora priložiti. Uvjet iz članka 36. Pravilnika mora biti ispunjen.«

 

Članak 4.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Presadnice i micelij jestivih i ljekovitih gljiva u prometu mora pratiti:

– Deklaracija uz otpremnicu prema Obrascu 6 odnosno 6a–u prometu na veliko

– Deklaracija uz otpremnicu i deklaracija na ambalaži u kojoj se presadnice stavljaju u prodaju prema Obrascu 6b–u prometu na malo

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Kod prometa na malo Deklaracija uz otpremnicu izdaje se samo na zahtjev stranke.««

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 5.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Presadnice i micelij jestivih i ljekovitih gljiva u prometu mora pratiti Deklaracija uz otpremnicu prema Obrascu 6 odnosno 6a, te deklaracija na ambalaži prema Obrascu 6b. Sadržaj Obrasca 6b propisan je u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

Članak 6.

U Dodatku 1. Pravilnika, brojka »9.« ispred naslova poglavlja »Ostali temeljni zahtjevi za kakvoću sjemena« briše se, a cijelo poglavlje stavlja se iza Tablice 1. »Najveća dozvoljena veličina partije i temeljni zahtjevi kakvoće za sjeme u prometu«.

 

Članak 7.

U dodatku 3. Pravilnika u Obrascu broj 8. dodaje se stupac 8 pod nazivom Broj uništenih presadnica.

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 320-11/05-01/111

Urbroj: 525-2-06-4

Zagreb, 25. siječnja 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

Obrazac 6b

 

Naziv i adresa proizvođača/uvoznika:               Vrsta:  ________________

____________________________           

 

Upisnički broj proizvođača/uvoznika:               Sorta:  ________________  

____________________________           

 

Broj deklaracije:

____________________________               Rok valjanosti: __________